EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piiriülene elektrikaubandus

This summary has been archived and will not be updated. See 'Piiriülene elektrikaubandus' for an updated information about the subject.

Piiriülene elektrikaubandus

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 714/2009 – võrkudele juurdepääsu tingimused piiriüleses elektrikaubanduses

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on kehtestada piiriülese elektrikaubanduse eeskirjad, et parandada konkurentsi ja ühtlustamist ELi ühtsel elektriturul.

PÕHIPUNKTID

Põhivõrguettevõtjate sertifitseerimine

Riiklikud reguleerivad asutused saadavad Euroopa Komisjonile teatise põhivõrguettevõtja* sertifitseerimisotsuse kohta. Komisjon esitab oma arvamuse riiklikule reguleerivale asutusele kahe kuu jooksul. Kõnealune asutus võtab seejärel vastu oma lõpliku otsuse põhivõrguettevõtja sertifitseerimise kohta.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik vastutab elektri edastussüsteemi haldamise ning piiriülese elektrienergiaga kauplemise ja selle tarnimise lubamise eest ELis.

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku ülesanded

Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik vastutab järgmiste dokumentide koostamise ja/või vastuvõtmise eest:

 • võrgueeskirjad* komisjoni nõudmisel ja järgivad energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööameti (ACER) või komisjoni loodud suuniseid;
 • ühised võrguhaldusvahendid;
 • kümneaastane võrgu arengukava;
 • soovitused, mis käsitlevad ELi ja põhivõrguettevõtjate vahelise tehnilise koostöö koordineerimist;
 • iga-aastane tööprogramm;
 • aastaaruanne;
 • iga-aastased suvise ja talvise tootmise piisavuse prognoosid.

ACER vaatab läbi kõik Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku välja töötatud võrgueeskirjad. Kui ta on veendunud, et see vastab suunistele, siis esitab ACER selle komisjonile ning soovitab selle vastu võtta.

Põhivõrguettevõtjate piirkondlik koostöö

Põhivõrguettevõtjad teevad piirkondliku koostööd Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku raames ning avaldavad iga kahe aasta järel piirkondliku investeerimiskava, millel investeerimisotsused võivad põhineda.

Põhivõrguettevõtjate vaheline hüvitamismehhanism ning võrkudele juurdepääsu tasud

Põhivõrguettevõtjatele hüvitatakse kulutused seoses piiriüleste elektrivoogude vastuvõtuga nendele kuuluvate võrkude kaudu. Hüvitisi maksavad siseriiklikud põhivõrkude ettevõtjad, millest piiriülesed vood pärinevad. Kulud määratakse prognoositud kulude alusel. Võrguettevõtjad kehtestavad ka võrkudele juurdepääsu tasud.

Ülekoormuse juhtimise põhialused

Võrgu ülekoormuse* probleemide lahendamisel kasutatakse mittediskrimineerivaid turupõhiseid lahendusi, mis annavad hinnasignaale asjaomastele turuosalistele ja põhivõrguettevõtjatele. Kui võimsus on jaotatud, saab põhivõrguettevõtja tehingu piiramist kasutada ainult eriolukordades, kui kõik muud mõistlikud alternatiivid on probleemi lahendamiseks ammendatud. Jaotatud võimsuse piirangu korral makstakse turuosalistele hüvitist, kui tegemist ei ole vääramatu jõuga.

Uute võrkudevaheliste ühenduste eeskirjad

Uued võrkudevahelised ühendused* võivad taotleda ajutist vabastust ülekoormuste juhtimisega seotud tulude kasutamise eeskirjadest, jaotusvõrkude eraldamisest* ning põhuvõrguettevõtjate ja kolmandate isikute juurdepääsust. Vabastus kehtib tingimusel, et:

 • investeering soodustab konkurentsi elektriga varustamise alal;
 • ilma vabastuse saamiseta ei oleks võimalik investeerida;
 • võrkudevahelise ühenduse omanik peab olema füüsiline või juriidiline isik, kes on erinev süsteemihalduritest;
 • tasud nõutakse sisse kõnealuse võrkudevahelise ühenduse kasutajatelt;
 • vabastus ei tohi kahjustada konkurentsi ega siseturu tõhusat toimimist, samuti reguleeritud süsteemi tõhusat toimimist, millega võrkudevaheline ühendus on seotud.

Üldine kohustus on teha turuosalistele kättesaadavaks piiriüleseid elektrivooge mõjutavate ühenduste maksimaalne võimsus, kusjuures peetakse kinni võrgu turvalisusega seotud ohutusnormidest.

Riiklikud reguleerivad asutused saadavad komisjonile otsuse eelnõu uue võrkudevahelise ühenduse vabastamise kohta kõikidest või järgmistest eeskirjadest:

 • omandisuhte eraldamine,
 • tariifide reguleerimine,
 • ees,kirjad kolmandatele isikutele
 • ülekoormusega seotud tulude kasutamine.

Komisjonil on kaks kuud aega taotleda, et riigi reguleeriv asutus muudab või tühistab vabastust käsitleva otsuse. Kõnealune asutus võtab seejärel vastu oma lõpliku otsuse vabastuse kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. märtsist 2011. Sellega tunnistatakse alates 2. märtsist 2011 kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003.

PÕHIMÕISTED

Põhivõrguettevõtja – ettevõtja, kes vastutab elektrienergia edastamiseks kasutatavate võrkude eest.
Võrgueeskirjad:
 • Need hõlmavad eeskirju ja menetlusi järgmiste kohta:
  • võrgu turvalisus ja usaldusväärsus;
  • andmevahetus;
  • võimsuse jaotamine ja ülekoormuse juhtimine;
  • kauplemine, mis on seotud võrgule juurdepääsu teenustega ning võrgu tasakaalustamisega;
  • läbipaistvus;
  • ühtlustatud ülekandetariifi struktuurid;
  • elektrivõrkude energiatõhusus.
 • Võrgueeskirjad võetakse vastu komiteemenetlusega. Need on siduvad komisjoni määrused.
Ülekoormus – olukord, milles siseriiklike põhivõrkude vaheline ühendus ei suuda mahutada kõiki tegelikke elektrivooge, mida turuosalised rahvusvahelise kaubanduse raames nõuavad. Selle põhjuseks võib olla asjaomaste võrkudevaheliste ühenduste ja/või siseriiklike põhivõrkude võimsuse puudumine. Ülekoormuse vähendamist soodustatakse hinnakujundusmehhanismide kaudu.
Võrkudevahelised ühendused – ülekandeliin, mis ulatub üle kahe ELi riigi vahelise piiri ning ühendab nende siseriiklikud põhivõrgud.
Eraldamine – energia ülekande- ja jaotusvõrkude omandisuhte eraldamine. See tagab, et nad on korralduse osas ja otsuste tegemisel sõltumatud.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 714/2009 võrkudele juurdepääsu tingimuste kohta piiriüleses elektrikaubanduses ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1228/2003 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 15–35)

Määruse (EÜ) nr 714/2009 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 23. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 838/2010, millega kehtestatakse põhivõrguettevõtjate omavahelise hüvitamise mehhanismi ja ülekandetasusid käsitleva ühise regulatiivse lähenemisviisi suunised (ELT L 250, 24.9.2010, lk 5–11)

Viimati muudetud: 08.05.2018

Top