EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2104

Komisjoni Määrus (EL) 2019/2104, 29. november 2019, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega 1 ja 8 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/8725

OJ L 318, 10.12.2019, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2104/oj

10.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/74


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/2104,

29. november 2019,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega 1 ja 8

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) on vastu võetud teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.

(2)

Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu avaldas oma projekti Parem teabevahetus finantsaruandluse valdkonnas (mille eesmärk on parandada finantsteabe edastamist finantsaruannete kasutajatele) raames 31. oktoobril 2018 dokumendi Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused), et olulisuse mõiste selgitamisega aidata ettevõtjatel olulisuse üle otsustada ja parandada finantsaruannete lisades avalikustatava teabe asjakohasust.

(3)

Pärast konsulteerimist Euroopa finantsaruandluse nõuanderühmaga järeldab komisjon, et rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) 1 Finantsaruannete esitamine ja IAS 8 Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead muudatused vastavad määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõtukriteeriumidele.

(4)

IAS 1 ja IAS 8 muudatused tingivad muudatuste tegemise standardites IAS 10 Sündmused pärast aruandeperioodi, IAS 34 Vahefinantsaruandlus ja IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisa muudetakse järgmiselt:

a)

IAS 1 Finantsaruannete esitamine muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

b)

IAS 8 Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

c)

IAS 10 Sündmused pärast aruandeperioodi muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

d)

IAS 34 Vahefinantsaruandlus muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale;

e)

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kõik äriühingud kohaldavad artiklis 1 osutatud muudatusi hiljemalt alates oma 1. jaanuaril 2020 või pärast seda algava esimese majandusaasta alguskuupäevast.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. november 2019

Komisjoni nimel

President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni 3. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1126/2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 320, 29.11.2008, lk 1).


LISA

Olulisuse mõiste

IAS 1 ja IAS 8 muudatused

IAS 1 Finantsaruannete esitamine muudatused

Paragrahvi 7 muudetakse sellise üksuse puhul, kes on vastu võtnud 2018. aasta dokumendi Muudatused IFRSides kontseptuaalsele raamistikule viitamisel, ja lisatakse paragrahv 139T.

MÕISTED

7.

...

Oluline:

Teave on oluline, kui võib mõistlikult eeldada, et selle väljajätmine, ebaõige esitamine või varju jätmine võib mõjutada otsuseid, mille tegemisel üldotstarbeliste finantsaruannete põhikasutajad lähtuvad kõnealustest finantsaruannetest, milles on esitatud finantsteave konkreetse aruandva üksuse kohta.

Olulisus oleneb teabe laadist või ulatusest või mõlemast. Üksus hindab, kas teave on eraldivõetuna või koos muu teabega finantsaruannete raames tervikliku pildi saamiseks oluline.

Teave on varju jäetud juhul, kui see edastatakse viisil, millel oleks finantsaruannete põhikasutajatele sarnane mõju nagu siis, kui see jäetaks välja või esitataks ebaõigelt. Näiteks võivad olulise teabe varjujätmiseni viia järgmised olukorrad:

a)

teave olulise kirje, tehingu või muu sündmuse kohta küll avalikustatakse finantsaruannetes, kuid väljendusviis on ebamäärane või ebaselge;

b)

teave olulise kirje, tehingu või muu sündmuse kohta on finantsaruannetes hajutatult;

c)

erinevad kirjed, tehingud või muud sündmused on ebasobivalt koondatud;

d)

sarnased kirjed, tehingud või muud sündmused on ebasobivalt eraldatud ning

e)

finantsaruannete arusaadavus väheneb, kui olulist teavet varjatakse ebaolulise teabega sel määral, et põhikasutaja ei suuda kindlaks teha, milline teave on oluline.

Selle hindamisel, kas võib mõistlikult eeldada, et teave mõjutab konkreetse aruandva üksuse üldotstarbeliste finantsaruannete põhikasutajate otsuseid, on üksusel vaja arvestada nii nende kasutajate iseloomulikke tunnusjooni kui ka üksuse enda olukorda.

Paljud olemasolevad ja võimalikud investorid, laenuandjad ja teised võlausaldajad ei saa nõuda, et aruandvad üksused esitaksid neile teavet otse, vaid peavad vajatava finantsteabe saamisel suures osas tuginema üldotstarbelistele finantsaruannetele. Järelikult on nad põhikasutajad, kellele üldotstarbelised finantsaruanded on suunatud. Finantsaruanded koostatakse selliste kasutajate jaoks, kellel on piisavad teadmised äri- ja majandustegevusest ning kes teavet hoolikalt läbi vaatavad ja analüüsivad. Kohati peavad isegi teadlikud ja hoolsad kasutajad pöörduma nõustaja poole, et mõista keeruliste majandusnähtustega seotud teavet.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

139T

Oktoobris 2018 välja antud dokumendiga Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused) muudeti IAS 1 paragrahvi 7 ja IAS 8 paragrahvi 5 ning jäeti välja IAS 8 paragrahv 6. Üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

IAS 8 Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead muudatused

Paragrahvi 5 muudetakse sellise üksuse puhul, kes on vastu võtnud 2018. aasta dokumendi Muudatused IFRSides kontseptuaalsele raamistikule viitamisel. Välja jäetakse paragrahv 6 ja lisatakse paragrahv 54H.

MÕISTED

5.

...

Olulisus on määratletud IAS 1 paragrahvis 7 ja seda kasutatakse käesolevas standardis samas tähenduses.

...

6.

[Välja jäetud]

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

54H

Oktoobris 2018 välja antud dokumendiga Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused) muudeti IAS 1 paragrahvi 7 ja IAS 8 paragrahvi 5 ning jäeti välja IAS 8 paragrahv 6. Üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu.

Muude rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite ja väljaannete muudatused

IAS 10 Sündmused pärast aruandeperioodi muudatused

Muudetakse paragrahvi 21 ja lisatakse paragrahv 23C.

Aruandeperioodijärgsed mittekorrigeerivad sündmused

21.

Kui aruandeperioodijärgsed mittekorrigeerivad sündmused on olulised, siis võib mõistlikult eeldada, et nende avalikustamata jätmine võib mõjutada otsuseid, mille tegemisel üldotstarbeliste finantsaruannete põhikasutajad lähtuvad kõnealustest finantsaruannetest, milles on esitatud finantsteave konkreetse aruandva üksuse kohta. Seepärast avalikustab üksus järgmise teabe aruandeperioodijärgsete mittekorrigeerivate sündmuste iga olulise kategooria kohta:

a)

sündmuse liik ning

b)

hinnang selle finantsmõju kohta või märge, et sellist hinnangut pole võimalik anda.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

23C

Oktoobris 2018 välja antud dokumendiga Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused) muudeti paragrahvi 21. Üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu. Üksus rakendab neid muudatusi siis, kui ta rakendab IAS 1 paragrahvis 7 ning IAS 8 paragrahvides 5 ja 6 olulisuse mõistes tehtud muudatusi.

IAS 34 Vahefinantsaruandlus muudatused

Muudetakse paragrahvi 24 ja lisatakse paragrahv 58.

Olulisus

...

24.

IAS 1-s on määratletud oluline teave ja nõutud oluliste objektide eraldi avalikustamist, kaasa arvatud (näiteks) lõpetatud tegevusvaldkonnad, ja IAS 8-s Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead on nõutud arvestushinnangute muutuste, vigade ja arvestusmeetodite muutuste avalikustamist. Need kaks standardit ei sisalda olulisust käsitlevaid kvantitatiivseid juhiseid.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

58.

Oktoobris 2018 välja antud dokumendiga Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused) muudeti paragrahvi 24. Üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu. Üksus rakendab neid muudatusi siis, kui ta rakendab IAS 1 paragrahvis 7 ning IAS 8 paragrahvides 5 ja 6 olulisuse mõistes tehtud muudatusi.

IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad muudatused

Muudetakse paragrahvi 75 ja lisatakse paragrahv 104.

Ümberstruktureerimine

...

75.

Juhtkonna või juhatuse poolt enne aruandeperioodi lõppu vastu võetud ümberstruktureerimisotsus ei tekita aruandeperioodi lõpus faktilist kohustust, välja arvatud juhul, kui üksus on enne aruandeperioodi lõppu:

a)

alustanud ümberstruktureerimiskava elluviimist või

b)

teavitanud asjaomaseid isikuid ümberstruktureerimiskava põhipunktidest piisavalt konkreetsel viisil, et tekitada neis õigustatud ootus, et üksus viib ümberstruktureerimise ellu.

Kui üksus alustab ümberstruktureerimiskava elluviimist või teavitab selle põhipunktidest asjaomaseid isikuid alles pärast aruandeperioodi lõppu, nõuab IAS 10 Sündmused pärast aruandeperioodi teabe avalikustamist, kui ümberstruktureerimine on oluline ja on mõistlik eeldada, et teabe avalikustamata jätmine võib mõjutada otsuseid, mille tegemisel üldotstarbeliste finantsaruannete põhikasutajad lähtuvad kõnealustest finantsaruannetest, milles on esitatud finantsteave konkreetse aruandva üksuse kohta.

...

JÕUSTUMISKUUPÄEV

...

104.

Oktoobris 2018 välja antud dokumendiga Olulisuse mõiste (IAS 1 ja IAS 8 muudatused) muudeti paragrahvi 75. Üksus rakendab neid muudatusi edasiulatuvalt 1. jaanuaril 2020 või hiljem algavate aruandeaastate suhtes. Varasem rakendamine on lubatud. Kui üksus rakendab neid muudatusi varasema perioodi suhtes, avalikustab ta selle asjaolu. Üksus rakendab neid muudatusi siis, kui ta rakendab IAS 1 paragrahvis 7 ning IAS 8 paragrahvides 5 ja 6 olulisuse mõistes tehtud muudatusi.


Top