Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1131

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1131, 2. juuli 2019, millega luuakse tollimeede Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 14a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 24a rakendamiseks

C/2019/4891

OJ L 179, 3.7.2019, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1131/oj

3.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/12


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1131,

2. juuli 2019,

millega luuakse tollimeede Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 14a ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 24a rakendamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (1) eriti selle artikli 14a lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, (2) eriti selle artikli 24a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EL) 2016/1036 ja määrus (EL) 2016/1037 võimaldavad teatavate kaupade suhtes kohaldada dumpinguvastast ja/või tasakaalustavat tollimaksu liikmesriigi mandrilaval või liikmesriigi poolt ÜRO mereõiguse konventsiooni kohaselt deklareeritud majandusvööndis (3).

(2)

Kui asjaomane toode tuuakse liidu liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile, nõutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 952/2013, (4) et sellisel juhul kasutataks sellise toote deklareerimiseks enne selle väljavedu reekspordi deklaratsiooni, reekspordi teatist või väljumise ülddeklaratsiooni. Selleks et tagada vajalik teave, et teha kindlaks, kas tolliasutusel on võimalik dumpinguvastane ja/või tasakaalustav tollimaks kätte saada või et täita määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõigetes 5, 5a ja 6 ning määruse (EL) 2016/1037 artikli 24 lõigetes 5, 5a ja 6 sätestatud registreerimis- ja aruandluskohustust, tuleks saajalt nõuda vastuvõtudeklaratsiooni esitamist selle liikmesriigi pädevale tolliasutusele, kus reekspordi deklaratsioon aktsepteeriti, või kus reekspordi teatis või väljumise ülddeklaratsioon registreeriti 30 päeva jooksul pärast asjaomase toote vastuvõtmist mandrilaval või majandusvööndis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või muul struktuuril.

(3)

Kui asjaomane toode tuuakse liidu liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile otse väljastpoolt liidu tolliterritooriumi, ei ole võimalik kasutada määrusega (EL) nr 952/2013 ette nähtud vahendeid. Selleks et tagada vajalik teave, et teha kindlaks, kas tolliasutusel on võimalik dumpinguvastane ja/või tasakaalustav tollimaks kätte saada või et täita määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõigetes 5, 5a ja 6 ning määruse (EL) 2016/1037 artikli 24 lõigetes 5, 5a ja 6 sätestatud registreerimis- ja aruandluskohustust, tuleks asjaomane toode deklareerida vastuvõtudeklaratsiooniga, mille saaja esitab 30 päeva jooksul pärast asjaomase toote vastuvõtmist mandrilaval või majandusvööndis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või muul struktuuril. Kuna liikmesriik, kellele mandrilava või majandusvöönd kuulub, on kõige sobivam kontrolli teostamiseks, tuleb deklaratsioon esitada selle liikmesriigi pädevale tolliasutusele.

(4)

Selleks et lihtsustada kontrolli, mida tolliasutused teevad käesoleva määruse alusel, peaks võlgniku mõiste üldreeglina piirduma nende litsentside omajatega, mis lubavad äritegevust nende liikmesriikide mandrilaval ja majandusvööndis, kes võtavad asjaomased tooted vastu kõnealusel mandrilaval või majandusvööndis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või muul struktuuril, olenemata kohast, kust asjaomane toode tuuakse. Erijuhtudel võivad isikud, kes ei ole litsentsi omajad, olla samuti võlgnikud.

(5)

Juhtudeks, kui asjaomane toode suunatakse seestöötlemise protseduurile enne, kui see tarnitakse liidu liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile, tuleb kehtestada erieeskiri, et vältida võimalikku dumpinguvastasest ja/või tasakaalustavast tollimaksust kõrvalehoidmist.

(6)

Selleks et võimaldada käesolevas määruses sätestatud raamistiku tõhusat toimimist, tuleks kohaldada määruses (EL) nr 952/2013 juba sätestatud asjakohaseid protseduure seoses tollivõla arvutamise, tollivõlast teatamise, tollivõla sissenõudmise, tagasimaksmise, vähendamise ja kustutamisega ning tagatise andmist tuleks kohaldada niivõrd, kui need on käesoleva määruse seisukohast asjakohased.

(7)

Kuna määruses (EL) nr 952/2013 sisalduvaid tollikontrolli käsitlevaid sätteid ei kohaldata väljaspool liidu tolliterritooriumi, tuleb käesoleva määrusega kehtestada konkreetsed tollikontrolli eeskirjad.

(8)

Selleks et anda tolliasutustele piisavalt aega vastuvõtudeklaratsioonide töötlemise ettevalmistamiseks, tuleks käesoleva määruse sätete kohaldamist edasi lükata.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõikes 1 ja määruse (EL) 2016/1037 artikli 25 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu sissenõudmise tingimused toodete puhul, mis tuuakse liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile, samuti sellistest toodetest teavitamise ja nende deklareerimise ning tollimaksu tasumise protseduurid, kui kõnealuste toodete suhtes kohaldatakse vähemalt üht järgmisest:

a)

teade dumpinguvastase või subsiidiumivastase uurimise algatamise kohta;

b)

komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse impordi suhtes registreerimisnõue;

c)

komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse ajutine või lõplik dumpinguvastane või tasakaalustav tollimaks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „tolliasutused“– liikmesriikide tolliasutused, kes vastutavad käesoleva määruse ja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 2 määratletud tollialaste õigusaktide kohaldamise eest;

2)   „mandrilava“– Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonis määratletud mandrilava;

3)   „majandusvöönd“– Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonis määratletud majandusvöönd, mille liikmesriik on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kohaselt kuulutanud majandustsooniks;

4)   „asjaomane toode“– toode, mille suhtes kohaldatakse vähemalt üht järgmisest:

a)

teade dumpinguvastase või subsiidiumivastase uurimise algatamise kohta;

b)

komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse impordi suhtes registreerimisnõue;

c)

komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse ajutine või lõplik dumpinguvastane või tasakaalustav tollimaks;

5)   „vastuvõtudeklaratsioon“– dokument, millega vastuvõtja näitab ettenähtud vormis ja viisil asjaomaste toodete vastuvõtmist liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või mis tahes muul struktuuril, ning mis sisaldab andmeid, mida on vaja tasumisele kuuluva dumpinguvastase tollimaksu ja/või tasakaalustava tollimaksu kogumiseks või artikli 1 punktis a või b osutatud akti kohaseks aruandluseks ja/või registreerimiseks;

6)   „võlg“– isiku kohustus tasuda asjaomase toote suhtes kohaldatava dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu summa;

7)   „vastuvõtja“– isik, kellel on liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis äritegevuseks litsents või luba ja kes võtab vastu asjaomase toote või on korraldanud selle vastuvõtmise kõnealusel mandrilaval või kõnealuses majandustsoonis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või mis tahes muul struktuuril;

8)   „võlgnik“– võla tasumise eest vastutav isik.

Artikkel 3

Vastuvõtudeklaratsiooni esitamine

1.   Vastuvõtja deklareerib vastuvõtudeklaratsiooniga asjaomase toote vastuvõtmise liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuval tehissaarel, paiksel või ujuval rajatisel või mis tahes muul struktuuril.

2.   Vastuvõtudeklaratsioon esitatakse viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul alates asjaomase toote vastuvõtmisest elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil järgmistele tolliasutustele:

a)

kui asjaomane toode tuuakse liidu tolliterritooriumilt, selle liikmesriigi tolliasutusele, kus reekspordi deklaratsioon on aktsepteeritud või reekspordi teatis või väljumise ülddeklaratsiooni on registreeritud;

b)

kui asjaomast toodet ei tooda liidu tolliterritooriumilt, selle liikmesriigi tolliasutusele, kellele mandrilava või majandusvöönd kuulub.

3.   Vastuvõtudeklaratsioon sisaldab lisa I osas loetletud andmeelemente ja sellele tuleb lisada dokumendid, mis neid andmeelemente toetavad.

4.   Tolliasutus võib lubada deklaratsiooni esitamist muude kui elektrooniliste andmetöötlusvahendite abil. Sel juhul esitab vastuvõtja lisa II osas sätestatud pabervormi originaaleksemplari ja ühe koopia koos dokumentidega, mis tõendavad vormil esitatud andmeelemente. Tolliasutus säilitab originaaleksemplari. Tolliasutus tagastab koopia vastuvõtjale pärast seda, kui ta on vastuvõtudeklaratsiooni registreerinud ja selle kättesaamist kinnitanud.

5.   Liikmesriigid kasutavad vastuvõtudeklaratsioonides esitatud teavet määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõiget 5 ja 5a ning määruse (EL) 2016/1037 artikli 24 lõigete 5 ja 5a kohaste registreerimiskohustuste täitmiseks ning nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõike 6 ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 24 lõike 6 kohaste komisjonile aruannete esitamise kohustuste täitmiseks.

Artikkel 4

Võlg

1.   Võlg tekib järgmisest:

a)

reekspordi deklaratsiooni, reekspordi teatise või väljumise ülddeklaratsiooni esitamine asjaomase toote kohta, sealhulgas määruses (EL) nr 952/2013 osutatud seestöötlemise protseduuri alusel saadud töödeldud toote kohta, mis tuuakse liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile liidu tolliterritooriumilt;

b)

asjaomase toote vastuvõtmine, kui see tuuakse liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvale tehissaarele, paiksele või ujuvale rajatisele või mis tahes muule struktuurile väljastpoolt liidu tolliterritooriumi.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud juhtudel tekib võlg reekspordi deklaratsiooni aktsepteerimise või reekspordi teatise või väljumise ülddeklaratsiooni registreerimise ajal.

Lõike 1 punktis b osutatud juhtudel tekib võlg asjaomaste toodete vastuvõtmise ajal.

3.   Võlgnik on vastuvõtja.

Kui reekspordi deklaratsioon, reekspordi teatis, lõike 1 punktis a osutatud väljumise ülddeklaratsioon või lõikes 4 osutatud vastuvõtudeklaratsioon koostatakse sellise teabe põhjal, mille alusel dumpinguvastast ja/või tasakaalustavat tollimaksu täielikult või osaliselt ei koguta, on võlgnik ka isik, kes esitas deklaratsiooni või teatise koostamiseks vajaliku teabe ja kes teadis või oleks pidanud teadma, et selline teave oli vale.

Kui ühele võlale vastava dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu summa tasumise eest vastutab mitu isikut, vastutavad nad kõnealuse summa maksmise eest solidaarselt.

4.   Vastuvõtja esitab vastuvõtudeklaratsiooni viivitamata ja hiljemalt 30 päeva jooksul pärast asjaomase toote vastuvõtmist. Rakendatakse artikli 3 lõikeid 2, 3 ja 4.

5.   Lõike 1 punkti a kohaldamiseks esitatakse reekspordi deklaratsioonis, reekspordi teatises või väljumise ülddeklaratsioonis teave selle liikmesriigi mandrilava või majandusvööndi kohta, kuhu asjaomane toode tuuakse, kasutades asjakohast täiendavat viidet, nagu on määratletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (5) B lisa II jaotise punkti 2 andmeelemendis 2/3.

6.   Võlg tekib vastuvõtudeklaratsiooni esitamise kohas või kui seda ei ole esitatud artikli 3 lõike 2 või artikli 4 lõike 4 kohaselt, siis kohas, kus see oleks tulnud esitada.

Artikkel 5

Dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu summa arvutamine

1.   Tasumisele kuuluva dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu summa määratakse mutatis mutandis kindlaks nende määruse (EL) nr 952/2013 imporditollimaksu arvutamise eeskirjade alusel, mida kohaldati vaatlusaluse toote suhtes ajal, mil võlg seoses asjaomase tootega tekkis.

2.   Kui asjaomane toode on suunatud määruses (EL) nr 952/2013 osutatud seestöötlemise protseduurile, arvutatakse võlg seoses asjaomasest tootest saadud töödeldud toodetega, mis reeksporditakse liikmesriigi mandrilaval või majandusvööndis asuvasse sihtkohta, selle asjaomase toote tariifse klassifikatsiooni, tolliväärtuse, koguse, laadi ja päritolu alusel, mis suunati seestöötlemise protseduurile asjaomase tootega seotud tollideklaratsiooni aktsepteerimise ajal.

Artikkel 6

Võla teatamine, sissenõudmine, maksmine, tagasimaksmine, vähendamine ja kustutamine ning tagatise andmine

Võla teatamise, sissenõudmise, maksmise, tagasimaksmise, vähendamise ja kustutamise ning tagatise andmisega seoses kohaldatakse määruse (EL) nr 952/2013 III jaotise 2., 3. ja 4. peatüki asjakohaseid sätteid mutatis mutandis.

Artikkel 7

Tollikontroll

1.   Tolliasutused võivad uurida asjaomast toodet ja/või võtta proove, kui neil on veel võimalik seda teha, kontrollida reekspordi deklaratsioonis, reekspordi teatises, väljumise ülddeklaratsioonis või vastuvõtudeklaratsioonis esitatud andmete õigsust ja täielikkust ning kontrollida tõendavate dokumentide olemasolu, autentsust, täpsust ja kehtivust.

2.   Tolliasutused võivad kontrollida võlgniku raamatupidamisdokumente ja muid dokumente, mis on seotud asjaomase tootega tehtud toimingute või seda toodet hõlmavate eelnevate või edasiste äritoimingutega.

3.   Kui on tõendeid, et isik ei täitnud mõnda käesolevas määruses sätestatud kohustusest, võivad tolliasutused kontrollida kõnealuse isiku raamatupidamisdokumente ja muid dokumente, mis on seotud asjaomase tootega tehtud toimingute või seda toodet hõlmavate eelnevate või edasiste äritoimingutega.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud kontrolle ja läbivaatusi võib teha kauba valdaja või tema esindaja ruumides või mis tahes muu isiku ruumides, kes on otseselt või kaudselt äriliselt seotud nendes toimingutes osalemisega, või mis tahes muu isiku ruumides, kelle valduses on need dokumendid ja andmed ärilisel eesmärgil.

Artikkel 8

Dokumentide ja muu teabe säilitamine ning tasud ja kulud

Määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 51 kohaldatakse mutatis mutandis dokumentide ja muu teabe säilitamise suhtes.

Määruse (EL) nr 952/2013 artiklit 52 kohaldatakse mutatis mutandis tasude ja kulude suhtes.

Artikkel 9

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates neljandast kuust pärast avaldamise kuupäeva.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuli 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  EÜT L 179, 23.6.1998, lk 3.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).


LISA

VASTUVÕTUDEKLARATSIOON

I OSA

Andmeelemendid

Vastuvõtja esitab elektrooniliselt vastuvõtudeklaratsiooni, mis sisaldab järgmisi andmeid.

1)

Vastuvõtja nimi, aadress ja EORI-number

2)

Deklareeritud asjaomase toote kirjeldus, kauba kood – TARICi kood ja TARICi lisakood (vajaduse korral), bruto- ja netomass, lisaühikus väljendatud kogus (vajaduse korral), päritoluriigi kood ja/või vajaduse korral lähteriigi kood (1)

3)

Pädev liikmesriik (vt artikli 3 lõige 2 ja artikli 4 lõige 4)

4)

Käesoleva deklaratsiooni suhtes kohaldatavate määruste või menetluse algatamise teadete arv

Kohaldatav meede:

Statistika dumpinguvastaste/tasakaalustavate meetmete kohta

Algatamisteade

Registreerimine

Ajutine dumpinguvastane tollimaks

Ajutine tasakaalustav tollimaks

Lõplik dumpinguvastane tollimaks

Lõplik tasakaalustav tollimaks

5)

Neto, vaba hind mandrilaval või majandusvööndis

6)

Ajutise ja/või lõpliku dumpinguvastase ja/või tasakaalustava tollimaksu summa arvutamine, vajaduse korral

7)

Asjaomase toote kättesaamise kuupäev ja vajaduse korral MRN

8)

Esitatud dokumendid, sertifikaadid ja load, täiendavad viited (arve lisatakse asjaomase toote müügi korral)

9)

Kuupäev, vastuvõtja nimi ja allkiri

Toll võib lubada nende andmete esitamist elektroonilisi andmetöötlusvahendeid kasutamata. Sellisel juhul peab vastuvõtja kasutama järgmist pabervormi „Vastuvõtudeklaratsioon“.

II OSA

Vorm

Image 1 Tekst pildi Image 2 Tekst pildi

Märkus

Vastuvõtudeklaratsiooni koopial olev tekst on järgmine:

„Koopia

vastuvõtjale“.


(1)  Juhul, kui dumpingu- või subsiidiumivastaseid meetmeid laiendatakse toodetele, mis on lähetatud muust riigist kui riik, kust pärit impordi suhtes on kehtestatud dumpingu- või subsiidiumivastased meetmed pärast meetmetest kõrvalehoidmist käsitlevat uurimist.


Top