Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vara arestimine ja konfiskeerimine

Vara arestimine ja konfiskeerimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/1805 – arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruse eesmärk on muuta kuritegelikul teel saadud vara piiriülene tagastamine hõlpsamaks, mille tulemuseks oleks ebaseadusliku päritoluga vahendite tõhusam arestimine ja konfiskeerimine.

Määrus on osa Euroopa Komisjoni poolt koostatud tegevusplaanist, et tõhustada terrorismi rahastamise vastast võitlust. See aitab kaasa julgeolekuliidu täiustamisele, tagades, et kurjategijad jäetaks oma varast ilma.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrusega kehtestatakse normid, mille alusel ELi riik tunnustab ja täidab oma territooriumil arestimisotsuseid* ja konfiskeerimisotsuseid*, mille mõni teine ELi riik on kriminaalasjades läbiviidavate menetluste raames teinud.

Põhielemendid

Määrus sisaldab järgmisi olulisi elemente.

  • Olemasolevate õigusaktide rakendamisega seotud probleemide lahendamine, kehtestades ühe määruse, mis hõlmab nii arestimisotsuseid kui ka konfiskeerimisotsuseid, ja mis on ELis vahetult kohaldatav.
  • Vastastikuse tunnustamise üldpõhimõte, mis tähendab, et kõiki ühes ELi riigis kriminaalasjades tehtud kohtuotsuseid üldjuhul tunnustatakse ja täidetakse teises ELi riigis vahetult. Otsuse tunnustamata või täitmata jätmiseks on üksnes piiratud arv põhjuseid.
  • Standardsed tunnistused ja meetmed kiiremaks ja tõhusamaks arestimiseks ja konfiskeerimiseks.
  • Konfiskeerimisotsuse tunnustamine peab toimuma 45 päeva jooksul ning kiireloomulistel juhtudel peab arestimisotsust tunnustama 48 tunni jooksul ja selle täitma 48 tunni jooksul. Nende tähtaegade edasilükkamiseks on ranged tingimused.
  • Sätted, et tagada kannatanute õigus hüvitise maksmisele ja vara tagastamisele piiriüleste juhtumite puhul.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 19. detsembrist 2020.

TAUST

Käesolev määrus on lisa juba kehtivatele õigusaktidele politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas ELis, sh

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Arestimisotsus – taotleva asutuse tehtud või kinnitatud otsus eesmärgiga takistada vara hävitamist, muutmist, eemaldamist, üleandmist või käsutamist selle konfiskeerimise tagamiseks.
Konfiskeerimisotsus – lõplik karistus või meede, mille kohus on määranud kuriteoga seotud menetluses ning mille tulemusena võetakse füüsiliselt või juriidiliselt isikult vara lõplikult ära.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (ELT L 303, 28.11.2018, lk 1–38)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1–8)

Direktiivi (EL) 2016/1919 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1–20)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule ja nõukogule „Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole“ (COM(2016) 230 final, 20.4.2016)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, millega tugevdatakse süütuse presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust viibida kriminaalmenetluses kohtulikul arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1–11)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise tegevuskava“ kohta (COM(2016) 50 final, 2.2.2016)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1–12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 1.6.2012, lk 1–10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1–7)

Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsus 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59–78)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 2.8.2003, lk 45–55)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades (ELT L 130, 1.5.2014, lk 1–36)

Viimati muudetud: 11.02.2019

Top