Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AE1828

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas” [COM(2015) 135 final – 2015/0068 CNS] ja „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ” [COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]

OJ C 332, 8.10.2015, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 332/64


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas”

[COM(2015) 135 final – 2015/0068 CNS]

ja „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ”

[COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]

(2015/C 332/07)

Pearaportöör:

Petru Sorin DANDEA

31. märtsil 2015 otsustas Euroopa Liidu Nõukogu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 115 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas”

[COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)]

ja

„Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ”

[COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)].

Komitee juhatus tegi 17. märtsil 2015 käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioonile.

Arvestades töö kiireloomulisust, määras komitee täiskogu 508. istungjärgul 27.–28. mail 2015 (27. mai istungil) pearaportööriks Petru Sorin Dandea ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 148, vastu hääletas 11, erapooletuks jäi 15.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt Euroopa Komisjoni esitatud direktiivi ettepaneku üle, et jätkata jõupingutusi teatises „Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks” sisalduvate meetmete rakendamist (1).

1.2.

Komitee toetab seda, et piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepetega seonduvale teabele kohaldatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL sätteid kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta, kuna asjaomast teavet kasutavad teatud olukorras piiriülese tegevusega ettevõtted selliste struktuuride loomiseks, mis õõnestavad maksubaasi liikmesriikides ja kahjustavad siseturu tõhusat toimimist.

1.3.

Komitee on vastu maksudest kõrvalehoidumisele, mis ei ole küll oma olemuselt ebaseaduslik, kuid kujutab endast ebaeetilist tava, mis võimaldab ettevõtjatel maksta absoluutarvudes palju vähem makse võrreldes üksikisikute või väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega.

1.4.

Komitee hinnangul võivad direktiivi ettepanekus kavandatud meetmed märkimisväärselt vähendada saamata jäänud maksutulu liikmesriikides, ning soovitab seega kõnealuseid meetmeid viivitamatult rakendama hakata.

1.5.

Eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepetega seonduv teave on väga oluline ja võib aidata liikmesriike varitehingute tuvastamisel. Komitee juhib siiski tähelepanu sellele, et paljudel juhtudel võib osutuda raskeks tehingut õiguslikult varitehinguks kvalifitseerida. Seega soovitab komitee liikmesriikidel püüda direktiivi eelnõus sisalduvaid sätteid võimalikult täpselt kohaldada.

1.6.

Komitee soovitab Euroopa Komisjonil tõhustada jõupingutusi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni tasandil peetavate läbirääkimiste raames, et kehtestada maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise standard ja et see hõlmaks direktiivi eelnõus sisalduvaid sätteid. Maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise standard ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) standard kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta on kõige tõhusamad vahendid ülemaailmses võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu.

1.7.

Komitee tervitab komisjoni ettepanekut tunnistada kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (hoiuste direktiiv). Nõukogu direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL, hõlmab kõiki finantstooteid, sealhulgas ka neid, mida käsitletakse hoiuste direktiivis. Direktiivi kehtetuks tunnistamise ettepaneku eesmärk on vältida kahe standardi paralleelset kohaldamist ja lihtsustada eeskirju.

2.   Komisjoni ettepanekud

2.1.

18. märtsil 2015 esitas Euroopa Komisjon kolm dokumenti (2) eesmärgiga kehtestada meetmed, mis on kavandatud tegevuskavas maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks (3). Esimese dokumendi (COM(2015) 135 final) puhul on tegemist ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL halduskoostöö kohta maksustamise valdkonnas. Teine dokument on komisjoni teatis COM(2015) 136 final, milles esitatakse maksustamise läbipaistvuse valdkonnas tehtud edusammud ja komisjoni meetmed maksustamise läbipaistvuse suurendamiseks. Kolmas dokument, COM(2015) 129 final, on ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (hoiuste direktiiv).

2.2.

Ettepanekuga võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL, soovib komisjon tagada igakülgse ja tulemusliku halduskoostöö maksuametite vahel, sätestades automaatse teabevahetuse kohutuse seoses piiriüleste eelotsustega ja siirdehindade eelkokkulepetega, mida kasutavad ettevõtjad. Need meetmed võivad teatud juhul kaasa aidata madala maksumäära kehtestamisele liikmesriigis, kes teeb maksuotsuse, ning põhjustada seega nende tulude summa märkimisväärset vähenemist, mis kuuluvad maksustamisele veel teistes asjaomastes liikmesriikides.

2.3.

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (hoiuste direktiiv), on asjakohane, kuna kooskõlas 9. detsembril 2014 vastu võetud nõukogu direktiiviga 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas ning kehtestatakse ELi õigusaktides finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse ülemaailmne standard, katab kõnealune direktiiv muude tulukategooriate kõrval ka hoiustelt saadud tulu. Seega tuleb tunnistada kehtetuks hoiuste maksustamist käsitlev direktiiv, et vältida kahe standardi paralleelset kohaldamist, mis toob endaga kaasa ka täiendava ja ebaproportsionaalse halduskoormuse ettevõtjate jaoks.

2.4.

Dokumendis „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule maksustamise läbipaistvuse kohta, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu” korratakse edusamme maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tegevuskavas sisalduvate meetmete rakendamisel. Komisjon esitab selles ka meetmed, mida võiks edaspidi rakendada.

3.   Üldised märkused

3.1.

Esitades direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta, jätkab komisjon nende meetmete rakendamist, mis sisalduvad maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamise tegevuskavas, mille komisjon esitas 2012. aasta lõpus Euroopa Ülemkogu taotlusel. Samateemalises arvamuses (4) tervitas komitee kõnealust tegevuskava ja väljendas komisjonile toetust võitluses nende siseturgu kahjustavate tavade vastu.

3.2.

Direktiivi eelnõu eesmärk on liigitada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitlev teave kategooriatesse, mille kohta kehtib kohustusliku automaatse teabevahetuse nõue. Ettevõtjad soovivad maksuameti maksuotsuseid sageli selleks, et saada kinnitust oma äritegevuse seaduslikkuse kohta. Maksuotsused iseenesest ei kujuta endast probleemi ning neid kasutatakse paljudes liikmesriikides. Siiski kasutavad ettevõtjad neid otsuseid mõnikord selliste struktuuride loomiseks, mis võimaldavad neil maksta vähem makse, mis õõnestab maksubaasi liikmesriikides ja kahjustab siseturu tõhusat toimimist. Komitee pooldab asjaomase teabe kaasamist kategooriasse, mille puhul kehtib automaatse teabevahetuse kohustus, kui liikmesriigid vajavad seda agressiivse maksuplaneerimise vastu võitlemiseks võetavate meetmete raames.

3.3.

Komisjoni esitatud muudatused võimaldavad liikmesriikidel ühtlasi tuvastada selliseid võimalikke ettevõtjate loodud struktuure, mis õõnestavad liikmesriigi maksubaasi, näiteks siirdehindade kehtestamise tõttu, mis võimaldavad ettevõtjatel ära kasuta madalat maksumäära muudes liikmesriikides kui selles, kus maksustamisele kuuluv tulu on loodud. Komitee on mitmeid kordi väljendanud oma vastuseisu neile tavadele, mis ei ole oma olemuselt küll ebaseaduslikud, kuid on siiski ebaeetilised, kuna nad ärgitavad liikmesriike suurendama väikeste maksukohustuslaste maksustamistaset, sõltumata sellest, kas on tegemist ettevõtjate või füüsiliste isikutega, kes lõppkokkuvõttes maksavad absoluutarvudes rohkem makse kui suured ettevõtted.

3.4.

Komisjon tunnistab, et seaduslik maksudest kõrvalehoidumine ning maksupettused ja ebaseaduslik maksudest kõrvalehoidumine on märkimisväärse piiriülese ulatusega nähtused, mida hõlbustavad üleilmastumine ja maksumaksjate suurem liikuvus. Komitee hinnangul võivad direktiivi eelnõus kavandatud meetmed märkimisväärselt vähendada maksutulu kadu liikmesriikides, ning soovitab seega kõnealused meetmed viivitamatult vastu võtta.

3.5.

Hoiuste kaasamine automaatse ja kohustusliku teabevahetuse alla kuuluva tulu kategooriatesse, mida reguleerib direktiiv maksustamisalase halduskoostöö kohta, lihtsustaks õigusraamistikku, suurendades samas maksustamisprotsessi läbipaistvust. Komitee toetab direktiivi eelnõud, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (hoiuste direktiiv), mille kohaldamisala käsitletakse ja laiendatakse nõukogu direktiivis 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas.

4.   Konkreetsed märkused

4.1.

Agressiivne maksuplaneerimine, mida soodustavad teatud piiriülese tegevusega ettevõtjad, põhjustab liikmesriikides eelarvekahju, mis ulatub sadade miljardite eurodeni aastas. Komitee pooldab seda, et nii eelotsused kui ka riikide haldusasutuste otsused siirdehindade eelkokkulepete kohta kaasataks automaatse ja kohustusliku teabevahetuse alla kuuluva teabe kategooriatesse, mida reguleerib direktiivi 2011/16/EL artikli 8 lõike 5 punkt a; lisaks sellele leiab komitee, et kõnealune muudatus on vajalik samm maksustamise läbipaistvuse suurendamiseks ja selle kahjuliku nähtuse vastu võitlemiseks.

4.2.

Asjaolu, et liikmesriikidel vastavalt direktiivi ettepaneku sätetele on juurdepääs kahte liiki otsustega seonduvale teabele, ei taga siiski nende struktuuride kõrvaldamist, mida ettevõtjad kasutavad maksudest kõrvalehoidumiseks. Enamikul juhtudel kasutatakse nende struktuuridega ära siseriiklike õigusnormide lünki või riikide õigusnormide erinevusi. Komitee kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama olemasoleva õigusraamistiku lihtsustamist ja ühtlustamist nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

4.3.

Eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepetega seonduv teave on väga oluline ning võib aidata liikmesriike varitehingute tuvastamisel. Tänu üldise kuritarvitustevastase eeskirja kehtestamisele direktiiviga 2011/96/EL (eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta) võivad liikmesriigid varitehingu tõttu saamata jäänud maksutulu sisse nõuda. Komitee juhib siiski tähelepanu sellele, et paljudel juhtudel võib osutuda raskeks tehingut õiguslikult varitehinguks kvalifitseerida.

4.4.

Komitee kordab oma varasemas arvamuses väljendatud ettepanekut, mille kohaselt liikmesriigid peaksid kehtestama menetluse, et keelata neile ettevõtjatele juurdepääs avaliku sektori ja ELi vahenditele, kes innustavad seaduslikku maksudest kõrvalehoidumist või arendavad oma äritegevust maksuparadiisidena tuntud territooriumide kaudu.

4.5.

Arvestades automaatse ja kohustusliku teabevahetuse alla kuuluva teabe suurt mahtu ning asjaolu, et direktiivi artiklis 8 nimetatud teabekategooriatele lisanduvad uued kategooriad, soovitab komitee liikmesriikidel tagada direktiivi ettepanekus kavandatud sätete nõuetekohaseks rakendamiseks vajaliku personali ja infotehnoloogia. Lisaks sellele peab komitee vajalikuks, et riiklike maksuasutuste personalile, kelle ülesandeks on automaatne ja kohustuslik teabevahetus, tuleks tagada koolitus nende komisjoniga ühiselt koostatud standardvormide nõuetekohaseks kasutamiseks, mis lihtsustavad kõnealust teabevahetust, ning kõnealuse teabe säilitamiseks edaspidi komisjoni poolt hallatavas keskandmebaasis.

4.6.

Seoses 2013. aastal tehtud muudatustega ja käsitletavas direktiivi ettepanekus esitatud muudatustega nähakse direktiivis 2011/16/EL ette kõiki liidus tegutsevate füüsiliste ja juriidiliste isikute peamisi tulu kategooriaid käsitleva teabe vahetus. Seega on liikmesriikide käsutuses teave kogu ELi territooriumil loodud tulu kohta. Ettevõtete poolt loodud struktuurid, mis innustavad agressiivset maksuplaneerimist, on paljudel juhtudel seotud ka riikide või territooriumidega väljaspool Euroopa Liitu. Juhul, kui ettepanek, mille komisjon esitas kõnealuse direktiivi eelnõus, on ambitsioonikam kui maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise standardi eelnõus, mille üle peetakse praegu läbirääkimisi OECD tasandil, soovitab komitee Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel tõhustada koostööd selleks, et asjaomasest standardist ja OECD standardist kohustusliku automaatse teabevahetuse kohta saaksid tõeliselt ülemaailmsed standardid.

4.7.

Komitee tervitab komisjoni ettepanekut tunnistada kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta (hoiuste direktiiv). Nagu eelpool öeldud, hõlmab nõukogu direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL, kõiki finantstooteid, sealhulgas ka neid, mida käsitletakse hoiuste direktiivis. Käsitletava direktiivi ettepaneku eesmärk on vältida kahe standardi paralleelset kohaldamist finantskontodealase teabevahetuse valdkonnas. Seega lihtsustatakse ja muudetakse läbipaistvamaks maksustamise eeskirjad.

Brüssel, 27. mai 2015

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Henri MALOSSE


(1)  COM(2012) 722 final – Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks.

(2)  COM(2015) 135 final – „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas”.

COM(2015) 136 final – „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule maksustamise läbipaistvuse kohta, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise ja maksustamise vältimise vastu”.

COM(2015) 129 final – „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2003/48/EÜ”.

(3)  COM(2012) 722 final – Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks.

(4)  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks” (ELT C 198, 10.7.2013, lk 34).


Top