EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi eeskirjad ettevõtjate kooskõlastatud tegevuse ja kokkulepete kohta

ELi eeskirjad ettevõtjate kooskõlastatud tegevuse ja kokkulepete kohta

 

KOKKUVÕTE:

määrus nr 19/65/EMÜ ELi aluslepingute kohaldamise kohta ettevõtjate teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad konkurentsieeskirjad

MIS ON ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 101 JA MÄÄRUSE EESMÄRK?

ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikega 11 keelatakse ettevõtjate ja ettevõtjate rühmade vahel sõlmitud kokkulepped ja kooskõlastatud tegevus*, mis võivad mõjutada ELi riikidevahelist kaubandust ning mille eesmärk on takistada, piirata või moonutada konkurentsi ELi ühtsel turul.

Artikli 101 lõikega 2 sätestatakse, et kõik artikli 101 lõike 1 kohaldamisalasse kuuluvad kokkulepped on tühised, kui nad ei ole saanud erandi artikli 101 lõike 3 alusel.

Artikli 101 lõikega 3 lubatakse siiski teha selle eeskirja osas erandeid, kui need kokkulepped või tegevused

  • toetavad kaupade tootmist või turustamist, või
  • soodustavad majanduse ja tehnika arengut ning
  • tarbijad saavad sellest tulenevast kasust õiglase osa.

Määrusega kohaldatakse ELi toimimise lepingu artikli 101 lõiget 3 ettevõtjate teatud liiki kokkulepetele ja kooskõlastatud tegevusele, mille konkurentsi soodustav kasu on suurem kui nende konkurentsivastane mõju.

1 Märkus: artikkel 101 oli varem Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 81. Enne seda oli see Rooma lepingu artikkel 85.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva määrusega volitatakse Euroopa Komisjoni määrusega kohaldama ELi toimimise lepingu artikli 101 lõiget 3 teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete* ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis kuuluvad ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 1 alla.

Sellega sätestatakse tingimused, mille kohaselt võib komisjon pärast huvitatud poolte ja konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega konsulteerimist võtta vastu määruse, mille kohaselt artikli 101 lõike 1 sätteid ei kohaldata üksikjuhtumite ega teatavat liiki kokkulepete suhtes,

  • mis on sõlmitud kahe või enama ettevõtja vahel, kes tegutsevad tootmis- või turustamisahela eri tasanditel, ja mis käsitlevad tingimusi, mille alusel osalised võivad teatavaid kaupu või teenuseid osta, müüa või edasi müüa;
  • mille osapoolteks on üksnes kaks ettevõtjat, ning mis sisaldavad piiranguid tööstusomandi õigustele, eriti patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste või kaubamärkide omandamisele või kasutamisele või neile õigustele, mis on saadud loovutamislepingute või kasutamisõiguslepingute alusel valmistamismeetodi või tööstusprotsesside kasutamise või kohaldamisega seotud teadmiste kohta.

Komisjoni määruses piiritletakse kokkulepete liigid, mille suhtes seda kohaldatakse ning sätestatakse piirangud või klauslid, mida lepingud ei tohi sisaldada. Samasuguseid nõudeid kohaldatakse kooskõlastatud tegevuse liikide suhtes.

Määrusega võib ette näha ka tingimused, mis võivad kaasa tuua teatavate konkreetsel turul tegutsevate samalaadsete kokkulepete või kooskõlastatud tegevuste paralleelsete võrgustike väljajätmise selle reguleerimisalast.

Selliseid määrusi

  • kohaldatakse kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul;
  • võib muuta või tunnistada kehtetuks, kui nende aluseks olnud asjaolud on muutunud;
  • võib kohaldada tagasiulatuvalt.

Pärast komisjoni 1997. aasta rohelist raamatut ELi konkurentsipoliitika vertikaalsete piirangute kohta, muudeti määrust 19/65 ja määrust nr 17/62 (esimene ELi konkurentsipoliitika määrus Rooma lepingu artiklite 85 ja 86 rakendamise kohta), et sillutada teed tarnete ja turustuse vertikaalsete kokkulepete ühtsele grupierandi määrusele (määrus (EL) nr 330/2010).

Komisjon on avaldanud ka suunised vertikaalsete piirangute kohta, kus selgitatakse grupierandi määruse kohaldamise tingimusi.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 6. märtsist 1965.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kooskõlastatud tegevus: konkurentsivastane tegevus, olenemata sellest, kas poolte vahel on või ei ole sõlmitud ametlik kokkulepe. See võib tuleneda kas nende ettevõtjate vahelisest otsesest või kaudsest kontaktist, kes kavatsevad kas mõjutada turukäitumist või avalikustada konkurentidele tulevikuplaane.
Vertikaalsed kokkulepped: kokkulepped, mis on sõlmitud ettevõtjate vahel, kes tegutsevad turustamisahela eri tasanditel, näiteks kui üks ettevõtja tarnib teise ettevõtja tootmismaterjale.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 101 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 81) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 88–89)

Nõukogu 2. märtsi 1965. aasta määrus nr 19/65/EMÜ asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (eestikeelne eriväljaanne: peatükk 08, köide 001, lk 11–13)

Määruse nr 19/65/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Suunised vertikaalsete piirangute kohta (ELT C 130, 19.5.2010, lk 1–46)

Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1–7)

Vt konsolideeritud versioon.

Roheline raamat EÜ konkurentsipoliitika vertikaalsete piirangute kohta (KOM(96) 721 (lõplik), 20.1.1997)

EMÜ nõukogu: määrus nr 17: esimene määrus asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamise kohta (eestikeelne eriväljaanne: peatükk 08, köide 001, lk 3–10)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.01.2019

Top