Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0351

Olukord Süürias Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012 . aasta resolutsioon Süüria kohta (2012/2788(RSP))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 129–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 353/129


Neljapäev, 13. september 2012
Olukord Süürias

P7_TA(2012)0351

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta resolutsioon Süüria kohta (2012/2788(RSP))

2013/C 353 E/16

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

võttes arvesse välisasjade nõukogu 23. juuli, 25. juuni, 14. mai, 23. aprilli ja 23. märtsi 2012. aasta järeldusi Süüria kohta, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 29. juuni 2012. aasta järeldusi Süüria kohta,

võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 15. märtsi, 14. ja 27. aprilli, 27. mai, 3. ja 18. juuni, 6., 8. ja 20. juuli, 3., 4., 8. ja18. augusti ning 5. septembri 2012. aastal avaldusi Süüria kohta,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku 17. ja 31. juuli ja 29. augusti 2012. aasta avaldusi Süüria kohta,

võttes arvesse Rahvusvahelise Punase Risti Komitee presidendi kolmepäevast visiiti Süüriasse 4.–6. septembril 2012,

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri Ban Ki-mooni ja Araabia Riikide Liiga peasekretäri Nabil El Araby 17. augusti 2012. aasta otsust määrata Lakhdar Brahimi uueks ühiseks eriesindajaks Süürias,

võttes arvesse nõukogu 15. juuni 2012. aasta määrust (EL) nr 509/2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, ning hilisemaid nõukogu otsuseid, millega jõustatakse kõnealused meetmed,

võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 3. augusti 2012. aasta resolutsiooni 66/253 olukorra kohta Süüria Araabia Vabariigis,

võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 1. märtsi 2012. aasta resolutsiooni 19/1, 1. juuni 2012. aasta resolutsiooni S-19/1 ja 6. juuli 2012. aasta resolutsiooni 20/L.22 inimõiguste olukorra kohta Süürias,

võttes arvesse ÜRO sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni 15. augusti 2012. aasta aruannet Süüria kohta,

võttes arvesse Islami Koostöö Organisatsiooni 13. augusti 2012. aasta otsust peatada Süüria liikmesus,

võttes arvesse pärast Araabia Riikide Liiga egiidi all Kairos 2.–3. juulil 2012. aastal korraldatud Süüria opositsiooni konverentsi avaldatud rahvuslikku pakti ja ühist poliitilist visiooni, mis käsitleb üleminekut Süürias,

võttes arvesse 30. juunil 2012. aastal Genfis toimunud tegevusgrupi (Action Group) kohtumise tulemusi,

võttes arvesse Annani plaani ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 2042, 2043 ja 2059,

võttes arvesse järeldusi ja soovitusi, mis esitati 2012. aasta augustis avaldatud dokumendis „Homse päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”,

võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, millega Süüria on ühinenud,

võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõikeid 2 ja 4,

A.

arvestades, et ÜRO andmetel on 2011. aasta märtsis Süürias alguse saanud rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldsest mahasurumisest alates hukkunud ligi 20 000 inimest, enamik neist tsiviilelanikud; arvestades, et ränk vägivald, nagu suurtükiväerelvade ja mürskude kasutamine rahvastatud aladel, ja kohutavad tapatööd, mida panevad toime Süüria sõjavägi, julgeolekujõud ja Shabiha, samuti mitmesugused opositsioonijõud, on pidevalt kasvanud; arvestades, et toime on pandud mitmeid meeste, naiste ja laste massimõrvu ning massilisi sihipäraseid tapmisi (laustapmisi); arvestades, et piinamine, massilised vahistamised ja rahvastatud alade ulatuslik hävitamine on viimastel kuudel järsult kasvanud; arvestades, et linnu ja asulaid hoitakse kogu Süürias valitsusvägede piiramisrõngas ning neid pommitatakse, muu hulgas helikopteritelt ja hävituslennukitelt; arvestades, et konflikti üha ulatuslikuma militariseerimise tõttu on olukord kujunemas kodusõjaks;

B.

arvestades, et Süürias valitseva olukorra mis tahes täiendaval militariseerimisel oleks tõsine mõju selle tsiviilelanikkonnale, kelle humanitaarolukord on juba niigi kiiresti halvenenud, ning see mõjutaks ka edaspidi kogu piirkonna, eeskätt Jordaania ja Liibanoni julgeolekut ja stabiilsust, ning selle mõjud ja tagajärjed oleks ettenägematud;

C.

arvestades, et ÜRO hinnangute kohaselt hukkus augustis jätkuvas lahingutegevuses arvatavalt 5 000 inimest, mis tähendab, et konflikti algusest saadik on nüüdseks hukkunud üle 20 000 inimese; arvestades, et vägivalla intensiivistumise tõttu ja Süüria julgeoleku- ja humanitaarolukorra ebakindluse tõttu aitavad naaberriigid, eelkõige Türgi, Jordaania ja Liibanon, eriti viimastel nädalatel kaasa üha kasvava arvu Süüria kodanike varjupaigaotsingutele; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti poolt on registreeritud või ootab registreerimist 235 000 Süüria põgenikku; arvestades, et üle 75 % pagulastest on naised ja lapsed; arvestades, et kümned tuhanded põgenikud on registreerimata; arvestades, et usutavasti on Süüriast üle piiri Jordaaniasse, Liibanoni, Iraaki ja Türgisse pagenud üle 100 000 põgeniku ja augustis oli keskmine põgenike arv 500–2 000 inimest päevas; arvestades, et ÜRO hinnangul on Süürias üle 1,2 miljoni sisepõgeniku ja ligikaudu kolm miljonit inimest vajab hädasti humanitaarabi; arvestades, et Süüria režiim takistab sihilikult tervete piirkondade juurdepääsu toidule, veele, elektrile ja meditsiinitarvetele, nagu on juhtunud Homsis ja hiljuti Aleppos; arvestades, et Türgi on palunud ÜRO Julgeolekunõukogul kaaluda tsiviilisikutele naaberriikide valvatud turvatsooni loomist;

D.

arvestades, et 2. augustil 2012 teatas Kofi Annan oma tagasiastumisest ÜRO ja Araabia Riikide Liiga Süüriasse nimetatud ühise eriesindaja ametikohalt Süüria režiimi järeleandmatuse, relvavägivalla suurenemise ja lahkarvamustel Julgeolekunõukogu võimetuse tõttu ühineda jõuliselt eriesindaja jõupingutustega kuuest punktist koosneva rahuplaani rakendamiseks; arvestades, et hiljuti nimetati ÜRO ja Araabia Riikide Liiga uueks ühiseks Süüria eriesindajaks endine Alžeeria välisminister Lakhdar Brahimi;

E.

arvestades, et Süüria režiim on kaotanud kogu oma usaldusväärsuse ja legitiimsuse Süüria rahva esindajana;

F.

arvestades, et Venemaa ja Hiina vetod on takistanud ÜRO Julgeolekunõukogul võtta vastu resolutsioon, millega kiidetakse heaks Süüria küsimuste tegevusgrupi jõupingutuste tulemused, ning on takistanud ka niisuguste esildatud meetmete võtmist, mille eesmärk on Annani kuuest punktist koosneva plaani järgimise jõustamine ÜRO põhikirja artikli 41 alusel; arvestades, et seega ei ole rahvusvaheline üldsus Süüria kriisile siiani ühiselt ja asjakohaselt reageerinud;

G.

arvestades, et president Bashar al-Assadil ja tema autoritaarsel valitsusel ei ole Süüria tulevikus kohta; arvestades, president peab tagasi astuma, et vältida kriisi edasist teravnemist ning võimaldada riigis rahumeelset ja demokraatlikku üleminekut; arvestades, et valitseva režiimi mitmed endised poliitilised ja sõjalised liidrid, samuti suursaadikud on põgenenud naaberriikidesse ja kaugemale;

H.

arvestades, et praegusele režiimile on vaja usaldusväärset alternatiivi; arvestades, et see alternatiiv peaks olema kaasav ja esindama Süüria ühiskonda selle mitmekesisuses ning täielikult austama demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste üldisi väärtusi, võttes eriti arvesse etniliste, kultuuriliste ja usuliste vähemuste ning naiste õigusi; arvestades, et seda eesmärki võiks toetada kaasava ja esindava ajutise valitsuse moodustamine opositsioonijõudude poolt;

I.

arvestades, et EL on kehtestanud Süüria suhtes mitmeid sanktsioone ning on tugevdanud Süüria vastast relvaembargot; arvestades, et kehtivast ELi relva-, lahingumoona- ja muu sõjatehnika embargost ning jälgimistehnoloogia eksportimise keelust hoolimata on mitmed teatatud vahejuhtumid, mis on olnud seotud relvasaadetistega läbi ELi vete, ning lekkinud üksikasjad ELi äriühingute ja mitmesuguste Süüria üksuste ja isikute vaheliste äritehingute kohta, mis kuuluvad ELi karistuste kohaldamisalasse, osutanud ELi sisemisele ebapädevusele oma enda otsuste ja määruste rakendamise osas;

J.

arvestades, et mitmed välised osalejad jätkavad kas otse või piirkondlike kanalite ja naaberriikide kaudu kõigi konflikti osapoolte aktiivset toetamist rahalise, tegevusliku, logistilise ja taktikalise toetuse ja abiga, kaasa arvatud relvade, laskemoona ja muu sõjalise varustuse tarnimisega, logistilise abi andmisega, kommunikatsioonivahendite ja igasuguse abi võimaldamisega, mida saab kasutada sõjalistel eesmärkidel, mis näitab konflikti piirkonnaülest olemust; arvestades, et konflikti edasine militariseerimine toob Süüria rahvale ja kogu piirkonnale üksnes uusi kannatusi;

K.

arvestades, et komisjon teatas 7. septembril 2012, et Süürias abi vajajate ja piiri ületanute abistamiseks eraldatakse täiendavalt 50 miljonit eurot humanitaarabi; arvestades, et humanitaarabi peadirektoraadi andmetel on EL juba andnud 142 miljonit eurot humanitaarabi, ning kogu abi Euroopa Liidult, kaasa arvatud liikmesriikidelt, ulatub ligikaudu 224 miljoni euroni;

L.

arvestades, et Süüria opositsiooni esindajad on viimastel kuudel pidanud mitmeid kohtumisi, et ületada sisemised vastuolud ja luua ühisrinne, ning avaldanud rahvusliku pakti ja ühise poliitilise visiooni Süüria ülemineku kohta, samuti järeldused ja soovitused dokumendis: „Homse päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”; arvestades, et opositsiooni sisevastuolud ja pinged püsivad kõigist pingutustest hoolimata;

M.

arvestades, et Süüria küsimuste tegevusgrupp leppis 1. juulil 2012. aastal Genfis kokku Süüria juhitava ülemineku põhimõtted ja suunised, mis hõlmavad niisuguse üleminekuvalitsusasutuse loomist, kes teostab täies ulatuses täidesaatvat võimu;

1.

kordab, et mõistab kõige teravamal viisil hukka president Assadi režiimi poolse valimatu vägivalla üha ulatuslikuma kasutamise Süüria tsiviilelanikkonna vastu, eelkõige sihipärased laste ja naiste tapmised ning massihukkamised külades; väljendab sügavaimat muret Süüria ametivõimude, Süüria sõjaväe, julgeolekujõudude ja nendega seotud relvarühmituste loal ja/või nende poolt toime pandud ränkade inimõiguste rikkumiste ja võimalike inimsusvastaste kuritegude pärast; mõistab hukka kohtuvälised kiirhukkamised ja kõik muud inimõiguste rikkumised, mida panevad toime Assadi režiimi vastased rühmitused ja jõud;

2.

kiidab heaks naaberriikide pingutused Süüria põgenike vastuvõtmisel ja neile humanitaarabi andmisel ning nõuab sellega seoses rahvusvahelise toetuse ja abi suurendamist; rõhutab, et otsustava tähtsusega on püsiva lahenduse leidmine humanitaarkriisile nii Süürias kui ka Süüria põgenike seas naaberriikides; nõuab tungivalt, et naaberriigid jätkaksid Süüria põgenikele ja sisepõgenikele kaitse pakkumist ning hoiduksid kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega selliste isikute väljasaatmisest ja Süüriasse tagasi lähetamisest; kutsub ELi üles võtma asjakohaseid vastutustundelisi meetmeid seoses põgenike võimaliku sissevooluga ELi liikmesriikidesse; rõhutab vajadust teha koostööd Punase Ristiga; tunneb heameelt ELi valmisoleku üle pakkuda täiendavat toetust, sealhulgas rahalisi vahendeid, et aidata naaberriikidel, sealhulgas Türgil, Liibanonil ja Jordaanial võtta vastu järjest kasvavat hulka Süüria põgenikke, ning nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid suurendaksid pingutusi alternatiivsete viiside leidmiseks, et humanitaarabi kõigist takistustest ja raskustest hoolimata Süüria rahvale kätte toimetada;

3.

kutsub Süüria režiimi üles võimaldama kiiret humanitaarabi andmist ning humanitaarorganisatsioonide ja rahvusvahelise meedia täielikku juurdepääsu Süüriale ning hõlbustama humanitaarabi osutamiseks vajalike ajutiste relvarahude kehtestamist, et võimaldada humanitaarabi ohutut kohaletoimetamist; rõhutab uuesti, et kõik kriisi osalised peavad rahvusvahelisest humanitaarõigusest täielikult kinni pidama; rõhutab, et vigastatuid ja abivajajaid ei tohiks kunagi arstiabita jätta, ning kutsub kõiki asjaosalisi üles kaitsma tsiviilisikuid, võimaldama täielikku ja tõkestamata juurdepääsu toidule, veele ja elektrile ning hoiduma patsientide, arstide, meedikute ja abitöötajate mis tahes viisil hirmutamisest ja nende vastu vägivalla kasutamisest;

4.

avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; väljendab uuesti oma solidaarsust Süüria rahvaga nende võitluses vabaduse, inimväärikuse ja demokraatia eest ning avaldab neile, eelkõige naistele, tunnustust nende julguse ja otsustavuse eest;

5.

kutsub kõiki Süüria relvakonflikti osalisi vägivalda viivitamata lõpetama; kutsub Süüria valitsust üles Süüria relvajõudusid sissepiiratud asulatest ja linnadest viivitamata ära viima ning vabastama koheselt kõik kinnipeetud meeleavaldajad, poliitvangid, inimõiguste kaitsjad, blogipidajad ja ajakirjanikud;

6.

taunib asjaolu, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole suutnud võtta meetmeid ja ei ole jõudnud kokkuleppele resolutsiooni osas, mis lisaks rohkem tugevat ja tulemuslikku survet vägivalla lõpetamiseks Süürias; kordab oma üleskutset, et ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, eriti Venemaa ja Hiina, täidaksid oma kohustust peatada vägivald ja repressioonid Süüria rahva vastu, sealhulgas toetades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 2042 ja 2043 sunniviisilist järgimist; toetab jätkuvalt ELi ja liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema kõik, et tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmine, avaldades nii Venemaale kui ka Hiinale tulemuslikku diplomaatilist survet;

7.

rõhutab, et EL peaks olema valmis võtma täiendavaid meetmeid ning jätkama ÜRO Julgeolekunõukogus kaitsmiskohustuse raames kõigi võimaluste kaalumist tihedas koostöös USA, Türgi ja Araabia Riikide Liigaga, et abistada Süüria rahvast ja peatada verevalamine;

8.

toetab mitme opositsioonirühmituse ja Türgi valitsuse üleskutseid luua turvapaigad Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral Süürias, ning humanitaarkoridoride loomist rahvusvahelise üldsuse poolt; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles intensiivistama arutelusid Türgi, Araabia Liiga ja Süüria opositsiooniga kõnealuste turvapaikade loomise teemal, et võtta vastu Süüria põgenikke ning võimaldada režiimi poolt tagakiusatud isikutel leida varjupaika ja kaitset;

9.

kordab oma nõudmist president Assadile ja tema režiimile astuda koheselt tagasi, et võimaldada Süüria juhitava rahumeelse, kaasava ja demokraatliku ülemineku toimumist niipea kui võimalik;

10.

kutsub kõiki osalisi üles leppima võimalikult kiiresti kokku (kohalikes) relvarahudes, et võimaldada ulatuslikuma läbirääkimiste teel saavutatud ja tähendusrikka relvarahu sõlmimist;

11.

väljendab oma muret konflikti edasise militariseerimise ja usulahkudevahelise vägivalla pärast; võtab teadmiseks eri piirkondlike osalejate rolli, sealhulgas relvade tarnimise, ning on mures Süüria konflikti ülekanduva mõju pärast naaberriikides; palub nõukogul kaaluda täiendavate piiravate meetmete võtmist väliste osalejate ja rühmituste vastu, kes osalevad kohapeal aktiivselt Bashar al-Assadi režiimi toetavas tegevuses;

12.

mõistab hukka Süüria režiimi väljendatud kavatsuse kasutada keemiarelvi nn väliste terroristlike ohtude suhtes, tuletab president Assadile meelde tema valitsuse Genfi protokolli kohaseid kohustusi seoses keemiarelvade mittekasutamisega ja kutsub Süüria ametivõime üles täitma täpselt oma rahvusvahelisi kohustusi;

13.

toetab ELi jätkuvaid püüdlusi suurendada survet president Assadi režiimile piiravate meetmete abil ning kutsub ELi üles kaaluma oma piiravate meetmete kohaldamisala laiendamist välistele üksustele või rühmitustele, mis vaieldamatult pakuvad või hõlbustavad otsustava tähtsusega rahalist ja tegevuslikku toetust Süüria ametivõimudele;

14.

tunneb heameelt Islami Konverentsi Organisatsiooni 14.–15. augusti 2012. aasta tippkohtumise käigus vastu võetud otsuse üle peatada Süüria Araabia Vabariigi liikmesus Islami Koostöö Organisatsioonis ja kõigis selle allorganites, eri- ja sidusasutustes;

15.

tervitab Süüria opositsiooni esindajate püüdlusi luua opositsioonijõudude ühisrinne, samuti hiljuti avaldatud rahvuslikku pakti, ühist poliitilist seisukohta Süüria ülemineku kohta ning järeldusi ja soovitusi dokumendis „Järgmise päeva projekt. Demokraatliku ülemineku toetamine Süürias”; ergutab Süüria opositsiooni samas suunas jätkama, et luua valitsevale režiimile usaldusväärne alternatiiv, ning nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ja kõrge esindaja ning ELi liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, et ühendada Süüria opositsioon; väljendab heameelt tugeva toetuse üle, mida Süüria elanikkonnale on näidanud Türgi, Liibanon ja Jordaania; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema kõik endast oleneva, et alustada Türgi, Liibanoni ja Jordaania ametivõimude, Araabia Liiga ja Süüria opositsiooniga arutelu Assadi-järgsele Süüriale rahumeelse ülemineku ettevalmistamise üle;

16.

kordab oma tugevat toetust ÜRO inimõiguste voliniku nõudmisele, mille kohaselt peaks ÜRO Julgeolekunõukogu andma Süürias valitseva olukorraga tegelemise üle Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule ametliku uurimise läbiviimiseks; kohustub kindlalt tagama, et kõik, kes on süüdi inimõiguste rikkumistes ja rahvusvahelise õiguse rikkumistes, tuvastatakse ja võetakse vastutusele; toetab kindlalt sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni Süüriaga seotud tööd, mille eesmärgiks on uurida kõiki riigis toime pandud rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumisi, et tagada toimepanijate vastutusele võtmine, ning palub ELi liikmesriikidel ÜRO inimõiguste nõukogu 21. istungil tagada, et komisjon saab oma tööd jätkata, vajaduse korral toetust asjakohaselt suurendades;

17.

nõuab rahumeelset ja tõelist Süüria juhitavat poliitilist üleminekut demokraatiale, mis vastab Süüria rahva õiguspärastele nõudmistele ning rajaneb Süüria ühiskonna kõiki demokraatlikke jõude ja osapooli kaasaval dialoogil, mille eesmärk on algatada põhjaliku demokraatliku reformi protsess, milles võetakse arvesse ka vajadust tagada rahvuslik leppimine ning millega võetakse kohustus tagada vähemuste, kaasa arvatud etniliste, usuliste, kultuuriliste ja muude vähemuste õiguste ja vabaduste austamine;

18.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Katari valitsusele ja Nõuandvale Kogule, Ameerika Ühendriikide valitsusele ja Kongressi esindajatekojale, Saudi Araabia Kuningriigi valitsusele, Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsusele ja parlamendile, Liibanoni Vabariigi valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


Top