EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)

Käesoleva määrusega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond. Fondi eesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ELi ühise sisserände- ja varjupaigapoliitika rakendamisele ja edasiarendamisele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ.

KOKKUVÕTE

ELi Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondil (AMIF) on peamiselt neli eesmärki:

  • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kõigi aspektide, sealhulgas selle välismõõtme tugevdamine ja arendamine;
  • seadusliku rände toetamine liikmesriikidesse kooskõlas nende majanduslike ja sotsiaalsete (näiteks tööturu) vajadustega, ning ELi mittekuuluvate riikide kodanike tulemusliku integreerimise edendamine;
  • tagasisaatmisstrateegiate edendamine liikmesriikides, keskendudes eelkõige tagasipöördumise püsivusele ning tulemuslikule päritoluriiki tagasivõtmisele;
  • liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise suurendamine, pöörates tähelepanu eeskätt rändajate ja varjupaigataotlejate voogudest enim mõjutatud liikmesriikidele.

Kõik ELi liikmesriigid (välja arvatud Taani, mis selles fondis ei osale) koostavad riiklikud programmid, milles kirjeldatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmeid.

Muu hulgas toetatakse meetmetega näiteks järgmisi valdkondi:

  • vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid (näiteks haldusstruktuuride parandamine, varjupaigaküsimustega tegelevate töötajate koolitamine, kinnipidamisele alternatiivsete meetmete väljatöötamine jne);
  • kohalikule tasandile suunatud integratsioonimeetmed (näiteks koolituse ja teenuste pakkumine ELi mittekuuluvate riikide kodanikele, parimate tavade vahetamine ELi liikmesriikide vahel jne);
  • vabatahtliku tagasipöördumise programmid, taasintegreerumise meetmed jms.

Kuigi enamik fondi eelarvest on eraldatud siseriiklikeks programmideks, kasutatakse osa sellest ka ELi tasandi meetmete (nn liidu meetmed), erakorralise abi, Euroopa rändevõrgustiku ja Euroopa Komisjoni tehnilise abi jaoks.

Erimeetmed

Lisaks siseriiklike programmide eraldisele võivad liikmesriigid saada lisasumma erimeetmete rakendamiseks. Nimetatud meetmed (mis on loetletud II lisas) eeldavad liikmesriikidevahelist koostööd ning loovad ELis olulist lisandväärtust.

Liidu ümberasustamisprogramm

Igal liikmesriigil on õigus saada iga kahe aasta tagant ka lisasumma, mille aluseks on ühekordne makse 6000 eurot iga ümberasustatud isiku kohta ja mida suurendatakse 10 000 euroni, kui tegu on ühiste prioriteetidega (näiteks piirkondlikud kaitseprogrammid) ja haavatavate isikurühmadega.

Eelarve

Fondi rakendamise rahastamispakett ajavahemikul 2014-2020 on 3,137 miljardit eurot (jooksevhindades).

Täpsemat teavet fondi rakendamise kohta leiab määrusest (EL) nr 514/2014.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 516/2014

21.5.2014

-

ELT L 150, 20.5.2014

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted (ELT L 150, 20.5.2014).

Viimati muudetud: 03.08.2014

Top