EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Välispiiri haldamise Euroopa agentuur – Frontex

This summary has been archived and will not be updated. See 'Euroopa piiri- ja rannikuvalve' for an updated information about the subject.

Välispiiri haldamise Euroopa agentuur – Frontex

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega asutatakse Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur Frontex.

Määrusega (EL) nr 1168/2011 muudetakse algset õigusakti, et parandada ühendatud juhtimist ELi välispiiril ja tõhustada koostööd siseriiklike piirivalveametite vahel.

Järgmised muudatused on tehtud määrusega (EL) nr 656/2014, milles sätestatakse eeskirjad Frontexi juhitava operatiivkoostöö raames ELi välismerepiiri valveks.

PÕHIPUNKTID

Ülesanded

Frontexi peamised ülesanded on järgmised:

 • kavandada ja koordineerida ühisoperatsioone ja piirivalve kiirreageerimisi, mille agentuur viib läbi mere-, maa- ja õhupiiridel ELi riikide personali ja seadmeid kasutades;
 • koordineerida ebaseaduslikult ELi ja Schengeni riikides* viibivate ja vabatahtlikult lahkumisest keelduvate võõrriikide kodanike ühiseid tagasisaatmisoperatsioone;
 • töötada välja riiklike piirivalvurite koolitamise ühised õppestandardid ja vahendid;
 • teha riskianalüüse (et parandada ühendatud juhtimist ELi välispiiril);
 • abistada Schengeni riike, kes vajavad välispiiril tõhustatud tehnilist ja operatiivabi (nt olukorras, kui on vaja humanitaarhädaabi ja merel toimuvat päästetegevust või ebaproportsionaalse surve korral nende piiridele);
 • luua kiirreageerimisvõime Euroopa piirivalverühmade abil (vt allpool) ja andmebaasi koostamine kriisiolukorras rakendatavate ressursside ja tehniliste seadmete kohta.

Seadmed

Frontex võib osta või rentida endale piirikontrolliks tehnilisi seadmeid (autosid, laevu, helikoptereid jne) või osta neid koos ELi riikidega.

Operatiivkava

Operatiivkava (koostatakse enne ühisoperatsioone, piirivalve kiirreageerimisi ja katseprojekte) peaks hõlmama kõnealuse tegevuse kõiki külgi, nagu

 • ülesanded ja kohustused;
 • rühmade koosseis;
 • korraldusi ja kontrolli käsitlevad sätted (nt ühisoperatsioonidel töötavate teiste ELi riikide külalisametnike ja Frontexiga koostöö tegemise eest vastutavate vastuvõtva liikmesriigi piirivalvurite nimed ja auastmed);
 • teavitus- ja hindamisaruandlus ning kohaldatav jurisdiktsioon (nt mereoperatsioonide puhul) jne.

Euroopa piirivalverühmad

Euroopa piirivalverühmi kasutatakse Frontexi koordineeritavate ühisoperatsioonide, piirivalve kiirreageerimiste ja katseprojektide puhul.

Need koosnevad ELi riikide piirivalvuritest ja ekspertidest, kes tegutsevad piirikorralduse erinevates valdkondades, sealhulgas:

 • piirikontroll;
 • maa- ja merepiiri valve;
 • võltsitud dokumentide tuvastamine ja
 • ebaseaduslike rändajate kodakondsuse tuvastamine.

Koostöö

Frontex võib teha koostööd Europoli, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti, ELi Põhiõiguste Ameti, kolmandate riikide ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga (IOM).

EUROSUR

2013. aastal alustas eraldi määruse alusel tegevust Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR). See teabevahetusraamistik on ettenähtud ELi välispiiride paremini haldamiseks. EUROSURi eesmärk on toetada ELi riike järgmiselt:

 • parandades nende olukorrateadlikkust ja suurendades reageerimisvõimet piiriülese kuritegevuse vastu võitlemisel;
 • võideldes ebaseadusliku rände vastu;
 • vältides rändajate hukkumist merel.

Frontexil on suur tähtsus Euroopa olukorrapildi koostamisel ja analüüsimisel, s.t vaadates läbi teatavate ELi riikide piiridel hiljuti aset leidnud sündmusi, mis võiksid aidata kindlaks teha kuritegelike võrgustike uusi võtteid või nende kasutatavate marsruutide muutumist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 1. maist 2005.

TAUST

FRONTEX alustas tegevust 2005. aastal. See asub Varssavis (Poola).

Euroopa rände tegevuskava raames tegi Euroopa Komisjon 2015. aasta detsembris ettepaneku luua Euroopa Piiri- jaRannikuvalve Amet . See tuleks rajada Frontexi ja ELi riikide piirihalduse eest vastutavate ametiasutuste alusel, et võimaldada ELi välispiiride paremini ühendatud haldamist.

PÕHIMÕISTE

* Schengeni riigid – Euroopa riigid, kes on allkirjastanud lepingu piirikontrolli kaotamise ning liikumisvabaduse pakkumise kohta kõigi lepinguosaliste riikide, teiste ELi riikide ja mõningate kolmandate riikide kodanikele.

Schengeni riigid on: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1–11)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2007/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1052/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11–26)

Viimati muudetud: 02.05.2016

Top