Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1678, 4. oktoober 2019, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7067 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/21


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1678,

4. oktoober 2019,

millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja ja süsteemi TRACES kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 7067 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (1) eriti selle artikli 20 lõikeid 1 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (2) eriti selle artikli 6 lõike 4 teist lõiku ja artikli 6 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (3) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2009/821/EÜ (4) on sätestatud loetelu piirikontrollipunktidest, mis on heaks kiidetud kooskõlas direktiividega 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ, ning keskasutuste, piirkondlike ja kohalike asutuste loetelu ühtses veterinaariaalases elektroonilises süsteemis (TRACES). Need loetelud on esitatud vastavalt kõnealuse otsuse I ja II lisas.

(2)

Belgia esitatud ettepaneku alusel tuleks Antwerpeni sadamas ja Zeebrugge sadamas asuvate piirikontrollipunktide heakskiitu laiendada inimtoiduks ettenähtud pakendamata toodetele. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(3)

Taani esitatud ettepaneku alusel tuleks loetellu lisada Skageni sadama piirikontrollipunktis asuv uus kontrollikeskus loomsete kõrvalsaaduste kontrollimiseks. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(4)

Hispaania esitatud ettepaneku alusel tuleks Ferroli sadamas heaks kiita uus piirikontrollipunkt inimtoiduks ettenähtud pakendatud toodete jaoks. Lisaks sellele tuleks tühistada Santanderi sadamas asuva muuks kui inimtoiduks ettenähtud toodete piirikontrollipunkti ja Vigo sadamas asuva piirikontrollipunkti ühe kontrollikeskuse tegevuse peatamine. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(5)

Itaalia ettepaneku ja komisjoni läbiviidud rahuldava tulemusega kontrolli alusel tuleks kiita heaks Verona lennujaamas asuv uus piirikontrollipunkt inimtoiduks ettenähtud pakendatud toodete jaoks. Seepärast tuleks otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta vastavalt muuta.

(6)

Soome esitatud teatise alusel tuleks Hamina sadamas asuvat piirikontrollipunkti käsitlev kanne otsuse 2009/821/EÜ I lisas esitatud loetelust välja jätta.

(7)

Rootsi esitatud teatise alusel tuleks teha erand Helsingborgi sadamas asuvas piirikontrollipunktis kontrolli teostavate ja tõendeid väljastavate töötajate suhtes. Seepärast on asjakohane vastavalt muuta otsuse 2009/821/EÜ I lisas sätestatud loetelus esitatud kandeid kõnealuse liikmesriigi kohta.

(8)

Saksamaa teatas komisjonile, et pärast haldusümberkorraldusi tuleks süsteemi TRACES kantud Saksamaa kohalike asutuste loetelus teha teatavaid muudatusi. Seepärast on asjakohane otsuse 2009/821/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. oktoober 2019

Komisjoni nimel

Vytenis ANDRIUKAITIS

komisjoni liige


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(2)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(4)  Komisjoni 28. septembri 2009. aasta otsus 2009/821/EÜ, millega koostatakse loetelu heakskiidetud piirikontrollipunktidest, sätestatakse teatavad eeskirjad komisjoni veterinaarekspertide tehtava kontrolli kohta ja määratakse kindlaks veterinaarasutused süsteemis TRACES (ELT L 296, 12.11.2009, lk 1).


LISA

Otsuse 2009/821/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

erimärkuste juurde lisatakse järgmine märkus:

„(16) = Välja arvatud kabjaliste ja sõraliste rümbad.“;

b)

Belgiat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

kanne Antwerpeni sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC“;

 

ii)

kanne Zeebrugge sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)“;

 

c)

Taanit käsitlevas osas asendatakse kanne Skageni sadama kohta järgmisega:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)“;

 

d)

Hispaaniat käsitlevat osa muudetakse järgmiselt:

i)

Ciudad Reali käsitleva kande järele lisatakse kanne Ferroli sadama kohta:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)“;

 

ii)

kanne Santanderi sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT“;

 

iii)

kanne Vigo sadama kohta asendatakse järgmisega:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)“;

 

e)

Itaaliat käsitlevas osas lisatakse pärast Venezia kohta tehtud kandeid järgmine kanne Verona lennujaama kohta:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)“;

 

f)

Soomet käsitlevas osas jäetakse Hamina sadamat käsitlev kanne välja;

g)

Rootsit käsitlevas osas asendatakse kanne Helsingborgi sadama kohta järgmisega:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)“;

 

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

Saksamaad käsitlevas osas jäetakse jaotise „DE00010 SAARLAND“ alt välja kanded „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE“ ja „DE38310 REGIONALSTELLE WEST“.


Top