EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1423

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1423, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/1997

OJ L 328, 9.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1423/oj

9.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/1423,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse makseteenuste valdkonnas kesksete kontaktpunktide määramist ja selliste kesksete kontaktpunktide ülesandeid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõue määrata direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohaselt keskne kontaktpunkt peaks olema kõnealuse direktiivi eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne, ilma et piiriüleselt tegutsevaid makseasutusi liigselt koormataks. Seepärast on asjakohane kindlaks määrata proportsionaalsed kriteeriumid kui vastuvõtvas liikmesriigis agentide kaudu sooritatud tehingute kogumahule ja -summadele ning vastuvõtvas liikmesriigis asutatud agentide koguarvule seatud piirmäärad. Kuna vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 2 kohaselt nõuda makseasutustelt aru nende tegevuse kohta kõnealuse liikmesriigi territooriumil, on pädeval asutusel olemas vahendid selliste kriteeriumide kohaldamiseks vajaliku teabe hankimiseks. Seepärast tuleks direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 täiendamiseks sätestada kõnealused piirmäärad.

(2)

Kui liikmesriigilt nõutakse direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohaselt keskse kontaktpunkti määramist, peaks selline keskne kontaktpunkt kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis eeskätt tagama piisava teabevahetuse ja teabe esitamise nimetatud direktiivi III ja IV jaotises sätestatud nõuetele vastavuse kohta, sh arvestades määrava makseasutuse aruandekohustusi vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ees. Samuti peaks ta keskselt koordineerima määrava makseasutuse ning päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste suhtlust, et lihtsustada järelevalvet vastuvõtvas liikmesriigis asutamisõiguse alusel tegutsevate agentide kaudu makseteenuste osutamise üle. Selleks peaks makseasutus tagama, et kesksele kontaktpunktile antakse vajalikud ressursid ja tal on juurdepääs asjakohastele aruandlusandmetele, mida on vaja, et täita direktiivist (EL) 2015/2366 tulenevaid kohustusi.

(3)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) esitas komisjonile.

(4)

EBA on korraldanud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kriteeriumid, mille alusel teha kindlaks, millal on keskse kontaktpunkti määramine asjakohane

Direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohaldamisel loetakse makseasutustelt keskse kontaktpunkti määramise nõudmist asjakohaseks üksnes juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

a)

makseasutus osutas vastuvõtvas liikmesriigis direktiivi (EL) 2015/2366 I lisas osutatud makseteenuseid asutamisõiguse alusel kokku vähemalt kümne agendi kaudu;

b)

viimasel majandusaastal sooritas makseasutus selliste agentide kaudu, kes asusid vastuvõtvas liikmesriigis ja tegutsesid asutamisõiguse või teenuste osutamise vabaduse alusel, vastuvõtvas liikmesriigis maksetehinguid (sh need, mis algatati makse algatamise teenuse osutamisel) kokku üle 3 miljoni euro eest ning nimetatud agentidest vähemalt kahte kasutab makseasutus asutamisõiguse alusel;

c)

viimasel majandusaastal sooritas makseasutus selliste agentide kaudu, kes asusid vastuvõtvas liikmesriigis ja tegutsesid asutamisõiguse või teenuste osutamise vabaduse alusel, vastuvõtvas liikmesriigis kokku üle 100 000 maksetehingu (sh need, mis algatati makse algatamise teenuse osutamisel) ning nimetatud agentidest vähemalt kahte kasutab makseasutus asutamisõiguse alusel.

Artikkel 2

Keskse kontaktpunkti ülesanded

1.   Direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõike 4 kohaselt määratud keskne kontaktpunkt täidab kõiki järgmisi ülesandeid:

a)

ta tegutseb ühtse andmeesitaja ja -kogujana määrava makseasutuse aruandekohustuste täitmisel, mis sellel on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõikega 2 vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ees seoses vastuvõtvas liikmesriigis asutamisõiguse alusel agentide osutatavate teenustega;

b)

ta tegutseb määrava makseasutuse ühtse kontaktpunktina suhtluses päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutustega seoses vastuvõtvas liikmesriigis asutamisõiguse alusel agentide kaudu osutatavate teenustega, sealhulgas esitades pädevatele asutustele nende taotluse korral asjaomased dokumendid ja teabe;

c)

ta hõlbustab pädevate asutuste kohapealseid kontrolle vastuvõtvas liikmesriigis asutamisõiguse alusel tegutsevate määrava makseasutuse agentide juurde ja direktiivi (EL) 2015/2366 kohaselt päritolu- või vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuse võetud järelevalvemeetmete rakendamist.

2.   Makseasutused tagavad, et kesksel kontaktpunktil on vajalikud ressursid ja juurdepääs kõigile direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõikes 4 sätestatud ning käesoleva artikli lõikes 1 täpsustatud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


Top