EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vastutustundlik kauplemine riski- või konfliktipiirkondadest pärit mineraalidega

Vastutustundlik kauplemine riski- või konfliktipiirkondadest pärit mineraalidega

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/821 konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla importijate kohustuste kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

ELi määruse eesmärk on:

  • tagada, et tina, volframi, tantaali ja kulla ELi importijad täidavad rahvusvahelisi vastutustundliku hankimise standardeid, mis on kehtestatud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt;
  • tagada, et ülemaailmsed ja ELi sulatuskojad ja rafineerimistehased* hangivad tina, volframit, tantaali ja kulda vastutustundlikult;
  • aidata lõhkuda konflikti ja mineraalide ebaseadusliku kasutamise vahelist seost;
  • aidata lõpetada kohaliku elanikkonna (sh kaevandustöötajate) ekspluateerimist ja halvasti kohtlemist ning toetada kohalikku arengut.

PÕHIPUNKTID

Poliitiliselt ebastabiilsetes piirkondades võidakse mineraalidega (nagu tina, volfram, tantaal ja kuld) kauplemist kasutada relvastatud rühmituste rahastamiseks, see võib viia sunniviisilise töö ja muude inimõiguste rikkumiseni ning toetada korruptsiooni ja rahapesu.

Neid nn konfliktimineraale kasutatakse igapäevatoodetes nagu mobiiltelefonid ja autod, või juveelitööstuses.

Hoolsuskohustus

Termin hoolsuskohustus tähendab mõistlikul viisil toimimist ja enne otsustamist küsimuse uurimist. See on jätkuv, ennetav ja reageeriv protsess, mille abil ettevõtjad kehtestavad süsteemid ja protsessid oma tarneahela riskide kindlakstegemiseks, haldamiseks ja nendest teatamiseks.

See tähendab, et määrusega seotud mineraalide osas peavad ettevõtjad kontrollima, et nende ostud on vastutustundlikult hangitud ning need ei soodusta konflikti ega muud illegaalset tegevust.

Hoolsuskohustust järgivad ettevõtjad kontrollivad kõigepealt, kui riskantne on hankida tooraineid ebakindlast või konfliktipiirkonnast. Nad hindavad, kui tõenäoline on, et need toorained võiksid olla määruses sätestatud rahalise konflikti, sunniviisilise töö või muu riski allikaks. Oma tarneahelaid kontrollides võivad nad veenduda, et haldavad riske vastutustundlikult.

Määrus põhineb 2011. aasta OECD hoolsuskohustuse suunistel, millega kehtestatakse rahvusvaheline tarneahela hoolsuskohustuse võrdlusalus, ja 2014. aasta ühisteatisel „Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine ELi ühtse lähenemisviisi suunas“.

Määruse kohaselt peavad ELi mineraalide importijad:

  • tegema kindlaks riskid ja neid hindama oma mineraalide tarneahelas;
  • rakendama strateegiat nendele riskidele reageerimiseks;
  • läbi viima sõltumatu välisauditi tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse kohta;
  • esitama igal aastal aruande vastutustundliku hankimise põhimõtete ja tavade kohta.

ELi riikide pädevad asutused peavad kontrollima, tagamaks, et ELi mineraalide ja metallide importijad järgivad hoolsuskohustust.

Tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse süsteemid

Valitsus, tööstusliit või huvitatud organisatsioonide ühendus, kes on kehtestanud hoolsuskohustuse süsteemi, võib vastavalt määrusele pöörduda Euroopa Komisjoni poole taotlusega tunnustada tema süsteemi.

Komisjon loob tunnustatud tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse süsteemide registri, mis tehakse internetis üldsusele kättesaadavaks, ning ülemaailmsete vastutustundlike sulatuskodade ja rafineerimistehaste nimekirja.

Suunised

Euroopa välisteenistuse ja OECDga konsulteerides koostab komisjon ettevõtjatele käsiraamatu, milles selgitatakse konflikti- ja riskipiirkondade kindlakstegemise viise.

Läbivaatamine

Komisjon vaatab uue süsteemi toimimise, tulemuslikkuse ja selle mõju läbi 1. jaanuariks 2023 ning seejärel iga kolme aasta järel, ning teeb ettepanekud uute meetmete kohta, et tagada jätkuv mineraalide ülemaailmne vastutustundlik tarneahel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

ELi importijad peavad käesolevas määruses sätestatud kohustusi täitma alates 1. jaanuarist 2021, kuid Euroopa Komisjon julgustab kõiki määrusega seotud ettevõtjaid hoolsuskohustuse täitmisega alustama enne seda kuupäeva.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Sulatuskojad ja rafineerimistehased: üksikisikud või ettevõtjad, kes tegelevad ekstraktsioonimetallurgia liikidega, mis hõlmavad töötlemisetappe, mille eesmärk on toota mineraalist metalli.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/821, millega kehtestatakse konflikti ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (ELT L 130, 19.5.2017, lk 1–20)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlik hankimine ELi ühtse lähenemisviisi suunas (JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Tooraineid käsitlev algatus: majanduskasvu ja tööhõive seisukohast kriitiliste vajaduste rahuldamine (KOM(2008) 699 lõplik, 4.11.2008)

Viimati muudetud: 07.12.2017

Top