EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gaasi kasutavate ja elektrisõidukite laadimispunktid või tanklad

Gaasi kasutavate ja elektrisõidukite laadimispunktid või tanklad

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta ELis

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse standardsed eeskirjad ELi alternatiivkütuste* taristu (st elektriautode laadimispunktide või maagaasitanklate) kasutuselevõtu kohta erinevates ELi riikides.

Sellega sätestatakse kõnealuse taristu rajamise miinimumnõuded, mida tuleb rakendada kõigi ELi riikide riiklike poliitikaraamistike kaudu.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid peavad kehtestama riiklikud poliitikaraamistikud, mille eesmärk on arendada alternatiivkütuste turgu ja neid toetavat taristut. Kõnealuse poliitika väljatöötamisel peavad ELi riigid:

andma hinnangu turu praegusele olukorrale ja tulevasele arengule;

määratlema riiklikud eesmärgid taristu kasutuselevõtuks ning nende täitmise tagamise meetmed;

määrama kindlaks võrgustikud selle taristu jaoks.

Tähtsamad kuupäevad

ELi riigid peavad järgmisteks tähtaegadeks tagama järgmiste eesmärkide täitmise:

2020 – piisav arv laadimispunkte kõnealuse riigi kindlaksmääratud võrgus, et tagada elektrisõidukite liikumise võimalus tiheasustusaladel;

2025 (aasta lõpuks) – piisav arv vesinikutanklaid (riikide puhul, kes otsustavad lisada vesinikutanklad oma riiklikesse poliitikaraamistikesse);

2025 (aasta lõpuks) – piisav arv veeldatud maagaasi tanklaid meresadamates veeldatud maagaasi kasutavatele laevadele.

Aruandlus

ELi riigid on kohustatud esitama Euroopa Komisjonile arenguaruande oma riikliku poliitikaraamistiku rakendamise kohta hiljemalt 2019. aastaks ja seejärel iga kolme aasta tagant.

TAUST

Vt ka:

direktiiv 2009/28/EÜ (eesmärk saavutada transpordikütuste puhul taastuvate energiaallikate 10% suurune turuosa)

PÕHIMÕISTED

* Alternatiivkütused – kütused või energiaallikad, mida kasutatakse vähemalt osaliselt fossiilsete naftaallikate asemel. Need on muu hulgas elekter, vesinik, biokütus, surumaagaas, veeldatud maagaas ning veeldatud naftagaas.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2014/94/EL

17.11.2014

18.11.2016

ELT L 307, 28.10.2014, lk 1–20

Viimati muudetud: 09.11.2015

Top