EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve meetmed

ELi mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve meetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/858 – mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitus ja turujärelevalve

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse kogu ELis kohaldatavad tehnilisi nõudeid ja menetlusi käsitlevad eeskirjad, et tagada uut liiki mootorsõidukite ja nende haagiste vastavus ELi ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele.
 • Määruse eesmärk on:
  • tõsta sõiduki tüübikinnituse* kvaliteeti ja sõltumatust ning katsetamist,
  • suurendada juba ELi turul olevate autode kontrollimist ja
  • tugevdada üldist süsteemi ELi järelevalvega.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrust kohaldatakse:

 • reisijate veoks ettenähtud mootorsõidukitele, millel on vähemalt 4 ratast (M-kategooria);
 • kaupade veoks ettenähtud mootorsõidukitele, millel on vähemalt 4 ratast (N-kategooria);
 • haagistele (O-kategooria).

Tüübikinnitus ja katsetamine enne sõiduki turule laskmist

 • Tehnilisi teenistusi auditeeritakse korrapäraselt ja sõltumatult rangete hindamiskriteeriumide alusel, et saada ja säilitada ELi riikidelt volitusi uute automudelite katsetamiseks ja kontrollimiseks. Euroopa Komisjon ja teised ELi riigid saavad antud loa vaidlustada, kui midagi on valesti.
 • Riiklikke tüübikinnitusasutusi kontrollitakse komisjoni audite abil, et tagada asjaomaste eeskirjade rakendamine ja range täitmine kogu ELis.
 • Komisjoni ettepanekut tasustamissüsteemi muutmiseks, et vältida seda, et tootjad maksavad otse tehnilistele teenistustele, ei toetatud.

Turul olevate autode kontollimine

 • Olemasolevad tüübikinnituse eeskirjad käsitlevad peamiselt tootmisseeriast prototüüpide kontrolle; käesoleva määrusega kehtestatakse turujärelevalve ja lisaks nõutakse, et ELi riigid teostaksid nende turul juba olevatele sõidukitele korrapäraseid kohapealseid kontrolle ja teeksid tulemused üldsusele kättesaadavaks.
 • Nüüd saavad kõik ELi riigid võtta viivitamatuid kaitsemeetmeid nende territooriumil olevate nõuetele mittevastavate sõidukite osas, ilma et nad peaksid ära ootama tüübikinnituse väljastanud ametiasutuse tegutsemise.

Järelevalve

 • Komisjon saab teostada turu kontrollimist ELi riikidest sõltumatult ja tal on võimalus algatada ELi hõlmavaid tagasivõtmisi.
 • Ta saab vaidlustada tehniliste teenistuste määramist ning kehtestada tootjatele ja tehnilistele teenistustele halduskaristusi summas kuni 30 000 eurot nõuetele mittevastava sõiduki kohta.
 • Komisjon juhib uut jõustamisalast foorumit, et tagada asjakohaste ELi õigusaktide ühtsem tõlgendamine, täielik läbipaistvus nõuetele mittevastavuse korral ning ELi riikide turujärelevalvemeetmete parem koordineerimine.

Tootjad

 • Lisaks kehtivale „katkestusseadmete“ keelule, mis muudavad kohaldatavate katsemenetluste ajal täheldatud tulemuslikkust, peavad tootjad lubama juurdepääsu auto tarkvaralistele protokollidele, et saaks teha väliskontrolle.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. septembrist 2020.

TAUST

ELi tüübikinnituse direktiiv muudeti vahetult kohaldatavaks määruseks ja seda tugevdati pärast seda, kui sai teatavaks, et teatud tootjad on lisanud süsteeme, mis muudavad katsemenetluste ajal nende sõidukite tulemuslikkust („katkestusseadmed“).

See reform on osa komisjoni suuremahulisest tööst autosektoris, mis on sätestatud teatises „Liikuvus Euroopas“.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Tüübikinnitus – menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et sõiduki, süsteemi, osise või eraldi seadmestiku tüüp vastab teatavatele halduseeskirjadele ja tehnilistele nõuetele.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1–218)

SEONDUV DOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Liikuvus Euroopas“. Säästev liikuvus Euroopas – ohutu, ühendatud ja keskkonnahoidlik (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Viimati muudetud: 30.01.2019

Top