EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tasuta õigusabi kriminaalmenetluses

Tasuta õigusabi kriminaalmenetluses

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv (EL) 2016/1919, millega tagatakse kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses tasuta õigusabi

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse ühised miinimumeeskirjad, milles käsitletakse õigust saada tasuta õigusabi* kriminaalmenetlustes kõikjal ELis.

Sellega kehtestatakse selged kriteeriumid õigusabi andmise, kvaliteedistandardite ja rikkumise korral kohaldatavate õiguskaitsevahendite kohta.

See täiendab ELi eeskirju, mis käsitlevad kaitsja kasutamist ning kuriteos kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi, ega mõjuta nendega määratletud õigusi.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Eeskirju kohaldatakse:

 • kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate ja süüdistatavate suhtes:
  • kellelt on võetud vabadus;
  • kes peavad ELi või siseriikliku õiguse kohaselt kasutama kaitsjat ning ei saa seda endale lubada või
  • kes peavad olema või võivad olla uurimis- või tõendite kogumise toimingute juures, mis hõlmavad miinimumina järgmist: äratundmiseks esitamised (kus kuriteos kahtlustatav isik seatakse ritta koos teiste isikutega, selleks et tunnistaja ta nende seast ära tunneks), vastastamised, uurimiseksperimendid; ja
 • isikute suhtes, keda puudutab Euroopa vahistamismäärus.

Neid kohaldatakse kõikidele ELi kodanikele ja kõikidele ELi riikidele, välja arvatud Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik (1).

Õigus saada kriminaalmenetluses tasuta õigusabi

ELi riigid:

 • peavad tagama, et kahtlustatavatel ja süüdistatavatel isikutel, kellel puuduvad piisavad vahendid, et kaitsjale õigusabi eest tasuda, on õigus saada tasuta õigusabi juhul, kui õigusemõistmise huvid seda nõuavad;
 • et teha kindlaks, kas tuleb anda tasuta õigusabi, on võimalik kohaldada teistsugust kontrolli:
  • vahendite kontroll (põhineb asjaomase isiku ressurssidel, sealhulgas tulul ja varal) ja/või
  • põhjendatuse kontroll (põhineb vajadusel tagada kohtuasja asjaoludel tõhus juurdepääs õiguskaitsele);
 • peab järgima kriteeriume, mis on kehtestatud nende kontrollide kohaldamiseks, eelkõige seda, et põhjendatuse tingimused loetakse täidetuks juhul, kui isik tuuakse kohtu ette, et otsustada kinnipidamise üle, ja kinnipidamise ajal;
 • peab andma õigusabi põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt enne, kui asjaomast isikut on küsitlenud politsei, teine õiguskaitseorgan või kohtuorgan, või enne konkreetsete uurimis- või tõendite kogumise toimingute tegemist.

Õigus saada Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses tasuta õigusabi

Isikud, kelle üleandmist taotletakse* õigus saada vahistamise korral tasuta õigusabi:

 • vahistamismäärust täitvas ELi riigis*, kuni nende üleandmiseni vahistamismääruse teinud ELi riigile* või kuni otsus nende üleandmisest keeldumise kohta on jõustunud;
 • vahistamismääruse teinud riigist, kui nad kasutavad oma õigust määrata kaitsja vahistamismääruse teinud riigis, et abistada kaitsjat vahistamismäärust täitvas riigis kooskõlas ELi eeskirjadega, mis käsitlevad õigust kaitsjale, kuivõrd tasuta õigusabi on vajalik, et tagada tõhus õiguskaitse.

Selle õiguse suhtes võidakse kohaldada vahendite kontrolli samade kriteeriumide alusel nagu kriminaalmenetluses.

Otsus, õiguskaitsevahend ja haavatavad isikud

Kahtlustatavad, süüdistatavad ja isikud, kelle üleandmist taotletakse, peavad:

 • saama kirjalikult teavituse, kui nende taotlus tasuta õigusabi saamiseks on tagasi lükatud;
 • saama võimaluse kasutada tõhusat ELi riigi õiguses sätestatud õiguskaitsevahendit, kui rikutakse nende käesolevast direktiivist tulenevaid õigusi;
 • nägema, et võetakse arvesse nende erivajadusi, kui nad on haavatavad.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 24. novembrist 2016 ning see peab ELi riikides jõustuma 5. maiks 2019.

TAUST

See direktiiv on kuues ja viimane õigusaktide paketis, mis on vastu võetud kooskõlas 2009. aastal avaldatud ELi teekaardiga, mis käsitleb kahtlustatavate ja süüdistatavate isikute menetlusõiguste suurendamist kriminaalmenetluses.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tasuta õigusabi: käesoleva direktiivi kohaldamisel ELi riigi poolne rahastamine, millega võimaldatakse isikutel, kellel puuduvad menetlusega seotud kulude katmiseks vajalikud vahendid, kasutada kaitsjat.
Vahistamismäärust täitev riik: riik, kes on saanud mõnelt teiselt riigilt taotluse kriminaalmenetlusest või vangistusest kõrvalehoidva isiku vahistamiseks ja loovutamiseks.
Isik, kelle üleandmist taotletakse: seoses vahistamismäärusega kriminaalmenetlusest või vangistusest kõrvalehoidev isik, kelle vahistamist ja loovutamist taotleb teine riik.
Vahistamismääruse teinud riik: riik, kes taotleb mõnelt teiselt riigilt kriminaalmenetlusest või vangistusest kõrvalehoidva isiku vahistamist ja loovutamist.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1919, milles käsitletakse tasuta õigusabi andmist kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning isikutele, kelle üleandmist taotletakse Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1–8)

Direktiivi (EL) 2016/1919 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Siinsel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu põhiõiguste harta – VI jaotis – Õigusemõistmine Artikkel 47 – Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele (ELT C 202, 7.6.2016, lk 403)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 21.5.2016, lk 1–20)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 6.11.2013, lk 1–12)

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta resolutsioon teekaardi kohta, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses (ELT C 295, 4.12.2009, lk 1–3)

Viimati muudetud: 14.05.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top