EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi varjupaigapoliitika: taotluste läbivaatamise eest vastutav ELi riik

ELi varjupaigapoliitika: taotluste läbivaatamise eest vastutav ELi riik

Määruses (EL) nr 604/2013 (Dublini III määrus), millega asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 343/2003 (Dublini II määrus), sätestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle ELi riigi määramiseks, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest.

KOKKUVÕTE

Määruses (EL) nr 604/2013 (Dublini III määrus), millega asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 343/2003 (Dublini II määrus), sätestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle ELi riigi määramiseks, kes vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Dublini III määrusega nähakse ette, millise ELi riigi kohus on varjupaigataotlus läbi vaadata. Määrus tagab taotlejatele parema kaitse kuni nende seisundi kindlaksmääramiseni. Samuti luuakse sellega uus mehhanism riikide varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemides esinevate probleemide varajaseks avastamiseks ning nende algpõhjuste kõrvaldamiseks enne tõsisema kriisi puhkemist.

PÕHIPUNKTID

Vastutuse kindlaksmääramise põhimõte ja kriteeriumid

Nendeks on tähtsuse järjekorras

 • perekondlikud kaalutlused;
 • ELi riigi viisa või elamisloa hiljutine omamine;
 • kas taotleja on sisenenud ELi territooriumile seaduslikult või ebaseaduslikult.

Taotlejatele rohkem tagatisi

Määrusega nähakse taotlejatele ette rohkem tagatisi, näiteks

 • õigus saada teavet;
 • isiklik vestlus taotlejaga;
 • rohkem tagatisi alaealistele, et laste huvid oleksid kogu menetluse käigus esikohal;
 • taotlejate laste, pereliikmete, ülalpeetavate ja sugulaste tõhusam kaitse;
 • võimalus taotleda tasuta õigusabi;
 • õigus vaidlustada teisele ELi riigile üleandmise otsus, sealhulgas peatava mõju andmise võimalus.

Uues 2014. aasta ettepanekus sätestatakse eeskirjad, mille põhjal otsustatakse, kelle ülesanne on vaadata läbi saatjata alaealiste taotlused.

Kinnipidamine

Üldjuhul ei tohi taotlejat kinni pidada ainult sel põhjusel, et ta taotleb varjupaika. Siiski nähakse määruses ette võimalus taotleja kinnipidamiseks põgenemisohu korral (st kui ta toimetatakse teise ELi riiki).

Varajase hoiatamise, valmisoleku ja kriisiohjamise mehhanism

Dublini III määrusega luuakse süsteemi tõhustamiseks varajase hoiatamise, valmisoleku ja kriisiohjamise mehhanism, mille eesmärk on

 • kõrvaldada siseriiklike varjupaigasüsteemidega seotud häireid või
 • abistada ELi riike, kelle piiridele saabub arvukalt rahvusvahelise kaitse taotlejaid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Uue määrusega, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, asendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 343/2003 (kehtetuks tunnistatud).

TAUST

EL on teinud tööd Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomise nimel. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tõhustamiseks on pärast 2011. aastat võetud vastu mitu uut teksti.

Pärast COVID-19 puhangut ja kriisi tagajärgedega toimetulemiseks meetmete kehtestamist võttis komisjon vastu Komisjoni teatis COVID-19: suunised varjupaiga- ja tagasisaatmismenetlusi ning ümberasustamist käsitlevate ELi õigusnormide rakendamise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 604/2013

1.1.2014

-

ELT L 180, 29.6.2013, lk 31-59

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (EÜT L 337, 20.12.2011, lk 9-26).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60-95).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96-116).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1-30).

Komisjoni 2. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1560/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT L 222, 5.9.2003, lk 3-23).

Komisjoni 30. jaanuari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 118/2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1560/2003, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest (ELT L 39, 8.2.2014, lk 1-43).

Viimati muudetud: 25.05.2020

Top