Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0576

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/576, 8. juuni 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse teavet, mille investeerimisühingud avaldavad igal aastal täitmiskohtade tunnusandmete ja korralduste täitmise kvaliteedi kohta (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/3337

OJ L 87, 31.3.2017, p. 166–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/166


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/576,

8. juuni 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse teavet, mille investeerimisühingud avaldavad igal aastal täitmiskohtade tunnusandmete ja korralduste täitmise kvaliteedi kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 27 lõike 10 esimese lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Oluline on, et üldsus ja investorid saaksid hinnata investeerimisühingu korralduste täitmise tavade kvaliteeti ja teha kindlaks viis kauplemismahu seisukohast peamist täitmiskohta, kus investeerimisühingud eelmisel aastal kliendikorraldusi täitsid. Sisuliste võrdluste tegemiseks ja viie peamise kauplemiskoha valiku analüüsimiseks peavad investeerimisühingud avaldama teabe finantsinstrumentide iga klassi kohta. Et oleks võimalik kliendikorralduste voogu kauplemiskohtadesse hinnata täielikult, peaksid investorid ja üldsus saama selgelt aru, kui investeerimisühing ise oli mis tahes finantsinstrumentide klassi puhul üks viiest peamisest täitmiskohast.

(2)

Et kliendikorralduste täitmiseks investeerimisühingute poolt kasutatud kauplemiskohtades (sealhulgas kolmandate riikide kauplemiskohad) täitmisel saavutatud kvaliteeti saaks hinnata täielikult, on asjakohane, et investeerimisühingud avaldavad käesoleva määrusega nõutud teabe seoses kauplemiskohtade, turutegijate või muude likviidsuse pakkujate või mis tahes üksustega, kes täidavad kolmandas riigis mõnega eespool nimetatutest sarnast funktsiooni.

(3)

Et anda täpset ja võrreldavat teavet, on vaja määrata kindlaks finantsinstrumentide klassid avaldamise seisukohast oluliste tunnuste alusel. Finantsinstrumentide klass peaks olema määratletud piisavalt kitsalt, et eri klassidega seotud korralduste täitmise erinevused tuleksid selgelt esile, samas peab määratlus olema aga piisavalt lai, et tagada investeerimisühingute aruandekohustuse proportsionaalsus. Kuna finantsinstrumentide alla kuuluvate kapitaliinstrumentide klass on lai, on mõistlik jagada see likviidsuse alusel alaklassideks. Kuna likviidsus on oluline täitmisalast käitumist mõjutav tegur ja kuna kauplemiskohad konkureerivad sageli omavahel, et meelitada ligi kõige sagedamini kaubeldavate aktsiate voogusid, on asjakohane liigitada kapitaliinstrumendid vastavalt nende likviidsusele, mis määratakse kindlaks vastavalt nende hinnasammule, nagu sätestatud direktiivis 2014/65/EL.

(4)

Kui investeerimisühingud avaldavad need viis peamist täitmiskohta, kus nad täidavad kliendikorraldusi, on asjakohane, et nad avaldavad teabe igas täitmiskohas täidetud korralduste mahu ja arvu kohta, nii et investorid saaksid kujundada arvamuse ühingult täitmiskohale liikuvate kliendikorralduste voo kohta. Kui ühe või mitme finantsinstrumendiklassi puhul täidab investeerimisühing ainult väga väikese arvu korraldusi, ei oleks teave viie peamise kauplemiskoha kohta väga kasulik ega kajastaks korralduste täitmise kokkuleppeid. Seepärast on asjakohane nõuda, et investeerimisühingud märgivad selgelt, milliste finantsinstrumentide klasside korraldusi nad täidavad väga vähe.

(5)

Et investeerimisühingu tegevusmahu kohta ei avaldataks potentsiaalselt turutundlikke andmeid, tuleks täitmise mahtu ja täidetud korralduste arvu väljendada mitte absoluutväärtusena, vaid kõnealuse finantsinstrumendi klassi osakaaluna vastavalt investeerimisühingu korralduste täitmise kogumahus või täidetud korralduste arvus.

(6)

Asjakohane on nõuda, et investeerimisühingud avaldavad teabe, mis on korralduste täitmist käsitleva käitumise puhul oluline. Selleks et investeerimisühinguid ei tehtaks vastutavaks korralduste täitmist käsitlevate otsuste eest, mille eest nad ei vastuta, on asjakohane, et investeerimisühingud avaldavad selliste korralduste osakaalu, mis täideti igas viie peamise kauplemiskoha hulka kuuluvas kauplemiskohas, kui kauplemiskoha valis klient.

(7)

On mitu tegurit, mis võivad mõjutada investeerimisühingute korralduste täitmist käsitlevat käitumist, nt märkimisväärsed seosed investeerimisühingute ja täitmiskohtade vahel. Võttes arvesse selliste tegurite võimalikku tähtsust, on asjakohane nõuda kõigis täitmiskohtades täitmisel saavutatud kvaliteedi hindamisel selliste tegurite analüüsimist.

(8)

Korralduste eri liigid võivad olla oluliseks teguriks, mis selgitab, kuidas ja miks investeerimisühingud täidavad korraldusi teatavas täitmiskohas. See võib mõjutada ka seda, kuidas investeerimisühing määrab kindlaks oma täitmisstrateegia, sealhulgas arukate korralduste marsruutijate programmeerimine, et täita selliste korralduste erieesmärgid. Seepärast on asjakohane eristada aruandes selgelt korralduste liikide eri kategooriaid.

(9)

Et kasutajad saaksid teavet nõuetekohaselt analüüsida, peavad nad saama eristada kutseliste klientide korralduste puhul kasutatud täitmiskohti jaeklientide korralduste puhul kasutatud täitmiskohtadest, kuna investeerimisühingud kasutavad jaeklientide ja kutseliste klientide jaoks parima võimaliku tulemuse saavutamiseks selgelt erinevaid viise (investeerimisühingud peavad jaeklientide korralduste täitmisel hindama eelkõige hinna- ja kulutegurit). Seepärast on asjakohane, et teave viie peamise täitmiskoha kohta esitatakse jae- ja kutseliste klientide puhul eraldi, mis võimaldab kvalitatiivselt hinnata selliste täitmiskohtade korralduste voogu.

(10)

Selleks et täita oma juriidilist parima täitmise kohustust, ei kasuta investeerimisühingud kutseliste klientide puhul parima täitmise kriteeriumeid kohaldades väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguteks ja muudeks tehinguteks tavaliselt samu täitmiskohti. Seda seetõttu, et väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid kasutatakse rahastamise allikana, mille puhul kehtib laenuvõtja kohustus tagastada tulevikus samaväärsed väärtpaberid, ning väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tingimused määratakse tavaliselt kindlaks vastaspoolte vahel kahepoolselt enne täitmist. Seepärast on väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute täitmiskohtade valik piiratum kui muude tehingute puhul, arvestades, et see sõltub eelnevalt vastaspoolte poolt kindlaks määratud asjakohastest tingimustest ning sellest, kas nendes täitmiskohtades esineb kindel nõudlus asjaomaste finantsinstrumentide järele. Seepärast on asjakohane, et investeerimisühingud teevad kokkuvõtte ja avaldavad eraldi aruandes viis kauplemismahu seisukohast peamist täitmiskohta, kus nad täitsid väärtpaberite kaudu finantseerimise tehinguid, nii et selliste täitmiskohtade korralduste voogu on võimalik kvalitatiivselt hinnata. Võttes arvesse väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute erilist laadi ja kuna nende suur maht tõenäoliselt moonutaks klienditehingute esinduslikumat kogumit (st millest on välja arvatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud), on vaja jätta need välja tabelitest viie sellise peamise täitmiskoha kohta, kus investeerimisühingud täidavad muid kliendikorraldusi.

(11)

On asjakohane, et investeerimisühingud peaksid avaldama kõigi ühingu kasutatud täitmiskohtades täitmisel saavutatud kvaliteedi hinnangu. See teave annab selge pildi täitmisstrateegiatest ja -vahenditest, mida on kasutatud kõnealustes täitmiskohtades täitmisel saavutatud kvaliteedi hindamisel. See teave võimaldab investoritel ka hinnata, kui tõhus on seoses kõnealuste täitmiskohtadega investeerimisühingute tehtud järelevalve.

(12)

Hinnates kõikides täitmiskohtades saavutatud täitmise kvaliteeti eelkõige kuludest lähtudes, on asjakohane, et investeerimisühing analüüsib ka seoses tehtud või saadud maksete ja hinnavähenduste, allahindluste või mitterahaliste hüvedega kõnealuste täitmiskohtadega sõlmitud kokkuleppeid. Selline hindamine peaks samuti võimaldama üldsusel kaaluda, kuidas sellised lepingud mõjutavad investori kulusid ja kuidas need vastavad direktiivi 2014/65/EL artikli 27 lõikele 2.

(13)

Asjakohane on määrata kindlaks teabe sellise avaldamise ulatus ja olulised tunnused, sealhulgas kuidas investeerimisühingud kasutavad täitmiskohtadelt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/575 (2). alusel saadud andmeid täitmise kvaliteedi kohta.

(14)

Teave täitmiskohtade tunnusandmete ja täitmise kvaliteedi kohta tuleks avaldada igal aastal ja selles tuleks kajastada korralduste täitmist käsitlevat käitumist finantsinstrumentide iga klassi puhul, et hõlmata eelmise kalendriaasta olulisi muutusi.

(15)

Investeerimisühinguid ei tohiks takistada aruandlust üksikasjalikumal tasemel, kui sellisel juhul lisaaruanne täiendab, mitte ei asenda käesoleva määrusega nõutud aruannet.

(16)

Järjepidevuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks tuleb käesoleva määruse sätteid ja vastavaid direktiivi 2014/65/EL üle võtvaid siseriiklikke sätteid hakata kohaldama samast kuupäevast.

(17)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille on komisjonile esitanud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).

(18)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku üldsusega konsulteerimise, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega sätestatakse reeglid sellise teabe sisu ja vormingu kohta, mille investeerimisühingud peavad igal aastal avaldama seoses kauplemiskohtades täidetavate kliendi korralduste, kliendi korralduste süsteemsete täitjate, turutegijate või teiste likviidsuse pakkujate või üksustega, kes täidavad kolmandas riigis mõnega eespool nimetatutest sarnast funktsiooni.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „passiivne korraldus“– tellimusraamatusse kantud korraldus, mis lisas likviidsust;

b)   „aktiivne korraldus“– tellimusraamatusse kantud korraldus, mis vähendas likviidsust;

c)   „suunatud korraldus“– korraldus, mille puhul klient on täitmiskoha kindlaks määranud enne korralduse täitmist.

Artikkel 3

Teave viie peamise täitmiskoha ja täitmisel saavutatud kvaliteedi kohta

1.   Investeerimisühingud avaldavad viis kauplemismahu seisukohast peamist täitmiskohta kõigi täidetud kliendikorralduste puhul I lisas osutatud finantsinstrumentide klasside kaupa. Jaeklientide teave avaldatakse II lisa tabelis 1 sätestatud vormingus ja kutseliste klientide teave II lisa tabelis 2 sätestatud vormingus. Avaldada ei tule väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute korraldusi. Avaldatakse järgmine teave:

a)

finantsinstrumentide klass;

b)

täitmiskoha nimi ja tunnuskood;

c)

selles täitmiskohas täidetud kliendikorralduste maht väljendatuna protsendina täitmise kogumahust;

d)

selles täitmiskohas täidetud kliendikorralduste arv väljendatuna protsendina täidetud korralduste koguarvust;

e)

punktis d osutatud passiivsete ja aktiivsete täidetud korralduste osakaal;

f)

punktis d osutatud suunatud korralduste osakaal;

g)

märge, kas kõnealuse finantsinstrumendi klassi puhul täideti eelmisel aastal kauplemispäeval keskmiselt alla ühe tehingu.

2.   Investeerimisühingud avaldavad kauplemismahu seisukohast viis peamist täitmiskohta kõigi väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute täidetud kliendikorralduste puhul I lisas osutatud finantsinstrumentide kaupa II lisa tabelis 3 sätestatud vormingus. Avaldatakse järgmine teave:

a)

selles täitmiskohas täidetud kliendikorralduste maht väljendatuna protsendina täitmise kogumahust;

b)

selles täitmiskohas täidetud kliendikorralduste arv väljendatuna protsendina täidetud korralduste koguarvust;

c)

märge, kas investeerimisühing täitis kõnealuse finantsinstrumendi klassi puhul eelmisel aastal kauplemispäeval keskmiselt alla ühe tehingu.

3.   Investeerimisühingud avaldavad iga finantsinstrumendi klassi kohta selliste analüüside ja järelduste kokkuvõtte, mis nad teevad täitmiskohtades eelmisel aastal kõigi kliendikorralduste täitmisel saavutatud kvaliteedi põhjaliku jälgimise alusel. Teave sisaldab järgmist:

(a)

selgitus suhtelise tähtsuse kohta, mille ühing omistas täitmise kvaliteedi hindamisel sellistele täitmisteguritele nagu hind, kulud, kiirus, täitmise tõenäosus või mis tahes muu kaalutlus, sealhulgas kvalitatiivsed tegurid;

(b)

mis tahes märkimisväärsete seoste, huvide konfliktide ja ühisomandi kirjeldus kõigi täitmiskohtade puhul, kus korraldusi täideti;

(c)

tehtud või saadud maksete ja hinnavähenduste, allahindluste või mitterahaliste hüvedega seoses täitmiskohtadega sõlmitud mis tahes kokkulepete kirjeldus;

(d)

selliste tegurite selgitus, mis tingisid ühingu täitmispõhimõtetes loetletud täitmiskohtade muutmise (sellise muudatuse tegemise korral);

(e)

selgitus, kuivõrd korralduse täitmine sõltub kliendi liigitamisest, juhul kui ühing kohtleb kliendikategooriaid erinevalt ja kui see võib mõjutada korralduste täitmise kokkuleppeid;

(f)

selgitus, kas jaeklientide korralduste täitmisel eelistati muid kriteeriume kui hind ja kulu ning kuivõrd olulised olid sellised muud kriteeriumid kliendi üldkasu seisukohast parima võimaliku tulemuse saavutamisel;

(g)

selgitus, kuidas investeerimisühing on kasutanud täitmise kvaliteeti käsitlevaid mis tahes andmeid või vahendeid, sealhulgas delegeeritud määruse (EL) 2017/575 alusel avaldatud mis tahes andmed;

(h)

vajaduse korral selgitus, kuidas investeerimisühing on kasutanud direktiivi 2014/65/EL artikli 65 kohase kauplemiskoondteabe pakkuja teavet.

Artikkel 4

Vorming

Investeerimisühingud avaldavad artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohase teabe oma veebisaitidel, täites II lisas sätestatud vormid masinloetavas elektroonilises vormingus, mis on üldsusele allalaadimiseks kättesaadav; artikli 3 lõike 3 kohane teave avaldatakse veebisaitidel elektroonilises vormingus, mis on üldsusele allalaadimiseks kättesaadav.

Artikkel 5

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Komisjoni 8. juuni 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/575, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmiskohtade poolt tehingute täitmise kvaliteedi kohta avaldatavat teavet (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 152).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


I LISA

Finantsinstrumentide klassid

a)

kapitaliinstrumendid – aktsiad ja hoidmistunnistused

i)

hinnasamm / likviidsuse vahemikud 5 ja 6 (alates 2 000 tehingust päevas)

ii)

hinnasamm / likviidsuse vahemikud 3 ja 4 (80 – 1 999 tehingut päevas)

iii)

hinnasamm / likviidsuse vahemikud 1 ja 2 (0–79 tehingut päevas)

b)

võlainstrumendid

i)

võlakirjad

ii)

rahaturuinstrumendid

c)

intressimäära tuletisinstrumendid

i)

kauplemiskohas kauplemisele lubatud futuurid ja optsioonid

ii)

vahetuslepingud, forvardid ja muud intressimäära tuletisinstrumendid

d)

krediidituletisinstrumendid

i)

kauplemiskohas kauplemisele lubatud futuurid ja optsioonid

ii)

muud krediidituletisinstrumendid

e)

valuutatuletisinstrumendid

i)

kauplemiskohas kauplemisele lubatud futuurid ja optsioonid

ii)

vahetuslepingud, forvardid ja muud valuutatuletisinstrumendid

f)

struktureeritud finantsinstrumendid

g)

aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

i)

kauplemiskohas kauplemisele lubatud futuurid ja optsioonid

ii)

vahetuslepingud ja muud aktsiatel põhinevad tuletisinstrumendid

h)

väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

i)

ostutähed ja sertifikaadid (tuletisinstrumendid)

ii)

muud väärtpaberistatud tuletisinstrumendid

i)

kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

i)

kauplemiskohas kauplemisele lubatud futuurid ja optsioonid

ii)

muud kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguste väärtpaberite tuletisinstrumendid

j)

hinnavahelepingud

k)

börsil kaubeldavad tooted (börsil kaubeldavad fondid, võlakirjad ja kaubad)

l)

lubatud heitkoguste väärtpaberid

m)

muud instrumendid


II LISA

Tabel 1

Instrumendiklass

 

Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu

jah/ei

Kauplemismahu seisukohast viis peamist täitmiskohta (vähenevas järjekorras)

Kauplemismahu osakaal protsendina selle klassi kogumahust

Täidetud korralduste osakaal protsendina selle klassi korralduste koguarvust

Passiivsete korralduste osakaal

Aktiivsete korralduste osakaal

Suunatud korralduste osakaal

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 


Tabel 2

Instrumendiklass

 

Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu

jah/ei

Kauplemismahu seisukohast viis peamist täitmiskohta (vähenevas järjekorras)

Kauplemismahu osakaal protsendina selle klassi kogumahust

Täidetud korralduste osakaal protsendina selle klassi korralduste koguarvust

Passiivsete korralduste osakaal

Aktiivsete korralduste osakaal

Suunatud korralduste osakaal

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

 

 

 


Tabel 3

Instrumendiklass

 

Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu

jah/ei

Kauplemismahu seisukohast viis peamist täitmiskohta (vähenevas järjekorras)

Täidetud korralduste mahu osakaal protsendina selle klassi kogumahust

Täidetud korralduste osakaal protsendina selle klassi korralduste koguarvust

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 

Täitmiskoha nimi ja tunnuskood (MIC või LEI)

 

 


Top