EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hüvitis kuriteoohvritele teistes ELi riikides

Hüvitis kuriteoohvritele teistes ELi riikides

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega luuakse koostöösüsteem, et hõlbustada kuriteoohvritele hüvitise saamist olenemata sellest, mis Euroopa Liidu (EL) riigis kuritegu toime pandi.
 • See süsteem toimib ELi riikide territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvrite siseriiklike hüvitusskeemide põhjal.

PÕHIPUNKTID

Direktiivil on kaks põhiosa.

 • Sellega nõutakse, et kõigis ELi riikides peavad olema hüvitisskeemid nende territooriumil sooritatud tahtlike vägivallakuritegude ohvritele. Selliste skeemide korraldamine ja menetlemise korra valik on jäetud ELi riikide otsustada.
 • Selle direktiiviga luuakse kogu ELis koostöösüsteem, mis põhineb nendel siseriiklikel skeemidel.

Piisava hüvitise tagamine

Ohvritele piisava hüvitise tagamine võib olla raske, sest:

 • õiguserikkujal võivad puududa vajalikud vahendid või
 • õiguserikkujat ei ole olnud võimalik kindlaks teha või kohtu alla anda (õiguserikkujalt hüvitise saamise võimalust käsitletakse direktiivis 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded).

Direktiivi kohaselt nõutakse, et ohvrid:

 • saaksid hüvitist olenemata nende elukohariigist või ELi riigist, kus kuritegu toime pandi;
 • saaksid õiglast ja asjakohast hüvitist, kuid täpne summa jäetakse selle ELi riigi otsustada, kus kuritegu toime pandi.

Koostöö

Kõik ELi riigid olid kohustatud looma õiglast ja asjakohast hüvitist pakkuvad siseriiklikud skeemid 1. juuliks 2005. Selle direktiiviga luuakse riikide ametiasutuste vaheline koostöösüsteem, et teha hüvitis kuriteoohvritele kogu ELis kergemini kättesaadavaks.

 • Kui kuritegu on toime pandud muus ELi riigis kui see, kus kuriteo ohver tavaliselt elab, võib ohver paluda oma elukohariigi asutuselt (abistav asutus) teavet, kuidas taotleda hüvitist.
 • Riiklik asutus edastab seejärel taotluse otse kuriteo toimepanemise ELi riigi riiklikule asutusele (otsustav asutus), mille ülesanne on hinnata taotlust ja välja maksta hüvitis.
 • Kogu teabevahetus peab toimuma otsustava riigi keeles. Euroopa Komisjon koostas standardvormid ohvritele hüvitiste taotluste ja nende kohta tehtud otsuste edastamiseks.
 • Direktiiviga luuakse kõigis ELi riikides korrapäraselt kokkutulevate kesksete kontaktpunktide süsteem, et hõlbustada koostööd piiriülestel juhtudel. Lisateavet leidub Euroopa e-õiguskeskkonna portaali veebisaidil.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 26. augustil 2004. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 2006.

TAUST

Lisateave:

 • Hüvitis (Euroopa Komisjoni veebileht)

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (ELT L 261, 6.8.2004, lk 15–18)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 19. aprilli 2006. aasta otsus 2006/337/EÜ, millega kehtestatakse taotluste ja nende kohta tehtavate otsuste edastamise standardvormid vastavalt nõukogu direktiivile 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist (ELT L 125, 12.5.2006, lk 25–30)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57–73)

Direktiivi 2012/29/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 08.12.2015

Top