EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vee taaskasutuse miinimumnõuded

Vee taaskasutuse miinimumnõuded

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2020/741, mis käsitleb vee taaskasutuse miinimumnõudeid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega esitatakse ühtlustatud normid, et tagada taaskasutusvee ohutu kasutamine põllumajanduslikuks niisutuseks ning seeläbi nimetatud tegevust ergutada ja aidata tulla toime põua ja veepuudusega.
 • Samuti on selle eesmärk aidata saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke, eriti eesmärki 6 (kõigile vee ja kanalisatsiooni kättesaadavus ja säästev majandamine) ja eesmärki 12 (säästev tarbimine ja tootmine).

PÕHIPUNKTID

Määrusega sätestatakse vee kvaliteedi ja seire miinimumnõuded ning riskijuhtimist reguleerivad eeskirjad ja sätted, mis reguleerivad taaskasutusvee ohutut kasutamist põllumajanduslikuks niisutuseks tervikliku veemajanduse raames.

See põhineb kahel Euroopa Komisjoni teatisel:

Kohaldamisala

 • Määrust kohaldatakse alati, kui puhastatud asulareovett taaskasutatakse kooskõlas direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee kohta) artikli 12 lõikega 1 põllumajandusliku niisutuse eesmärgil (vt kokkuvõte).
 • ELi liikmesriik võib otsustada, et vee taaskasutus põllumajanduslikuks niisutuseks ühes või mitmes valgalapiirkonnas või selle osas ei ole asjakohane, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
  • piirkonna või selle osade geograafilised ja klimaatilised tingimused;
  • surve muudele veevarudele ja nende varude seisund;
  • surve nendele pinnaveekogudele ja nende pinnaveekogude seisundile, kuhu puhastatud asulareovesi juhitakse;
  • taaskasutusvee ja muude veevarude keskkonna- ja ressursikulud.
 • Selline otsus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja see tuleb regulaarselt läbi vaadata, võttes arvesse muutuvad olukorrad, nagu kliimamuutuste prognoosid ja riiklikud kliimamuutustega kohanemise strateegiad ning vee raamdirektiivi (direktiiv 2000/60/EÜ – vt kokkuvõte) kohaselt kehtestatud veemajanduskavad.
 • Määrusega lubatakse teatud tingimustel ja piiratud ajaks nõuetest erandeid teha uurimis- või katseprojektidele.

Taaskasutusvee kvaliteet

Taaskasutusvee käitise käitaja peab tagama, et taaskasutusvesi, mis on ette nähtud põllumajanduslikuks niisutuseks, vastab:

 • vee kvaliteedi miinimumnõuetele, mis on sätestatud määruse 1. lisas – hõlmab mikrobioloogilisi elemente (nt E. coli bakterite normid) ning korralise seire ja kontrollseire nõudeid;
 • vee kvaliteediga seotud lisatingimustele, mille pädev asutus on asjakohases loas kehtestanud.

Riskijuhtimine

 • Taaskasutusvee tootmise, sellega varustamise ja selle kasutamise eesmärgil peab pädev riiklik asutus tagama, et koostatakse vee taaskasutuse riskijuhtimiskava.
 • Vee taaskasutuse riskijuhtimiskava töötavad vastavalt vajadusele välja taaskasutusvee käitise käitaja, muud vee taaskasutuse projektis osalevad isikud või lõppkasutajad ning selles määratakse kindlaks kõigi vastutavate isikute riskijuhtimiskohustused.
 • Kavas määratakse eelkõige kindlaks täiendavad veekvaliteedinõuded, tehakse kindlaks asjakohased ennetusmeetmed ja/või parandusmeetmed ning täiendavad tõkked või meetmed, mis on vajalikud vee taaskasutuse süsteemi ohutuse tagamiseks.

Loaga seotud kohustused

 • Põllumajanduslikuks niisutuseks ette nähtud taaskasutusvee tootmiseks ja sellega varustamiseks on vaja luba.
 • Taotluse loa saamiseks esitavad asjaomased isikud riiklikule pädevale asutusele.
 • Loas määratakse kindlaks taaskasutusvee käitise käitaja ja vastavalt vajadusele muude vastutavate isikute kohustused. Luba põhineb vee taaskasutuse riskijuhtimiskaval. Selles täpsustatakse muu hulgas järgmist:
  • taaskasutusvee kvaliteedi klass või klassid ja lubatud põllumajanduslik kasutusala, mille puhul on taaskasutusvesi lubatud, kasutamiskoht, taaskasutusvee käitised ning taaskasutusvee hinnanguline tootmismaht aastas;
  • vee kvaliteedi ja seire miinimumnõuetega seotud tingimused;
  • vee taaskasutuse riskijuhtimiskavas kindlaks määratud tingimused seoses taaskasutusvee käitise käitajale esitatavate lisanõuetega;
  • muud vajalikud tingimused, et vähendada keskkonnale ning inimeste ja loomade tervisele avalduvaid lubamatuid riske;
  • loa kehtivusperiood;
  • nõuetele vastavuse hindamise koht.
 • Lube ajakohastatakse alati, kui on tegemist töötlemisprotsessi või kohapealsete tingimuste märkimisväärsete muutustega.

Nõuetele vastavuse kontrollid

 • Pädev riiklik asutus peab kontrollima, kas loas kindlaks määratud tingimused on täidetud. Seda saab teha järgnevaga:
  • kohapealsed kontrollid;
  • eelkõige käesoleva määruse kohaselt saadud seireandmete kasutamine;
  • muud sobivad viisid.
 • Määrusega sätestatakse ka meetmed, mida tuleb võtta, kui ilmneb, et loas kindlaks määratud tingimused ei ole täidetud.
 • Samuti peab pädev asutus korrapäraselt kontrollima, kas järgitakse riskijuhtimiskava.

Läbipaistvus ja teabe jagamine

 • Tuleb luua riiklikud kontaktpunktid, et vajaduse korral hõlbustada piiriülest kooskõlastamist.
 • Läbipaistuse tagamiseks sätestatakse määruses eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:
  • teadlikkuse suurendamine;
  • üldsusele esitatav teave;
  • rakendamise jälgimist käsitlev teave.
 • Komisjon hindab käesolevat määrust hiljemalt 26. juuniks 2028.

Suunised

Komisjon on avaldanud suunised, et aidata liikmesriikidel ja sidusrühmadel vee taaskasutuse eeskirju kohaldada. Suuniseid täiendavad mitmed praktilised näited reeglite kohaldamise hõlbustamiseks.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 26. juunist 2023.

TAUST

Lisateave

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/741, mis käsitleb vee taaskasutuse miinimumnõudeid (ELT L 177, 5.6.2020, lk 32–55)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Suunised, millega toetatakse vee taaskasutuse miinimumnõudeid käsitleva määruse (EL) 2020/741 kohaldamist 2022/C 298/01 (ELT L 298, 5.8.2022, lk 1–55)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi ringmajanduse loomise tegevuskava“ (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa veevarude kaitsmise kava“ (COM(2012) 673 final, 14.11.2012)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Veepuuduse ja põua probleemi kohta Euroopa Liidus“ (KOM(2007) 414 (lõplik), 18.7.2007)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54) Tekst on parandustega uuesti avaldatud (ELT L 226, 25.6.2004, lk 3–21).

Määruse (EÜ) nr 852/2004 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Sellel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32–54)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40–52)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 30.08.2022

Top