EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toote hinna avaldamine tarbekaupadel

Toote hinna avaldamine tarbekaupadel

 

KOKKUVÕTE:

direktiivi 98/6/EÜ eeskirjad tarbijatele pakutavatel toodetel hinna avaldamise kohta

direktiiv (EL) 2019/2161, millega muudetakse direktiivi 93/13/EMÜ ning direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada ELi tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga 98/6/EÜ nõutakse, et kõigil toodetel, mida ettevõtjad tarbijatele pakuvad, oleks selgelt märgitud müügihind ja ühikuhind, mis aitavad parandada tarbijate informeeritust ja võimaldavad võrrelda toodete hindu.
 • Sellega tunnistati alates 18. märtsist 2000 kehtetuks direktiivid 79/581/EMÜ (toiduainete hinnad) ja 88/314/EMÜ (toiduks mittekasutatavate toodete hinnad).
 • Direktiivi 98/6/EÜ muudeti direktiiviga (EL) 2019/2161 ELi tarbijakaitsenormide ajakohastamise ja nende parema täitmise tagamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 98/6/EÜ

 • Müügihind ja ühikuhind peavad olema märgitud üheti mõistetaval, kergesti identifitseeritaval ja selgesti loetaval viisil kõigil toodetel, mida ettevõtjad tarbijaile pakuvad (see tähendab, et lõpphind peab sisaldama käibemaksu ja kõiki teisi makse).
 • Ühikuhinda ei ole vaja avaldada, kui see on identne müügihinnaga.
 • ELi liikmesriigid võivad siiski otsustada seda eeskirja mitte kohaldada
  • seoses teenuste osutamisega pakutavate toodete suhtes;
  • oksjonimüügi ning kunsti- ja antiikesemete müügi suhtes.
 • Pakkimata toodete puhul tuleb avaldada ainult ühikuhind.
 • Reklaamis, milles mainitakse müügihinda, tuleb avaldada ka ühikuhind.
 • Liikmesriigid võivad
  • loobuda kohaldamast ühikuhinna avaldamise kohustust seoses toodetega, mille puhul avaldamine ei ole kasulik või võiks põhjustada segadust;
  • koostada toiduks mittekasutatavate toodete loetelu, mille puhul ühikuhinna avaldamine jääb sellele vaatamata kohustuslikuks.
 • Direktiiviga sätestati üleminekuaeg, mille kestel ei olnud väikesed jaemüügiettevõtjad kohustatud avaldama muude kui pakkimata toodete ühikuhinda.
 • Liikmesriigid peavad
  • võtma asjakohased meetmed, et teavitada kõiki asjaomaseid isikuid, kui käesolev õigusakt on siseriiklikusse õigusesse üle võetud;
  • kehtestama karistussüsteemi käesoleva direktiivi kohaldamisel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise eest ja andma selle kohta teavet.

Direktiiv (EL) 2019/2161

 • Muutmisdirektiiviga (EL) 2019/2161 lisatakse direktiivile 98/6/EÜ uus artikkel, mis käsitleb tarbijatele antavat teavet hinnaalanduste kohta. Igas hinna alandamise teates tuleb selgelt ära näidata hind, mida ettevõtja varem kohaldas (varasem hind). Varasem hind on ettevõtja kohaldatud madalaim hind teatava ajavahemiku jooksul, mis ei ole lühem kui 30 päeva enne hinna alandamist.
 • Muudatusega nähakse ette liikmesriikide võimalus kehtestada norme sellise kauba jaoks, mis võib kiiresti rikneda või aeguda (eriti toit) või mis on olnud müügil vähem kui 30 päeva, samuti seoses pidevate hinnaalandustega.
 • Kehtivat nõuet, mille kohaselt peavad liikmesriigid kehtestama hinnakujundust käsitlevate riiklike eeskirjade rikkumise eest tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, on täiendatud karistuste määramise kriteeriumide loeteluga.

MIS AJAST DIREKTIIVE KOHALDATAKSE?

 • Direktiiv 98/6/EÜ pidi liikmesriikides jõustuma 18. märtsiks 2000.
 • Muutmisdirektiiv (EL) 2019/2161 pidi liikmesriikides jõustuma hiljemalt 28. novembriks 2021. Liikmesriigid peavad direktiivi eeskirju kohaldama alates 28. maist 2022.

TAUST

Lisateave

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel (EÜT L 80, 18.3.1998, lk 27–31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/2161, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/6/EÜ, 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL, et ajakohastada liidu tarbijakaitsenorme ja tagada paremini nende täitmine (ELT L 328, 18.12.2019, lk 7–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 345, 27.12.2017, lk 1–26)

Määruse (EL) 2017/2394 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele – Uus kokkulepe tarbijatega (COM(2018) 183 final, 11.4.2018)

Viimati muudetud: 03.02.2022

Top