EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EL: Komisjoni rakendusotsus, 14. august 2014 , akende sisekatteid käsitlevate Euroopa standardite EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 ning Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 teatavate klauslite vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas EMPs kohaldatav tekst

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; kehtetuks tunnistatud 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 243/54


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

14. august 2014,

akende sisekatteid käsitlevate Euroopa standardite EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 ning Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 teatavate klauslite vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas

(EMPs kohaldatav tekst)

(2014/531/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 1 kohaselt võivad tootjad turule lasta ainult ohutuid tooteid.

(2)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 2 teise lõigu kohaselt tuleb toode lugeda asjakohaste riiklike standarditega reguleeritavate ohtude ja ohukategooriate osas ohutuks, kui see vastab vabatahtlikele riiklikele standarditele, millega on üle võetud Euroopa standardid, mille viitenumbrid on komisjon avaldanud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 4 lõikele 2.

(3)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt töötavad Euroopa standardiorganisatsioonid Euroopa standardeid välja komisjoni antud volituste alusel.

(4)

Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaselt peab komisjon nende standardite viited avaldama.

(5)

27. juulil 2011 võttis komisjon vastu otsuse 2011/477/EL (2). Otsuses on märgitud, et poomis- ja lämbumisohu vähendamiseks peab akende sisekatete (ja nööridega aknakatete) konstruktsioon olema ohutu ning ligipääsetav(ad) nöör(id), kett/ketid, kuulkett/-ketid, kui need on olemas, ei tohi moodustada ohtlikku silmust. Lisaks on märgitud, et kui toote konstruktsioon ei välista ohtliku silmuse moodustumise riski, tuleb tootele lämbumisohu minimeerimiseks lisada asjakohased ohutusseadmed. Ohutusseadme(te) olemasolu korral ei tohi väikelapse tegevus seda mingil moel mõjutada. Lisaks ei tohi ohutusseadmetest eralduda väikesi osi, mis võivad põhjustada lastel lämbumisohtu; ohutusseadmetest ei tohi tuleneda laste füüsilise vigastuse ohtu, näiteks teravate äärte, sõrmede kinnijäämise või esile ulatuvate osade tõttu; ohutusseadmed peavad läbima vastupidavus- ja väsimuskatsed (kulumine) ning olema ilmastikukindlad.

(6)

4. septembril 2012 andis komisjon Euroopa standardiorganisatsioonidele mandaadi M/505 koostada Euroopa standardid, et käsitleda akende sisekatetest, nööridega aknakatetest ja ohutusseadmetest tulenevat ohtu lastele.

(7)

19. veebruaril 2014 võttis Euroopa Standardikomitee komisjoni volituste alusel esimest korda vastu Euroopa standardid EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 ning läbivaadatud Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 akende sisekatete kohta.

(8)

Euroopa standardid EN 16433 ja EN 16434 ning Euroopa standardi EN 13120+A1 teatavad klauslid on kooskõlas volitusega M/505 ja vastavad direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele. Nende standardite viited tuleks seega avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

(9)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Järgmised Euroopa standardid vastavad neis käsitletavate ohtude osas direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele:

a)

EN 16433:2014 „Akende sisekatted — Kaitse kägistamisohu eest — Katsemeetodid”;

b)

EN 16434:2014 „Akende sisekatted — Kaitse kägistamisohu eest — Ohutusseadmete nõuded ja katsemeetodid” ning

c)

Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 „Akende sisekatted — Toimivusnõuded, sealhulgas ohutuse kohta” klauslid 8.2 ja 15.

Artikkel 2

Viited standarditele EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 ning Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 klauslid 8.2 ja 15 avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. august 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  Komisjoni otsus 2011/477/EL, 27. juuli 2011, ohutusnõuete kohta, mida peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt järgima Euroopa standardid, et välistada akende sisekatete, nööridega aknakatete ja turvaseadistega seotud ohud lastele (ELT L 196, 28.7.2011, lk 21).


Top