Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0483

Komisjoni määrus (EL) nr 483/2013, 24. mai 2013 , millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa EMPs kohaldatav tekst

OJ L 139, 25.5.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 315 - 317

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/483/oj

25.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 139/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 483/2013,

24. mai 2013,

millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarbekaupade teaduskomitee, mis muudeti vastavalt komisjoni 5. septembri 2008. aasta otsusele 2008/721/EÜ (millega luuakse teaduskomiteede ja ekspertide nõuandev struktuur tarbijaohutuse, rahvatervise ja keskkonnaga seotud valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/210/EÜ) (2) tarbijaohutuse komiteeks, otsustas oma 2. oktoobri 2007. aasta arvamuses, et toimikus esitatud andmed näitavad, et polüdokanool on madala toksilisusega ega kujuta endast ohtu tarbijate tervisele, kui seda kasutatakse pealejäetavates kosmeetikatoodetes kontsentratsioonis kuni 3 % ja mahapestavates kosmeetikatoodetes kuni 4 %. Lisaks väidab tarbekaupade teaduskomitee, et viimased teaduslikud tõendid ei kinnitanud polüdokanooli eeldatavat lokaalanesteetilist toimet. Seega ei avalda kosmeetikatoodetes ja nahahooldusvahendites sisalduv polüdokanool mõju naha tundlikkusele. Seepärast tuleks see kanda määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisasse.

(2)

Tarbijaohutuse komitee kinnitas 13.-14. detsembri 2011. aasta addendum’iga tarbekaupade teaduskomitee arvamuse järeldusi polüdokanooli kohta.

(3)

Arvestades, et polüdokanooli leiti nii süstitavatest kui ka paiksetest ravimitest kontsentratsioonidega, mis on madalamad tasemetest, mida tarbekaupade teaduskomitee peab ohutuks, taotles komisjon Euroopa Ravimiameti arvamust seda ainet sisaldavate paiksete toodete kohta. Inimtervishoius kasutatavate ravimite komitee 25. oktoobril 2011. aastal sõnastatud arvamuses järeldatakse, et polüdokanooli sisaldavad tooted ei vasta automaatselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) (3) artikli 1 lõikes 2 määratletud ravimitele. Lisaks toimib soovitatava kontsentratsiooni juures paiksetes toodetes kasutatav polüdokanool, mida kasutatakse soovituste kohaselt (3 % pealejäetavates toodetes ja 4 % mahapestavates kosmeetikatoodetes), detergendi või ioonide pindaktiivse ainena, mistõttu puuduvad neil toodetel ravimi tunnusjooned.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1223/2009 vastavalt muuta.

(5)

Eespool nimetatud piirangute kohaldamist tuleks kaheteist kuu võrra edasi lükata, et tööstusharu jõuaks toote koostises teha vajalikud muudatused.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. mai 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  ELT L 241, 10.9.2008, lk 21.

(3)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisale lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine määratlus

Piirangud

Kasutustingimuste ja hoiatuste sõnastus

Keemiline nimetus/INN

Koostisainete ühtses nimestikus kasutatav nimetus

CASi number

EÜ number

Toote liik, kehaosa

Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes

Muud

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„257

Polüdokanool

Laureth-9

3055-99-0

221-284-4

a)

Pealejäetavad tooted

a)

3,0 %

 

 

b)

Mahapestavad tooted

b)

4,0 %”


Top