Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurodac: varjupaiga taotlejate sõrmejälgede võrdlemise Euroopa süsteem

Eurodac: varjupaiga taotlejate sõrmejälgede võrdlemise Euroopa süsteem

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse varjupaiga taotlejate sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega laiendatakse kogu ELis kasutatavat varjupaiga taotlejate ja kolmandate riikide kodanike sõrmejälgi sisaldavat biomeetrilist andmebaasi ELi riikide vahel võrdlemiseks.
 • Selle eesmärk on
  • võimaldada ELi riikidel kergemini kindlaks teha, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest, võrreldes varjupaigataotlejate ja kolmandate riikide kodanike sõrmejälgi keskandmebaasis olevate sõrmejälgedega; jning
  • võimaldada õiguskaitseasutustel rangete tingimuste alusel kasutada Eurodaci andmebaasi terroriaktide või raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja ärahoidmiseks.

PÕHIPUNKTID

 • Kõik ELi riigid peavad võtma sõrmejäljed kõigilt varjupaiga taotlejatelt ja piiri ebaseaduslikul ületamisel kinni peetud vähemalt 14aastastelt isikutelt (nt kehtiva dokumendita kolmanda riigi kodanikelt ja kodakondsuseta isikutelt) ning edastama need 72 tunni jooksul Eurodac-süsteemi.
 • Kui on selgunud, et varjupaiga taotleja või kolmanda riigi kodanik viibib ELi riigis ebaseaduslikult, siis võib ELi riik pöörduda Eurodac-süsteemi poole, et teha kindlaks, kas kõnealune isik on varem esitanud ELi riigis varjupaiga taotluse või on tabatud ebaseaduslikult ELi riiki sisenemise katselt.
 • Sõrmejälgede andmed tuleb kustutada, kui varjapaiga taotlejad, kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud on saanud ELi riigi kodakondsuse.
 • Käesolev määrus aitab rakendada Dublini III määrust (määrust (EL) nr 604/2013), millega sätestatakse eeskirjad selle ELi riigi määramiseks, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest.
 • Algne Eurodaci õigusakt (nõukogu määrus (EÜ) nr 2725/2000) ei nõudnud vahendit, mis võimaldaks õiguskaitseorganitel taotleda andmete võrdlemist. Käesolev määrus seevastu võimaldab siseriiklikel politseijõududel ja Europolil võrrelda kriminaalasjade uurimisega seotud sõrmejälgi Eurodacis leiduvate sõrmejälgedega. Eraelu puutumatuse kaitse põhiõiguse tõttu tohivad õiguskaitseorganid siiski kasutada Eurodac-süsteemi võrdlemiseks
  • kui on põhjendatult alust arvata, et see aitab oluliselt kaasa terroriakti või muu tõsise kuriteo ärahoidmisele, avastamisele või uurimisele ja
  • alles viimase võimalusena pärast mitme muu kontrolli teostamist.
 • Mingeid Eurodac-süsteemi andmeid ei tohi edastada kolmandatele riikidele.
 • Mõned varjupaiga taotlejad ja kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud on keeldunud lubamast ELi riikidel võtta nende sõrmejälgi Eurodac-süsteemi jaoks. Seetõttu andis Euroopa Komisjon välja dokumendi sõrmejälgede võtmisega seotud võimalike parimate tavade kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Eurodac-süsteemi määrust kohaldatakse alates 20. juulist 2015.

TAUST

Eurodac-süsteem loodi algselt 2000. aastal (nõukogu määrus (EÜ) nr 2725/2000) ning see on kasutusel olnud aastast 2003. Euroopa Komisjoni seisukohalt on see väga edukas infotehnoloogiline (IT) vahend.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1–30)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument Eurodaci määruse rakendamise kohta seoses sõrmejälgede võtmise kohustusega (SWD(2015) 150 final, 27.5.2015)

Viimati muudetud: 14.01.2016

Top