Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa riskikapitalifondid

Euroopa riskikapitalifondid

 

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on suurendada ELi ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kasvu ja innovatsiooni.

Selles sätestatakse uus Euroopa riskikapitalifondi kaubamärk (EuVECA) ja uued meetmed, mis võimaldavad riskikapitalistidel oma fonde ELis luua ja turustada, järgides ühtseid eeskirju. Tänu ühtsele eeskirjade kogumikule teavad investorid täpselt, mida EuVECAsse investeerimisel oodata.

Samuti on riskikapitalifondidel paremad võimalused täiendavate kapitalikohustuste kaasamiseks ja laienemiseks.

PÕHIPUNKTID

Keskmise ELi riskikapitalifondi väärtus on umbes 60 miljonit eurot, samas kui sarnase USA fondi maht on üle kahe korra suurem. Kõnealuste ELi fondide kasvatamine peaks võimaldama suurendada kapitalipaigutusi üksikettevõtetesse ja tugevdama nende investeeringu mõju.

Määruse eesmärk on suurendada fonde, et rakendada paremini hajutatud investeerimisstrateegiat, mis võimaldab spetsialiseeruda sellistele valdkondadele nagu IT, biotehnoloogia ja tervishoid. Selle tulemusena on Euroopa ettevõtted maailmas konkurentsivõimelisemad.

EuVECA kaubamärk

EuVECA kaubamärgi nõuete täitmiseks ja oma fondide turustamiseks ELis peavad fondivalitsejad tõestama, et nende fond:

  • investeerib 70% investoritelt saadud kapitalist abikõlblike ettevõtete, nagu noored ja uuenduslikud VKEd, toetuseks;
  • rahastab kõnealuste ettevõtete omakapitali või kvaasikapitali (st värsket kapitali);
  • ei kasuta finantsvõimendust (st fond ei ole võlgu, sest ei investeeri rohkem kapitali, kui investorite poolt paigutatud).

Määruses sätestatakse ühtsed kvaliteedikriteeriumid EuVECA kaubamärki kasutada soovivate kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejatele. Need nõuded hõlmavad kõike alates tegevuse korraldusest ja läbiviimisest ning lõpetades sellega, kuidas investoreid oma tegevusest ja investeerimispoliitikast teavitatakse.

Fondivalitsejad peavad end ka registreerima riigis, kus fond on asutatud, ja esitama aastaaruandeid. Kõnealuste fondide asukohariigi kohus on tagada kõigi määruse eeskirjade järgimine.

Kuna riskikapitalifondidesse investeerimine võib olla riskantne, sätestatakse määruses, kes võivad EuVECAsse investeerida: kutselised investorid ja teatavad muude kategooriate esindajad, näiteks varakad üksikisikud.

Määrusega (EL) 2017/1991 muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja sama valdkonna määrust (määrus (EL) nr 346/2013) Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi (EuSEF) kohta, laiendades nimetuste „EuVECA“ ja „EuSEF“ kasutamist investeerimisfondide* valitsejatele, kes on lubatud direktiivi 2011/61/EL artikli 6 kohaselt. Määrusega laieneb ka abikõlblike ettevõtete hulk ning vähenevad rahaliste vahendite turustamisega seotud kulud kogu ELis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 22. juulist 2013, välja arvatud artikli 9 lõige 5, milles käsitletakse huvide konflikti ning mida kohaldatakse alates 15. maist 2013. Määrust (EL) 2017/1991, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013, kohaldatakse alates 1. märtsist 2018.

TAUST

ELi majanduskasv sõltub suuresti liidu 23 miljonist VKEst, mis on viimastel aastatel loonud ka 80% kõigist uutest töökohtadest. Kuna traditsioonilisi pangalaenusid on raskem saada, loodavad paljud VKEd teadusuuringuteks, tootearenduseks või uutele turgudele sisenemiseks raha saada riskikapitalistidelt.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Investeerimisfond – investeerimisvahend, mis koondab investorite kapitali ja investeerib selle kapitali ühiselt finantsinstrumentide portfelli, nagu aktsiad, võlakirjad ja muud väärtpaberid, kaudu.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprill 2013. aasta määrus (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1–17)

Määruse (EL) nr 345/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1991, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 293, 10.11.2017, lk 1–18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprill 2013. aasta määrus (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18–38)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1–73)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 28.02.2018

Top