EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0697

Nõukogu määrus (EL) nr 697/2013, 22. juuli 2013 , millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

OJ L 198, 23.7.2013, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/697/oj

23.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 198/28


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 697/2013,

22. juuli 2013,

millega muudetakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 31. mai 2013. aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1)

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni ühiseid ettepanekuid

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012 (2), et jõustada nõukogu 1. detsembri 2011. aasta otsus 2011/782/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid (3).

(2)

Nõukogu võttis 29. novembril 2012 vastu otsuse 2012/739/ÜVJP (4), millega tunnistati kehtetuks ja asendati otsus 2011/782/ÜVJP.

(3)

Otsus 2012/739/ÜVJP kaotas kehtivuse 1. juunil 2013.

(4)

Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP.

(5)

Määruse (EL) nr 36/2012 IX lisa sisaldab loetelu esemetest, mille müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks on vaja kooskõlas nimetatud määruse artikliga 2b eelnevat luba. Kõnealust loetelu tuleks laiendada, et hõlmata täiendavaid esemeid. Tarbekaupadena määratletavatele toodetele tuleks kehtestada erand.

(6)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse, seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 36/2012 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 36/2012 muudetakse järgmiselt:

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

1.   Liikmesriik võib keelata muu kui Ia või IX lisas loetletud varustuse, mida võidakse kasutada siserepressioonideks, ekspordi, müügi, tarnimise või üleandmise Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit varustusega, või nõuda selleks luba.

2.   Liikmesriik võib keelata lõikes 1 osutatud varustusega seotud tehnilise abi, rahastamise ja finantsabi andmise Süürias asuvale isikule, üksusele või asutusele või kasutamiseks Süürias, või nõuda selleks luba.”

2)

Artikkel 2a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2a

1.   Keelatud on:

a)

müüa, tarnida, üle anda või eksportida otse või kaudselt Ia lisas loetletud varustust, kaupu või tehnoloogiat, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmiseks ja hooldamiseks, olenemata sellest, kas tegemist on liidust pärit varustuse, kaupade või tehnoloogiaga, ühelegi isikule, üksusele ega asutusele Süürias ega nende kasutamiseks Süürias;

b)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktis a osutatud keeldudest.

2.   Erandina lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga seotud tehinguteks, tingimusel et varustus, kaubad või tehnoloogia on ette nähtud kasutamiseks toidu, põllumajanduse, ravi või muudel humanitaareesmärkidel või ÜRO, liidu või liikmesriikide töötajate jaoks.”

3)

Artikli 2c lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Sellise varustuse, kauba või tehnoloogia arestimist ja kõrvaldamist, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva määruse artikli 2a kohaselt keelatud, võib kooskõlas siseriikliku õigusega või pädeva asutuse otsusega läbi viia lõikes 1 osutatud isiku või üksuse kulul või kui kulude sissenõudmine nimetatud isikutelt või üksustelt ei ole võimalik, võib need kulud kooskõlas siseriikliku õigusega sisse nõuda muult isikult või üksuselt, kes vastutab ebaseadusliku tarnimise, müügi, üleandmise või ekspordi katsel kasutatud varustuse või kauba vedamise eest.”

4)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2d

Liikmesriik võib keelata määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 4 lõikes 2 osutatud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi Süüriasse või kehtestada sellele loanõude.”

5)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on:

a)

osutada isikutele, üksustele või asutustele Süürias või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga, mida võidakse kasutada siserepressioonideks või siserepressioonideks kasutada võidavate toodete tootmise ja hooldamisega;

b)

otse või kaudselt rahastada isikuid, üksusi või asutusi Süürias või anda neile või kasutamiseks Süürias otse või kaudselt finantsabi, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust, seoses Ia lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiaga nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks;

c)

osaleda teadlikult ja tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a ja b osutatud keeldudest.”;

b)

lõige 2 jäetakse välja;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Erandina lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, Ia lisas loetletud varustuse, kaupade või tehnoloogiaga seotud tehniliseks abiks, vahendusteenusteks, rahastamiseks või finantsabiks, tingimusel et varustus, kaubad või tehnoloogia on ette nähtud kasutamiseks toidu, põllumajanduse, ravi või muudel humanitaareesmärkidel või ÜRO, liidu või liikmesriikide töötajate huvides.

Asjaomane liikmesriik teavitab nelja nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest esimese lõigu alusel antud lubadest.”

6)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

1.   Erandina artiklist 6 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, toornafta või naftasaaduste importimiseks, ostmiseks või vedamiseks või sellega seotud rahastamiseks või finantsabiks, sealhulgas tuletisinstrumentide, samuti kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i)

asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii)

asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii)

asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b)

asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i)

pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii)

sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks 27. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) (5) artiklis 2 või 27. mai 2002. aasta määruse (EÜ) nr 881/2002 (millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) (6) artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c)

Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet tehingu poolte kohta.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.

7)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

1.   Erandina artiklitest 8 ja 9 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, VI lisas loetletud oluliste seadmete ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või sellega seotud tehnilise abi, vahendusteenuste, rahastamise või finantsabi andmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i)

asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii)

asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii)

asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b)

asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i)

pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii)

sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c)

Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet saadetise lõppkasutaja ja lõppsihtkoha kohta.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.”

8)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 13a

1.   Erandina artikli 13 lõikest 1 võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, laenu või krediidi andmiseks, osaluse omandamiseks või suurendamiseks või ühisettevõtte asutamiseks artikli 13 lõike 2 punktis a osutatud Süüria isiku, üksuse või asutusega, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i)

asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii)

asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii)

asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b)

asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i)

pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii)

sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c)

Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet tehingu eesmärgi ja poolte kohta.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.”

9)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 25a

1.   Erandina artikli 25 lõike 1 punktidest a ja c võivad III lisas loetletud veebisaitidel määratletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, uue pangakonto või esinduse avamiseks või uue filiaali või tütarettevõtja asutamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

pädev asutus on tema käsutuses oleva teabe, sealhulgas luba taotleva isiku, üksuse või asutuse esitatud teabe põhjal teinud otsuse, et on alust teha järgmised järeldused:

i)

asjaomase tegevuse eesmärk on abi andmine Süüria tsiviilelanikele eelkõige humanitaarvajaduste täitmiseks, nende põhiteenustega varustamiseks, majandustegevuse ülesehitamiseks või taastamiseks või muudeks tsiviileesmärkideks;

ii)

asjaomases tegevuses ei kasutata rahalisi vahendeid ega majandusressursse, mis on antud otse või kaudselt artiklis 14 osutatud isikute, üksuste või asutuste käsutusse või mida kasutatakse nende toetamiseks;

iii)

asjaomase tegevusega ei rikuta ühtegi käesolevas määruses sätestatud keeldu;

b)

asjaomane liikmesriik on eelnevalt konsulteerinud Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isiku, üksuse või asutusega muuhulgas seoses:

i)

pädeva asutuse poolt punkti a alapunktide i ja ii alusel tehtavate otsustega;

ii)

sellise teabe kättesaadavusega, mis viitab, et asjaomastes tegevustes võidakse kasutada rahalisi vahendeid või majandusressursse, mis on tehtud otse või kaudselt kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 2580/2001 artiklis 2 või määruse (EÜ) nr 881/2002 artiklis 2 osutatud isikutele, üksustele või asutustele või nende kasuks;

ning Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus on andnud asjaomasele liikmesriigile oma arvamuse.

c)

Kui Süüria opositsiooni ja revolutsiooniliste jõudude rahvuskoalitsiooni määratud isik, üksus või asutus ei ole oma arvamust andnud 30 päeva jooksul pärast neile selle taotluse esitamist, võib pädev asutus jätkata loa andmise või mitte andmise otsuse tegemist.

2.   Lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimuste kohaldamisel nõuab pädev asutus väljastatud lubade kasutamise kohta piisavat teavet, sealhulgas teavet asjaomase tegevuse eesmärgi ja partnerite kohta.

3.   Asjaomane liikmesriik teavitab kahe nädala jooksul teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva artikli alusel antud lubadest.”

10)

I lisa jäetakse välja.

11)

IX lisa muudetakse järgmiselt:

a)

pealkirja „Artiklis 2b osutatud varustuse, kaupade ja tehnoloogia loetelu” alla lisatakse järgmine lõik:

„Käesolevas lisas sätestatud loetelu ei hõlma tarbekaupadena määratletud tooteid, mis on pakendatud jaemüügiks isiklikuks kasutamiseks või pakendatud üksikisikule kasutamiseks, välja arvatud isopropanool.”

b)

punkti IX.A1 „Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”” lisatakse alapunktina IX.A1.004 käesoleva määruse I lisas sätestatud kanded;

c)

punkti IX.A2 „Materjalide töötlemine” lisatakse alapunktina IX.A2.010 käesoleva määruse II lisas sätestatud kanne.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuli 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  ELT L 147, 1.6.2013, lk 14.

(2)  ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.

(3)  ELT L 319, 2.12.2011, lk 56.

(4)  ELT L 330, 30.11.2012, lk 21.

(5)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(6)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.”


I LISA

Punkti 11 alapunktis b osutatud kanded

Eraldi kindla keemilise koostisega ühendid vastavalt kombineeritud nomenklatuuri (1) gruppide 28 ja 29 märkusele 1, kontsentratsioonil 90 % või rohkem, välja arvatud kui on määratletud teisiti:

atsetoon,

(CAS RN 67-64-1)

(CN-kood 2914 11 00)

atsetüleen,

(CAS RN 74-86-2)

(CN-kood 2901 29 00)

ammoniaak,

(CAS RN 7664-41-7)

(CN-kood 2814 10 00)

antimon,

(CAS RN 7440-36-0)

(rubriik 8110)

bensaldehüüd,

(CAS RN 100-52-7)

(CN-kood 2912 21 00)

bensoiin,

(CAS RN 119-53-9)

(CN-kood 2914 40 90)

1-butanool,

(CAS RN 71-36-3)

(CN-kood 2905 13 00)

2-butanool,

(CAS RN 78-92-2)

(CN-kood 2905 14 90)

isobutanool,

(CAS RN 78-83-1)

(CN-kood 2905 14 90)

tert-butanool,

(CAS RN 75-65-0)

(CN-kood 2905 14 10)

kaltsiumkarbiid,

(CAS RN 75-20-7)

(CN-kood 2849 10 00)

süsinikmonooksiid,

(CAS RN 630-08-0)

(CN-kood 2811 29 90)

kloor,

(CAS RN 7782-50-5)

(CN-kood 2801 10 00)

tsükloheksanool,

(CAS RN 108-93-0)

(CN-kood 2906 12 00)

ditsükloheksüülamiin,

(CAS RN 101-83-7)

(CN-kood 2921 30 99)

etanool,

(CAS RN 64-17-5)

(CN-kood 2207 10 00)

etüleen,

(CAS RN 74-85-1)

(CN-kood 2901 21 00)

etüleenoksiid,

(CAS RN 75-21-8)

(CN-kood 2910 10 00)

fluoroapatiit,

(CAS RN 1306-05-4)

(CN-kood 2835 39 00)

vesinikkloriid,

(CAS RN 7647-01-0)

(CN-kood 2806 10 00)

vesiniksulfiid,

(CAS RN 7783-06-4)

(CN-kood 2811 19 80)

isopropanool kontsentratsiooniga vähemalt 95 % või rohkem,

(CAS RN 67-63-0)

(CN-kood 2905 12 00)

mandelhape,

(CAS RN 90-64-2)

(CN-kood 2918 19 98)

metanool,

(CAS RN 67-56-1)

(CN-kood 2905 11 00)

metüülkloriid,

(CAS RN 74-87-3)

(CN-kood 2903 11 00)

metüüljodiid,

(CAS RN 74-88-4)

(CN-kood 2903 39 90)

metüülmerkaptaan,

(CAS RN 74-93-1)

(CN-kood 2930 90 99)

monoetüleenglükool,

(CAS RN 107-21-1)

(CN-kood 2905 31 00)

oksalüülkloriid,

(CAS RN 79-37-8)

(CN-kood 2917 19 90)

kaaliumsulfiid,

(CAS RN 1312-73-8)

(CN-kood 2830 90 85)

kaaliumtiotsüanaat,

(CAS RN 333-20-0)

(CN-kood 2842 90 80)

naatriumhüpoklorit,

(CAS RN 7681-52-9)

(CN-kood 2828 90 00)

väävel,

(CAS RN 7704-34-9)

(CN-kood 2802 00 00)

vääveldioksiid,

(CAS RN 7446-09-5)

(CN-kood 2811 29 05)

vääveltrioksiid,

(CAS RN 7446-11-9)

(CN-kood 2811 29 10)

tiofosforüülkloriid,

(CAS RN 3982-91-0)

(CN-kood 2853 00 90)

tri-isobutüülfosfaat,

(CAS RN 1606-96-8)

(CN-kood 2920 90 85)

valge/kollane fosfor,

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(CN-kood 2804 70 00)


(1)  Nagu on sätestatud komisjoni 9. oktoobri 2012. aasta rakendusmääruses (EL) nr 927/2012, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 304, 31.10.2012, lk 1).


II LISA

Punkti 11 alapunktis c osutatud kanded

IX.A2.010

Seadmed

Laboriseadmed, k.a selliste seadmete osad ja tarvikud, keemiliste ainete (purustavaks või mittepurustavaks) analüüsiks või määramiseks, välja arvatud seadmed (sealhulgas nende osad ja tarvikud), mis on spetsiaalselt valmistatud meditsiiniliseks otstarbeks.


Top