EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uued toidud (uuendtoidud) – 2018. aastal jõustuvad eeskirjad

Uued toidud (uuendtoidud) – 2018. aastal jõustuvad eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2015/2283 uuendtoitude kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Selles sätestatakse eeskirjad uuendtoitude* turule viimiseks Euroopa Liidus (EL). Nende eeskirjade eesmärk on tagada inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemeline kaitse.

PÕHIPUNKTID

 • Toidukäitleja peab kindlaks tegema, kas toit, mida ta kavatseb ELis turule viia, kuulub kõnealuse määruse kohaldamisalasse või mitte. Kui toidukäitleja ei ole kindel:
  • konsulteerib ta ELi riigiga, kus ta kavatseb uuendtoidu esmalt turule viia, esitades riigi pädevatele asutustele kogu asjaomase teabe, misjärel
  • see liikmesriik võib otsuse tegemiseks konsulteerida teiste ELi riikide pädevate asutustega ja Euroopa Komisjoniga.
 • Komisjon koostab 1. jaanuariks 2018 loetelu uuendtoitudest, mida on lubatud ELis turule viia, ja uuendab seda.
 • Liidus võib turule viia ainult järgmistele tingimustele vastavat uuendtoitu:
  • toit ei ole olemasolevate teaduslike tõendite kohaselt inimeste tervisele ohtlik;
  • toidu ettenähtud kasutamine ei eksita tarbijat, eelkõige juhul, kui toit on ette nähtud teise toidu asendamiseks ja selle toiteväärtus on oluliselt erinev;
  • kui toit on ette nähtud teise toidu asendamiseks, ei erine see asendatavast toidust määral, mis oleks tavapärasel tarbimisel tarbijale toitaineliselt vähemväärtuslik.
 • Uuendtoidu turule viimise lubamise menetlust alustatakse kas komisjoni algatusel või komisjonile taotleja (ELi riik, ELi mittekuuluv riik või huvitatud isik) poolt esitatud taotluse alusel.
 • Taotlus peab sisaldama uuendtoidu nime ja kirjeldust, selle täpset koostist, tootmisprotsesside kirjeldust ja teaduslikke tõendeid selle kohta, et uuendtoit ei kujuta ohtu inimeste tervisele.
 • Komisjoni taotlusel esitab Euroopa Toiduohutusamet oma arvamuse selle kohta, kas uuendtoit võib kujutada ohtu inimeste tervisele.
 • Komisjon esitab alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele oma arvamuse uuendtoidu turule viimise lubamise kohta. Seega on uue toote lisamiseks lubatud uuendtoitude loetelusse vaja komisjoni heakskiitu.
 • ELi mittekuuluvatest riikidest pärit traditsioonilisele toidule, mida toidukäitlejad või -importijad soovivad ELis müüa, kehtivad erinõuded.
 • Õigusakti reguleerimisalasse ei kuulu:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Uuendtoit – toit, mida ei ole enne 15. maid 1997 olulisel määral ELis toiduna kasutatud. See määratlus hõlmab suurt hulka tooteid, sh uue või tahtlikult muudetud molekulaarstruktuuriga toit, uue toidutootmistehnoloogiaga toodetud toit (näiteks D-vitamiini sisalduse suurendamiseks UV-kiirgusega töödeldud sai) ning mikroorganismidest, seentest või vetikatest toodetud toit (nt teraviljabatoonid ja toiduõlid, milles on dosoksaheksaanhappe alternatiivse allikana kasutatud mikrovetikaid Schizochytrium sp).

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2468, millega kehtestatakse kolmandast riigist pärit traditsioonilise toidu suhtes kohaldatavad haldus- ja teadusnõuded kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 55–63)

Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2469, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (mis käsitleb uuendtoitu) artiklis 10 osutatud taotluste haldus- ja teadusnõuded (ELT L 351, 30.12.2017, lk 64–71)

Komisjoni 20. detsembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2470, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/2283 uuendtoidu kohta kehtestatakse liidu uuendtoitude loetelu (ELT L 351, 30.12.2017, lk 72–201)

Viimati muudetud: 04.04.2018

Top