Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/811, 27. märts 2015, üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele riiklikes pädevates asutustes (EKP/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 128/27


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2015/811,

27. märts 2015,

üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele riiklikes pädevates asutustes (EKP/2015/16)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 34,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 6 lõiget 1 koosmõjus artikli 6 lõikega 7,

võttes arvesse järelvalvenõukogu ettepanekut, mis on koostatud konsulteerides riiklike pädevate asutustega,

ning arvestades järgmist:

(1)

üldsuse juurdepääsu kord Euroopa Keskpanga (EKP) dokumentidele on sätestatud otsuses EKP/2004/3 (2).

(2)

EKP dokumendid võivad asuda riiklikes pädevates asutustes seoses nende kohustusega abistada EKPd, teha heauskset koostööd ja vahetada EKPga teavet määruse (EL) nr 1024/2013 alusel. EKP-le pandud järelevalveülesannete teostamine ja ühtse järelevalvemehhanismi toimimine oleks häiritud, kui EKPga ei konsulteerita juurdepääsu ulatuse osas EKP dokumentidele riiklikes pädevastes asutustes või juhul kui neid dokumentidele juurdepääsu taotlusi EKP-le ei edastata. Seetõttu tuleks dokumentidele juurdepääsu taotlused edastada EKP-le või EKPga konsulteerida enne mis tahes otsust avaldamise kohta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „dokument” ja „EKP dokument”– mis tahes sisu olenemata andmekandjast (paberile kirjutatud või elektrooniliselt salvestatud või heliline, visuaalne või audiovisuaalne salvestus), mille on koostanud või mida hoiab EKP ja mis seondub tema poliitika, tegevuse või otsustega määruse (EL) nr 1024/2013 alusel;

2)   „riiklik pädev asutus”– tähendus määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 2 punktis 2. See määratlus ei mõjuta riigisiseste õigusaktidega kehtestatud korda, mille kohaselt antakse teatavad järelevalveülesanded riigi keskpangale (RKP), mis ei ole määratletud kui riiklik pädev asutus. Sellise korra puhul tähendab käesoleva otsuse osutus riiklikule pädevale asutusele ka osutust RKP-le talle riiklike õigusaktidega pandud järelevalveülesannete osas.

Artikkel 2

Riiklikes pädevates asutustes asuvad dokumendid

Kui riiklik pädev asutus saab taotluse seoses EKP dokumendiga, mis on tema valduses, peab riiklik pädev asutus EKPga konsulteerima lubatava juurdepääsu ulatuse osas enne otsuse tegemist avaldamise kohta, v.a juhul, kui on selge, et dokumendi avaldamine on kohustuslik või keelatud.

Teise võimalusena võib riiklik pädev asutus taotluse edastada EKP-le.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub päeval, mil sellest adressaatidele teatatakse.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev suunis on adresseeritud riiklikele pädevatele asutustele.

Frankfurt Maini ääres, 27. märts 2015

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Otsus EKP/2004/3, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Keskpanga dokumentidele (ELT L 80, 18.3.2004, lk 42).


Top