Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0392

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 392/2013, 29. aprill 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas

OJ L 118, 30.4.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 243 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/392/oj

30.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 392/2013,

29. aprill 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008 mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 38 punkte c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikele 1 peab iga ettevõtja, kes toodab, valmistab ette, ladustab, viib turule, impordib või ekspordib tooteid, mis on toodetud kõnealuse määrusega kehtestatud tootmiseeskirjade kohaselt, lülitama oma ettevõtte kõnealuse määruse artiklis 27 nimetatud kontrollsüsteemi. Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 889/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga) (2) IV jaotisega on kehtestatud kõnealuse kontrollsüsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Kontrollsüsteemi raames peab ettevõtja teatama pädevale asutusele oma kohustusest, sealhulgas esitama teabe asjaomase kontrolliasutuse kohta, ja allkirjastama deklaratsiooni, et ta sooritab toiminguid vastavalt mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadele ning nõustub rikkumiste või eeskirjade eiramiste korral meetmete rakendamisega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõikega 2 on ette nähtud teabe edastamine eeskirjade eiramise ja rikkumisjuhtude kohta, mis mõjutavad toote mahepõllumajanduslikku seisundit. Tõhususe suurendamiseks peaksid ettevõtjad teavitama oma kontrolliasutust või kontrollorganit mis tahes eeskirjade eiramisest või rikkumisjuhtudest, mis mõjutavad nende toote või teistelt ettevõtjatelt saadud mahepõllumajanduslike toodete mahepõllumajanduslikku seisundit.

(4)

Võttes arvesse kontrollsüsteemi rakendamise kogemusi ja mahepõllumajandussektori huve, on asjakohane kehtestada selliste proovide minimaalne arv, mida kontrolliasutused või kontrollorganid igal aastal võtavad ja analüüsivad, lähtudes üldisest hinnangust mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade mittetäitmise ohu kohta. Juhul kui kontrolliasutustel või kontrollorganitel tekib kahtlus, et kasutatakse mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatuid tooteid, peaksid nad võtma kõnealustest toodetest proovid ja neid analüüsima. Sel juhul ei tuleks proovide miinimumarvu kohaldada. Liidu mahepõllumajanduslike eeskirjade mittetäitmise tuvastamiseks võivad kontrolliasutused või kontrollorganid toodetest proove võtta ja neid analüüsida ka mis tahes muudel juhtudel.

(5)

Arvestades kontrollsüsteemi rakendamise kogemusi ja mahepõllumajandussektori huve, on asjakohane näha ette asjaomase teabe edastamine juhul, kui ettevõtjat või tema allhankijaid kontrollivad mitu kontrolliasutust või kontrollorganit või kui ettevõtjad või allhankijad vahetavad oma kontrolliasutust või kontrollorganit. Selleks et hallata kontrollsüsteemi, tuleks võimaldada asjaomase teabe vahetust ja kõnealustele ettevõtjate kontrollitoimikute edastamist, järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (3) sätestatud isikuandmete kaitse nõudeid. Ettevõtjad peaksid andma nõusoleku neid puudutavate andmete ning kogu nende tegevusega seotud teabe edastamise ja vahetamisega kontrollsüsteemi raames.

(6)

Selleks et tagada kontrollsüsteemi ühtne kohaldamine ja vältida ebamäärasust, tuleks lisada määruse (EÜ) nr 889/2008 mõistete osasse mõiste „kontrollitoimik”.

(7)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 3 on seoses tõendavate dokumentide vormiga osutatud elektroonilisele sertifitseerimisele. Tuleks selgitada, et elektroonilise sertifitseerimise puhul ei ole tõendavatel dokumentidel allkiri nõutav, kui võltsimiskindel elektrooniline meetod võimaldab tõendava dokumendi autentsust näidata muul viisil.

(8)

Kogemused on näidanud, et juhul, kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramise või rikkumise seoses selliste toodete nõuetele vastavusega, mis on imporditud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõigete 2 ja 3 või komisjoni 8. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1235/2008 (millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta) (4) artikli 19 alusel, vajab selgitamist liikmesriikidevahelise teabe vahetamise küsimus.

(9)

Lisaks tuleks täpsustada liikmesriikidevahelise teabevahetuse korda seoses eeskirjade eiramise või rikkumistega, võttes arvesse alates 2009. aastast kasutatud parimaid tavasid.

(10)

Selleks et tagada vastavus komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määruse (EL) nr 65/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas) (5) artikli 33 lõikele 1, tuleks täpsustada, et juhul, kui kontrolle ei tee makseasutus, peaksid liikmesriigid tagama makseasutusele piisava teabe tehtud kontrollide kohta.

(11)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (6) artikli 44 lõike 1 punktiga a peavad liikmesriigid näitama oma aastaaruannetes ära mitmeaastastes riiklikes kontrollikavades tehtavad muudatused, mis on tehtud muu hulgas uute õigusaktide arvessevõtmiseks. Komisjonil peaksid olema kõik vajalikud andmed ja teave pädevate asutuste poolt liikmesriikides teostatud mahepõllumajandusliku tootmise järelevalve kohta. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid muudaksid oma riiklikke kontrollikavasid nii, et järelevalve ning kõnealused muudatused ja asjaomased mahepõllumajandusandmed kajastuksid määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 44 osutatud aastaaruandes. Liikmesriikidel tuleks lubada esitada kõnealused mahepõllumajandusandmed riiklikus kontrollikavas ja aastaaruandes eraldi peatükina.

(12)

Lisaks kontrollikohustustele, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 882/2004, määruse (EÜ) nr 834/2007 V jaotises ja määruses (EÜ) nr 889/2008, tuleks sätestada konkreetsemad sätted kontrollide kohta mahepõllumajandussektoris. Kui pädev asutus delegeerib kontrolliülesanded eraettevõtjana tegutsevatele kontrollorganitele, on määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud üksikasjalikumad nõuded ja kohustused, millele iga kontrollorgan peab vastama.

(13)

Kogemused on näidanud, et teatavad mahepõllumajandusliku tootmise kontrolli käsitlevad sätted peaksid olema üksikasjalikumad, seda eelkõige pädevate asutuste järelevalve tugevdamiseks nende kontrollorganite üle, kellele kontrolliülesanded on delegeeritud. Kõnealused sätted tuleks kaasata ühtsete miinimumnõuetena määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 kohasesse liikmesriikide kontrollsüsteemi.

(14)

Reguleerivate nõuete täitmise tagamiseks peaks liikmesriikide pädevatel asutustel olema dokumenteeritud kord, mille alusel kontrollorganitele ülesandeid delegeerida ja kõnealuste organite üle järelevalvet teostada.

(15)

Tuleks tõhustada pädevate asutuste poolt teostatud järelevalvet käsitlevat teabevahetust nii liikmesriikide sees, liikmesriikide vahel kui ka liikmesriikide ja komisjoni vahel ning võtta vastu ühtsed miinimumnõuded.

(16)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 889/2008 vastavalt muuta.

(17)

Kontrollikorra tõhustamiseks tuleks käesoleva määrusega lisatavaid täiendavaid üksikasju, mida tuleks arvestada ettevõtja kohustuse puhul seoses ettevõtja poolt määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõike 2 kohaselt allkirjastatud deklaratsiooniga, kohaldada ka neile ettevõtjatele, kes on allkirjastanud asjaomase deklaratsiooni enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

(18)

Selleks et tagada sujuv üleminek praeguselt kontrollsüsteemilt muudetud süsteemile, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2014.

(19)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 889/2008 muutmine

Määrust (EÜ) nr 889/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt s:

„s)   „kontrollitoimik”– kogu teave ja kõik dokumendid, mille määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 28 osutatud kontrollsüsteemi alla kuuluv ettevõtja edastab kontrollsüsteemi jaoks liikmesriigi pädevatele asutustele või kontrolliasutustele ja kontrollorganitele, sealhulgas kogu asjakohane teave ja kõik dokumendid kõnealuse ettevõtja või tema tegevuse kohta, mis on pädevate asutuste, kontrolliasutuste ja kontrollorganite valduses, välja arvatud teave või dokumendid, mis ei mõjuta kontrollsüsteemi toimimist.”

2)

Artikli 63 lõike 2 teise lõiku lisatakse järgmised punktid d–h:

„d)

juhul, kui asjaomase liikmesriigi loodud kontrollsüsteemi kohaselt kontrollivad ettevõtjat ja/või tema allhankijaid mitu kontrolliasutust või kontrollorganit, anda nõusolek selleks, et kõnealused asutused või organid vahetavad omavahel teavet;

e)

juhul, kui ettevõtja ja/või tema allhankijad vahetavad oma kontrolliasutusi või kontrollorganit, anda nõusolek selleks, et kontrollitoimikud edastatakse uuele kontrolliasutusele või kontrollorganile;

f)

juhul, kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, anda nõusolek selleks, et viivitamata teavitatakse asjaomaseid pädevaid asutusi ja kontrolliasutusi või kontrollorganeid;

g)

juhul, kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, anda nõusolek selleks, et kontrollitoimikut säilitatakse vähemalt viis aastat;

h)

nõustuma teavitama asjakohast/asjakohaseid kontrolliasutust või -asutusi või kontrollorganit või -organeid viivitamata kõigist eeskirjade eiramistest või rikkumistest, mis mõjutavad nende toote või teistelt ettevõtjatelt või allhankijatelt saadud mahepõllumajanduslike toodete mahepõllumajanduslikku seisundit.”

3)

Artikli 65 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kontrolliasutus või kontrollorgan võtab proove ja analüüsib neid, et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete kasutamist, kontrollida, kas tootmistehnoloogia ei ole vastuolus mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadega, või et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud toodete poolt tekitatud võimalikku saastumist. Kontrolliasutuse või kontrollorgani võetavate ja analüüsitavate proovide arv vastab igal aastal vähemalt 5 protsendile tema kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate arvust. Nende ettevõtjate valim, kelle juurest tuleb proove võtta, põhineb üldisel hinnangul mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade mittetäitmise ohu kohta. Üldise hinnangu puhul tuleb võtta arvesse kõiki tootmis-, ettevalmistus- ja turustusetappe.

Kontrolliasutus või kontrollorgan võtab proove ja analüüsib neid iga kord, kui tekib kahtlus mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete või tootmisviiside kasutamise kohta. Sel juhul võetavate ja analüüsitavate proovide miinimumarvu ei kohaldata.

Kontrolliasutus või kontrollorgan võib toodetest proove võtta ja neid analüüsida ka muul juhul, et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises lubamatute toodete kasutamist, kontrollida, kas tootmistehnoloogia ei ole vastuolus mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjadega, või et tuvastada mahepõllumajanduslikus tootmises keelatud toodete poolt tekitatud võimalikku saastumist.”

4)

Artikli 68 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 29 lõikes 3 osutatud elektroonilise sertifitseerimise korral ei ole allkiri tõendava dokumendi lahtris 8 nõutav, kui võltsimiskindel elektrooniline meetod võimaldab tõendava dokumendi autentsust näidata muul viisil.”

5)

Artiklid 92 ja 92a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 92

Kontrolliasutuste, kontrollorganite ja pädevate asutuste vaheline teabevahetus

1.   Kui ettevõtjat ja/või tema allhankijat kontrollivad eri kontrolliasutused või kontrollorganid, vahetavad kontrolliasutused või kontrollorganid teavet kontrollitavate toimingute kohta.

2.   Kui ettevõtjad ja/või nende allhankijad muudavad oma kontrolliasutust või kontrollorganit, teavitavad asjaomased kontrolliasutused või kontrollorganid sellest viivitamata pädevat asutust.

Endine kontrolliasutus või kontrollorgan annab vajaliku osa asjaomase ettevõtja kontrollitoimikust ja artikli 63 lõike 2 teises lõigus osutatud aruanded üle uuele kontrolliasutusele või kontrollorganile.

Uus kontrolliasutus või kontrollorgan teeb kindlaks, kas ettevõtja on juba käsitlenud või käsitleb eelmise kontrolliasutuse või kontrollorgani aruandes märgitud mittevastavusi.

3.   Kui ettevõtja lõpetab oma liikmestaatuse kontrollsüsteemis, teavitab ettevõtja kontrolliasutus või kontrollorgan sellest viivitamata pädevat asutust.

4.   Kui kontrolliasutus või kontrollorgan avastab toote mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavaid eeskirjade eiramisi või rikkumisi, teavitab ta sellest viivitamata selle liikmesriigi pädevat asutust, kes on asjaomase kontrolliasutuse või kontrollorgani määranud või heaks kiitnud kooskõlas määruse (EÜ) nr 834/2007 artikliga 27.

Kõnealune pädev asutus võib nõuda omal algatusel ka muud teavet toote rikkumiste või eeskirjade eiramiste kohta.

Kui eeskirjade eiramisi või rikkumisi avastatakse sellise toote puhul, mille suhtes teeb kontrolli muu kontrolliasutus või kontrollorgan, teavitatakse sellest samuti viivitamata kõnealust asutust või organit.

5.   Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed ning kehtestavad dokumenteeritud korra, et võimaldada teabevahetust liikmesriikide määratud kontrolliasutuste ja/või kõigi nende kontrollorganite vahel, mis nad on heaks kiitnud määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 kohaselt, sealhulgas teabevahetuse korra, et kontrollida nimetatud määruse artikli 29 lõikes 1 osutatud tõendavaid dokumente.

6.   Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed ning kehtestavad dokumenteeritud korra, et tagada käesoleva määruse artiklis 65 osutatud kontrollimiste ja kontrollkäikude tulemusi käsitleva teabe edastamine makseasutustele vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 65/2011 (7) artikli 33 lõikele 1.

Artikkel 92a

Liikmesriikide ja komisjoni vaheline teabevahetus

1.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi ja rikkumisi seoses mõnest teisest liikmesriigist pärit tootega, mis kannab määruse (EÜ) nr 834/2007 IV jaotises ning käesoleva määruse III jaotises ja/või XI lisas osutatud märgiseid, teavitab ta sellest viivitamata liikmesriiki, kes määras kontrolliasutuse või kiitis heaks kontrollorgani, teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu.

2.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi või rikkumisi seoses sellega, et määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 33 lõike 2 või 3 alusel imporditud tooted ei vasta nõuetele, mis on sätestatud nimetatud määruses või määruses (EÜ) nr 1235/2008, teavitab ta viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu.

3.   Kui liikmesriik tuvastab eeskirjade eiramisi või rikkumisi seoses sellega, et määruse (EÜ) nr 1235/2008 artikli 19 alusel imporditud tooted ei vasta nõuetele, mis on sätestatud nimetatud määruses ja määruses (EÜ) nr 834/2007, teavitab ta viivitamata loa väljastanud teist liikmesriiki ja komisjoni käesoleva määruse artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu. Juhul kui eeskirjade eiramisi või rikkumisi tuvastatakse sellise toote puhul, millele liikmesriik on määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklis 19 osutatud loa ise välja andnud, edastatakse teade teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

4.   Eeskirjade eiramisi või rikkumisi uurib liikmesriik, kes on saanud lõike 1 või 3 kohase teate nõuetele mittevastavate toodete kohta, või liikmesriik, kes on tootele, mille puhul eeskirjade eiramine või rikkumine tuvastati, määruse (EÜ) nr 1235/2008 artiklis 19 osutatud loa välja andnud. Liikmesriik võtab viivitamata vajalikud meetmed.

Ta teavitab seda liikmesriiki, kes teate saatis, teisi liikmesriike ja komisjoni uurimise tulemustest ja võetud meetmetest, vastates esialgsele teatele artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi kaudu. Vastus saadetakse 30 kalendripäeva jooksul arvestatuna esialgse teate esitamise kuupäevast.

5.   Vajaduse korral võib esialgse teate saatnud liikmesriik küsida vastanud liikmesriigilt täiendavat teavet. Pärast seda, kui liikmesriik on saanud teavitatud liikmesriigilt vastuse või täiendava teabe, peab ta kindlasti tegema vajalikud kanded artikli 94 lõikes 1 osutatud süsteemi ja ajakohastama sealseid andmeid.

Artikkel 92b

Teabe avaldamine

Liikmesriigid teevad asjakohasel viisil, sh internetis avaldades, avalikkusele kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 28 lõikes 5 osutatud ajakohastatud registrid, mis sisaldavad iga ettevõtja kohta uuendatud tõendavaid dokumente, nagu on ette nähtud nimetatud määruse artikli 29 lõikega 1, ning kasutavad selleks käesoleva määruse XII lisas esitatud vormi. Liikmesriigid järgivad hoolikalt isikuandmete kaitse nõudeid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ (8).

6)

IV jaotisele lisatakse järgmine 9. peatükk:

9.   PEATÜKK

Pädevate asutuste teostatav järelevalve

Artikkel 92c

Kontrollorganitega seotud järelevalvetegevus

1.   Pädevate asutuste järelevalvetegevuses, mille puhul vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 4 punktile b delegeeritakse kontrolliülesanded kontrollorganitele, keskendutakse kõnealuste kontrollorganitele tegevuse tulemuslikkuse hindamisele, võttes arvesse riikliku akrediteerimisasutuse töö tulemusi, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 (9) artikli 2 lõikes 11.

Kõnealune järelevalvetegevus hõlmab hinnangut kontrollorganite sisemenetlusele kontrollitoimiku kontrollimiseks, haldamiseks ja läbivaatamiseks, võttes arvesse määrusega (EÜ) nr 834/2007 kehtestatud kohustusi, samuti mittevastavuste käsitlemise ning protestide ja kaebuste käsitlemise kontrolli.

2.   Pädevad asutused peavad nõudma, et kontrollorganid esitaksid dokumentatsiooni oma riskianalüüsi menetluse kohta.

Riskianalüüsi menetlus kavandatakse selliselt, et

a)

riskianalüüsi tulemused moodustaksid aluse, mille põhjal määratakse kindlaks iga-aastaste etteteatamata või etteteatatud kontrollimiste ja kontrollkäikude intensiivsus;

b)

vähemalt 10 % lepinguliste ettevõtjate puhul tehakse vastavalt riskikategooriale täiendavad artikli 65 lõike 4 kohased pistelised kontrollkäigud;

c)

vähemalt 10 % kõigist artikli 65 lõigete 1 ja 4 kohastest kontrollimistest ja kontrollkäikudest tehakse ette teatamata;

d)

ettevõtjad, kelle juurde etteteatamata kontrollimisi ja kontrollkäike tegema minnakse, valitakse lähtuvalt riskianalüüsist ning täiendavad etteteatamata kontrollkäigud kavandatakse riski taseme alusel.

3.   Kontrolliülesandeid kontrollorganitele delegeerivad pädevad asutused veenduvad, et asutuste kontrollorganite töötajatel oleksid piisavad teadmised, sealhulgas toodete mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavate ohuelementide tundmine, kvalifikatsioon ning väljaõpe ja kogemused seoses mahepõllumajandusliku tootmisega üldiselt ning eelkõige seoses asjakohaste liidu eeskirjadega, samuti et kehtiksid asjakohased eeskirjad kontrollijate rotatsiooni kohta.

4.   Pädevatel asutustel on dokumenteeritud kord, mille alusel delegeerida kontrollorganitele ülesanded määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 5 kohaselt ja teostada käesoleva artikli kohast järelevalvet, ja selles korras on üksikasjalikult kindlaks määratud, milline teave tuleb kontrollorganile esitada.

Artikkel 92d

Eeskirjade eiramiste ja rikkumiste korral võetavate meetmete kataloog

Pädevad asutused võtavad vastu ja edastavad kontrollorganitele, kellele kontrolliülesanded on delegeeritud, kataloogi, milles on loetelu toodete mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavatest eeskirjade eiramistest ja rikkumistest ning vastavatest meetmetest, mida kontrollorganid peavad võtma, kui nende kontrolli all olevate ettevõtjate puhul esineb mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade eiramist või rikkumisi.

Pädev asutus võib lisada kataloogi omal algatusel ka mis tahes muud asjakohast teavet.

Artikkel 92e

Kontrollorganite iga-aastane kontrollimine

Pädevad asutused korraldavad iga-aastase kontrollkäigu kontrollorganite juurde, kellele on määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 4 punkti b kohaselt kontrollimine delegeeritud. Iga-aastasel kontrollkäigul lähtub pädev asutus riikliku akrediteerimisasutuse töö tulemustest, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 lõikes 11. Iga-aastase kontrollkäigu jooksul kontrollib pädev asutus eelkõige järgmist:

a)

vastavust kontrollorgani standardkontrollimenetlusele, mille kontrollorgan on esitanud pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 6 punkti a kohaselt;

b)

et kontrollorganil on vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõike 5 punktile b piisav arv sobiva kvalifikatsiooniga ja kogenud töötajaid ning et koolitus mahepõllumajanduslikku seisundit mõjutavate ohtude kohta on toimunud;

c)

et kontrollorganil on olemas ja kasutusel dokumenteeritud kord ja vormid järgmiste toimingute jaoks:

i)

iga-aastase riskianalüüsi tegemiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 27 lõikele 3;

ii)

riskipõhise valimi moodustamise strateegia koostamiseks, proovide võtmiseks ja laboratoorse analüüsi tegemiseks;

iii)

teabevahetuseks teiste kontrollorganite ja pädeva asutusega;

iv)

tema kontrolli alla kuuluvate ettevõtjate esialgse kontrolli ja järelkontrolli tegemiseks;

v)

eeskirjade eiramiste ja rikkumiste puhul kohaldatavate meetmete rakendamiseks ja uuendamiseks;

vi)

tema kontrolli all olevate ettevõtjate isikuandmete kaitse nõuete järgimiseks, nagu on sätestanud liikmesriigid, kus pädev asutus tegutseb, ja kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ.

Artikkel 92f

Mahepõllumajandusandmed mitmeaastases riiklikus kontrollikavas ja aastaaruandes

Liikmesriigid tagavad, et nende määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 41 osutatud mitmeaastased riiklikud kontrollikavad hõlmavad mahepõllumajandusliku tootmise kohta käesoleva määruse kohaselt teostatud kontrolli järelevalvet ning et konkreetsed andmed kõnealuse järelevalve kohta (edaspidi „mahepõllumajandusandmed”) lisatakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 44 osutatud aastaaruandesse. Mahepõllumajandusandmed peavad hõlmama käesoleva määruse XIIIb lisas loetletud teemasid.

Mahepõllumajandusandmed põhinevad kontrollorganite ja/või kontrolliasutuste tehtud kontrollimistel saadud teabel ning pädeva asutuse tehtud audititel.

Andmed 2014. aasta kohta esitatakse alates 2015. aastast vastavalt käesoleva määruse XIIIc lisas esitatud vormile.

Liikmesriigid võivad sisestada mahepõllumajandusandmeid oma riiklikku kontrollikavasse ja aastaaruandesse mahepõllumajandust käsitleva peatükina.

7)

Lisatakse XIIIb ja XIIIc lisad, mille tekst on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Üleminekusätted

Määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõike 2 esimese lõigu punkte d–h, mis on lisatud käesoleva määruse artikli 1 punktiga 2, kohaldatakse ka ettevõtjatele, kes on allkirjastanud määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 63 lõikes 2 osutatud deklaratsiooni enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 189, 20.7.2007, lk 1.

(2)  ELT L 250, 18.9.2008, lk 1.

(3)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(4)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 25.

(5)  ELT L 25, 28.1.2011, lk 8.

(6)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(7)  ELT L 25, 28.1.2011, lk 8.

(8)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.”

(9)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.”


LISA

XIIIb LISA

Teemad, mida riiklik pädev asutus peab käsitlema artiklis 92f osutatud mahepõllumajandusandmetes

1.   Teave mahepõllumajandusliku tootmise valdkonna pädeva asutuse kohta:

milline asutus on pädev asutus,

pädeva asutuse käsutuses olevad vahendid,

pädeva asutuse tehtud auditite kirjeldus (kuidas, kelle poolt),

pädeva asutuse dokumenteeritud kord.

2.   Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi kirjeldus:

kontrollorganite ja/või kontrolliasutuste süsteem,

kontrollsüsteemiga hõlmatud registreeritud ettevõtjad – vähemalt iga-aastane kontroll,

riskipõhise lähenemise rakendamise viisid.

3.   Teave kontrollorganite/kontrolliasutuste kohta:

kontrollorganite/kontrolliasutuste nimekiri,

kontrollorganitele delegeeritud / kontrolliasutustele antud ülesanded,

delegeeritud kontrollorganite järelevalve (kelle poolt ja kuidas),

mitme kontrollorgani/kontrolliasutuse puhul nende tegevuse kooskõlastamine,

kontrollimisi tegevate töötajate väljaõpe,

etteteatatud/etteteatamata kontrollimised ja kontrollkäigud.

XIIIc LISA

Artiklis 92f osutatud mahepõllumajandusandmete esitamise vormid

Mahepõllumajandussektoris toimunud ametlike kontrollimiste aruanne

Riik:

Aasta:

1)   Teave ettevõtjate kontrollimise kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Kontrolliasutuse või kontrollorgani kohta registreeritud ettevõtjate arv

Registreeritud ettevõtjate arv

Aastane kontrollimiste arv

Täiendavate riskipõhiste kontrollkäikude arv

Kontrollimiste/kontrollkäikude koguarv

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

Põllumajandustootjad (1)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (2)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber või pädeva asutuse nimi

Registreeritud ettevõtjate arv

Analüüsitud proovide arv

Selliste proovide arv, mis osutavad määruste (EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 1235/2008 rikkumisele

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

Põllumajandustootjad (4)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (5)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Registreeritud ettevõtjate arv

Tuvastatud eiramisjuhtude või rikkumiste arv (10)

Kohaldatud meetmete arv partii või tootmistsükli kohta (11)

Kohaldatud meetmete arv ettevõtja kohta (12)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

Põllumajandustootjad (7)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (8)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   Teave järelevalve ja auditite kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Kontrolliasutuse või kontrollorgani kohta registreeritud ettevõtjate arv

Registreeritud ettevõtjate arv

Dokumentide läbivaatamine ja kontori auditeerimine (16)

(Kontrollitud ettevõtja toimikute arv)

Auditite arv (17)

Vaatlusauditite arv (18)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

Põllumajandustootjad (13)

Põllumajanduslikud loomakasvatusüksused

Töötlejad (14)

Importijad

Eksportijad

Muud ettevõtjad (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   Järeldused mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi kohta

Kontrollorgani või kontrolliasutuse koodnumber

Heakskiidu tagasivõtmine

Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi tulemusliku toimimise tagamiseks võetud meetmed (rakendamine)

Jah/Ei

alates

(kuupäev)

kuni

(kuupäev)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise kontrollsüsteemi üldise toimimise aruanne:


(1)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(2)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(3)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(4)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(5)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(6)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(7)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(8)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(9)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(10)  Üksnes sellised eeskirjade eiramised ja rikkumised, mis mõjutavad toodete mahepõllumajanduslikku seisundit ja/või mille suhtes on juba mingit meedet kohaldatud.

(11)  Kui tuvastatud rikkumine seisneb käesolevas määruses sätestatud nõuetele mittevastavuses, tagab kontrolliasutus või kontrollorgan, et sellise toote märgistusel ja reklaamil, mille kogu partiid või tootmistsüklit rikkumine hõlmab, ei ole viidet mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile, tingimusel et meede on vastavuses rikutud nõude olulisusega ning rikkumise iseloomu ja sellega seotud konkreetsetele asjaoludega (vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõike 1 esimesele lõigule).

(12)  Kui on tuvastatud tõsine või pikaajalise mõjuga rikkumine, keelavad kontrolliasutus või kontrollorgan asjaomasel ettevõtjal selliste toodete, mille märgistusel ja reklaamil on viide mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile, turustamise liikmesriigi pädeva asutusega kokku lepitavaks ajavahemikuks (vastavalt määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 30 lõike 1 teisele lõigule).

(13)  Põllumajandustootjate hulka kuuluvad järgmised: üksnes põllumajandustootjad; tootjad, kes on ka töötlejad; tootjad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(14)  Töötlejate hulka kuuluvad järgmised: üksnes töötlejad; töötlejad, kes on ka importijad; muud mujal liigitamata segatootjad.

(15)  Muude ettevõtjate hulka kuuluvad edasimüüjad (hulgimüüjad, jaemüüjad) ja muud mujal liigitamata ettevõtjad.

(16)  Kontrollorgani struktuuri, toimimist ja kvaliteedijuhtimist kirjeldavate asjaomaste dokumentide läbivaatamine. Kontrollorgani kontori auditeerimine, sealhulgas ettevõtja toimikute kontrollimine ning mittevastavuste ja kaebustega tegelemise kontrollimine, mis hõlmab vähimat kontrollisagedust, riskipõhise lähenemisviisi kasutamist, etteteatamata ja järelkülastusi, proovide võtmise korda ja teabevahetust teiste kontrollorganite ja kontrolliasutustega.

(17)  Audit: pädeva asutuse kontrollkäik ettevõttesse, et kontrollida kontrollorgani tegevuskorra nõuetelevastavust ja tema tegevuse tõhusust.

(18)  Vaatlusaudit: pädeva asutuse kontrollorgani inspektori kontrollkäigul tehtud vaatlus.


Top