EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Infotehnoloogia tollialane kasutamine

Infotehnoloogia tollialane kasutamine

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2009/917/JSK infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

 • Sellega asendatakse ja ajakohastatakse 1995. aasta tolliinfosüsteemi konventsiooni (TIS konventsioon) ja viiakse see vastavusse määrusega (EÜ) nr 766/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 515/97 (vt kokkuvõte) koostöö kohta liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel, et tagada tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohane kohaldamine.
 • Tolliinfosüsteemi eesmärk on aidata kaasa siseriiklike õigusaktide tõsiste rikkumiste ennetamisele, uurimisele ja kohtulikule menetlemisele, kiirendades andmete kättesaadavust ning suurendades seega liikmesriikide tolliametite koostöö- ja kontrollimenetluste tõhusust.

PÕHIPUNKTID

Tolliinfosüsteem koosneb keskandmebaasist, millele on võimalik igas liikmesriigis juurde pääseda. See sisaldab eranditult selle eesmärgi täitmiseks vajalikke andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mis liigitatakse järgmiselt:

 • kaubad (tooted, mida saab osta või müüa);
 • transpordivahendid;
 • ettevõtjatega;
 • isikud;
 • pettuse arengutendentsid;
 • kasutatavad erialateadmised;
 • kinnipeetud, arestitud või konfiskeeritud esemed;
 • kinnipeetud, arestitud või konfiskeeritud sularaha.

Andmekaitse

 • Direktiivi (EL) 2016/680 kohaldatakse andmekaitse suhtes, kui selles otsuses ei ole sätestatud teisiti.
 • Tolliinfosüsteem sisaldab andmeid (sealhulgas isiklikke andmeid), mis on vajalikud süsteemi eesmärgi saavutamiseks vaatluste, aruannete, varjatud jälgimise, erikontrolli ja strateegilise või tegevusanalüüsi kaudu.
 • Käesoleva otsusega austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Käesolev otsus ei takista liikmesriikidel kohaldamast oma põhiseaduslikke norme, mis käsitlevad ametlikele dokumentidele juurdepääsu,
 • Üksnes andmed edastanud liikmesriigil on õigus muuta, täiendada, parandada ja kustutada andmeid, mida ta on sisestanud tolliinfosüsteemi.
 • Andmeid säilitatakse üksnes nii kaua, kui on vaja selle eesmärgi saavutamiseks, milleks nad sisestati. Andmed edastanud liikmesriik vaatab andmete säilitamise vajalikkuse läbi vähemalt kord aastas.

Tolli uurimisjuhtumite andmebaas

 • Eriandmebaasi ehk tolli uurimisjuhtumite andmebaasi eesmärk on võimaldada siseriiklikel asutustel isikute või ettevõtjate tegevuse uurimisel selgitada välja, kas neid uuritakse või on uuritud teistes liikmesriikides. Kõnealuse andmebaasi tarbeks saadab iga liikmesriik kõigile teistele liikmesriikidele, Europolile ja Eurojustile siseriiklike õigusaktide tõsistest rikkumiste loetelu: need, mida karistatakse vabadusekaotusega vähemalt 12 kuud või rahatrahviga vähemalt 15 000 eurot.
 • Liikmesriik ei ole kohustatud eriandmebaasi teavet sisestama, kui see ohustaks avalikku korda või muid olulisi huve.
 • Andmeid säilitatakse kolm aastat, kui rikkumine ei ole tuvastatud, ning andmed kustutakse, kui viimasest uurimistoimingust on möödunud 12 kuud. Kui rikkumise alusel ei ole veel süüdimõistvat kohtuotsust tehtud, säilitatakse andmeid kuni kuus aastat või süüdimõistva kohtuotsuse korral kuni 10 aastat.

Järelevalve ja haldamine

 • Iga liikmesriik määrab siseriikliku järelevalveasutuse või -asutused, kes vastutavad isikuandmete kaitse eest ja teostavad sõltumatut järelevalvet otsusega hõlmatud andmete üle. Luuakse ühine järelevalveasutus, millesse kuulub kaks esindajat iga liikmesriigi sõltumatust järelevalveasutusest.
 • Euroopa Andmekaitseinspektor teostab järelevalvet komisjoni tolliinfosüsteemialase tegevuse üle.
 • Liikmesriikide tolliasutuste esindajatest koosnev komitee koos komisjoniga vastutab (ühehäälselt tehtud) otsuse rakendamise ja tolliinfosüsteemi tehniliselt ja töökorralduslikult nõuetekohase toimimise eest (kahekolmandikulise häälteenamusega tehtud otsused).

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 27. maist 2011.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsus 2009/917/JSK infotehnoloogia tollialase kasutamise kohta (ELT L 323, 10.12.2009, lk 20–30)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Direktiivi (EL) 2016/680 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamiseks (EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1–16)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.11.2019

Top