Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0738

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2018/738, 27. veebruar 2018, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist trimmerpotentsiomeetri metallkeraamilistes osades (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1081

OJ L 123, 18.5.2018, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/738/oj

18.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/100


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2018/738,

27. veebruar 2018,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist trimmerpotentsiomeetri metallkeraamilistes osades

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks pliid.

(2)

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punktis 34 on lubatud erand kuni 21. juulini 2016 seoses plii kasutamisega trimmerpotentsiomeetri metallkeraamilistes osades. Komisjon sai taotluse kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamiseks kategooriate 1–7 ja 10 jaoks enne 21. jaanuari 2015 vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 5.

(3)

Trimmerpotentsiomeetrid on muudetava takistusega. Neil on liugkontakt, mis muudab ahela takistust. Neid kasutatakse paljudes seadmetes, nt audiovisuaalseadmetes, sideseadmetes, mänguasjades, mõõteseadmetes ja elektrilistes majapidamisseadmetes. Need sisaldavad pliid, sest takistuspastas on sideaineks pliioksiid.

(4)

Praegu ei ole olemas pliid mittesisaldavat töökindlat lahendust, seega ei ole plii asendamine teaduslikult ja tehniliselt teostatav.

(5)

Kuna asjaomaste kasutusviiside jaoks kategooriates 1–7 ja 10 ei ole praegu saadaval ega ka lähemal ajal turule tulemas muid piisavalt töökindlaid tehnilisi lahendusi, on erandi kehtivusaeg 21. juulini 2021 põhjendatud. Muude kategooriate puhul kui 1–7 ja 10 jääb praegune erand kehtima direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud tähtaegadeks.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2019.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 34 asendatakse järgmisega:

„34

Plii trimmerpotentsiomeetri metallkeraamilistes osades

Kohaldatakse kõikide kategooriate puhul; aegub:

21. juulil 2021 kategooriate 1–7 ja 10 puhul;

21. juulil 2021 kategooriate 8 ja 9 puhul, välja arvatud in vitro diagnostika meditsiiniseadmete ning tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete puhul;

kategooria 8 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024.“


Top