EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1005

Komisjoni määrus (EL) 2016/1005, 22. juuni 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses asbestikiududega (krüsotiil) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/3722

OJ L 165, 23.6.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1005/oj

23.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/1005,

22. juuni 2016,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses asbestikiududega (krüsotiil)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artikli 68 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa 6. kandega on keelatud toota, turule lasta ja kasutada asbestikiude ning tooteid ja segusid, millesse on sihipäraselt lisatud asbestikiude.

(2)

Liikmesriigid võisid vabastada turule laskmise ja kasutamise keelust olemasolevate elektrolüüsiseadmete diafragmad, mis sisaldavad krüsotiili. See hõlmas ka võimalust vabastada turule laskmise keelust selliste diafragmade valmistamiseks või hoolduseks kasutatavad krüsotiilikiud ning krüsotiilikiudude kasutamine sel eesmärgil.

(3)

Viiest elektrolüüsiseadmest, millega seoses teatasid liikmesriigid 2011. aastal, (2) et nad on teinud erandi, töötavad veel ainult kaks – Rootsis ja Saksamaal.

(4)

18. jaanuaril 2013 palus Euroopa Komisjon vastavalt 6. kande lõikes 1 sätestatud kohustusele Euroopa Kemikaaliametil (edaspidi „amet“) koostada XV lisa kohane toimik vastavalt REACH-määruse artikli 69 lõikele 1, et keelata krüsotiili sisaldavate diafragmade turule laskmine ja kasutamine. 17. jaanuaril 2014 sai valmis ameti koostatud XV lisa kohane toimik, milles tehakse ettepanek muuta kehtivat piirangut järgmiselt: lubada liikmesriikidel teha erandeid krüsotiili sisaldavate diafragmade ja üksnes nende hoolduseks kasutatavate krüsotiilikiudude turule laskmiseks ja kasutamiseks vaid kuni 31. detsembrini 2025 ning anda liikmesriikidele võimalus kehtestada aruandlusnõue, et võimaldada paremat järelevalvet ja jõustamist.

(5)

Seejärel avati toimik avalikuks konsulteerimiseks ning esitati kontrollimiseks riskihindamise komiteele (edaspidi „RAC“) ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteele (edaspidi „SEAC“).

(6)

RAC komitee võttis 26. novembril 2014 vastu arvamuse, milles järeldas, et ühes ettevõttes puudub töötajatel kokkupuude krüsotiiliga ning teises on kokkupuude minimeeritud riskijuhtimismeetmetega, millega on krüsotiili kasutamisest tulenevad võimalikud ohud viidud madalale riskitasemele. Arvamuses jõuti ka järeldusele, et krüsotiili keskkonda ei pääse ning seega oleks nende kahe tehase kohesest sulgemist tulenev kasu inimeste tervisele ja keskkonnale tühine. Pealegi ei leidu ühe tehase puhul protsessi ja tehnoloogiaga seotud asjaolusid arvesse võttes sobivat alternatiivi.

(7)

Toetamaks eesmärki lõpetada järkjärgult krüsotiili kasutamine ELis ning suurendada praeguse erandi selgust ja läbipaistvust, nõustus RAC XV lisa kohases toimikus sätestatud muudatusettepanekuga. Arvamuses jõuti ka järeldusele, et vaja on liidu tasandi meetmeid.

(8)

SEAC võttis 9. märtsil 2015 vastu arvamuse, milles märgiti, et ühes tehases likvideeritakse olemasolevad asbesti sisaldavad elemendid 2025. aastaks ning teises tehases testitakse käitaja sõnul praegu krüsotiilivabade diafragmade kasutamist tootmisprotsessis, mille tulemusena asendatakse need täielikult hiljemalt 2025. aastaks. SEAC järeldas veel, et kõnealuse tehase viivitamatu sulgemine tähendaks lisaväärtuse ja töökohtade kaotamist, ning märkis ära, et teise tehase käitajal on kavas lõpetada krüsotiili importimine täielikult 2017. aasta lõpuks. Pidades silmas üldist eesmärki lõpetada järkjärgult krüsotiili kasutamine ELis ning suurendada praeguse erandi selgust ja läbipaistvust, soovitab SEAC lubada liikmesriikidel teha erandeid diafragmade ja kiudude turule laskmiseks üksnes kuni 2017. aasta lõpuni ning jõudis järeldusele, et kehtiva piirangu kavandatud muudatus SEACi poolt muudetud kujul on kõige asjakohasem liidu tasandi meede.

(9)

Komisjoni rakendusotsuses 2013/732/EL, (3) millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (4) (tööstusheidete kohta) alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused, on sätestatud, et asbesti sisaldavate diafragmade kasutamine ei ole PVT ning seega tuleb liidus käitatavatele kloor-leelise seadmetele lubade andmise tingimusi ajakohastada 12. detsembriks 2017, nii et nendes seadmetes ei kasutataks sellest kuupäevast alates enam asbesti sisaldavaid diafragmasid. Erinevalt elavhõbe-elektrolüüsist, mida ei saa mingil juhul pidada PVT-ks, võivad liikmesriigid otsustada, et teatavatel konkreetsetel ja erandlikel asjaoludel võib asbesti sisaldavaid diafragmasid konkreetse seadme puhul kasutada kindlaksmääratud pikema ajavahemiku jooksul ja tingimustel, mis on kooskõlas tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkidega, tingimusel, et sellise kasutamise kestus ja tingimused on sätestatud õiguslikult siduval viisil.

(10)

Pärast SEACi arvamuse vastuvõtmist on tehas, kus täielik asendamine on kavandatud aastaks 2025, sõlminud siduva lepingu asjaomase liikmesriigi ametiasutustega, mille eesmärk on tagada krüsotiili sisaldavate diafragmade järkjärguline asendamine asbestivaba alternatiivse materjaliga alates 2014. aastast ja saavutada täielik asendamine hiljemalt 30. juuniks 2025. Seepärast on asjakohane, et liikmesriikide antud erand lubada krüsotiili sisaldavate diafragmade ja üksnes nende hoolduseks ette nähtud krüsotiilikiudude kasutamist kehtiks mitte kauem kui 30. juunini 2025.

(11)

Lisaks sellele tuleb märkida, et kuigi käitaja kohustus siduvas lepingus lõpetama krüsotiilikiudude ja krüsotiili sisaldavate diafragmade impordi 2017. aasta lõpuks, kinnitas käitaja, et on importimise juba lõpetanud, kuna tal on kuni alternatiivsele materjalile üleminekuni piisavalt krüsotiilikiude. Seetõttu on asjakohane lõpetada liikmesriikide võimalus anda luba krüsotiili sisaldavate diafragmade ja üksnes nende hoolduseks kasutatavate krüsotiilikiudude turule laskmiseks.

(12)

Komisjonile tuleks edastada aruanne, milles on ära näidatud, kui palju krüsotiili on erandiloaga ettevõtted diafragmades kasutanud. Töötajate tervise ja ohutuse kaitset käsitlevates liidu õigusaktides on juba sätestatud, et tööandjad peavad vähendama töötajate kokkupuudet krüsotiilikiududega miinimumini ning igal juhul peab see jääma alla kehtestatud piirnormi. Liikmesriigid võivad kehtestada rangemad piirnormid selliste kiudude esinemise suhtes õhus ning nõuda selle korrapärast mõõtmist ja seiret. Selliste mõõtmiste ja seirete tulemused tuleks lisada aruandesse.

(13)

Jõustamisalase teabe vahetamise foorumiga on nõu peetud ja tema soovitusi on arvesse võetud.

(14)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1907/2006 vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELi liikmesriikide ja EMP-EFTA riikide tehtud erandid asbesti sisaldavate toodete puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa 6. kandele.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170

(3)  Komisjoni 9. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus 2013/732/EL, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused kloorleeliste tööstuse jaoks (ELT L 332, 11.12.2013, lk 34).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) EMPs kohaldatav tekst (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).


LISA

XVII lisa 6. kande 2. veeru punkt 1 asendatakse järgmisega:

 

„1.

Keelatud on toota, turule lasta ja kasutada asbestikiude ning tooteid ja segusid, millesse on sihipäraselt lisatud asbestikiude.

Kui aga krüsotiili sisaldavate diafragmade kasutamiseks elektrolüüsiseadmetes, mis olid kasutusel 13. juulil 2016, oli liikmesriik teinud erandi kooskõlas sel kuupäeval kehtinud käesoleva punkti sõnastusega, ei kohaldata esimest lõiku kuni 1. juulini 2025 selliste diafragmade või üksnes nende hoolduseks kasutatavate krüsotiilide kasutamise suhtes nendes seadmetes, tingimusel et selline kasutamine toimub kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL sätestatud loa tingimustel (*).

Iga allkasutaja, kes seda erandit kasutab, saadab iga kalendriaasta 31. jaanuariks liikmesriigile, kus asjaomane elektrolüüsiseade asub, aruande krüsotiili koguse kohta, mida ta on vastavalt erandile diafragmades kasutanud. Liikmesriik edastab koopia Euroopa Komisjonile.

Kui liikmesriik nõuab töötajate tervise ja ohutuse kaitseks allkasutajalt krüsotiili sisalduse seiret õhus, tuleb seire tulemused lisada aruandele.Top