Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Regionaalarengu Fond 2014-2020

Euroopa Regionaalarengu Fond 2014-2020

Käesoleva määrusega kehtestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) rakendamise põhimõtted, eeskirjad ja standardid ning selle investeeringute ulatus majanduskasvu ja tööhõive ning territoriaalse koostöö eesmärgil ajavahemikul 2014-2020.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006.

KOKKUVÕTE

Üldised eesmärgid

ERFi eesmärk on edendada Euroopa Liidu (EL) harmoonilist, tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut, korrigeerides eri piirkondade arengutasemete mõningaid erinevusi.

ERFi eesmärk on pöörata abi pakkumisel erilist tähelepanu piirkondadele, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised probleemid ja tingimused, näiteks saared, mäestikualad, väga väikese rahvastikutihedusega või piiriülesed piirkonnad.

Toetuskõlblikkus

Kõik liikmesriikide piirkonnad on toetuskõlblikud, kuid toetuste eraldamisel lähtutakse ELi prioriteetidest ja piirkonna tüübist.

Põhivaldkonnad

ERFi investeeringud keskenduvad neljale põhivaldkonnale:

innovatsioon ja teadusuuringud;

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT);

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE) toetamine;

vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majanduse edendamine.

Investeeringute liigid

VKEdesse püsivate töökohtade loomiseks ja säilitamiseks;

igat liiki ettevõtjatesse, kes tegutsevad innovatsiooni ja teadusuuringute, vähem süsinikuheidet tekitava majanduse ning samuti IKT valdkonnas, kes teevad koostööd VKEdega;

taristusse, mille kaudu osutatakse kodanikele energia-, keskkonna-, transpordi- ja IKT-alaseid põhiteenuseid, aga ka sotsiaal-, tervishoiu- ja haridustaristusse;

piirkondade sisemise potentsiaali arendamisse.

Üldine eelarve

Üldine eelarve aastatel 2014-2020 on üle 185 miljardi euro.

Poliitilised ja eelarveprioriteedid

ERFi vahendite eraldamisel on väga olulised eelpool nimetatud neli põhivaldkonda, mis on eri piirkonnakategooriates erinevad.

Piirkonnad on määratletud nende SKT alusel protsendina ELi keskmise suhtes.

Rohkem arenenud piirkonnad: SKT üle 90%

Üleminekupiirkonnad: SKT 75%-90%

Vähemarenenud piirkonnad: SKT alla 75%

Rohkem arenenud piirkondades, (üleminekupiirkondades), (vähemarenenud piirkondades) eraldatakse igas riigis vähemalt 80% (60%) (50%) ERFi vahendite kogusummast kahele või enamale neljast põhivaldkonnast, nimelt innovatsioonile ja teadusuuringutele, VKEdele, IKT-le ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele, kusjuures viimase tähtsuse tõttu tuleb igas riigis vähemalt 20% (15%) (12%) ERFi vahendite kogusummast suunata konkreetselt vähem süsinikdioksiidiheidet tekitava majandusega seotud projektidele.

Vähemalt 5% ERFi vahenditest eraldatakse sihtotstarbeliselt linnade säästvaks arenguks. ELi tasandil tuleb luua linnade arendusvõrgustik, mis aitaks kaasa koostöövõrkude loomisele ja kogemuste vahetamisele linnade säästva arendamise kohta.

Rakendamine

ERFi rakendamine toimub riiklikul tasandil 7aastaste programmide kaudu ELiga sõlmitud partnerluslepingu alusel, kaasates viit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi: ERF, Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Liikmesriik valmistab selle ette, kaasates partnereid, kes esindavad piirkondlikke ja kohalikke avaliku sektori asutusi ning mitmesuguseid sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitse ja muid huvirühmi.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1301/2013

21.12.2013

-

ELT L 347, 20.12.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. veebruari 2014. aasta rakendusotsus 2014/99/EL, milles sätestatakse loetelu piirkondadest, mis on kõlblikud abi saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Euroopa Sotsiaalfondist, ning liikmesriikidest, mis on kõlblikud abi saamiseks Ühtekuuluvusfondist ajavahemikul 2014-2020 [ELT L 50, 20.2.2014].

Viimati muudetud: 12.05.2014

Top