Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lepingulised võlasuhted ELis ja kohaldatava siseriikliku õiguse määramine

Lepingulised võlasuhted ELis ja kohaldatava siseriikliku õiguse määramine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 593/2008 – lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatav õigus

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse kogu ELis kohaldatavad eeskirjad, mille alusel määratakse kindlaks, millise riigi õigust tuleb kohaldada lepingulistele võlasuhetele tsiviil- ja kaubandusasjades, mis hõlmavad enam kui ühte riiki.
 • Seda nn „Rooma I” määrust kohaldatakse kõrvuti kahe teise määrusega („Rooma II” lepinguväliste võlasuhete ning „Rooma III” abielulahutuse ja lahuseluga seoses), et määrata kindlaks kohaldatav õigus erinevat liiki tsiviil- ja kaubandusasjades.

PÕHIPUNKTID

Käesolevat määrust ei kohaldata maksu-, tolli- ega haldusasjadele ning samuti kohtumenetlustes tõendite ja menetluste suhtes. Samuti ei kohaldata seda

 • võlasuhetele, mis tulenevad füüsilise isiku õiguslikust seisundist või õigus- ja teovõimest;
 • võlasuhetele, mis tulenevad perekonnasuhetest;
 • võlasuhetele, mis tulenevad abikaasade varasuhtest;
 • võlasuhetele, mis tulenevad konkreetse rahasumma maksmist tagavatest dokumentidest, nagu vekslitest, tšekkidest ja lihtvõlakirjadest;
 • arbitraažikokkulepetele ja kohtualluvuskokkulepetele;
 • küsimustele, mida reguleerib äriühinguõigus ning muid juriidilisi isikuid ja organiseeritud isikute ühendusi käsitlev õigus;
 • sihtfondidele;
 • võlasuhetele, mis tulenevad lepingu sõlmimisele eelnenud toimingutest.

Kohaldatava õiguse reguleerimisala

Määrusega määratakse kindlaks kohaldatav siseriiklik õigus seoses lepingute erinevate aspektidega, sealhulgas

 • lepingu tõlgendamine ja mida tuleb teha selle täitmiseks;
 • lepinguliste võlasuhete rikkumise tagajärjed, sealhulgas kahjude hindamine;
 • lepinguliste kohustuste lõpetamise mitmesugused viisid (nt makse, hüvitis või lepingu tühistamine), aegumine* ja nõude esitamise tähtajad;
 • lepingu tühisuse tagajärjed.

Õiguse valik

 • Lepingupooled võivad valida kohaldatava õiguse.
 • Seda võidakse kohaldada terve lepingu või selle osa suhtes.
 • Kohaldatavat õigust saab igal ajal muuta, kui kõik osapooled jõuavad selles kokkuleppele.

Valiku puudumisel kohaldatav õigus

Kui osapooled ei ole valinud lepingu suhtes kohaldatavat õigust, määratakse see kindlaks lepingu liigi alusel.

 • Kauba müümise, teenuse osutamise, frantsiisi- või turustuslepingute puhul kohaldatakse selle riigi õigust, kus on müüja, teenuse osutaja või frantsiisivõtja harilik viibimiskoht.
 • Kinnisasjaga seotud lepingutele kohaldatakse selle riigi õigust, kus kinnisasi asub, välja arvatud ajutise isikliku kasutamise puhul (kuni kuus järjestikust kuud). Sellisel juhul kohaldatakse selle riigi õigust, kus on kasutusse andja harilik viibimiskoht.
 • Kauba oksjonimüügil sõlmitud leping on reguleeritud selle riigi õigusega, kus oksjon toimus.
 • Juhul kui lepingule ei saa kohaldada ühtegi või saab kohaldada rohkem kui ühte eespool nimetatud reeglit, määratakse kohaldatavaks õiguseks selle riigi õigus, kus on lepingu põhilise osa täitja harilik viibimiskoht.

Juhul kui leping on oluliselt tihedamalt seotud mõne teise riigiga kui nendes eeskirjades ette nähtud, kohaldatakse asjaomase teise riigi õigust. Sama kehtib juhul, kui ei saa kindlaks määrata ühtegi kohaldatavat õigust.

Konkreetsed lepingud

Seoses teatavat konkreetset liiki lepingutega sätestatakse määrusega õiguse valimise võimalused ning määratakse kindlaks valiku puudumisel kohaldatav õigus. Nendeks on

 • kaupade veolepingud;
 • reisijate veolepingud;
 • tarbijalepingud tarbijate ja kutseala esindajate vahel;
 • kindlustuslepingud;
 • individuaalsed töölepingud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse lepingutele, mis on sõlmitud pärast 17. detsembrit 2009.

TAUST

Lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted

PÕHIMÕISTE

* Aegumine – aja möödumise tähtsus õiguste tekkel ja lõppemisel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma I”) (ELT L 177, 4.7.2008, lk 6–16)

Määruse (EÜ) nr 593/2008 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta („Rooma II”) (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40–49)

Nõukogu 20. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1259/2010 tõhustatud koostöö rakendamise kohta abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (ELT L 343, 29.12.2010, lk 10–16)

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top