EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Põllumajandusturgude ühine korraldus ELis

Põllumajandusturgude ühine korraldus ELis

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 1308/2013 – põllumajandustoodete ühine turukorraldus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määruse eesmärk on luua põllumajandusturgudele turvaabinõu, kasutades selleks teatud sektoritele (eriti puu- ja juurviljakasvatusele ning veinitootmisele) suunatud turutoetusmeetmeid (nt riiklik sekkumine ja eraladustamine), erakorralisi meetmeid ja abikavasid.
 • Selle eesmärk on edendada koostööd tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide (organisatsioonid, mis esindavad toodete valmistamise, turustamise ja/või töötlemisega seotud tegevusi mitmetes sektorites) kaudu.
 • Samuti sätestatakse selles mitmete toodete minimaalsed kvaliteedinõuded (turustamisstandardid) ning põllumajandustoodetega kauplemise ja konkurentsiga seotud eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Ühise turukorralduse peamised tunnused on järgmised.

Turusekkumine

Määrusega kehtestatakse järgmised eeskirjad:

 • riiklik sekkumine, kui ELi riikide valitsused või asutused ostavad tooted kokku ja ladustavad neid müügini, ning
 • erasektori organisatsioonidele toodete ladustamiseks antav toetus.

Määrusega muudetakse kehtivad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse süsteemid paindlikumaks ja tõhusamaks. Selleks tehakse näiteks tehnilisi kohandusi teatavate kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega juustusortide ning veiseliha ja piimatoodete puhul.

Erakorralised meetmed

 • Euroopa Komisjon võib võtta erakorralisi meetmeid, kui märkimisväärsete hinnakõikumiste tagajärjel on tekkinud turuhäired või on märkimisväärsete hinnakõikumiste oht. Samuti võib komisjon astuda samme, et leevendada loomahaiguste leviku ja tõsiste turuhäirete vastu võetud meetmete mõju turgudele, mis on tingitud tarbija usalduse kaotusest seoses riskidega inimeste, loomade või taimede tervisele ja seoses haiguse riskiga.
 • Tõsiste turuhäirete puhul saab nende meetmete rahastamiseks täiendavat toetust kriisiabireservist.

Tarnekontrollimeetmed

 • Piima- ja suhkrukvoodid: määrusega lõpetatakse nende kehtivusaeg vastavalt 2015. ja 2017. aastal, võimaldades ELi tootjatel nii sise- kui ka ülemaailmsel turul edukamalt konkureerida.
 • Veinisektori eeskirjad: 2016. aastal kehtestati määrusega viinapuude kasvatamise õiguste uus süsteem aastani 2030. Selle kohaselt suurendatakse kasvuala kuni 1% aastas.

Muud meetmed

Koolides puuviljade ja piima tarbimise edendamise kavade aastaeelarve on kasvanud (90 miljonilt eurolt 150 miljonile eurole).

Tootjaorganisatsioonid ja tootmisharudevahelised organisatsioonid

Määrusega edendatakse tootjaorganisatsioonide loomist, et tugevdada nende positsiooni toiduahelas. Seda on muudetud ja täiendatud järgmiste õigusaktidega:

 • Määrus (EL) 2017/2393, mis võimaldab tunnustatud tootjaorganisatsioonidel kõigis sektorites, kus on kasutusele võetud ühine turukorraldus, viia läbi selliseid tegevusi nagu tootmise planeerimine, tootmiskulude optimeerimine, liikmete toodete turustamine ja läbirääkimised lepingute sõlmimiseks. Samuti laiendatakse sellega tootmisharudevaheliste organisatsioonide eesmärke loomatervise, taimekaitse ja keskkonnaga seotud riskide ennetamiseks ja ohjamiseks.
 • Määrused (EL) 2017/891 ja (EL) 2017/892, millega lihtsustatakse ja selgitatakse puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonide eeskirju.

Kaubandus kolmandate riikidega

Teatavate toodete impordi ja ekspordi puhul võidakse nõuda litsentsi.

Põllumajandussaaduste suhtes kohaldatakse imporditollimakse (vastavalt ühisele tollitariifistikule), kuigi teatavate toodete (nt kanep, humal, vein ja rafineerimiseks mõeldud suhkur) suhtes on kehtestatud erieeskirjad. Lisaks võib Euroopa Komisjon kehtestada imporditariifikvoote, st vähendatud tollimaksuga imporditavate kaupade hulga piiranguid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014. aastast.

TAUST

Põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrus kuulub ühise põllumajanduspoliitika ümberkorraldamise meetmete paketti. Paketti kuuluvad ka määrused, mis käsitlevad:

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854)

Määruse (EL) nr 1308/2013 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2393, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta (ELT L 350, 29.12.2017, lk 15–49)

Euroopa Kohtu (seitsmenda koja) 14. juuni 2017. aasta otsus. Verband Sozialer Wettbewerb eV vs. TofuTown.com GmbH. Landgericht Trieri eelotsusetaotlus. Eelotsusetaotlus – Põllumajandustoodete ühine turukorraldus – Määrus (EL) nr 1308/2013 – Artikkel 78 ja VII lisa III osa – Otsus 2010/791/EL – Mõisted, nimetused ja müüginimetused – „Piim“ ja „piimatooted“ – Puhtalt taimepõhiste toodete reklaamimiseks ja turustamiseks kasutatavad tähised. Kohtuasi C-422/16

Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/891, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 puu- ja köögivilja ning töödeldud puu- ja köögivilja sektorite osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 neis sektorites kohaldatavate karistuste osas ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 543/2011 (ELT L 138, 25.5.2017, lk 4–56)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 13. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/892, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga (ELT L 138, 25.5.2017, lk 57–91)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12–19)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549-607)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 18.09.2018

Top