Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1685

Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2019/1685, 4. oktoober 2019, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7072

OJ L 258, 9.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj

9.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 258/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1685,

4. oktoober 2019,

millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 95 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/329 (2) määrati Wageningen Livestock Research’i juhitav konsortsium, kuhu kuuluvad ka Aarhusi ülikool ja Friedrich-Loeffler-Institut, Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks, mille ülesandeks on määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis f nimetatud loomade heaolunõuete valdkonnas komisjoni ja liikmesriikide võetavate horisontaalmeetmete toetamine. Vastavalt Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuse mitmeaastases tööprogrammis sätestatud ülesannetele keskendub Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuse tegevus sigade heaolule.

(2)

Komisjon viis kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 95 läbi avaliku valikumenetluse, et valida välja ja määrata teine Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus, kes peaks toetama komisjoni ja liikmesriikide horisontaalmeetmeid, mis on seotud kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade heaolunõudeid käsitlevate eeskirjade kohaldamisega.

(3)

Avaliku valikumenetluse jaoks ametisse nimetatud hindamis- ja valikukomitee jõudis järeldusele, et konsortsium, mida juhib Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Prantsusmaa) ning kuhu kuuluvad ka Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Hispaania), Aarhusi ülikool – Institut for Husdyrvidenskab (Taani) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itaalia), vastab määruse (EL) 2017/625 artikli 95 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning võiks vastutada kõnealuse määruse artiklis 96 sätestatud ülesannete täitmise eest seoses kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomadega.

(4)

Seepärast tuleks kõnealune konsortsium määrata Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks seoses kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomadega, kes vastutab tugiülesannete täitmise eest, kui need on hõlmatud Euroopa Liidu referentkeskuste ühe- või mitmeaastaste tööprogrammidega. Ühe- või mitmeaastased tööprogrammid tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 (3) artikli 36 kohaselt komisjoni vastu võetud asjaomaste tööprogrammide eesmärkide ja prioriteetidega.

(5)

Määruse (EL) 2017/625 artiklis 95 on sätestatud, et Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuste määramine on ajaliselt piiratud või seda vaadatakse korrapäraselt läbi. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuse kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks määramine vaadata läbi iga viie aasta järel.

(6)

Määratud Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskusele kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks tuleb anda piisavalt aega, et ta saaks valmistada ette oma tööprogrammi järgmiseks eelarveperioodiks. Seetõttu tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2020,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks, kes vastutab komisjoni ja liikmesriikide poolt kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade heaolunõuete valdkonnas võetavate horisontaalmeetmete toetamise eest, määratakse järgmine konsortsium:

Nimi:

:

konsortsium, mida juhib Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Prantsusmaa) ning kuhu kuuluvad ka Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Hispaania), Aarhusi ülikool – Institut for Husdyrvidenskab (Taani) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itaalia)

Aadress:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

PRANTSUSMAA

2.   Määramine vaadatakse läbi iga viie aasta järel alates käesoleva määruse kohaldamise päevast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/329, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus (ELT L 63, 6.3.2018, lk 13).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1).


Top