EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi konkurents – Euroopa Komisjoni teostatavad menetlused

ELi konkurents – Euroopa Komisjoni teostatavad menetlused

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 773/2004 – kartellide uurimise menetluste teostamise kohta Euroopa Komisjoni poolt

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega reguleeritakse Euroopa Komisjoni võitlust kartellide* ning konkurentsivastase tegevuse vastu. Selles sätestatakse menetlused, mida tuleb järgida sellise tegevuse väidete uurimiseks.

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklite 101 ja 102 kohaselt (varem Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 81 ja 82) on kartellid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ebaseaduslikud.

PÕHIPUNKTID

Komisjon võib:

 • algatada uurimise igal ajal ja avalikustada sellekohase otsus;
 • kontrollimise käigus küsitleda üksikisikuid ja ettevõtete töötajaid;
 • määrata kindlaks tingimused, mille kohaselt ta premeerib uuritavaid ettevõtjaid koostöö eest;
 • otsustada, kas võtta vastu või lükata tagasi kõik ebaseadusliku käitumisega seotud kaebused.

Uurimise algatamisel komisjon:

 • esitab vastuväite, teavitades asjaomaseid ettevõtjaid nende vastu esitatud süüdistustest ja andes neile võimaluse kirjalikult vastata;
 • võib määrata tähtaja, mille jooksul ettevõtjad võivad otsustada alustada arutelu kokkuleppe* saavutamiseks;
 • annab ettevõtjatele õiguse esitada oma juhtum eraviisilisele suulisele ärakuulamisele, mida juhib ärakuulamise eest vastutav sõltumatu ametnik;
 • annab ettevõtjale juurdepääsu tõendusmaterjalidele ja nende vastu kasutatavatele dokumentidele, välja arvatud juhul, kui need sisaldavad ärisaladusi, konfidentsiaalset teavet või komisjoni või siseriiklikke dokumente.

Komisjoni leebem kohtlemine pakub:

 • trahvide eest kaitset ettevõtjale, kes esimesena esitab tõendusmaterjali kartellikokkuleppe olemasolu kohta;
 • vähendatud trahve ettevõtjatele, kes seejärel esitavad täiendavaid sisulisi tõendusmaterjale väidetava ebaseadusliku tegevuse kohta.

Iga isik võib esitada komisjonile kaebuse ebaseadusliku tegevuse kohta. Selleks peab ta:

 • tõendama oma õigustatud huvi küsimuses;
 • esitama täielikud andmed enda ja äritegevuse kohta;
 • esitama täielikud andmed väidetava tegevuse kohta ja asjakohased tõendusmaterjalid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2004.

TAUST

Nii tarbija kui ka ettevõtja kaitsmiseks keelustatakse ELi eeskirjadega kartellid, mis määravad kindlaks hinnad või killustavad turge konkurentide vahel (ELTL artikkel 101). Nende eesmärk on ka takistada ettevõtjatel oma turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, ebaõiglaste hindade kehtestamise või tootmise piiramisega (ELTL artikkel 102).

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kartell – kaks või enam ettevõtjat, kes üritavad piirata konkurentsi hindade kindlaksmääramise, pakkumise piiramise või muu piirava tegevuse abil müügihindade kontrollimise eesmärgil.
Kokkulepet käsitlev arutelu – menetlus, milles ettevõtja tunnistab osalemist ebaseaduslikus kartellis ja oma vastutust.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18–24)

Määruse (EÜ) nr 773/2004 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 101 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 81) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 88–89)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 102 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 82) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 89–89)

Nõukogu 25. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1419/2006, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4056/86, millega nähakse ette üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamiseks meretranspordis, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1/2003 seoses selle rakendusala laiendamisega kabotaažile ja rahvusvahelistele trampteenustele (ELT L 269, 28.9.2006, lk 1–3)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 06.03.2018

Top