Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Teatavate õhusaasteainete siseriiklikud ülemmäärad

Go to the summaries’ table of contents

Teatavate õhusaasteainete siseriiklikud ülemmäärad

Euroopa Liit (EL) on võtnud kohustuse tagada, et inimesed oleksid kaitstud õhusaaste põhjustatud terviseriskide eest ning et olemasolevad saastetasemed ei kahjustaks keskkonda.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) on võtnud kohustuse tagada, et inimesed oleksid kaitstud õhusaaste põhjustatud terviseriskide eest ning et olemasolevad saastetasemed ei kahjustaks keskkonda.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis nähakse ette nelja saasteaine (vääveldioksiid, lämmastikoksiid, lenduvad orgaanilised ühendid ja ammoniaak) siseriiklike heitkoguste piirmäärad. Need ühendid võivad põhjustada hapestumist (nt mere keemilise koostise hapestumine), vee- ja pinnasereostust (eutrofeerumist) ja troposfääriosooni tekkimist (nelja saasteaine reageerimisel soojuse ja päikesevalguse toimel). Kuna tegu on püsivate piiriüleste saasteainetega, on jätkuvalt vaja ELi meetmeid. Piirmäärad aitavad püstitada kõrgemaid pikemaajalisi eesmärke.

PÕHIPUNKTID

  • ELi riigid pidid 2010. aastaks tagama, et nelja saasteaine heitkogused ei ületa õigusaktiga kehtestatud ülemmäärasid ja püsivad sellel tasemel ka järgnevatel aastatel.
  • Iga riik pidi koostama 2002. aasta 1. oktoobriks siseriikliku programmi nende eesmärkide saavutamiseks. Need pidid sisaldama kavandatavat poliitikat ja meetmeid ning nende tõenäolist mõju. Vajadusel pidi neid 2006. aastal uuendatama.
  • Programmid tuli ja tuleb ka edaspidi teha kättesaadavaks avalikkusele ning keskkonna- ja muudele organisatsioonidele.
  • Siseriiklikud ametiasutused peavad koostama emissiooni andmekogud ja prognoosid ning esitama need iga aasta lõpuks komisjonile ja Euroopa Keskkonnametile.
  • Komisjon pidi hindama saavutatud edu ning esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2012. aastal aruande.
  • Õigusakt ei hõlma rahvusvahelisi laevade ja õhusõidukite heitkoguseid ega Kanaari saarte, Prantsusmaa ülemeredepartemangude, Madeira ja Assooride heitkoguseid.

Kuna õhusaaste on riigipiire ületav rahvusvaheline probleem, ühines EL 2003. aasta juunis 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestamise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta.

2013. aastal märkis komisjon, et Euroopa õhukvaliteet oli märkimisväärselt paranenud, kuid ei vastanud siiski püstitatud eesmärkidele. Koos hinnanguga esitas komisjon teatises „Euroopa puhta õhu programm” ettepaneku õigusakti kohta.

See peaks asendama algse õigusakti (direktiiv 2001/81/EÜ), pikendama siseriiklike heitkoguste ülemmäärade kohaldamist 2020. aastani ja kehtestama uued ülemmäärad aastaks 2025.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis käsitleb heitkoguste siseriiklikke ülemmäärasid.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2001/81/EÜ

27.11.2001

27.11.2002

EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22-30

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Ühinemisleping

1.5.2004

-

ELT L 236, 23.9.2003, lk 703-707

Direktiiv 2006/105/EÜ

1.1.2007

1.1.2007

ELT L 363, 20.12.2006, lk 368-408

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009, lk 109-154

Direktiiv 2013/17/EL

1.7.2013

1.7.2013

ELT L 158, 10.6.2013, lk 193-229

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 13. juuni 2003. aasta otsus 2003/507/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ühinemist 1979. aasta piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni protokolliga hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise kohta (ELT L 179, 17.7.2003, lk 1-2).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa puhta õhu programm (COM(2013) 918 final, 18.12.2013).

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta (COM(2013) 920 final, 18.12.2013).

Viimati muudetud: 21.05.2015

Top