EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on luua ja tagada audiovisuaalmeedia teenuste* Euroopa Liidu ühtse turu nõuetekohane toimimine, aidates kaasa kultuurilise mitmekesisuse edendamisele ning tagades tarbija- ja lastekaitse piisav tase.

PÕHIPUNKTID

ELi audiovisuaalsmeedia teenuste direktiiviga reguleeritakse kogu ELis riiklike õigusnormide kooskõlastamist, mis käsitlevad audivisuaalmeediat, nii tavapäraseid teleülekandeid kui ka tellitavaid audiovisuaalmeedia* teenuseid.

Direktiiviga (EL) 2018/1808 muudetakse ja ajakohastatakse audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi, mis on osa digitaalse ühtse turu strateegiast, et:

 • laiendada teatavaid audiovisuaaleeskirju nii videote jagamise platvormidele kui ka audiovisuaalsele sisule, mida jagatakse teatavates sotsiaalmeedia teenustes;
 • võimaldada paindlikkus televisioonile kohaldatavate piirangute osas;
 • soodustada Euroopa sisu edendamist;
 • kaitsta lapsi ja võidelda tõhusamalt vihakõnede vastu;
 • suurendada riikide reguleerivate asutuste sõltumatust.

Liikmesriigid tagavad teistest liikmesriikidest pärinevate audiovisuaalmeedia ülekannete vastuvõtmisvabaduse ega piira nende edastamist. Riigid võivad teatud olukordades ja erimenetlusi järgides kohaldada rangemaid eeskirju kui selles direktiivis sätestatud. Riikide ametivõimud ergutavad riikliku tegevusjuhendi kaudu kaas- või enesereguleerimist.

Reklaam

Audiovisuaalne reklaam peab olema sellisena hõlpsasti äratuntav ning ei tohi

 • sisaldada alalävisele tajule suunatud võtteid;
 • kahjustada inimväärikuse austamist;
 • sisaldada ega soodustada diskrimineerimist;
 • soodustada tervist või ohutust kahjustavat käitumist;
 • soodustada keskkonnakaitset tõsiselt kahjustavat käitumist.

Keelatud audiovisuaalne reklaam on:

 • sigarettide ja muude tubakatoodete, sealhulgas elektrooniliste sigarettide ja täitepakendite reklaam;
 • alkoholireklaam, mis on suunatud spetsiaalselt alaealistele või propageerib liigset tarbimist paljude piirangute hulgas;
 • audiovisuaalne reklaam retseptiravimite ja raviteenuste kohta;
 • reklaam, kus kasutatakse ära laste kogenematust ja kergeusklikkust ning täiskasvanute usaldamist või näidatakse põhjendamatult alaealisi ohtlikes olukordades.

Lisanõuded hõlmavad sponsorlust ja tootepaigutust ning ringhäälinguorganisatsioonidele antakse suurem paindlikkus reklaamiaja osas: uus limiit 20% kehtib ajavahemikes 6.00–18.00 ja 18.00–24.00.

Laste kaitsmine

EL-i riigid peavad võtma meetmeid, millega tagatakse, et alaealiste kehalist, vaimset ja moraalset arengut kahjustavaid saateid tehakse kättesaadavaks üksnes viisil, mis tagab selle, et alaealised tavaliselt selliseid tellitavaid audiovisuaalmeedia teenuseid ei kuule ega näe, valides sobiva eetriaja, vanusekontrolli vahendi või muud võimaliku kahjuga proportsionaalsed tehnilised meetmed. Kõige kahjulikuma sisu, näiteks põhjendamatu vägivalla ja pornograafia suhtes kohaldatakse kõige rangemaid meetmeid.

Alaealistele tagatakse ka kõrgemal tasemel kaitse internetis: videote jagamise platvormid peavad kehtestama meetmed, et kaitsta alaealisi kahjuliku sisu eest.

Tootepaigutus on keelatud ka lastesaadetes. EL-i riigid peaksid soodustama enese- ja kaasreguleerimise kasutamist tegevusjuhendite abil, milles käsitletakse sobimatut reklaami lastesaadetes, toitude ja jookide kohta, milles on palju rasva, soola ja suhkrut.

Vihakõne

Audiovisuaalmeedia teenused ei tohi sisaldada rühmade või nende liikmete vastu suunatud vägivalla või vihkamise õhutamist diskrimineerimise alusel soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse või rahvuse tõttu vastavalt ELi põhiõiguste harta artiklile 21.

Avalik üleskutse terrorikuriteo toimepanemisele on samuti keelatud.

Kättesaadavus

Teenuseosutajad peavad muutma oma teenused pidevalt ja järk-järgult puudega inimestele paremini kättesaadavaks ning neid ergutatakse selle saavutamiseks töötama välja juurdepääsetavuse tegevuskavad.

EL-i riigid loovad internetipõhise kontaktpunkti, et pakkuda teavet ja võtta vastu kaebusi juurdepääsetavusega seotud probleemide kohta. Audiovisuaalmeedia teenuste kaudu pakutav avalik teave hädaolukordade kohta, näiteks loodusõnnetuste korral, peab olema puuetega inimestele kättesaadav.

Videode jagamine

Videode jagamise platvormi teenuse* osutajad võtavad asjakohaseid meetmeid alaealiste kaitsmiseks sisu eest, mis võib mõjutada nende füüsilist, vaimset või moraalset arengut ja üldsust vägivalla või vaenu õhutamise eest või avalike üleskutsete eest terroriakti toimepanemiseks.

Selliste meetmete hulka kuuluvad muu hulgas:

 • mehhanismid kasutajatele mittevastava sisu märgistamiseks ja tõhus kasutajate kaebuste menetlemise kord;
 • tõhusate meediapädevuse vahendite pakkumine ning nendest kasutajate teadlikkuse tõstmine.

Videote jagamise platvormi teenuse osutajatel on reklaami ja muude sisupiirangute osas samad kohustused kui audiovisuaalteenuste osutajatel, võttes arvesse piiratud kontrolli, mida nad saavad oma platvormidel sellise reklaami üle teostada, mida nad ei turusta, müü ega korralda.

Euroopa päritolu ja sõltumatute teoste edendamine

Tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajate kataloogid peavad sisaldama vähemalt 30% ulatuses Euroopa teoseid ja tagama selliste teoste nähtavuse.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Esialgset audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldatakse alates 5. maist 2010. Direktiiviga (EL) 2018/1808 sisse viidud muudatused kehtivad alates 18. detsembrist 2018 ning see peab ELi riikides jõustuma 19. septembriks 2020.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Audiovisuaalmeedia teenus: teenus, mis kuulub meediateenuse osutaja toimetusvastutuse alla ning mille põhiline otstarve on pakkuda üldsusele teavitamise, meelelahutuse või harimise eesmärgil saateid elektrooniliste sidevõrkude (teleülekannete või tellitavate teenujste) kaudu.
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus: audiovisuaalmeedia teenus, mida osutab meediateenuse osutaja saadete vaatamiseks kasutaja valitud ajal ja kasutaja isikliku taotluse põhjal, võttes aluseks meediateenuse osutaja valitud programmikataloogi.
Videode jagamise platvormi teenus: teenus, mis pakub üldsusele teavitamise, meelelahutuse või harimise eesmärgil saateid, kasutaja loodud videoid või mõlemaid elektrooniliste sidevõrkude kaudu ja mille toimetamise eest videote jagamise platvormi teenuse osutaja ei vastuta ning mille ülesehituse määrab videote jagamise platvormi teenuse osutaja, sealhulgas automaatsete vahendite või algoritmide abil, eelkõige kuvamise, sildistamise ja järjestamise teel.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1–24)

Direktiivi 2010/13/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/541 terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK ning muudetakse nõukogu otsust 2005/671/JSK (ELT L 88, 31.3.2017, lk 6–21)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia (COM(2015) 192 final, 6.5.2015)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT C 326, 26.10.2012, lk 391–407)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33–50).

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 17.05.2019

Top