EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tööohutus. Raskuste käsitsi teisaldamine

Tööohutus. Raskuste käsitsi teisaldamine

Direktiivi eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) töötajate kaitse raskuste käsitsi teisaldamisega* kaasnevate seljavigastuse ohu eest.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

KOKKUVÕTE

Direktiivi eesmärk on tagada Euroopa Liidu (EL) töötajate kaitse raskuste käsitsi teisaldamisega* kaasnevate seljavigastuse ohu eest.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse tervishoiu ja ohutuse nõuded raskuste käsitsi teisaldamisele, kui sellega kaasneb eelkõige töötajate seljavigastuse oht.

PÕHIPUNKTID

Tööandja peab tegema kõik, mis võimalik, et vältida vajadust raskusi käsitsi teisaldada.

Kui raskuste käsitsi teisaldamist ei ole võimalik vältida, peab tööandja võtma asjakohased korralduslikud meetmed või varustama töötajad ohtu vähendavate vahenditega järgmiselt:

 • töökohtade korraldusega, et muuta käsitlemine võimalikult ohutuks;
 • hinnates võimaluse korral eelnevalt kõnealuse töö ohutus- ja tervishoiutingimusi ning uurides konkreetse raskuse omadusi;
 • vältides või vähendades eelkõige seljavigastuse ohtu, võttes asjakohased meetmed, arvestades töökeskkonna eripära ja tegevusega;
 • tagades töötajatele teabe raskuse massi ja selle jaotumise kohta;
 • tagades töötajate asjakohase koolituse, nendega konsulteerimise ja osalemise raskuste käsitsi teisaldamise ja sellega seotud potentsiaalsete ohtude küsimustes.

Seljavigastuse ohtu võib esineda, kui raskus on:

 • liiga raske või suur;
 • kinnihaaramiseks ebasobiva kujuga;
 • ebakindel või selle sisu võib liikuda;
 • paigutatud nii, et seda tuleb hoida või käsitseda kehast eemal või ülakeha painutades või pöörates;
 • kuju ja/või sisuga, mis võib tõenäoliselt kaasa tuua vigastuse, eelkõige kokkupõrke korral.

Füüsilise pingutusega võib kaasneda vigastuse oht, kui:

 • pingutus on liiga koormav;
 • seda on võimalik teha üksnes ülakeha pöörates;
 • sellega võib tõenäoliselt kaasneda raskuse äkiline liikuma hakkamine või
 • seda tehakse ebakindla kehaasendiga.

Töökeskkond võib suurendada ohtu, kui:

 • teisaldustööks ei ole piisavalt ruumi;
 • põrand on erineva kõrgusega, ebatasane, ebakindel või töötajatele libe;
 • tingimused ei võimalda raskusi teisaldada ohutus kõrguses või õige kehaasendiga, või
 • õhutemperatuur, -niiskus või ventilatsioon on ebasobiv.

Tegevusega võib kaasneda oht, kui:

 • sellega on seotud liiga suur füüsiline pingutus, koormates eelkõige selgroogu;
 • puhke- või taastusaeg ei ole küllaldane;
 • tõstmis-, mahapaneku- või kandmiskaugus on liiga suur või
 • töötaja ei saa töökiirust tööprotsessist johtuvatel põhjustel muuta.

Töötaja võib olla ohus, kui:

 • ta ei ole kõnealuse ülesande täitmiseks füüsiliselt sobiv;
 • ta kannab ebasobivat riietust või
 • tal ei ole piisavaid teadmisi või vastavat koolitust.

PÕHIMÕISTED

* Raskuste käsitsi teisaldamine - käesolevas direktiivis tähendab see raskuste vedu või toestamist, sealhulgas raskuste tõstmist, mahapanemist, lükkamist, vedamist, kandmist või liigutamist, millega kaasneb eelkõige seljavigastuse oht.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 12. juunil 1990.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 90/269/EMÜ

12.6.1990

31.12.1992

EÜT L 156, 21.6.1990, lk 9-13

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21-24

Viimati muudetud: 24.09.2015

Top