EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toiduga kokkupuutuvad aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed

Toiduga kokkupuutuvad aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 450/2009 – toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse ELis turule viidavate toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ning esemete suhtes.

Aktiivsetele ja intelligentsetele materjalidele ja esemetele kehtestatud nõuded

Aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed:

 • peavad olema kavandatud kasutusotstarbe seisukohalt sobivad ja tõhusad;
 • ei tohi eritada toitu oma koostisosi* kogustes, mis võivad ohustada inimeste tervist või põhjustada toidu koostises, maitses või lõhnas vastuvõetamatuid muutusi;
 • ei tohi tarbijaid eksitada märgistuse, reklaami ega esitlusega.

Erinõuded ei piira ELi ja riiklike normide kohaldamist, mis kehtivad materjalide ja esemete suhtes, millele on lisatud või mis sisaldavad aktiivseid või intelligentseid koostisosi. Nende materjalide suhtes võidakse kohaldada muid konkreetseid õigusakte, näiteks määrust (EL) nr 10/2011, mis käsitleb toiduga kokku puutuvaid plastikmaterjale.

Koostis

 • Kui käesolev määrus täielikult jõustub, võib aktiivse ja intelligentse materjali ning eseme koostisosana kasutada ainult ühenduse lubatud ainete loetellu kantud aineid. See jõustub täielikult pärast seda, kui Euroopa Komisjon avaldab loetelu ainetest, mida võib kasutada aktiivsete ja intelligentsete koostisosade valmistamisel.
 • Aktiivse ja intelligentse materjali ning eseme koostisosana võib kasutada järgmisi aineid, ilma et need oleksid kantud ühenduse ainete loetellu:
  • erituvad aktiivsed ained, mis on lisatud või püsivalt siiratud näiteks pookimise või kinnistamise teel, ning mille kasutamisel tuleb järgida asjaomaseid ELi ja riiklikke norme (nt õigusaktid toidu lisainete ja toiduensüümide kohta);
  • ained, mida kasutatakse koostisosades, millel ei ole otsest kokkupuudet toiduga või toitu ümbritseva keskkonnaga ning mis on toidust eraldatud funktsionaalse tõkkekihiga; nad ei ole mutageensed, kantserogeensed või reproduktiivtoksilised või ained, mis on kavatsuslikult valmistatud sellise osakeste suurusega, mis muudab nende ainete keemilised ja füüsikalised omadused oluliselt erinevaks suuremate osakestega ainete vastavatest omadustest.

Taotlus loa saamiseks ainele, mida võib kasutada aktiivse ja intelligentse materjali ja eseme koostisosana

 • Taotlused loa saamiseks ainele, mida võib kasutada aktiivse ja intelligentse materjali ja eseme koostisosana, esitatakse ELi riigi pädevale asutusele koos tehnilise toimikuga, mis sisaldab Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) koostatud ohutushindamise juhises esitatud teavet.
 • ELi riik saadab taotluse EFSA-le, kes hindab, kas aine vastab eespool kirjeldatud tingimustele.

Ühenduse lubatud ainete loetelu

Aktiivsete või intelligentsete materjalide või esemete koostisosas esinevad ained peavad selleks, et neid kantaks ühenduse loetellu, vastama nendele toodetele kohaldatavatele nõuetele (vt eestpoolt).

Komisjon võtab ühenduse loetelu vastu võtma pärast seda, kui EFSA on esitanud arvamuse kõigi ainete kohta, mille kohta on esitatud nõuetekohane müügiloa taotlus.

Ühenduse loetelus esitatakse:

 • aineid identifitseerivad andmed;
 • ainete funktsioon;
 • viitenumber;
 • vajaduse korral ainete või koostisosade kasutamise tingimused.

Märgistamine

Aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed:

 • mis on kokkupuutes toiduga, tuleb nõuetekohaselt märgistada, et võimaldada tarbijatel tuvastada mittesöödavaid osi. Sel juhul tuleb need märgistada sõnadega „MITTE SÜÜA“ ning alati, kui see on võimalik, I lisas esitatud sümboliga;
 • tuleb märgistada nii, et on selge, et need on aktiivsed ja/või intelligentsed.

Erituvaid aktiivseid aineid käsitatakse koostisosadena ja neid peab märgistama vastavalt määrusele (EL) nr 1169/2011, mis käsitleb toiduainete märgistamist.

Pakend

Märkida tuleb ka seda, et määruses (EÜ) nr 1935/2004, mis käsitleb toiduainete ohutut pakendamist, on mõned vahetult aktiivsetele ja intelligentsetele materjalidele kohaldatavad eeskirjad, sealhulgas mõisted ja märgistamisnõuded. Eeskirjade kohaselt on lubatud kasutada aktiivseid ja intelligentseid pakendeid, mis võivad pikendada toidu säilimisaega ja annavad teavet selle värskuse kohta, tingimusel, et pakend ei mõju kahjulikult toidu koostisele.

Vastavusdeklaratsioon

 • Turustamisetappidel, v.a lõpptarbijale müümisel, peavad ettevõtjad esitama määruse II lisas sätestatud teavet sisaldava kirjaliku vastavusdeklaratsiooni selle kohta, kas aktiivsed ja intelligentsed materjalid ja esemed on kokkupuutes toiduga või mitte.
 • Deklaratsioon tuleb esitada ka selliste materjalide ja esemete tootmiseks ette nähtud koostisosade või selliste koostisosade tootmiseks ette nähtud ainete kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 19. detsembrist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Aktiivne materjal ja ese – materjal ja ese, mis on ette nähtud pakendatud toidu säilimisaja pikendamiseks või selle seisukorra säilitamiseks või parandamiseks. See on kavandatud sisaldama selliseid koostisosi, mis eritavad aineid pakendatud toitu või toitu ümbritsevasse keskkonda.
Intelligentne materjal ja ese – materjal ja ese, mis järgib pakendatud toidu seisukorda või toitu ümbritsevat keskkonda.
Koostisosa – aine või kombinatsioon eri ainetest, mis tagab materjali või eseme aktiivse ja/või intelligentse toime, kaasa arvatud materjalis või esemes nende ainete reageerimisel tekkiv aine; see ei hõlma selliseid passiivseid osi nagu materjal, millele neid on lisatud või mis neid sisaldab.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 29. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 450/2009 toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ja esemete kohta (ELT L 135, 30.5.2009, lk 3–11)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63)

Määruse (EL) nr 1169/2011 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 14. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (ELT L 12, 15.1.2011, lk 1–89)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 11.07.2019

Top