Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2076

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2076, 18. november 2015, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

OJ L 302, 19.11.2015, p. 51–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2076/oj

19.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 302/51


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2076,

18. november 2015,

millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis oma otsusega 2014/668/EL (2) loa kirjutada Euroopa Liidu nimel alla ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelisele assotsieerimislepingule (edaspidi „leping”) ja seda ajutiselt kohaldada. Kõnealuse lepinguga nähakse ette Ukrainast pärit kauba imporditollimaksude kaotamine vastavalt lepingu I peatüki I-A lisale. I-A lisa liites on sätestatud sealiha imporditariifikvoodid.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 374/2014 (3) kohaselt avati ja hallati sealiha 2014. ja 2015. aasta imporditariifikvoote kuni lepingu jõustumiseni kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 414/2014 (4).

(3)

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2016. Seepärast on vaja avada 1. jaanuarile 2016 järgnevad aastased imporditariifikvootide kehtivusajad. Selleks et võtta nõuetekohaselt arvesse liidu sealihasektori olemasoleva ning tekkiva tootmis-, töötlemis- ja tarbimisturu tarnevajadusi tarnete konkurentsivõime, kindluse ja pidevuse seisukohast ja selle turu tasakaalu kaitsmise vajadust, on asjakohane, et kõnealuseid kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktiga b.

(4)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (5) artikli 6 lõikes 3 on sätestatud, et asjaomast imporditariifikvooti käsitlevate komisjoni määrustega võib ette näha sellise süsteemi kohaldamise, mille kohaselt kvootide haldamisel antakse kõigepealt impordiõigused ja seejärel väljastatakse impordilitsentsid. Selline süsteem võimaldaks impordiõigused saanud ettevõtjatel kvoodi kehtivusaja jooksul ja oma tegelikke kaubavooge arvesse võttes otsustada, millal nad soovivad impordilitsentse taotleda.

(5)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 376/2008 (6) sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. Kõnealust määrust tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, v.a asjakohaste erandite korral.

(6)

Peale selle tuleks määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsentside väljaandmise kohta kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, ilma et see piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(7)

Tariifikvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks koos impordiõiguste taotlusega ja impordilitsentsi väljaandmise ajal esitada tagatis.

(8)

Ettevõtjaid tuleks kohustada taotlema impordilitsentse kõigi antud impordiõiguste korral, pidades kinni komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 (7) artikli 23 lõikes 1 osutatud kohustusest.

(9)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (8) asendati mõned nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (9) I lisa CN-koodid uute CN-koodidega, mis nüüd erinevad lepingu I peatüki I-A lisa liites osutatud koodidest. Seepärast on vaja uued CN-koodid esitada käesoleva määruse I lisas.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tariifikvootide avamine ja haldamine

1.   Käesoleva määrusega avatakse alates 2016. aastast ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini aastased imporditariifikvoodid I lisas osutatud kaupade jaoks ning hallatakse neid.

2.   Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranumbrid on sätestatud I lisas.

3.   Lõikes 1 osutatud imporditariifikvoote hallatakse vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis b osutatud meetodile ning andes kõigepealt impordiõigused ja väljastades seejärel impordilitsentsid.

4.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008.

Artikkel 2

Imporditariifikvootide kehtivusajad

I lisas aastase imporditariifikvoodi iga järjekorranumbri kohta sätestatud toodete kogus jaotatakse nelja alaperioodi peale järgmiselt:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 3

Impordiõiguste taotlused ja impordiõiguste andmine

1.   Impordiõiguste taotlused tuleb esitada igale artiklis 2 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Impordiõiguste taotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Impordiõiguste taotlejad peavad esmakordsel impordiõiguste taotlemisel asjaomaseks kvoodiaastaks tõendama, et nad on vastavalt asjakohastele tollisätetele importinud või nende nimel on imporditud teatav kogus CN-koodide 0203 alla kuuluvaid sealihatooteid (edaspidi „võrdluskogus”). Selline tõend hõlmab 12 kuu pikkust ajavahemikku, mis lõppeb üks kuu enne nende esimese taotluse esitamist. Äriühing, mis on moodustatud selliste äriühingute liitumisel, millest igaüks on importinud võrdluskoguse, võib need võrdluskogused liita ja võtta aluseks taotluse esitamisel.

4.   Üheks artiklis 2 osutatud imporditariifikvoodi kehtivuse alaperioodiks esitatud impordiõiguste taotluse toodete üldkogus ei tohi ületada 25 % taotleja võrdluskogusest. Pädev asutus lükkab käesoleva eeskirjaga kokkusobimatud taotlused tagasi.

5.   Liikmesriigid teatavad komisjonile taotluste esitamise kuu 14. päevaks järjekorranumbrite kaupa kõik taotletavad tootekogused kilogrammides, sh selliste koguste puudumise.

6.   Impordiõigused antakse välja alates taotluste esitamise kuu 23. päevast ja hiljemalt kõnealuse kuu viimasel päeval.

7.   Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotletavast väiksemad impordiõigused, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 kohast tagatist.

8.   Impordiõigused kehtivad alates selle alaperioodi esimesest päevast, milleks taotlus esitati, kuni iga imporditariifikvoodi kehtivusaja 31. detsembrini. Impordiõigused ei ole üleantavad.

Artikkel 4

Impordilitsentside taotlused ja impordilitsentside väljaandmine

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada impordilitsents.

2.   Impordilitsentsi taotlused hõlmavad kõikide eraldatud impordiõiguste üldkogust. Delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 23 lõikes 1 osutatud kohustus peab olema täidetud.

3.   Impordilitsentside taotlused esitatakse ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on esitanud impordiõiguste taotluse ja saanud artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvootide kohased impordiõigused.

4.   Ettevõtja esitab impordilitsentsi taotlusega koos tagatise 50 eurot 100 kilogrammi kohta. Iga impordilitsentsi väljaandmisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning võrdeline osa impordiõiguste kohta esitatud tagatisest vabastatakse viivitamata.

5.   Impordilitsents antakse välja impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

6.   Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 15 ja 16.

7.   Impordilitsentsi taotlustel ja impordilitsentsidel tuleb märkida:

a)

lahtrisse 8 päritoluriigiks „Ukraina” ja lahtrisse „jah” rist;

b)

lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.

8.   Igale impordilitsentsile tuleb märkida kogus iga CN-koodi kohta.

9.   Impordilitsents kehtib 30 päeva jooksul pärast selle tegeliku väljaandmise kuupäeva määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõike 2 tähenduses. Impordilitsentsi kehtivusaeg lõppeb hiljemalt iga imporditariifikvoodi kehtivusaja 31. detsembril.

Artikkel 5

Komisjoni teavitamine

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt iga alaperioodi viimasele päevale järgneva kuu kümnendal päeval kogused, sh selliste koguste puudumise, mille jaoks liikmesriigid on asjaomasel alaperioodil litsentsid välja andnud.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused, mille kohta on välja antud kasutamata või osaliselt kasutatud impordilitsentsid, sh selliste koguste puudumise, ja mis vastavad erinevusele impordilitsentsi tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahel, mille jaoks impordilitsents välja anti:

a)

koos käesoleva määruse artikli 3 lõikes 5 osutatud teadetega seoses viimase alaperioodi kohta esitatud taotlustega;

b)

punktis a osutatud esimeses teates märkimata koguste kohta hiljemalt iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõpule järgnevaks 30. aprilliks.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 30. aprilliks pärast iga imporditariifikvoodi kehtivusaja lõppu tootekogused, mis tegelikult lubati vabasse ringlusse kõnealuse kvoodi kehtivusaja jooksul.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud teadetes esitatakse tootekogus järjekorranumbrite kaupa kilogrammides.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Nõukogu otsus 2014/668/EL, 23. juuni 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta selle III jaotise (välja arvatud sätted teise lepinguosalise territooriumil seaduslikult töötavate kolmandate riikide kodanike kohtlemise kohta) ning IV, V, VI ja VII jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas (ELT L 278, 20.9.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 414/2014, 23. aprill 2014, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 121, 24.4.2014, lk 44).

(5)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(6)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).

(7)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).

(8)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2013, 4. oktoober 2013, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).

(9)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


I LISA

Kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise reeglitest olenemata käsitatakse toodete kirjeldust üksnes selgitusena, sest sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.

Jrk-nr

CN-koodid

Kauba kirjeldus

Kogus (netokaal) tonnides

Kohaldatav tollimaks

(eurot/t)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Värske, jahutatud või külmutatud kodusealiha

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Värske, jahutatud või külmutatud kodusealiha, v.a singid, seljatükid ja kondita jaotustükid

20 000

0


II LISA

Artikli 4 lõike 7 punktis b osutatud kanded

bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076

hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2076

tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2076

taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2076

saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2076

eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) 2015/2076

kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2076

inglise keeles: Implementing Regulation (EU) 2015/2076

prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) 2015/2076

horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) 2015/2076

itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

läti keeles: Īstenošanas regula (ES) 2015/2076

leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2076

ungari keeles: (EU) 2015/2076 végrehajtási rendelet

malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2076

hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2076

poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2076

portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) 2015/2076

rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2076

slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2076

sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) 2015/2076

soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2076

rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) 2015/2076


Top