Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0098

Komisjoni määrus (EL) 2018/98, 22. jaanuar 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses kaltsiumsorbaadiga (E 203) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/0210

OJ L 17, 23.1.2018, p. 14–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/98/oj

23.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 17/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/98,

22. jaanuar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses kaltsiumsorbaadiga (E 203)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lisaainete kohta ja kõnealuste lisaainete kasutamise tingimused.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisas on sätestatud liidu loetelu toidu lisaainetest, mida on lubatud kasutada toidu lisaainetes, toiduensüümides, toidu lõhna- ja maitseainetes ja toitainetes, ning nende kasutustingimused.

(3)

Komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 (2) on sätestatud määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid.

(4)

Kaltsiumsorbaat (E 203) on aine, mida on lubatud kasutada mitmesuguse toidu säilitusainena, samuti toiduvärvivalmististes ning toidu lõhna- ja maitseainetes kooskõlas määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisaga.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 32 lõikes 1 on sätestatud, et kõigi toidu lisaainete suhtes, mille kasutamiseks anti liidus luba enne 20. jaanuari 2009, korraldab Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) uue riskihindamise.

(6)

Sel eesmärgil on komisjoni määruses (EL) nr 257/2010 (3) sätestatud programm toidu lisaainete uueks hindamiseks. Vastavalt määrusele (EL) nr 257/2010 tuli säilitusainete uuesti hindamine lõpetada 31. detsembriks 2015.

(7)

30. juunil 2015 esitas toiduohutusamet teadusliku arvamuse sorbiinhappe (E 200), kaaliumsorbaadi (E 202) ja kaltsiumsorbaadi (E 203) uuestihindamise kohta toidu lisaainena (4). Arvamuses märgiti, et kaltsiumsorbaadi genotoksilisuse kohta ei ole piisavalt andmeid. Seega ei saanud toiduohutusamet kinnitada kaltsiumsorbaadi ohutust toidu lisaainena ja otsustas, et see tuleks välja jätta grupist, millele on kehtestatud aktsepteeritav päevadoos ja kuhu kuuluvad sorbiinhape (E 200) ja kaaliumsorbaat (E 202). Arvamuse kohaselt on selleks, et kaaluda kaltsiumsorbaadi kandmist kõnealusesse aktsepteeritava päevadoosiga gruppi, vaja teha kaltsiumsorbaadi genotoksilisuse uuringud.

(8)

10. juunil 2016 avaldas komisjon avaliku osalemiskutse teaduslike ja tehnoloogiliste andmete esitamiseks sorbiinhappe (E 200), kaaliumsorbaadi (E 202) ja kaltsiumsorbaadi (E 203) kohta, (5) mille eesmärk oli saada andmeid, mis kõnealuste ainete toidu lisaainetena uuestihindamist käsitleva teadusliku arvamuse kohaselt puudu olid. Ükski toidukäitleja ei esitanud kaltsiumsorbaadi (E 203) kohta vajalikke genotoksilisuse andmeid. Ilma nende andmeteta ei saa toiduohutusamet kaltsiumsorbaadi kui toidu lisaaine ohutuse uuesti hindamist lõpetada ning sellest tulenevalt otsustada, kas kõnealune aine vastab endiselt määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele liidus lubatud toidu lisaainete loetellu lisamise kohta.

(9)

Seepärast on asjakohane kaltsiumsorbaat (E 203) liidus lubatud toidu lisaainete loetelust välja jätta.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 10 lõike 3 kohaselt muudetakse liidus lubatud toidu lisaainete loetelu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1331/2008 (6) osutatud korrale.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et liidus lubatud toidu lisaainete loetelu võib ajakohastada kas komisjoni algatusel või vastava taotluse saamisel.

(12)

Seepärast tuleks muuta määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning määruse (EL) nr 231/2012 lisa, jättes liidus lubatud toidu lisaainete loetelust välja kaltsiumsorbaadi (E 203), kuna asjakohaste genotoksilisuse andmete puudumise tõttu ei ole selle loetelus hoidmine enam õigustatud.

(13)

Et toidukäitlejatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega või leida kaltsiumsorbaadile (E 203) alternatiive, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama 6 kuud pärast selle jõustumist.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 231/2012 lisast jäetakse välja toidu lisaainet kaltsiumsorbaati (E 203) käsitlev kanne.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 12. augustist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1).

(3)  Komisjoni 25. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 257/2010, millega kehtestatakse toidus lubatud lisaainete uue hindamise kava kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta (ELT L 80, 26.3.2010, lk 19).

(4)  EFSA Journal 2015; 13(6): 4144.

(5)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1).


LISA

1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

B osa tabelis 3 („Toidu lisaained, välja arvatud toiduvärvid ja magusained“) kustutatakse toidu lisaainet E 203 ehk kaltsiumsorbaati käsitlev kanne;

b)

C osa tabelit 5 („Muud lisaained, mille segu kohta võib kehtestada piirnormi“) muudetakse järgmiselt:

i)

punkt a „E 200–203: sorbiinhape ja sorbaadid (SA)“ asendatakse järgmisega:

„a)

E 200–202: sorbiinhape ja kaaliumsorbaat (SA)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat“;

ii)

punktis c „E 200–213: sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid (SA + BA)“ kustutatakse toidu lisaainet E 203 ehk kaltsiumsorbaati käsitlev kanne;

iii)

punktis d „E 200–219: sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid (SA + BA + PHB)“ kustutatakse toidu lisaainet E 203 ehk kaltsiumsorbaati käsitlev kanne;

iv)

punkt e „E 200–203; 214–219: sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid (SA + PHB)“ asendatakse järgmisega:

„e)

E 200–202; 214–219: sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; p-hüdroksübensoaadid (SA + PHB)

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat

E 214

Etüül-p-hüdroksübensoaat

E 215

Naatriumetüül-p-hüdroksübensoaat

E 218

Metüül-p-hüdroksübensoaat

E 219

Naatriummetüül-p-hüdroksübensoaat“;

c)

E osa muudetakse järgmiselt:

1)

grupis 01.3 („Maitsestamata hapendatud piimatooted, mida on pärast hapendamist kuumtöödeldud“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult kalgendatud piim“;

2)

grupis 01.4 („Maitsestatud hapendatud piimatooted, sealhulgas kuumtöödeldud tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

300

(1) (2)

Ainult kuumtöötluseta piimapõhised magustoidud“;

3)

grupis 01.7.1 („Valmimata juust, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)“;

 

4)

grupis 01.7.2 („Valminud juust“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult viilutatud ja lõigatud müügipakendis juust; kaetud juust ja toidulisandiga juust

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

quantum satis

 

Ainult valminud toodete pinnatöötluseks“;

5)

grupis 01.7.4 („Vadakujuust“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult viilutatud, müügipakendis juust; kaetud juust ja toidulisandiga juust“;

6)

grupis 01.7.5 („Sulatatud juust“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)“;

 

7)

grupis 01.7.6 („Juustutooted, välja arvatud gruppi 16 kuuluvad tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult valmimata tooted; valminud viilutatud müügipakendis tooted; kaetud valminud tooted ja valminud toidulisandiga tooted

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

quantum satis

 

Ainult valminud toodete pinnatöötluseks“;

8)

grupis 01.8 („Piimatoodete analoogid, sealhulgas joogivalgendajad“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult juustupõhise valgu analoogid

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

quantum satis

(1) (2)

Ainult juustuanaloogid (ainult pinnatöötluseks)“;

9)

grupis 02.2.2 („Muud rasva- ja õliemulsioonid, sealhulgas võided, nagu määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007, ning vedelad emulsioonid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult rasvaemulsioonid (välja arvatud või), mille rasvasisaldus on vähemalt 60 %

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult rasvaemulsioonid rasvasisaldusega vähem kui 60 %“;

10)

grupis 04.1.1 („Värsked terved marjad, puu- ja köögiviljad“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

20

 

Ainult koorimata tsitrusviljade pinnatöötluseks“;

11)

grupis 04.2.1 („Kuivatatud marjad, puu- ja köögiviljad“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult kuivatatud marjad ja puuviljad“;

12)

gruppi 04.2.2 („Marjad, puuviljad ja köögiviljad äädikas, õlis või soolvees“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult köögiviljad (välja arvatud oliivid)“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult oliivid ja oliivipõhised valmistised“;

iii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult oliivid ja oliivipõhised valmistised“;

13)

gruppi 04.2.4.1 („Marja-, puu- ja köögiviljavalmistised, välja arvatud kompotid“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult puu- ja köögiviljavalmistised, sealhulgas merevetikapõhised valmistised, puuviljapõhised kastmed, leemepõhised tarrendid, välja arvatud konserveeritud püreed, vahud, kompotid, salatid ja sarnased tooted“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult oliivipõhised valmistised“;

14)

grupis 04.2.5.1 (ekstra džemm ja ekstra želee, nagu määratletud direktiivis 2001/113/EÜ), asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult väikese suhkrusisaldusega või sarnased vähese kalorsusega või ilma suhkruta tooted, marmelaadid mermelada“;

15)

grupis 04.2.5.2 („Džemmid, želeed, tsitrusmarmelaadid ja magustatud kastanipüree, nagu määratletud direktiivis 2001/113/EÜ“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult väikese suhkrusisaldusega või sarnased vähese kalorsusega või ilma suhkruta võided, marmelaadid mermelada“;

16)

grupis 04.2.5.3 („Muud sarnased puuvilja-, marja- ja köögiviljavõided“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlevad kanded järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Muud puuviljapõhised võided, marmelaadid mermelada

 

E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 500

(1) (2)

Ainult marmelaad marmelada“;

17)

grupis 04.2.6 („Töödeldud kartulitooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult kartulitainas ja eelküpsetatud kartuliviilud“;

18)

gruppi 05.2 („Muud kondiitritooted, sealhulgas hingeõhku värskendavad pisimaiustused“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid

1 500

(1) (2) (5)

Välja arvatud suhkrustatud või glasuuritud marjad, puu- ja köögiviljad“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult suhkrustatud või glasuuritud marjad, puu- ja köögiviljad“;

19)

grupis 05.3 („Närimiskumm“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 500

(1) (2)“;

 

20)

gruppi 05.4 („Kaunistused, vaabad ja täidised, välja arvatud puuvilja- ja marjapõhised täidised, mis kuuluvad gruppi 4.2.4“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult kastmed (pannkoogisiirupid, piimakokteilide ja jäätise maitsestatud siirupid; sarnased tooted)“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid

1 500

(1) (2) (5)“;

 

21)

grupis 06.4.4 („Kartuli-gnocchi“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1)“;

 

22)

grupis 06.4.5 („Täidisega makarontooted (ravioolid ja sarnased tooted)“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)“;

 

23)

grupis 06.6 („Tainad“), asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)“;

 

24)

grupis 06.7 („Eelkeedetud või töödeldud teraviljatooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)

Ainult polenta

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult saiaklimpide tainas Semmelknödelteig“;

25)

grupis 07.1 („Saia-leivatooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult müügipakendis viilutatud saia-leivatooted ja rukkileib, jaemüügiks ettenähtud eelküpsetatud pagaritooted ja jaemüügiks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega saia-leivatooted“;

26)

grupis 07.2 („Valikpagaritooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult tooted, milles vee aktiivsus on üle 0,65“;

27)

grupis 08.3.1 („Kuumtöötlemata lihatooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid

quantum satis

(1) (2)

Ainult vinnutatud lihatoodete pinnatöötlus“;

28)

gruppi 08.3.2 („Kuumtöödeldud lihatooted“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203; 214–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202; 214 – 219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; p-hüdroksübensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult pasteedid“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult tarrendid“;

iii)

toidu lisaaineid E 200–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–219

Sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid p-hüdroksübensoaadid

quantum satis

(1) (2)

Ainult vinnutatud lihatoodete pinnatöötlus“;

29)

gruppi 08.3.3 („Söödavad vorstikestad, lihakatted ja kaunistused“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

quantum satis

 

Ainult kollageenipõhised vorstikestad vee aktiivsusega üle 0,6“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–203; 214–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202; 214–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; p-hüdroksübensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult keedetud, soolatud või kuivatatud lihatoodete tarretiskatted“;

30)

gruppi 09.2 („Töödeldud kala ja kalatooted, sh molluskid ja vähilaadsed“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Tarrend“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlevad kanded asendatakse järgmistega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

200

(1) (2)

Ainult kuivatatud soolatud kala

 

E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult kalatoodete preservid ja kalatooted, sh tooted vähilaadsetest, molluskitest ja surimi ning kala- ja vähilaadsete pasteet, keedetud vähilaadsed ja molluskid

 

E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

6 000

(1) (2)

Ainult keedetud Crangon crangon ja Crangon vulgaris“;

31)

grupis 09.3 („Kalamari“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult kalatoodete preservid, sh kalamarjatooted“;

32)

gruppi 10.2 („Töödeldud munad ja munatooted“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult veetustatud kontsentreeritud külmutatud ja sügavkülmutatud munatooted“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

5 000

(1) (2)

Ainult munamass (munavalge, -kollane või terve muna)“;

33)

grupis 11.4.1 („Lauamagusained vedelal kujul“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid; p-hüdroksübensoaadid

500

(1) (2)

Ainult siis, kui veesisaldus on üle 75 %“;

34)

grupis 12.2.2 („Maitseainesegud“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)“;

 

35)

grupis 12.4 („Sinep“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)“;

 

36)

grupis 12.5 („Supid ja puljongid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

500

(1) (2)

Ainult vedelad supid ja puljongid (välja arvatud konserveeritud)“;

37)

gruppi 12.6 („Kastmed“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded asendatakse järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult emulgeeritud kastmed rasvasisaldusega vähemalt 60 %

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult emulgeeritud kastmed rasvasisaldusega alla 60 %“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlevad kanded asendatakse järgmistega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult emulgeeritud kastmed rasvasisaldusega vähemalt 60 %; emulgeerimata kastmed

 

E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult emulgeeritud kastmed rasvasisaldusega alla 60 %“;

38)

grupis 12.7 („Salatid ja võileivakatted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 500

(1) (2)“;

 

39)

grupis 12.9 („Valgutooted, välja arvatud gruppi 1.8 kuuluvad tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult valgul põhinevad liha-, kala-, vähilaadsete ja peajalgsete ning juustuanaloogid“;

40)

grupis 13.2 („Meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud, nagu määratletud direktiivis 1999/21/EÜ, välja arvatud toidugrupi 13.1.5 tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 500

(1) (2)“;

 

41)

grupis 13.3 („Kehakaalu jälgimiseks ettenähtud dieettoidud, mis asendavad kogu päevase toidukoguse või ühe toidukorra (asendavad täielikult või osaliselt päevase toidukoguse)“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 500

(1) (2)“;

 

42)

gruppi 14.1.2 („Puuvilja-, marjamahlad, nagu määratletud direktiivis 2001/112/EÜ, ja köögiviljamahlad“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

500

(1) (2)

Ainult Taani magustatud mahlad sød … saft ja sødet … saft“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)

Ainult kääritamata viinamarjamahl armulaual kasutamiseks“;

43)

grupis 14.1.3 („Puuviljanektarid, nagu määratletud direktiivis 2001/112/EÜ, köögiviljanektarid ja sarnased tooted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

250

(1) (2)

Ainult rootsi traditsioonilised puuviljasiirupid, piirnormi kohaldatakse kasutamisel koos ainega E 210–213 (bensoehape ja bensoaadid)

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

300

(1) (2)

Ainult rootsi ja soome traditsioonilised puuviljasiirupid“;

44)

grupis 14.1.4 („Maitsestatud joogid“), asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

250

(1) (2)

Piirnormi kohaldatakse kasutamisel koos ainega E 210 – 213 (bensoehape ja bensoaadid)

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

300

(1) (2)

Välja arvatud piimapõhised joogid“;

45)

grupis 14.1.5.2 („Muud“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

600

(1) (2)

Ainult tee vedelkontsentraadid ning taime- ja puuviljatõmmiste vedelkontsentraadid“;

46)

grupis 14.2.1 („Õlu ja linnasejoogid“), asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)

Ainult vaadiõlu, millele on lisatud üle 0,5 % kääritatavat suhkrut ja/või puuviljamahla või kontsentraati“;

47)

grupis 14.2.2 („Vein ja muud tooted, nagu määratletud määruses (EÜ) nr 1234/2007, ning vastavad mittealkohoolsed joogid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)

Ainult mittealkohoolsed joogid“;

48)

grupis 14.2.3 („Õuna- ja pirnisiider“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

49)

grupis 14.2.4 („Puuvilja- ja marjaveinid ja muud kääritamise teel valmistatud alkohoolsed joogid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

50)

grupis 14.2.5 („Mõdu“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

51)

grupis 14.2.7.1 („Aromatiseeritud veinid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

52)

grupis 14.2.7.2 („Aromatiseeritud veinipõhised joogid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

53)

grupis 14.2.7.3 („Aromatiseeritud veinikokteilid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)“;

 

54)

grupis 14.2.8 („Muud alkohoolsed joogid, sealhulgas alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide segud ning alla 15 % alkoholisisaldusega joogid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

200

(1) (2)

Ainult alla 15 % alkoholisisaldusega alkohoolsed joogid ning nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe ja aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe“;

55)

grupis 15.1 („Kartuli-, teravilja-, jahu- ja tärklisepõhised suupisted“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203; 214–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202; 214–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; p-hüdroksübensoaadid

1 000

(1) (2) (5)“;

 

56)

grupis 15.2 („Töödeldud pähklid“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203;214–219 (sorbiinhape ja sorbaadid; p-hüdroksübensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–202; 214–219

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; p-hüdroksübensoaadid

1 000

(1) (2) (5)

Ainult kattega pähklid“;

57)

gruppi 16 („Magustoidud, välja arvatud gruppide 1, 3 ja 4 tooted“) muudetakse järgmiselt:

i)

toidu lisaaineid E 200–203 (sorbiinhape ja sorbaadid) käsitlevad kanded asendatakse järgmistega:

 

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

1 000

(1) (2)

Ainult marjakissellid frugtgrød ja rote Grütze ning pasha

 

E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

2 000

(1) (2)

Ainult rootsipärane kohupiimavorm ostkaka“;

ii)

toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

300

(1) (2)

Ainult kuumtöötluseta piimapõhised magustoidud“;

58)

grupis 17.1 („Toidulisandid tahkel kujul, sealhulgas kapslites, tablettides ja muul kujul, välja arvatud närimistablettide kujul“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

1 000

(1) (2)

Ainult kuivatatud kujul tarnitavad toidulisandid, mis sisaldavad valmistisi, milles leidub vitamiini A või vitamiini A ja D segu“;

59)

grupis 17.2 („Toidulisandid vedelal kujul“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–213 (sorbiinhape ja sorbaadid; bensoehape ja bensoaadid) käsitlev kanne järgmisega:

 

„E 200–213

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat; bensoehape ja bensoaadid

2 000

(1) (2)“.

 

2)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa muudetakse järgmiselt:

a)

2. osas („Muud toidu lisaained peale toidu lisaainetes kasutada lubatud kandeainete“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203, E 210, E 211 ja E 212 käsitlevad kanded järgmistega:

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat (6. osa 2. tabel)

Valmististes 1 500 mg/kg üksikult või seguna, lõpptootes 15 mg/kg, väljendatud vaba happena

Toiduvärvivalmistised“;

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

b)

4. osas („Lõhna- ja maitseainetes kasutada lubatud toidu lisaained, sealhulgas kandeained“) asendatakse toidu lisaaineid E 200–203, E 210, E 211, E 212 ja E 213 käsitlevad kanded järgmistega:

„E 200–202

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat (6. osa 2. tabel)

Kõik lõhna- ja maitseained

1 500 mg/kg (üksikult või seguna, väljendatud vaba happena) lõhna- ja maitseainetes“;

E 210

Bensoehape

E 211

Naatriumbensoaat

E 212

Kaaliumbensoaat

E 213

Kaltsiumbensoaat

c)

6. osas (1.–5. osas loetletud toidu lisaainete rühmad) asendatakse 2. tabel (2. tabel – Sorbiinhape – sorbaadid) järgmisega:

„2. tabel

Sorbiinhape ja kaaliumsorbaat

E-number

Nimetus

E 200

Sorbiinhape

E 202

Kaaliumsorbaat“.


Top