EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/383/03

Üldkohtu otsus, 16. oktoober 2019, millega kehtestatakse sisekontrollimehhanism seoses isikuandmete töötlemisega Üldkohtu õigustmõistva tegevuse raames

ELT C 383, 11.11.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 383/4


ÜLDKOHTU OTSUS,

16. oktoober 2019,

millega kehtestatakse sisekontrollimehhanism seoses isikuandmete töötlemisega Üldkohtu õigustmõistva tegevuse raames

(2019/C 383/03)

ÜLDKOHUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja eelkõige selle artiklit 19,

arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikli 8 lõike 1 kohaselt on „[i]gaühel […] õigus oma isikuandmete kaitsele“,

arvestades, et harta artikli 8 lõike 3 kohaselt kontrollib „[isikuandmete kaitset reguleerivate] sätete täitmist […] sõltumatu asutus“,

arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ, artikli 57 lõike 1 punkti a kohaselt ei laiene Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalvepädevus isikuandmete töötlemisele Üldkohtus, kui kohus täidab õigusemõistmise funktsiooni,

arvestades, et seoses niisuguse töötlemise järelevalvega on liidu seadusandja harta artikli 8 lõikele 3 viidates teinud määruse (EL) 2018/1725 põhjenduses 74 ettepaneku kehtestada sõltumatu järelevalve näiteks sisemehhanismi kaudu,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kui füüsiline isik esitab Üldkohtu kohtusekretärile taotluse, paludes tal Üldkohtu õigustmõistva tegevuse raames isikuandmete töötlemise eest vastutava ametiisikuna võtta vastu otsus, teatab kohtusekretär asjaomasele isikule oma otsusest kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Kui selle tähtaja lõpuks ei ole taotlusele vastatud, loetakse see taotluse vaikimisi tagasilükkamise otsuseks.

2.   Üldkohtu kohtusekretäri kui Üldkohtu õigustmõistva tegevuse raames isikuandmete töötlemise eest vastutava ametiisiku otsuse peale, mis on tehtud kas vastusena taotlusele lõike 1 tähenduses või tema omal algatusel, võib esitada kaebuse artiklis 2 viidatud komiteele (edaspidi „komitee“) artiklis 3 ette nähtud tingimustel.

Artikkel 2

1.   Komitee koosseisu kuuluvad president ja kaks liiget, kes valitakse Üldkohtu kohtunike seast.

2.   Komitee president ja liikmed nimetatakse Üldkohtu poolt kohtu presidendi ettepanekul viimase ametiajaks.

3.   Presidendi ettepanekul nimetab Üldkohus ka asendusliikmed, kes osalevad komitee töös juhul, kui ühel või mitmel komitee liikmel esineb takistus komitee töös osalemiseks. Asendusliikmed asendavad puuduvaid liikmeid vastavalt protokollilisele järjestusele.

4.   Komitee presidendi puudumisel juhib komitee tööd üks selle alalistest või asendusliikmetest vastavalt protokollilisele järjestusele.

5.   Komitee koosoleku kutsub kokku komitee president. President kinnitab koosoleku päevakorra ning protokolli.

6.   Komiteed abistab selle tegevuses Euroopa Liidu Kohtu haldusasjadega tegelev õigusnõunik.

Artikkel 3

1.   Kaebuse esitab isik, keda artikli 1 lõikes 2 viidatud otsus puudutab, või tema esindaja kahe kuu jooksul alates selle otsuse teatavakstegemisest või teatud juhtudel alates selle otsuse kättetoimetamisest sellele isikule.

2.   Kaebus esitatakse ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Artikkel 4

1.   Kui kaebus vastab artiklis 3 ette nähtud tingimustele, vaatab komitee uuesti läbi fakti- ja õigusväited, mille alusel võeti artikli 1 lõikes 2 viidatud otsus vastu.

2.   Komitee võib ära kuulata kõik isikud, keda ta peab vajalikuks ära kuulata.

3.   Komitee võib artikli 1 lõikes 2 viidatud otsuse tühistada – ja sellisel juhul ka ümber sõnastada – või kinnitada. Sellisel juhul asendab komitee otsus kaebuse esitaja suhtes artikli 1 lõikes 2 viidatud otsuse.

4.   Komitee teeb kaebuse esitajale teatavaks oma otsuse, mis on võetud nelja kuu jooksul alates selle kaebuse esitamisest. Kui selle tähtaja lõpuks ei ole komitee sõnaselget otsust teinud, loetakse see artikli 1 lõikes 2 viidatud otsust kinnitavaks otsuseks.

5.   Kui kaebuse esitaja esitab artikli 1 lõikes 2 viidatud otsuse peale hagi, lõpeb komitee pädevus talle esitatud kaebust lahendada.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 16. oktoober 2019

Kohtusekretär

E. COULON

President

M. VAN DER WOUDE


Top