EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toiduohutus – ohutu pakend

Toiduohutus – ohutu pakend

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1935/2004 – toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Määrusega sätestatakse ühised eeskirjad toiduga otseselt või kaudselt kokku puutuvate või kokku puutuda võivate pakkematerjalide ja -esemete (nt pudelid ja mahutid) kohta.
  • Selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve ning samuti tagada, et kasutatud tooteid võib müüa kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP – ala, mis hõlmab 28 ELi riiki, Islandit, Liechtensteini ja Norrat ning kus toimub isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine).

PÕHIPUNKTID

  • Õigusaktis määratakse kindlaks 17 materjali- ja esemerühma alates korgist ja klaasist ning lõpetades plasti ja tekstiilidega, mille suhtes võib võtta erimeetmeid.
  • Sellisteks meetmeteks võivad olla näiteks puhtusstandardid ja kasutatavate ainete loetelu.
  • Uue aine kasutamise taotlus tuleb esitada asjaomasele riiklikule ametiasutusele, kes edastab selle arvamuse saamiseks Euroopa Toiduohutusametile.
  • Pakkematerjalil peab olema märge „toiduga kokkupuutumiseks” ja vastav logo, näiteks kohvimasin, veinipudel või supilusikas.
  • Selleks, et oleks võimalik puudusega tooted tagasi kutsuda või jagada avalikkusele konkreetset teavet, peavad olema kehtestatud jälgitavuse meetmed.
  • Riiklikud ametiasutused võivad konkreetse materjali kasutamise peatada, kui neil on üksikasjalikud põhjendused selle kohta, et see võib olla inimeste tervisele ohtlik. Nad teavitavad oma otsusest viivitamata Euroopa Komisjoni ja kõigi Euroopa Majanduspiirkonna riikide sarnaseid asutusi.
  • Eeskirjade kohaselt on lubatud kasutada aktiivseid ja intelligentseid pakendeid, mis võivad pikendada toidu säilimisaega ja annavad teavet selle värskuse kohta, tingimusel, et need ei mõju kahjulikult toidu koostisele.
  • Eeskirju ei kohaldata antiikmaterjalidele ja -toodetele (nt antiiksed keraamilised potid) ega kattematerjalidele, nagu juustukoorikuid, lihatooteid või puuvilju katvad materjalid, mis moodustavad toidu osa ning mida võib koos sellega süüa.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 3. detsembril 2004.

TAUST

Vt toidu kemikaaliohutus Euroopa Komisjoni veebilehel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17)

Määruse (EÜ) nr 1935/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 03.02.2016

Top