EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biomassi kui alternatiivse energiaallika kasutamise edendamine

Biomassi kui alternatiivse energiaallika kasutamise edendamine

Biomassist võib kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kaudu olla abi võitluses kliimamuutuse vastu. Selle kasutamine elektri- ja soojusenergia või transpordikütuste tootmiseks võib aidata mitmekesistada Euroopa Liidu energiavarustust, aidata kaasa majanduskasvule ning luua uusi töökohti. Selleks, et tagada biomassi kasutamise tõhusus, tuleb seda toota säästvalt.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis „Biomassi tegevuskava” (KOM(2005) 628 (lõplik), 7.12.2005).

KOKKUVÕTE

Biomassist võib kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kaudu olla abi võitluses kliimamuutuse vastu. Selle kasutamine elektri- ja soojusenergia või transpordikütuste tootmiseks võib aidata mitmekesistada Euroopa Liidu energiavarustust, aidata kaasa majanduskasvule ning luua uusi töökohti. Selleks, et tagada biomassi kasutamise tõhusus, tuleb seda toota säästvalt.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Käesolevas teatises nähakse ette võimalused biomassist energia tootmise suurendamiseks, soodustades selle kasutamist ning kõrvaldades selle tootmist takistavad tõkked. Teatises määratletakse meetmed biomassi kasutamise edendamiseks elektri- ja soojusenergia või transpordikütuste tootmiseks. Selles käsitletakse mitmesuguseid probleeme, näiteks seoses varustuse, rahastamise ja teadusuuringutega. Kõnealune tegevuskava oli esimene samm selle tegevusvaldkonna tähtsuse esiletõstmiseks.

PÕHIPUNKTID

Kõnealuse teatise tulemusena tehti ka muid algatusi biokütuste edendamiseks.

Olemasolevad säästlikkuse kriteeriumid peavad tagama, et biokütuste kasutamine aitab tegelikult süsinikuheidet vähendada ja bioloogilist mitmekesisust kaitsta. Nende alusel biokütused:

  • peavad aitama saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 35%-lise vähenemise võrreldes fossiilkütustega ning see osakaal peab 2017. aastaks tõusma 50%-ni;
  • ei tohi olla kasvatatud suure süsinikuvaruga piirkondades (nt märgalad ja metsad);
  • ei tohi olla toodetud suure bioloogilise mitmekesisusega piirkondades kasvanud toorainest.

Vabatahtlikud kavad võimaldavad kontrollida, kas tootjad järgivad säästlikkuse kriteeriume, ning sellisel juhul võivad nad saada rahalist toetust või võetakse toodang arvesse taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osakaalu riiklike tulemuste arvutamisel.

Lubade taotlemise kord: praktiliste soovitustega antakse abi ja nõu projektide arendajatele, vabaühingutele ja riiklikele ametiasutustele biomassi töötlemiseks käitiste rajamise taotluste käsitlemiseks.

Algatuse European Advanced Biofuels Flightpath eesmärk on edendada biokütuste kasutamist taastuvast energiaallikast toodetud alternatiivse lennukikütusena.

TAUST

Biomassi saadakse orgaanilisest ainest, nt puudest, teistest taimedest ning põllumajandus- või linnajäätmetest. Selle tootmine hõlmab rida tegevusi alates lähteaine kasvatamisest kuni lõpliku energiaks muundamiseni. Aastal 2012 oli kogu taastuvallikatest toodetud energia tarbimisest ELis biomassi ja jäätmete osakaal umbes kaks kolmandikku.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni biomassi veebilehelt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16-62).

Roheline Raamat - Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks (KOM(2006) 105 (lõplik), 8.3.2006).

Viimati muudetud: 12.08.2015

Top