EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa noortealane koostöö (2010–2018)

Euroopa noortealane koostöö (2010–2018)

 

KOKKUVÕTE:

resolutsioon ELi noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku kohta

MIS ON RESOLUTSIOONI EESMÄRK?

Selles sätestatakse ELi riikide uuendatud koostööraamistik noortevaldkonnas ajavahemikuks 2010–2018. See on jätkuks 2002. aastal aastateks 2002–2009 vastuvõetud esimesele raamistikule.

PÕHIPUNKTID

Kõnealuse uuendatud raamistiku ehk ELi noortestrateegia põhieesmärk on tugevdada senise koostöö ja meetmete tõhusust ja tulemuslikkust ning pakkuda noortele Euroopa Liidus suuremaid hüvesid.

Käesoleval strateegial on kaks põhieesmärki:

 • luua hariduses ja tööturul rohkem võrdseid võimalusi kõikidele noortele;
 • edendada noorte kodanikuaktiivsust.

Nende eesmärkide täitmiseks tuleks edendada dialoogi noorte ja poliitikakujundajate vahel, et tõsta noorte kodanikuaktiivsust, soodustada sotsiaalset integreerimist ja tagada noorte kaasatus ELi poliitika väljatöötamisel.

Selleks julgustatakse tegema spetsiaalselt noortele suunatud konkreetseid algatusi ja integreerivaid algatusi kaheksas konkreetses valdkonnas:

 • haridus ja koolitus;
 • tööhõive ja ettevõtlus;
 • tervis ja heaolu;
 • noorte osalemine ELi demokraatlikus protsessis ja ühiskonnaelus spetsiifilise ELi struktureeritud dialoogi raames;
 • vabatahtlik tegevus;
 • sotsiaalne kaasatus;
 • noored ja maailm, mille raames toimuva tegevuse eesmärk on toetada noorte osalemist koostöös piirkondadega väljaspool Euroopat (seoses selliste küsimustega nagu kliimamuutus, rahvusvaheline koostöö ja inimõigused);
 • loovus ja kultuur.

ELi riikide ja Euroopa Komisjoni roll

Resolutsiooniga kutsutakse Euroopa Komisjoni ja ELi riike üles võtma meetmeid, mis aitavad kaasa noortestrateegia eesmärkide täitmisele. Nimetatud valdkondades tegutsemisel tuleb rakendada avatud koordinatsioonimeetodit, mis nõuab ELi riikidelt poliitilist pühendumist ja konkreetseid töömeetodeid.

ELi noortestrateegia põhilised rakendusmeetmed:

 • vastastikune õppimine ELi riikide vahel,
 • põhitähelepanu pööramine tõenduspõhisusele,
 • järelevalvele ja aruandlusele,
 • dialoog noortega ja
 • ELi programmide mobiliseerimine, nt programm „Erasmus+“.

Samuti julgustab ELi noortestrateegia võtma noorteküsimusi nõuetekohaselt arvesse teistes poliitikavaldkondades, mis mõjutavad noorte inimeste elu, nagu noorte tööhõive (sh noortegarantii kava) ja sotsiaalne kaasatus (ELi platvorm vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu).

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 27. novembri 2009. aasta resolutsioon Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010–2018) kohta (ELT C 311, 19.12.2009, lk 1–11)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa Liidu noorte töökava (2016–2018) kohta (ELT C 417, 15.12.2015, lk 1–9)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon noorte sotsiaalset kaasamist hõlmava struktureeritud dialoogi protsessi ülevaate kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 1–4)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. mai 2014. aasta resolutsioon Euroopa Liidu noorte töökava (2014–2015) kohta (ELT C 183, 14.6.2014, lk 5–11)

Viimati muudetud: 23.11.2017

Top