Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine ELis – tegevuskava aastateks 2016–2020

Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine ELis – tegevuskava aastateks 2016–2020

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis (COM(2016) 179 final) – ELi e-valitsuse tegevuskava

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 197

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41

MIS ON TEATISE, LEPINGU ARTIKLITE JA HARTA EESMÄRK?

Alates 2005. aastast on Euroopa Komisjon võtnud vastu ELi e-valitsuse tegevuskavad, et edendada avaliku sektori ajakohastamise kava kogu ELis. Nende eesmärk on toetada Euroopas koordineerimist, koostööd ja e-valitsuse teemalisi ühismeetmeid.

Uusima tegevuskava eesmärk on toetada haldusprotsesse, parandada teenuste kvaliteeti ja suurendada tõhusust, kasutades digitaaltehnoloogiate kõiki võimalusi. Samuti on selle eesmärk vähendada ettevõtjate ja kodanike halduskoormust, muutes suhtluse kiiremaks, mugavamaks ja odavamaks, mis toob ühiskonnale tervikuna veelgi rohkem majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 197 kohaselt võib EL toetada ELi riikide jõupingutusi parandada oma haldussuutlikkust ELi õiguse rakendamiseks.

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 41 on igal inimesel õigus

 • sellele, et ELi asutused käsitleksid tema küsimusi erapooletult, õiglaselt ja mõistliku aja jooksul, sealhulgas õigus ärakuulamisele, enne kui teda kahjustada võiv meede vastu võetakse;
 • tutvuda teda puudutavate andmetega, võttes samal ajal arvesse konfidentsiaalsuse ning ameti- ja ärisaladusega seotud õigustatud huve.

PÕHIPUNKTID

Tegevuskava juhindub visioonist, et 2020. aastaks peaksid ELi haldusasutused ja avalikud institutsioonid olema avatud, tõhusad ja kaasavad ning pakkuma piirideta, personaalseid, kasutajasõbralikke, digitaalseid avaliku sektori teenuseid kõigile kodanikele ja ettevõtjatele.

Innovaatilist lähenemist kasutatakse selleks, et kavandada ja osutada paremaid teenuseid, mis on kooskõlas kodanike ja ettevõtjate vajaduste ja nõudmistega. Haldusasutused kasutavad uue digitaalse keskkonna pakutavaid võimalusi, et muuta suhtlus kõigi huvitatud osapooltega ja üksteisega hõlpsamaks.

Selle tegevuskava eesmärk on ühendada jõupingutused, et kõrvaldada digitaalsed tõkked digitaalselt ühtselt turult. Sellel ei ole eraldi eelarvet, kuid see aitab koordineerida vahendeid, mis on ELi riikide käsutuses tänu mitmesugustele ELi programmidele. Kava algatused tuginevad järgmistele põhimõtetele:

 • digitaalsus normiks, st teenuseid pakutakse eelistatavalt digitaalselt ühe kontaktpunkti kaudu;
 • ühekordsuse põhimõte, millega tagatakse, et kodanikud ja ettevõtjad peavad sama teavet haldusasutustele vaid ühe korra esitama;
 • kaasavus ja juurdepääsetavus – digitaalsed avalikud teenused, mis on kaasavad ja vastavad mitmesugustele vajadustele, st ka puuetega inimeste vajadustele;
 • avatus ja läbipaistvus – avaliku sektori asutused jagavad omavahel teavet ja andmeid ning kodanikel ja ettevõtjatel on juurdepääs neid käsitlevatele andmetele ning võimalus suhelda ettevõtjate ja muude teenuste kavandamisega seotud osapooltega;
 • piiriülesus, st avaliku sektori digitaalsete teenuste piiriülene kättesaadavus, et vältida täiendavat killustamist ja tagada liikuvus ELi ühtse turu piires;
 • koostalitlusvõimelisus, st teenused tuleks kavandada selliselt, et need toimiksid sujuvalt kõikjal ühtsel turul ja organisatsioonide lõikes;
 • usaldusväärsus ja turvalisus, st algatused ei piirdu üksnes andmekaitset, privaatsust ja IT-turvet käsitlevate õigusnõuete järgimisega.

20-punktine tegevuskava koosneb kolmest sambast ja selles on kirjas iga tegevuse lõpuleviimise tähtaeg.

I sammas – avaliku halduse ajakohastamine IKT abil

Selle samba meetmetega püütakse parandada avaliku sektori asutuste tõhusust ja tulemuslikkust, mis on praeguses majandusolukorras ja eelarve kokkuhoiu tingimustes endiselt otsustava tähtsusega. Selleks kasutatakse põhilisi digitaalseid vahendeid:

1. 2019. aastal – toetada ELi riikide täielikku üleminekut e-riigihangetele ja lepinguregistrite kasutamist.

2. 2016. aastal – kiirendada eIDASe teenuste kasutuselevõttu.

3. 2018. aastal – tagada piiriüleste digitaalsete teenuste taristu jätkusuutlikkus.

4. Aastatel 2016–2019 – esitada Euroopa koostalitlusvõime raamistiku (EIF) läbivaadatud tekst ja toetada selle kasutuselevõttu ELi riikides.

5. 2017. aastal – koordineerida avalike hangete IKT-standardite Euroopa kataloogi prototüübi arendamist.

6. Aastatel 2016–2019 – võtta järk-järgult kasutusele põhimõte „digitaalsus normiks“ ja „ühekordsuse“ põhimõte, e-arveldamine ja e-hanked ning hinnata „pärandsüsteemidest hoidumise“ põhimõtte võimalikku rakendamist.

II sammas – piiriülese liikuvuse võimaldamine tänu digitaalsetele avaliku sektori teenustele

E-valitsuse viimaste aastate võrdlusuuringud näitavad, et ELi-sisesed teenused jäid märkimisväärselt maha riiklikest teenustest ning et mitteresidentidele pakutavate teenuste kättesaadavus ja kvaliteet olid ebapiisavad. Näiteks teises riigis õppimiseks võib endiselt vaja minna paberkandjal taotlust ja näost-näkku kohtumisi enne nimekirja kandmist.

Selle samba meetmete eesmärk on hõlbustada koostalitlusvõimelises ELis kodanike ja ettevõtjate piiriülest liikuvust ning juurdepääsu digitaalsetele avaliku sektori teenustele.

7. 2017. aastal – esitada ettepanek ühtse digiportaali kohta.

8. 2016. aastal – teha Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist ühtne teabepunkt.

9. 2017. aastal – kõigi ELi riikide äriregistrite kohustuslik omavaheline sidumine.

10. 2019. aastal – arendada edasi maksejõuetusregistrite elektroonilist sidumist.

11. 2017. aastal – esitada algatus digitaalsete lahenduste kasutamiseks kogu äriühingu elutsükli jooksul.

12. 2016. aastal – laiendada käibemaksu registreerimise ja tasumise ühtset elektroonilist mehhanismi.

13. 2016. aastal – käivitada ühekordsuse põhimõtte alane ettevõtjatele suunatud katseprojekt.

14. 2018. aastal – luua meretranspordi jaoks ühtne aruandlusmehhanism ja digiteerida veodokumendid.

15. 2019. aastal – viia lõpule sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise süsteemi loomine.

16. 2017. aastal – arendada edasi Euroopa tööalase liikuvuse portaali EURES.

17. Aastatel 2016–2018 – toetada ELi riike piiriüleste e-tervise teenuste arendamisel.

III sammas – digitaalse suhtluse hõlbustamine kodanike ja ettevõtjatega

Selle samba meetmetega püütakse parandada digitaalsete avaliku sektori teenuste kasutuselevõttu kodanike ja ettevõtjate poolt. Selle eesmärk on parandada kasutajate kogemusi näiteks isikupärastamise abil, järgides sealjuures privaatsuse ja andmekaitse nõudeid. Selle saavutamiseks võib kaasata kasutajaid endid avaliku sektori teenuste kujundamisse, tootmisse ja pakkumisse.

Kõige suurema mõjuga meetmed on näiteks e-identimise ja usaldusteenuste (eIDASe teenuste) kasutuselevõtmine, ühekordsuse põhimõtte rakendamine ja digitaalteenuste taristu ehitusplokkide taaskasutamine piiriüleste avalike teenuste jaoks. Mõned meetmed käsitlevad konkreetselt komisjoni enda digitaalset ümberkujundamist.

Selle samba meetmed on järgmised.

18. 2019. aastal – hinnata kodanike suhtes ühekordsuse põhimõtte piiriülest kohaldamist.

19. Aastatel 2016–2020 – kiirendada INSPIRE direktiivi andmetaristu kasutuselevõttu.

20. 2018. aastal – muuta ELi veebisaite, et toetada kodanike ja ettevõtjate osalemist programmides ja poliitikas.

Nende eesmärkide saavutamiseks ning tehnoloogilise keskkonna kiire muutumisega kohanemiseks võib vaja olla täiendavaid meetmeid.

Komisjon on loonud ka ELi riikide esindajatest koosneva e-valitsuse tegevuskava juhtnõukogu, et koordineerida tegevuskava tõhusat rakendamist ja järelevalvet ning hinnata ja valida uusi meetmeid.

Kuigi kava jaoks ei looda eraldi eelarvet, rahastatakse seda erinevatest ELi programmidest. Kui toetus pärineb ELi struktuuri- ja investeerimisfondidest, on rahastamine tingimuseks, et kõnealused riigid järgiksid ELi majandusjuhtimise menetlust.

TAUST

Valitsemissektori digitaalne ümberkujundamine hõlbustab kogu ELis ettevõtjate suhtlust riiklike haldusasutustega, et nad saaksid hõlpsasti uutele turgudele jõuda. Samuti vähendab see halduskoormust kodanikele, kes soovivad elada, töötada, õppida või pensionile jääda teises ELi riigis.

Digitaalsed avaliku sektori teenused on kodanike ja ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks üliolulised, sest suhtlus ametivõimudega muutub kiiremaks, mugavamaks ja odavamaks.

E-valitsuse tegevuskava 2016–2020 eesmärk on kodanike, ettevõtjate ja riiklike haldusasutuste ees seisvate probleemide lahendamine Euroopa digitaalse ühtse turu strateegias sätestatud strateegiliste eesmärkide abil:

 • 1.

  avaliku halduse ajakohastamine;

 • 2.

  piiriülese koostalitlusvõime saavutamine ja

 • 3.

  kodanikega sujuva suhtlemise soodustamine.

Dünaamiline tegevuskava

E-valitsuse 2011.–2015. aasta tegevuskava vahehindamisel soovitati praeguse tegevuskava 5-aastase staatilise algatuse vormilt üle minna paindlikumale ja iteratiivsemale lähenemisviisile. Dünaamiliselt arenevat e-valitsuse tegevuskava toetab digitaalse kaasamise platvorm nimega eGovernment4EU. See kogub kõigilt huvitatud osapooltelt konkreetseid ideid meetmete võtmiseks. Digitaalse ühtse turu vahekokkuvõttes 5 lisati tegevuskavasse uued meetmed, kuid uusi meetmeid võib lisada veelgi.

Lisaks tegevuskavale

Tallinna 2017. aasta ministrite deklaratsioon e-valitsuse kohta väljendab Euroopa riikide (ELi ja EFTA) tugevat poliitilist tahet veelgi kiirendada valitsuse digitaalset ümberkujundamist kooskõlas e-valitsuse tegevuskava põhimõtetega. Kuigi selles tunnustatakse ELi 2016. aasta e-valitsuse tegevuskava rolli ümberkujundamises, kutsutakse selles üles panema alust edasisele digitaalsele arengule ja ühistele meetmetele pärast 2020. aastat, levitades digiteerimist kõigis poliitikavaldkondades ja tagades, et teenused on suunatud lõppkasutajatele.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – kolmas osa – XXIV jaotis – halduskoostöö – artikkel 197 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 136)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta – V jaotis – kodanike õigused – artikkel 41 – õigus heale haldusele (ELT C 202, 7.6.2016, lk 401–402)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi e-valitsuse tegevuskava 2016–2020. Valitsussektori digitaalse arengu kiirendamine“ (COM(2016) 179 final, 19.4.2016)

Viimati muudetud: 03.04.2018

Top