EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi jäätmekäitlusalane õigusakt

ELi jäätmekäitlusalane õigusakt

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega luuakse õiguslik raamistik jäätmete käitlemiseks Euroopa Liidus (EL).
 • Raamistiku eesmärk on kaitsta keskkonda ja inimeste tervist, tõstes esile nõuetekohase jäätmekäitluse, taaskasutuse ja ringlussevõtu tähtsust, et vähendada ressursside kasutamise üldmõju ja suurendada sellise kasutamise tõhusust.

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 2008/98/EÜ

 • Direktiiviga kehtestatakse jäätmehierarhia:
  • vältimine;
  • korduskasutamine;
  • ringlussevõtt;
  • taaskasutamine muul eesmärgil, nt energiakasutus;
  • kõrvaldamine.
 • See kinnitab põhimõtet „saastaja maksab“, mille kohaselt jäätmete kõrvaldamise kulud peab kandma algne jäätmetekitaja.
 • Sellega kehtestatakse tootja laiendatud vastutuse mõiste.
 • Lisaks tehakse vahet jäätmetel ja kõrvalsaadustel*.
 • Jäätmete käitlemine peab toimuma viisil, mis ei ohusta vett, õhku, pinnast, taimi ega loomi, ei põhjusta müra- ega lõhnahäiringuid ning ei kahjusta paikkonda ega erihuvi pakkuvaid paiku.
 • Jäätmetekitajad või jäätmevaldajad viivad ise läbi oma jäätmete töötluse või lasevad seda teha ametlikult tunnustatud jäätmetöötlejatel. Mõlemal juhul peab olema selleks luba ning neid kontrollitakse korrapäraselt.
 • Pädevad riiklikud asutused on kohustatud koostama jäätmekavad ja töötama välja jäätmetekke vältimise programmid.
 • Ohtlike jäätmete, vanaõli ja biojäätmete suhtes kohaldatakse erinõudeid.
 • Selles kehtestatakse 2020. aastaks ringlussevõtu ja taaskasutamise eesmärgid olmejäätmete (50 %) ning ehitus-ja lammutusjäätmete (70 %) osas.
 • Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu näiteks radioaktiivsed jäätmed, kasutuselt kõrvaldatud lõhkeained, väljaheited, reovesi ega loomade korjused.

Muutmisdirektiiv (EL) 2018/851

 • Ringmajanduse meetmete paketi osana muudetakse direktiiviga (EL) 2018/851 direktiivi 2008/98/EÜ.
 • Sellega kehtestatakse tootja laiendatud vastutuse süsteemide* miinimumnõuded. Need võivad hõlmata ka organisatsioonilist vastutust ja kohustust aidata kaasa jäätmetekke vältimisele ning toodete korduskasutatavusele ja ringlussevõetavusele.
 • Sellega tõhustatakse jäätmetekke vältimise reegleid. Jäätmetekke alal peavad ELi liikmesriigid võtma meetmeid, millega tehakse järgmist:
  • toetatakse säästvaid tootmis- ja tarbimismudeleid;
  • innustatakse kujundama, tootma ja kasutama tooteid nii, et need oleksid ressursitõhusad ja vastupidavad ning neid oleks võimalik parandada, taaskasutada ja täiustada;
  • meetmeid kohaldatakse toodete suhtes, mis sisaldavad kriitilise tähtsusega tooraineid, et vältida nende materjalide muutumist jäätmeteks;
  • soodustatakse tegema kättesaadavaks varuosad, kasutusjuhendid, tehnilise teabe ja muud vahendid, mille abil on võimalik tooteid parandada ja korduskasutada, ilma et nende kvaliteet ja ohutus väheneks;
  • vähendatakse toidujäätmete teket, et aidata saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärki, mille kohaselt tuleb 2030. aastaks vähendada kogu maailmas jaekaubanduses ja tarbimises ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid 50 % ning vähendada tootmis- ja tarneahelas tekkivat toidukadu;
  • soodustatakse materjalides ja toodetes ohtlike ainete sisalduse vähendamist;
  • seatakse eesmärk peatada mereprügi teke.
 • Seatakse ka uued olmejäätmete ringlussevõtu sihtmäärad: 2025. aastaks tuleb vähemalt 55 % olmejäätmetest ringlusse võtta. 2030. aastaks suureneb see sihtmäär 60 %-ni ja 2035. aastaks 65 %-ni.
 • Liikmesriigid peavad:
  • hiljemalt 1. jaanuariks 2025 seadma sisse kodumajapidamistes tekkivate tekstiilide ja ohtlike jäätmete eraldi kogumise;
  • hiljemalt 31. detsembriks 2023 tagama, et biojäätmeid kas kogutakse eraldi või võetakse tekkekohal ringlusse (nt kompostides).
 • Samuti tuuakse direktiivis näiteid stiimulitest jäätmehierarhia rakendamiseks, nagu näiteks jäätmete prügilasse ladestamise ja põletamise tasud ning jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemid.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

 • Direktiiv 2008/98/EL pidi liikmesriikides jõustuma 12. detsembriks 2010.
 • Muutmisdirektiiv (EL) 2018/851 pidi liikmesriikides jõustuma hiljemalt 5. juuliks 2020.

TAUST

 • Jäätmete teke oli varem majandustegevuse ja -kasvu vältimatu, ehkki soovimatu kõrvalsaadus. Tänapäevase tehnika ja hoolsa jäätmekäitluse abil saab selle seose purustada.
 • Lisateave

PÕHIMÕISTED

Kõrvalsaadus. Aine või ese, mis saadakse sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks eesmärgiks ei ole antud aine või eseme tootmine. Direktiiviga sätestatakse tingimused, mille puhul ei käsitleta antud ainet või eset jäätmetena.
Tootja laiendatud vastutuse süsteemid. ELi riikide võetavad meetmed, tagamaks, et toodete tootjad võtavad toote olelusringi jäätmeetapi haldamise eest omal algatusel rahalise või rahalise ja korraldusliku vastutuse.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30)

Direktiivi 2008/98/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 18. detsembri 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2021/19, millega kehtestatakse korduskasutusest teatamise ühtne metoodika ja vorm kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/98/EÜ (ELT L 10, 12.1.2021, lk 1–7)

Komisjoni 7.juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1004, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ jäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus C(2012) 2384 (ELT L 163, 20.6.2019, lk 66–100)

Komisjoni 3. mai 2019. aasta delegeeritud otsus (EL) 2019/1597, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ toidujäätmete koguse ühtse mõõtmise ühise metoodika ja kvaliteedi miinimumnõuete osas (ELT L 248, 27.9.2019, lk 77–85)

Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/2000, milles sätestatakse vorm andmete esitamiseks toidujäätmete kohta ja kvaliteedikontrolli aruande esitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ (ELT L 310, 2.12.2019, lk 39–45)

Komisjoni 10. juuli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1127, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa (ELT L 184, 11.7.2015, lk 13–15)

Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 03.02.2022

Top