Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0524

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 524/2014, 12. märts 2014 , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste poolt üksteisele esitatav teave EMPs kohaldatav tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/524/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 148/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 524/2014,

12. märts 2014,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste poolt üksteisele esitatav teave

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (1) eriti selle artikli 50 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada tõhus päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide vaheline koostöö, peaks teabevahetus olema kahesuunaline, jäädes pädevate asutuste vastavate järelevalvepädevuste raamidesse. Seepärast on tarvis määrata kindlaks, millist teavet päritoluliikmesriigi pädevad asutused peaksid esitama vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele krediidiasutuste ja investeerimisühingute kohta ning vajaduse korral nende filiaalide toimimise kohta ning millist teavet peaksid vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused esitama päritoluriigi pädevatele asutustele filiaalide kohta.

(2)

Teabevahetust päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel tuleks vaadelda laiemas, piiriüleste panganduse konsolideerimisgruppide üle teostatava järelevalve kontekstis ning vajaduse korral võiks olla võimalik esitada teavet konsolideeritult. Eelkõige juhul, kui krediidiasutusel või investeerimisühingul on põhiemaettevõtja samas liikmesriigis, kus on ka tema peakontor, ning asjaomane pädev asutus on ühtlasi konsolideeritud järelevalvet teostav asutus, tuleks luua võimalused esitada teavet konsolideeritult — selle asemel et esitada seda pelgalt filiaali kaudu tegutseva krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta. Sellisel juhul peaks aga pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teada andma, et teave esitatakse konsolideeritult.

(3)

Päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vaheline teabevahetus ei hõlma üksnes direktiivi 2013/36/EL artiklis 50 sätestatud teabeliike ning seega samuti mitte üksnes käesolevas määruses sätestatud teabeliike. Direktiivi 2013/36/EL artiklites 35, 36, 39, 43 ja 52 sätestatakse eraldi nõuded, milles käsitletakse teabevahetust filiaalide kohapealse kontrollimise, asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse rakendamisest teavitamise ning pädevate asutuste poolt filiaalide ja nende emaettevõtjate suhtes rakendatavate meetmete, sealhulgas ettevaatusabinõude rakendamise kohta. Seepärast ei tuleks käesolevas määruses sätestada nõudeid teabevahetuse kohta nendes valdkondades.

(4)

Päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetatavat teavet käsitlevad nõuded on vaja sätestada selleks, et regulatiivne ja järelevalvetegevus üle kogu liidu ühtlustada. See teave peaks hõlmama kõiki direktiivi 2013/36/EL artiklis 50 sätestatud valdkondi, s.o juhtimist ja omandilist kuuluvust, sealhulgas äriliinid, nagu need, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (2) artiklis 317, likviidsust ja likviidsuse järelevalve raames tuvastatud asjaolusid, maksevõimet, hoiuste tagamist, riskide kontsentreerumist, süsteemseid riske, juhtimis- ja raamatupidamistava ning sisekontrolli mehhanisme. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kontrollimise hõlbustamiseks peaksid vastuvõtvate ja päritoluliikmesriikide pädevad asutused hoidma üksteist kursis siseriikliku või liidu õiguse mittejärgimise olukordade ning krediidiasutuste või investeerimisühingute suhtes rakendatud järelevalvemeetmete ja sanktsioonidega. Lisaks tuleks kaasata päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetamisele kuuluva teabe hulka täiendav teave finantsvõimenduse ja eriolukordadeks valmistumise kohta, nii et vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused saaksid krediidiasutusi ja investeerimisühinguid tõhusalt jälgida.

(5)

Kui krediidiasutust või investeerimisühingut mõjutavad või võivad eeldatavalt hakata mõjutama likviidsusprobleemid, on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel vaja olukorda selgelt mõista, et nad saaksid rakendada ettevaatusabinõusid kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artiklis 43 sätestatud tingimustega. Seetõttu tuleks käesoleva määrusega sätestada selged reeglid, millist liiki teavet pädevad asutused peavad omavahel vahetama, kui esineb likviidsusprobleeme. Samuti on vaja kindlaks määrata vahetamisele kuuluv teave, et pädevad asutused oleksid piisavalt vara ette valmistatud eriolukordadeks nagu need, mis on loetletud direktiivi 2013/36/EL artikli 114 lõikes 1.

(6)

Arvestades, et vastuvõtvates liikmesriikides tegutsevad filiaalid on oma suuruse, keerukuse ja olulisuse poolest erinevad, on tähtis rakendada teabevahetuses proportsionaalsuse põhimõtet. Seepärast peaks juhul, kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused vastutavad filiaalide eest, mis on direktiivi 2013/36/EL artikli 51 kohaselt määratletud oluliste filiaalidena, päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste vahel vahetamisele kuuluv teave sisaldama suuremat hulka eri liiki teavet.

(7)

Selleks et tagada, et asjakohast teavet vahetataks mõistlikul hulgal, vältides olukordi, kus päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kohustatud edastama vastuvõtva liikmesriigi kõigile pädevatele asutustele krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta igasugust teavet, sõltumata selle krediidiasutuse või investeerimisühingu olemusest ja olulisusest, tuleks teatavatel juhtudel edastada ainult konkreetse filiaaliga seotud teavet üksnes neile pädevatele asutustele, kes vastutavad selle filiaali üle järelevalve teostamise eest. Samal põhjusel peaksid päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused vahetama omavahel teatavates konkreetsetes valdkondades ainult sellist teavet, mis kajastab eeskirjade rikkumise olukordi, mis tähendab, et juhul, kui krediidiasutus või investeerimisühing järgib siseriiklikku ja liidu õigust, ei peaks tema kohta teavet vahetama.

(8)

Samuti tuleks käesolevas määruses käsitleda teabevahetust krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevuse kohta vastuvõtvates liikmesriikides piiriüleste teenuste osutamise korras. Arvestades piiriüleste teenuste olemust, seisavad vastuvõtvate liikmesriikide pädevad asutused silmitsi teabe puudusega nende jurisdiktsioonides toimuvate tegevuste kohta, mistõttu on tähtis määrata üksikasjalikult kindlaks, millist teavet on vaja vahetada, et tagada finantsstabiilsus ja võimaldada jälgida tegevuslubade väljastamise tingimuste täitmist — eelkõige jälgida, kas krediidiasutus või investeerimisühing osutab teenuseid nii, nagu ta on oma aruannetes teada andnud. Käesolev määrus põhineb Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve — EBA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

EBA on läbi viinud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega määratakse kindlaks teave, mida vastuvõtvate ja päritoluliikmesriikide pädevad asutused peavad vastavalt määruse 2013/36/EL artiklile 50 üksteisele esitama.

2.   Sellega kehtestatakse reeglid, mis käsitlevad teavet, mida tuleb vahetada krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta, mis tegutseb filiaali kaudu või teenuste osutamise vabadust rakendades ühes või mitmes liikmesriigis, mis ei ole liikmesriik, kus asub tema peakontor.

Artikkel 2

Konsolideeritud teave

Kui krediidiasutuse või investeerimisühingu põhiemaettevõtja on asutatud samas liikmesriigis, kus asub tema peakontor, ning krediidiasutuse või investeerimisühingu päritoluliikmesriigi pädev asutus on ühtlasi konsolideeritud järelevalvet teostav asutus, esitab see pädev asutus — kui see on määruses (EL) nr 575/2013 ja direktiivis 2013/36/EL sätestatud nõuetest lähtuvalt asjakohane — teavet selle krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta konsolideeritult ning annab vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele teada, et teave esitatakse konsolideeritult.

II PEATÜKK

TEABEVAHETUS FILIAALI KAUDU TEGUTSEVATE KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE KOHTA

Artikkel 3

Teave juhtimise ja omandilise kuuluvuse kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele krediidiasutuse või investeerimisühingu organisatsiooni struktuuri koos teabega tema ärivaldkondade ning tema suhete kohta samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksustega.

2.   Lisaks lõikes 1 sätestatud teabele esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtvate liikmesriikide pädevatele asutustele, mis teostavad järelevalvet olulise filiaali üle, nagu määratletud direktiivi 2013/36/EL artiklis 51, krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta järgmise teabe:

a)

juhtorgani ja kõrgema juhtkonna struktuur, sealhulgas filiaali üle teostatava järelevalve ülesannete jaotus;

b)

olulisi osalusi omavate aktsionäride ja osanike nimekiri lähtuvalt krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 26 lõikega 1 esitatud teabest.

Artikkel 4

Teave likviidsuse ja järelevalve käigus tuvastatud asjaolude kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)

mis tahes olulised puudused krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsusriski juhtimises, millest pädevad asutused on teadlikud ja mis võivad mõjutada ka filiaale, kõik seonduvad järelevalvemeetmed, mida on nende puudustega seoses rakendatud, ning määr, kuivõrd krediidiasutus või investeerimisühing on neile järelevalvemeetmetele allunud;

b)

päritoluliikmesriigi pädevate asutuste poolt krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsusriski profiili ja riskijuhtimise suhtes läbi viidud üldine hindamine, eelkõige seoses filiaaliga;

c)

krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtarvud, mis peegeldavad tema likviidsust ja stabiilset finantseerimispositsiooni siseriiklikul ja liidu tasandil, krediidiasutuse või investeerimisühingu päritoluliikmesriigi kohalikus valuutas ja kõigis teistes valuutades, mis on krediidiasutuse või investeerimisühingu jaoks olulised;

d)

krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsuspuhvri komponendid;

e)

krediidiasutuse või investeerimisühingu varade koormatuse määr;

f)

krediidiasutuse või investeerimisühingu laenude suhe tema hoiustesse;

g)

mis tahes siseriiklikud likviidsussuhtarvud, mida pädevad asutused või määratud asutus krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtes osana makrotasandi usaldatavusnõuete täitmise järelevalve meetmetest rakendavad, olgu siis kohustuslike nõuetena, suunistena, soovitustena, hoiatustena või muul viisil, koos nende suhtarvude mõistete määratlustega;

h)

mis tahes konkreetsed likviidsusnõuded, mida kohaldatakse vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 105;

i)

mis tahes takistused raha või tagatiste ülekandmisel krediidiasutuse või investeerimisühingu filiaali või filiaalist.

2.   Juhul kui pädevad asutused on täielikult või osaliselt loobunud määruse (EL) nr 575/2013 VI osa kohaldamisest krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtes kooskõlas nimetatud määruse artikliga 8, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused lõikes 1 loetletud teabe allkonsolideeritult või käesoleva määruse artikli 2 kohaselt konsolideeritult.

3.   Lisaks lõikes 1 loetletud teabele esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, mis teostavad järelevalvet olulise filiaali üle, järgmise teabe:

a)

krediidiasutuse või investeerimisühingu likviidsus- ja rahastamispõhimõtted, sealhulgas tema filiaalide rahastamise korralduse ja konsolideerimisgrupi sisese toe korralduse ning tsentraliseeritud rahade ühendamise menetluste kirjeldused;

b)

krediidiasutuse või investeerimisühingu plaanid ettenägematute likviidsus- või rahastusolukordade puhuks, sealhulgas teave eeldatavate stressiolukordade stsenaariumide kohta.

Artikkel 5

Teave maksevõime kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi sellest, kas krediidiasutus või investeerimisühing täidab järgmisi nõudeid:

a)

omavahendite nõuded, mis on sätestatud määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 92, võttes arvesse nimetatud määruse artikli 458 kohaselt vastu võetud või tunnustatud meetmeid ning, kui see on asjakohane, võttes arvesse nimetatud määruse X osas sätestatud üleminekukorda;

b)

mis tahes täiendavad omavahendite nõuded, mida kohaldatakse vastavalt direktiivi 2013/36/EL artiklile 104;

c)

kapitalipuhvri nõuded, mis on sätestatud direktiivi 2013/36/EL 4. peatüki VII jaotises.

2.   Lisaks lõikes 1 loetletud teabele esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, mis teostavad järelevalvet omavahendite nõuetele allutatud krediidiasutuse või investeerimisühingu olulise filiaali üle, järgmise teabe:

a)

krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme põhiomavahendite suhtarv määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 2 punkti a tähenduses;

b)

krediidiasutuse või investeerimisühingu esimese taseme omavahendite suhtarv määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 2 punkti b tähenduses;

c)

krediidiasutuse või investeerimisühingu koguomavahendite suhtarv määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 2 punkti c tähenduses;

d)

krediidiasutuse või investeerimisühingu koguriskipositsiooni summa määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõike 3 tähenduses;

e)

omavahendite nõuded, mida kohaldatakse päritoluliikmesriigis vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artiklile 92, võttes arvesse nimetatud määruse artikli 458 kohaselt vastu võetud või tunnustatud meetmeid ning, kui see on asjakohane, võttes arvesse nimetatud määruse X osas sätestatud üleminekukorda;

f)

kapitali säilitamise puhvri tase, mida krediidiasutus või investeerimisühing peab direktiivi 2013/36/EL artikli 129 kohaselt alal hoidma;

g)

krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri tase, mida krediidiasutus või investeerimisühing peab direktiivi 2013/36/EL artikli 130 kohaselt alal hoidma;

h)

süsteemse riski puhvri tase, mida krediidiasutus või investeerimisühing peab direktiivi 2013/36/EL artikli 133 kohaselt alal hoidma;

i)

globaalse süsteemselt olulise ettevõtja puhvri või muu süsteemselt olulise ettevõtja puhvri tase, mida krediidiasutus või investeerimisühing peab direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõigete 4 ja 5 kohaselt alal hoidma;

j)

omavahendite summa vastavalt mis tahes täiendavatele omavahendite nõuetele, mida kohaldatakse kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikli 104 lõike 1 punktiga a, ning mis tahes muudele nõuetele, mida kohaldatakse nimetatud artikli kohaselt krediidiasutuse või investeerimisühingu maksevõime suhtes.

3.   Juhul kui määruse (EL) nr 575/2013 asjakohaste sätete kohaldamisest on nimetatud määruse artikli 7, 10 või 15 kohaselt loobutud või direktiivi 2013/36/EL artiklites 10 ja 12 ning artikli 13 lõikes 1 sätestatud nõuete kohaldamisest on loobutud vastavalt nimetatud direktiivi 2013/36/EL artiklile 21 või krediidiasutus või investeerimisühing on saanud loa rakendada määruse (EL) nr 575/2013 artikli 9 lõikes 1 sätestatud arvutust, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused lõikes 2 sätestatud teabe allkonsolideeritult või käesoleva määruse artikli 2 kohaselt konsolideeritult.

Artikkel 6

Teave hoiuste tagamise skeemide kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teatavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele selle hoiuste tagamise skeemi nime, millesse krediidiasutus või investeerimisühing vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/19/EÜ (4) artikli 3 lõikele 1 kuulub.

2.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele lõikes 1 osutatud hoiuste tagamise skeemi kohta järgmise teabe:

a)

summa, mille hoiuste tagamise skeem iga nõuetele vastava hoiustaja kohta maksimaalselt katab;

b)

katte ulatus ja kaetavate hoiuste liigid;

c)

kõik katmisest välistamised, sealhulgas tooted ja hoiustajate liigid;

d)

hoiuste tagamise skeemi rahastamise korraldus, eelkõige asjaolu, kas skeemi rahastatakse ette või tagantjärele, ning skeemi maht;

e)

skeemi halduri kontaktandmed.

3.   Lõikes 2 sätestatud teave esitatakse vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele iga asjaomase hoiuste tagamise skeemi kohta ainult üks kord. Kui juba esitatud teave on muutunud, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ajakohastatud teabe.

Artikkel 7

Teave riskide kontsentreerumise piiramise kohta

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teabe mis tahes olukorra kohta, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud kohaldatavaid riskide kontsentreerumise piirmäärasid ning määruse (EL) nr 575/2013 IV osas sätestatud nõudeid. Esitatavas teabes selgitatakse seda olukorda ning järelevalvemeetmeid, mida selle suhtes on rakendatud või plaanitakse rakendada.

Artikkel 8

Teave krediidiasutuse või investeerimisühinguga kaasneva süsteemse riski kohta

Juhul kui krediidiasutus või investeerimisühing on määratletud direktiivi 2013/36/EL artikli 131 lõike 1 kohaselt globaalse süsteemselt olulise ettevõtjana või muu süsteemselt olulise ettevõtjana, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi sellest asjaolust. Kui krediidiasutus või investeerimisühing on määratletud globaalse süsteemselt olulise ettevõtjana, peab esitatavas teabes olema ära näidatud ka alakategooria, millesse ta on määratud.

Artikkel 9

Teave juhtimis- ja raamatupidamistava kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teabe mis tahes olukorra kohta, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud kohaldatavaid raamatupidamisstandardeid või menetlusi, mida krediidiasutus või investeerimisühing peab järgima vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (5). Esitatavas teabes selgitatakse seda olukorda ning järelevalvemeetmeid, mida on rakendatud või plaanitakse rakendada.

2.   Kui lõikes 1 sätestatud teave on seotud üksnes teatava filiaaliga, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle teabe ainult selle vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, kus see filiaal tegutseb.

Artikkel 10

Teave sisekontrolli mehhanismide kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teabe mis tahes olukorra kohta, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud sisekontrolli mehhanismide nõudeid, sealhulgas riskijuhtimise, riskide kontrollimise ja siseauditi korralduse nõudeid vastavalt määrusele (EL) nr 575/2013 ja direktiivile 2013/36/EL. Esitatavas teabes selgitatakse seda olukorda ning järelevalvemeetmeid, mida selle suhtes on rakendatud või plaanitakse rakendada.

2.   Kui lõikes 1 sätestatud teave on seotud üksnes teatava filiaaliga, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle teabe ainult selle vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, kus see filiaal tegutseb.

Artikkel 11

Teave finantsvõimenduse kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teabe mis tahes olukorra kohta, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud finantsvõimenduse määra nõudeid vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 VII osale ning, kui see on asjakohane, võttes arvesse nimetatud määruse artikliga 499 kehtestatud üleminekusätteid. Esitatavas teabes selgitatakse seda olukorda ning järelevalvemeetmeid, mida on rakendatud või plaanitakse rakendada.

2.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele kogu teabe, mille krediidiasutus või investeerimisühing on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 451 kohaselt avaldanud oma finantsvõimenduse määra ning oma ülemäärase finantsvõimenduse riski juhtimise kohta.

Artikkel 12

Teave üldise nõuete mittetäitmise kohta

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele teabe mis tahes olukorra kohta, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud siseriiklikku või liidu õigust või nõudeid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle teostatava usaldatavusnõuete täitmise järelevalve või turukäitumise järelevalvega, sealhulgas määruses (EL) nr 575/2013 ja direktiivis 2013/36/EL sätestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva määruse artiklites 3 kuni 11 sätestatud nõuded. Esitatavas teabes selgitatakse seda olukorda ning järelevalvemeetmeid, mida on rakendatud või plaanitakse rakendada.

2.   Kui lõikes 1 sätestatud teave on seotud üksnes teatava filiaaliga, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle teabe ainult selle vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, kus see filiaal tegutseb.

Artikkel 13

Järelevalvemeetmetest ja sanktsioonidest teavitamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi mis tahes järgmistest karistustest või meetmetest, mis on krediidiasutusele või investeerimisühingule määratud või mida on tema suhtes kohaldatud ning mis mõjutavad filiaali tegevust:

a)

direktiivi 2013/36/EL artiklite 64 kuni 67 kohaselt määratud halduskaristused või muud kohaldatud haldusmeetmed;

b)

direktiivi 2013/36/EL artikli 104 või 105 kohaselt määratud järelevalvemeetmed;

c)

määratud kriminaalkaristused määruse (EL) nr 575/2013 või direktiivist 2013/36/EL üle võetud siseriiklike õigussätete rikkumise eest.

2.   Kui lõikes 1 sätestatud teave on seotud üksnes teatava filiaaliga, on päritoluliikmesriigi pädevad asutused kohustatud esitama selle teabe ainult selle vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, kus see filiaal tegutseb.

Artikkel 14

Teave eriolukordadeks valmistumise kohta

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused vahetavad omavahel teavet ettevalmistuste kohta eriolukordadeks. Eelkõige hoiavad nad üksteist kursis järgmisega:

a)

pädevates asutustes eriolukordadega tegelemise eest vastutavate isikute kontaktandmed, millel eriolukorras ühendust võtta;

b)

eriolukorras kehtivad sidemenetlused.

Artikkel 15

Vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste poolt edastatav teave

Ilma et see piiraks filiaalide kontrollimise järgse teabevahetuse nõudeid vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 52 lõikele 3, esitavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)

mis tahes sellise olukorra kirjeldus, mille puhul pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle teostatavat usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet või turukäitumise järelevalvet käsitlevat siseriiklikku või liidu õigust või nõudeid, sealhulgas määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud või direktiivist 2013/36/EL üle võetud siseriiklikke nõudeid, koos selgitusega järelevalvemeetmete kohta, mida selle mittetäitmise suhtes on rakendatud või plaanitakse rakendada;

b)

juhul kui filiaal ei ole täitnud tingimusi, mida filiaalid peavad oma tegevuses vastuvõtvas liikmesriigis üldise hüvangu huvides järgima, siis selle mittetäitmise kirjeldus;

c)

mis tahes tuvastatud süsteemsed riskid, mis filiaali või selle tegevusega vastuvõtvas liikmesriigis kaasnevad, sealhulgas hinnang, milline oleks filiaali tegevuse peatamise või lõpetamise tõenäoline mõju järgmisele:

i)

süsteemne likviidsus;

ii)

maksesüsteemid;

iii)

kliiringu- ja arveldussüsteemid;

d)

filiaali turuosa, kui see ületab 2 % vastuvõtva liikmesriigi koguturust ühes järgmistest kategooriatest:

i)

hoiused;

ii)

laenud;

e)

mis tahes takistused raha või tagatiste ülekandmisel filiaali või filiaalist.

III PEATÜKK

TEABEVAHETUS PIIRIÜLESTE TEENUSTE OSUTAJATE KOHTA

Artikkel 16

Teave piiriüleste teenuste osutajate kohta

Olles saanud vastuvõtva liikmesriigi pädevatelt asutustelt taotluse teabe esitamiseks krediidiasutuse või investeerimisühingu kohta, mis tegeleb vastuvõtvas liikmesriigis teenuste osutamisega, esitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused järgmise teabe:

a)

mis tahes olukord, mille puhul päritoluliikmesriigi pädevad asutused on kindlaks teinud, et krediidiasutus või investeerimisühing ei ole järginud krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle teostatavat usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet või turukäitumise järelevalvet käsitlevat siseriiklikku või liidu õigust või nõudeid, sealhulgas määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud või direktiivist 2013/36/EL üle võetud siseriiklikke nõudeid, koos selgitusega järelevalvemeetmete kohta, mida selle mittetäitmise suhtes on rakendatud või plaanitakse rakendada;

b)

vastuvõtva liikmesriigi elanikelt vastu võetud hoiuste maht;

c)

vastuvõtva liikmesriigi elanikele antud laenude maht;

d)

seoses direktiivi 2013/36/EL I lisas loetletud tegevusaladega, mille kohta krediidiasutus või investeerimisühing on teada andnud, et ta soovib nendega vastuvõtvas liikmesriigis teenuste osutamise korras tegelda:

i)

vorm, milles krediidiasutus või investeerimisühing nende tegevaladega tegeleb;

ii)

tegevusalad, mis on krediidiasutuse või investeerimisühingu tegevusalade hulgas vastuvõtvas liikmesriigis kõige olulisemad;

iii)

kinnitus, kas krediidiasutus või investeerimisühing tegeleb nende tegevusaladega, mille ta on määratlenud direktiivi 2013/36/EL artikli 39 kohaselt esitatud teates oma põhitegevusaladena.

IV PEATÜKK

TEABEVAHETUS FILIAALI KAUDU TEGUTSEVATE KREDIIDIASUTUSTE JA INVESTEERIMISÜHINGUTE KOHTA LIKVIIDSUSPROBLEEMIDE KORRAL, MIS MÕJUTAVAD KREDIIDIASUTUST VÕI INVESTEERIMISÜHINGUT VÕI FILIAALI ENNAST

Artikkel 17

Teabevahetuse maht likviidsusprobleemide korral

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on seisukohal, et krediidiasutusel või investeerimisühingul on tekkinud või võivad põhjendatud eelduse kohaselt tekkida likviidsusprobleemid, teavitavad nad sellest kohe vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi ning esitavad neile lõikes 3 sätestatud teabe.

2.   Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on seisukohal, et selles vastuvõtvas liikmesriigis tegutseval filiaalil on tekkinud või võivad põhjendatud eelduse kohaselt tekkida likviidsusprobleemid, teavitavad nad sellest kohe päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi ning esitavad neile lõikes 3 sätestatud teabe.

3.   Pädevad asutused esitavad järgmise teabe:

a)

tekkinud olukorra kirjeldus, sealhulgas likviidsusprobleemide algpõhjus, likviidsusprobleemide eeldatav mõju krediidiasutusele või investeerimisühingule ning muutused konsolideerimisgrupi siseste tehingute valdkonnas;

b)

selgitus meetmete kohta, mida pädevad asutused või krediidiasutus või investeerimisühing on rakendanud või plaanivad rakendada, sealhulgas mis tahes nõuded, mille pädevad asutused on krediidiasutusele või investeerimisühingule kehtestanud, et likviidsusprobleeme leevendada;

c)

likviidsusprobleemide süsteemsete tagajärgede hindamise tulemused;

d)

hiliseim kättesaadav kvantitatiivne teave likviidsuse kohta, mis on sätestatud artikli 4 lõike 1 punktides c kuni h.

V PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 18

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/19/EÜ, 30. mai 1994, hoiuste tagamise skeemide kohta (EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).


Top