Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0068

Komisjoni määrus (EL) nr 68/2013, 16. jaanuar 2013 , söödamaterjalide kataloogi kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 29, 30.1.2013, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 14 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj

30.1.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 29/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 68/2013,

16. jaanuar 2013,

söödamaterjalide kataloogi kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, (1) eriti selle artikli 26 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. juuni 2011. aasta määrusega (EL) nr 575/2011 söödamaterjalide kataloogi kohta (2) (edaspidi „kataloog”) asendati söödamaterjalide kataloogi esimene versioon, mis sätestati komisjoni 19. märtsi 2010. aasta määruses (EL) nr 242/2010 söödamaterjalide kataloogi koostamise kohta (3).

(2)

Euroopa söödakäitlejate asjaomased esindajad on muude huvitatud isikutega konsulteerides ja koostöös liikmesriikide pädevate ametiasutustega võtnud arvesse Euroopa Toiduohutusameti arvamustes esitatud asjakohaseid kogemusi ning teaduse ja tehnoloogia arengut ja on välja töötanud määruse (EL) nr 575/2011 muudatused.

(3)

Muudatused hõlmavad uusi kandeid töötlemisviiside ja söödamaterjalide kohta ning olemasolevate kannete parandusi, eelkõige õli ja rasva derivaatide kohta.

(4)

Peale selle käsitlevad muudatused valmistamisprotsessist või abiainetest pärinevate keemiliste lisandite suurimat lubatud sisaldust, mis määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktile 1. ELi toidualaste õigusnormidega kooskõlas toodetud endise toidu, nagu toodangu ülejääkide, moondunud toodete või säilivustähtaja ületanud toidu suhtes tuleks kohaldada erieeskirju.

(5)

Määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklis 26 ette nähtud tingimused on täidetud.

(6)

Võttes arvesse määrusesse (EL) nr 575/2011 tehtavate muudatuste suurt arvu, tuleks ühtsuse, selguse ja lihtsuse huvides kõnealune määrus kehtetuks tunnistada ja asendada.

(7)

Seega on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vähendada ettevõtjate halduskoormust ja vältida tarbetuid häireid kaubanduses.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklis 24 osutatud söödamaterjalide kataloog koostatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määrus (EL) nr 575/2011 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 3

Söödamaterjale, mis on märgistatud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 575/2011 enne 19. augustit 2013, võib turule viia ning kasutada kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.

(2)  ELT L 159, 17.6.2011, lk 25.

(3)  ELT L 77, 24.3.2010, lk 17.


LISA

SÖÖDAMATERJALIDE KATALOOG

A   OSA

Üldsätted

(1)

Kataloogi kasutamine on söödakäitlejate poolt vabatahtlik. C osas loetletud söödamaterjali nimetust võib kasutada üksnes söödamaterjali puhul, mis vastab kõnealuse kande nõuetele.

(2)

Kõik C osa söödamaterjalide loetelu kanded peavad vastama söödamaterjalide kasutamise piirangutele kooskõlas liidu asjaomaste õigusaktidega. Kataloogi kantud söödamaterjale kasutavad söödakäitlejad tagavad, et söödamaterjal vastab määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 4 nõuetele.

(3)

„Endine toit” tähendab toitu (v.a toidujäätmed), mis on valmistatud inimtarbimiseks kooskõlas kõigi ELi toidualaste normidega, kuid mis ei ole enam inimtoiduks ettenähtud kas praktilistel või logistilistel põhjustel või seoses tootmis-, pakendamis- või muude vigadega ning mis ei põhjusta söödana kasutamise korral mingeid terviseohte. Määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktis 1 osutatud maksimumsisalduse kindlaksmääramist ei kohaldata endise toidu ja toidujäätmete suhtes. Seda kohaldatakse juhul, kui neid söödana täiendavalt töödeldakse.

(4)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 183/2005 (1) artiklis 4 osutatud heale tavale ei sisalda söödamaterjalid valmistamisprotsessist ja abiainetest pärinevaid keemilisi lisandeid, välja arvatud juhul, kui kataloogis on määratud suurim lubatud sisaldus. Söödas keelatud aineid ei või esineda ning selliste ainete puhul ei määrata kindlaks suurimat lubatud sisaldust. Läbipaistvuse eesmärgil lisavad söödakäitlejad söödamaterjalidele, mille puhul on jääkained lubatud, asjaomase teabe tavapärase kaubandustegevuse raames.

(5)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 183/2005 artiklis 4 osutatud hea tavaga ja järgides ALARA (2) põhimõtet, kuid ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 183/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (5) kohaldamist, on asjakohane söödamaterjalide kataloogis täpsustada nende valmistamisprotsessist ja abiainetest pärinevate keemiliste lisandite maksimumsisaldus, mida on söödamaterjalis rohkem kui 0,1 %. Kataloogis võib kindlaks määrata ka selliste keemiliste lisandite ja abiainete maksimumsisalduse, mida esineb vähem kui 0,1 %, kui seda peetakse hea kauplemistava kohaselt sobivaks. Kui käesoleva lisa B või C osas ei ole teisiti märgitud, on kõik maksimumsisaldused väljendatud massiprotsendina.

(6)

Keemiliste lisandite ja abiainete maksimumsisaldused on esitatud kas töötlemisviiside kirjelduses B osas, söödamaterjali kirjelduses C osas või asjaomase kategooria lõpus C osas. Kui C osas ei ole konkreetset maksimumsisaldust kindlaks määratud, kohaldatakse asjaomase töötlemisviisi puhul B osas sätestatud maksimumsisaldust kõikidele C osas loetletud söödamaterjalidele juhul, kui söödamaterjali kirjelduses osutatakse asjaomasele töötlemisviisile ja kui asjaomane töötlemisviis vastab B osas esitatud kirjeldusele.

(7)

Söödamaterjali botaaniline puhtusaste on vähemalt 95 %. Eelmisest tootmistsüklist pärinevate botaaniliste lisandite, nagu muude õliseemnete või õliviljade sisaldus ei ületa 0,5 % iga õliseemne või õlivilja liigi kohta. Neist üldeeskirjadest erinevuse puhuks tuleb C osa söödamaterjalide loetelus kindlaks määrata konkreetne norm.

(8)

Söödamaterjali nimele lisatakse (6) B osas olevas töötlemisviiside sõnastikus loetletud ühe või mitme töötlemisviisi üldnimetus/-omadus näitamaks, et kõnealust söödamaterjali on nimetatud viisil või viisidel töödeldud. Söödamaterjal, mille nimi on kombinatsioon C osas loetletud nimest ja B osas loetletud ühe või mitme töötlemisviisi üldnimetusest/-omadusest, loetakse kataloogi kuuluvaks ning tema märgistusel peab olema esitatud kohustuslik teave asjaomase söödamaterjali kohta, mis on esitatud vastavalt B ja C osa viimases veerus. Kui töötlemisviisi puhul kasutatav konkreetne meetod on märgitud B osa viimases veerus, tuleb see esitada ka söödamaterjali nimes.

(9)

Kui söödamaterjali töötlemisviis erineb B osas töötlemisviiside sõnastikus esitatud asjaomase töötlemisviisi kirjeldusest, tuleb töötlemisviis esitada asjaomase söödamaterjali kirjelduses.

(10)

Paljude söödamaterjalide puhul võib kasutada sünonüüme. Sellised sünonüümid lisatakse nurksulgudes asjaomase söödamaterjali kande veergu „Nimetus” C osa söödamaterjalide loetelus.

(11)

Söödamaterjalide kirjelduses C osa söödamaterjalide loetelus kasutatakse sõna „kõrvalsaadus” asemel sõna „toode”, et kajastada turuolukorda ja söödakäitlejate tegelikku keelekasutust, mille eesmärk on esile tõsta söödamaterjalide kaubanduslikku väärtust.

(12)

Taime botaaniline nimi esitatakse ainult kõnealust taime käsitleva esimese kande kirjelduses C osa söödamaterjalide loetelus.

(13)

Teatava kataloogi kantud söödamaterjali analüütiliste koostisosade kohustusliku märgistamise aluseks on vajadus näidata, kas konkreetse koostisosa kontsentratsioon teatavas tootes on kõrge või kas töötlemisviis on muutnud toote toiteomadusi.

(14)

Määruse (EÜ) 767/2009 artikli 15 punktis g on koostoimes sama määruse I lisa punktiga 6 ette nähtud märgistamisnõuded niiskusesisalduse kohta. Sama määruse artikli 16 lõike 1 punktis b on koostoimes sama määruse V lisaga ette nähtud märgistamisnõuded muude analüütiliste koostisosade kohta. Peale selle tuleb määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punkti 5 kohaselt esitada märgistusel soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui see on suurem kui 2,2 % üldjuhul või teatavate söödamaterjalide puhul siis, kui see ületab selle määruse V lisa asjaomases jaos määratud taset. Mõned C osa söödamaterjalide loetelu kanded erinevad nendest nõuetest järgmises:

a)

C osa söödamaterjalide loetelus analüütilisi koostisosi käsitlev kohustuslik teave asendab määruse (EÜ) nr 767/2009 V lisa asjaomases jaos ettenähtud kohustusliku teabe.

b)

Kui C osa söödamaterjalide loetelus on kohustusliku teabe veerg täitmata jäetud selliste analüütiliste koostisosade osas, millest oleks määruse (EÜ) nr 767/2009 V lisa asjaomase jao kohaselt tulnud teatada, ei tule ühtki neist koostisosadest märgistada. Kui soolhappes lahustumatu tuha sisaldus on suurem kui 2,2 %, tuleb see siiski märkida ka juhul, kui C osa söödamaterjalide loetelus ei ole sisalduse taset ette nähtud.

c)

Kui C osa söödamaterjalide loetelu kohustusliku teabe veerus on kehtestatud üks või enam konkreetset niiskusesisalduse taset, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punktis 6 ettenähtud taseme asemel neid tasemeid. Kui niiskusesisaldus on väiksem kui 14 %, ei ole selle deklareerimine kohustuslik. Kui kõnealuses veerus ei ole konkreetset niiskusesisaldust ette nähtud, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 767/2009 I lisa punkti 6.

(15)

Söödakäitleja, kes väidab, et söödamaterjalil on rohkem omadusi, kui C osa söödamaterjalide loetelu kirjelduse veerus märgitud või kes osutab B osas loetletud töötlemisviisile, mida saab väitega samastada (nt kaitsetöötlemine lagunemise eest vatsas), peab täitma määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 13 nõudeid. Peale selle võib söödamaterjal vastata erisöötmise eesmärgile kooskõlas määruse (EÜ) nr 767/2009 artiklitega 9 ja 10.

B   OSA

Töötlemisviiside sõnastik

 

Töötlemisviis

Määratlus

Üldnimetus või omadus

1

Õhkfraktsioneerimine

Osakeste eraldamine õhu survel.

Õhkfraktsioneeritud

2

Aspireerimine

Tolmu, väikeste osakeste ja teravilja muude peenosiste eraldamine liikumises olevast puistes teraviljast õhuvoolu abil.

Aspireeritud

3

Blanšeerimine

Protsessi käigus orgaaniline aine kuumtöödeldakse keetmise või aurutamise teel, et denatureerida looduslikud ensüümid, pehmendada kudesid ja eemaldada toores lõhn, ning kastetakse seejärel küpsemise peatamiseks külma vette.

Blanšeeritud

4

Pleegitamine

Loodusliku värvi eemaldamine

Pleegitatud

5

Jahutamine

Temperatuuri alandamine keskkonnatemperatuurist allapoole, jättes selle siiski ülalpoole jäätumispiiri, et hõlbustada säilitamist

Jahutatud

6

Tükeldamine

Osakeste suuruse vähendamine ühe või mitme noa abil.

Tükeldatud

7

Puhastamine

Ainete (saasteainete, nt kivide) või taime vegetatiivsete osade, nt lahtiste õle, koorte ja umbrohu osade eemaldamine.

Puhastatud/sorteeritud

8

Kontsentreerimine  (7)

Teatavate koostisosade sisalduse suurendamine vee ja/või teiste koostisosade eemaldamise abil

Kontsentraat

9

Kondenseerimine

Aine muutmine gaasilisest vedelaks

Kondenseeritud

10

Kuumutamine

Kuumuse kasutamine söödamaterjali füüsikaliste ja keemiliste omaduste muutmiseks

Kuumutatud

11

Purustamine

Osakeste suuruse vähendamine purusti abil

Purustatud, purustamine

12

Kristalliseerimine

Puhastamine vedelast lahusest tahkete kristallide moodustamise abil. Vedelikus sisalduvad lisandid ei ühine tavaliselt kristalli võrkstruktuuriga.

Kristalliseeritud

13

Koorimine  (8)

Terade, seemnete, puuviljade, pähklite ja muu materjali väliskihi täielik või osaline eemaldamine

Kooritud, osaliselt kooritud

14

Lüdimine/kroovimine

Ubade, terade ja seemnete väliskestade üldjuhul füüsiline eemaldamine.

Lüditud või kroovitud (9)

15

Pektiini eemaldamine

Pektiinide ekstraheerimine söödamaterjalist.

Pektiinita

16

Kuivatamine

Niiskuse eraldamine

Kuivatatud

17

Lima eemaldamine

Limakihi eemaldamine pinnalt

Lima eemaldatud

18

Suhkru eraldamine

Mono- ja disahhariidide täielik või osaline eraldamine melassist ja muudest suhkrut sisaldavatest materjalidest keemilise või füüsikalise menetluse abil

Suhkruta, vähendatud suhkrusisaldusega

19

Detoksifitseerimine

Protsessi käigus hävitatakse toksilised saasteained või vähendatakse nende sisaldust.

Detoksifitseeritud

20

Destilleerimine

Vedelike fraktsioneerimine, mille käigus vedelikku keedetakse ning kondenseerunud aur kogutakse eraldi anumasse.

Destilleeritud

21

Kuivatamine

Vee eemaldamine tehnilise menetluse abil või looduslikul teel

Kuivatatud (päikese käes või tehnilise menetluse abil)

22

Sileerimine

Söödamaterjali konserveerimine siloks, võimalik on säilitusaine lisamine või anaeroobsete tingimuste kasutamine koos võimalike silokonservantidega.

Sileeritud

23

Aurustamine

Veesisalduse vähendamine.

Aurustatud

24

Paisutamine

Kuumtöötlemisviis, mille puhul toote sisemise veesisalduse äkilise aurustumise tulemuseks on toote struktuuri lõhkumine.

Paisutatud

25

Väljapressimine

Õli/rasva eemaldamine pressimise teel.

Srott/kook ja õli/rasv

26

Ekstraheerimine

Teatavatest materjalidest õli ja rasva eraldamine orgaanilise lahusti abil või suhkru ja teiste vees lahustuvate koostisosade eraldamine vee abil.

Ekstraheeritud/srott ja õli/rasv, melass/pulp ning suhkur või muud vees lahustuvad koostisosad

27

Ekstrusioon

Kuumtöötlemisviis, mille puhul toote sisemise veesisalduse äkilise aurustumise tulemuseks on toote struktuuri lõhkumine, millega kaasneb erikuju andmine läbi ava surumisega.

Ekstruseeritud

28

Kääritamine, fermenteerimine

Töötlemisviis, mille käigus toodetakse mikroorganisme, nagu bakterid, seened või pärmid, või kasutatakse nende toimet ainele, et muuta aine keemilist koostist/omadusi.

Kääritatud, fermenteeritud

29

Filtreerimine

Vedeliku ja tahke aine eraldamine, surudes vedeliku läbi poorse aine või membraani.

Filtreeritud

30

Helvestamine

Niiske kuumtöödeldud materjali valtsimine

Helbed

31

Jahvatamine

Kuivade terade suuruse vähendamine, et hõlbustada koostisosade eraldamist peamiselt jahuks, kliideks ja peenkliideks

Jahu, kliid, peenkliid (10), söödajahu

32

Fraktsioneerimine

Söödamaterjali osiste eraldamine sõelumise teel ja/või õhuvoolu abil, mis eemaldab kerged kestaosakesed.

Fraktsioneeritud

33

Peenestamine

Töötlemisviis, mille käigus söödamaterjal purustatakse osakesteks.

Peenestatud

34

Praadimine

Söödamaterjali kuumutamine õlis või rasvas

Praetud

35

Želeerimine

Töötlemisviis, mille käigus moodustub želee – tahke sültjas aine, mis võib olla nii pehme ja nõrk kui ka kõva ja sitke, tavaliselt kasutatakse želeerimiseks tarretusaineid.

Želeeritud

36

Granuleerimine

Söödamaterjalide töötlemisviis osakeste teatava suuruse ja konsistentsi saavutamiseks

Granuleeritud

37

Purustamine/jahvatamine

Tahkete söödamaterjalide osakeste suuruse vähendamine kuiv- või märgtöötlemise teel.

Purustatud või jahvatatud

38

Soojendamine

Eritingimustes läbi viidud kuumtöötlemine

Kuumtöödeldud

39

Hüdrogeenimine

Katalüütiline protsess, mille eesmärk on küllastada kõrgel temperatuuril vesiniku ülerõhul õlide/rasvade/rasvhapete kaksiksidemed, et saada osaliselt või täielikult küllastatud triglütseriidid/rasvhapped, või saada polüoolid, redutseerides süsivesikute karbonüülrühmad hüdroksüülrühmadeks.

Hüdrogeenitud, osaliselt hüdrogeenitud

40

Hüdrolüüs

Lagundamine lihtsamateks keemilisteks ühenditeks vee ning kuumuse/rõhu, ensüümide, happe või leelisega töötlemise abil

Hüdrolüüsitud

41

Veeldamine

Muutmine tahkest või gaasilisest olekust vedelaks.

Veeldatud

42

Leotamine

Söödamaterjali koguse vähendamine mehhaaniliste vahendite abil sageli vees või muus vedelikus.

Leotatud

43

Linnastamine

Töötlemisviis, mille käigus tera lastakse idanema, et aktiveerida looduslikke ensüüme, mis lõhustavad tärklise kääritatavateks süsivesikuteks ning proteiinid aminohapeteks ja peptiidideks.

Linnastatud

44

Sulatamine

Tahkest olekust vedelaks muutmine kuumuse abil.

Sulatatud

45

Mikroniseerimine

Töötlemisviis, mille käigus tahke aine osakeste keskmist läbimõõtu vähendatakse mikromeeterskaalani.

Mikroniseeritud

46

Eelkuumutamine

Töötlemisviis, mis hõlmab vees leotamist ja kuumtöötlemist ning mille tulemusena tärklis täielikult geelistub; sellele järgneb kuivatamine

Eelkuumutatud

47

Pastöriseerimine

Kuumutamine kriitilise temperatuurini teataval ajavahemikul kahjulike mikroorganismide hävitamiseks, sellele järgneb kiire jahutamine.

Pastöriseeritud

48

Koorimine

Puu- ja juurviljade koore eemaldamine.

Kooritud

49

Granuleerimine

Kuju andmine vormpressimise abil

Graanul, granuleeritud

50

Riisi lihvimine

Kliide ja idude täielik või osaline eemaldamine kroovitud riisilt

Lihvitud

51

Eelpaisutamine

Tärklise modifitseerimine selleks, et tunduvalt parandada selle paisuvust külmas vees

Eelpaisutatud (11)

52

Pressimine  (12)

Vedelike nagu rasv, õli, vesi või mahl füüsiline eemaldamine tahkest materjalist

Kook (õli sisaldavate materjalide puhul)

Pulp, pressimisjäägid (puuviljade jms puhul)

Presspulp (suhkrupeedi puhul)

53

Töötlemine

Lisandite või soovimatute koostisosade täielik või osaline eraldamine keemilise ja/või füüsikalise töötlemise abil

Rafineeritud, osaliselt rafineeritud

54

Röstimine

Söödamaterjali kuumutamine kuivalt, et soodustada seeduvust, lisada värvi ja/või vähendada toitainete omastamist negatiivselt mõjutavaid looduslikke tegureid.

Röstitud

55

Valtsimine

Osakeste suuruse vähendamine, surudes söödamaterjali, nt terad pöörlevate rullide vahelt läbi.

Valtsitud

56

Kaitsetöötlemine lagunemise eest vatsas

Töötlemisviis, mille puhul kas füüsilise töötluse (kasutades kuumust, survet, auru ja nende tingimuste kombinatsiooni) ja/või nt aldehüüdide, lignosulfonaatide, naatriumhüdroksiidi või orgaaniliste hapete (nagu propioon- või parkhappe) kasutamise eesmärk on kaitsta toitaineid lagunemise eest vatsas.

Söödamaterjalid, mis on vatsas lagunemise eest kaitstud aldehüüdidega, võivad sisaldada kuni 0,12 % vabu aldehüüde

Töödeldud kaitseks lagunemise eest vatsas [lisada kasutatud töötlemisviis/aine]

57

Sõelumine

Eri suurusega osakeste eraldamine, raputades või valades söödamaterjali läbi sõela(de).

Sõelutud

58

Koorimine

Vedeliku pinnakihi (nt piimarasva) eraldamine mehhaaniliste vahenditega

Kooritud

59

Viilutamine

Söödamaterjali lõikamine viiludeks

Viilutatud

60

Immutamine/leotamine

Söödamaterjali (tavaliselt seemnete) niisutamine ja pehmendamine küpsemisaja vähendamiseks, seemnekesta eraldamise lihtsustamiseks, vedeliku imendumise hõlbustamiseks idanemisprotsessi aktiveerimiseks või toitainete omastamist negatiivselt mõjutavate looduslike tegurite kontsentratsiooni vähendamiseks.

Leotatud

61

Pihustuskuivatamine

Vedeliku niiskusesisalduse vähendamine moodustades söödamaterjalist pihuse või udu, et suurendada pindala massi suhtes, millest kuuma õhku läbi puhutakse.

Pihustuskuivatatud

62

Aurutamine

Töötlemisviis, mille käigus kasutatakse kuumutamisel ja küpsetamisel surve all olevat auru eesmärgiga soodustada seeduvust.

Aurutatud

63

Röstimine

Kuumtöötlemine kuiva kuumusega, et vähendada toitainete omastamist negatiivselt mõjutavaid looduslikke tegureid või need kõrvaldada (kasutatakse tavaliselt õliseemnete puhul).

Röstitud

64

Ultrafiltreerimine

Vedelike filtreerimine läbi membraanfiltri, millest pääsevad läbi üksnes väikesed molekulid.

Ultrafiltreeritud

65

Idu eemaldamine

Töötlemisviis, millega purustatud viljaterad puhastatakse idudest osaliselt või täielikult

Idu eemaldatud, idutatud

66

Infrapunamikroniseerimine

Kuumtöötlemisviis, kus teravilja, juurte, seemnete, mugulate või nende kõrvalsaaduste kuumutamiseks ja röstimiseks kasutatakse infrapunakuumust; tavaliselt järgneb sellele helvestamine

Infrapunamikroniseeritud

67

Õlide/rasvade ja hüdrogeenitud õlide/rasvade lõhustamine

Rasvade/õlide hüdrolüüs. Rasvade/õlide reageerimine veega rõhu all kõrgel temperatuuril, mille tulemusena saadakse hüdrofoobses faasis toorrasvhapped ja hüdrofiilses faasis glütserooliveed (toorglütserool).

Lõhustatud

C   OSA

Söödamaterjalide loetelu

1.   Teravili ja sellest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

1.1.1

Oder

Hordeum vulgare L. terad. Võivad olla vatsas kaitstud.

 

1.1.2

Oder, paisutatud

Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud odrast, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes.

Tärklis

1.1.3

Oder, röstitud

Odra röstimisel saadav toode, osaliselt röstitud kuni heleda värvuse saavutamiseni.

Tärklis, kui > 10 %

Toorproteiin, kui > 15 %

1.1.4

Odrahelbed

Toode, mis saadakse kroovitud odra aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses odrakesti. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Tärklis

1.1.5

Odrakiud

Odratärklise tootmise saadus. Koosneb endospermi osakestest ja põhiosas kiust.

Toorkiud

Toorproteiin, kui > 10 %

1.1.6

Odra jämekliid

Etanooli- ja tärklisetootmise saadus, mis saadakse odraterade kuivjahvatamisel, sõelumisel ja kroovimisel.

Toorkiud

Toorproteiin, kui > 10 %

1.1.7

Odra peenkliid

Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud odraterade ümbertöötamisel kruupideks, peentangudeks või jahuks Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke.

Toorkiud

Tärklis

1.1.8

Odraproteiin

Odratoode, mis saadakse pärast tärklise ja kliide eraldamist; koosneb peamiselt proteiinist.

Toorproteiin

1.1.9

Odra proteiinsööt

Odratoode, mis saadakse pärast tärklise eraldamist; koosneb peamiselt proteiinist ja endospermi osakestest.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 60 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin

Tärklis

1.1.10

Odralahus

Odratoode, mis saadakse pärast proteiini ja tärklise ekstraheerimist märgtöötlemise käigus.

Toorproteiin

1.1.11

Odrakliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse kroovitud odraterade sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud.

Toorkiud

1.1.12

Vedel odratärklis

Odrast tärklise tootmisel saadav sekundaarne tärklisefraktsioon.

Kui niiskusesisaldus on < 50 %:

Tärklis

1.1.13

Linnastatud odra sõelumisjäägid

Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb alamõõdulistest odrateradest ja odraterade fraktsioonidest, mis on enne linnastamisprotsessi eraldatud.

Toorkiud

Toortuhk, kui > 2,2 %

1.1.14

Linnastatud odra ja linnaste peenosised

Linnastamisprotsessi käigus eraldatud odraterade fraktsioonidest ja linnastest koosnev toode.

Toorkiud

1.1.15

Linnastatud odra kestad

Linnastatud odra puhastamisel saadav toode, mis koosneb kestade ja peenosiste fraktsioonidest.

Toorkiud

1.1.16

Odrameski tahke osa, märg

Odrast etanooli tootmise saadus; sisaldab destilleerimisel tekkivat tahket söödafraktsiooni.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin

1.1.17

Odrameski vedel osa, märg

Odrast etanooli tootmise saadus; sisaldab destilleerimisel tekkivat lahustuvat söödafraktsiooni.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin

1.1.18

Linnased  (13)

Idandatud teraviljast saadud toode, kuivatatud, jahvatatud ja/või ekstraheeritud.

 

1.1.19

Linnase juurealgmed  (13)

Teravilja linnastamisel ja linnaste puhastamisel saadav toode, mis koosneb juurealgmetest, teravilja peenosistest, kestadest ja väikestest purustatud linnastatud viljateradest. Võib olla jahvatatud.

 

1.2.1

Mais  (14)

Maisi Zea mays L. ssp. mays terad. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

1.2.2

Maisihelbed

Toode, mis saadakse kooritud maisi aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses maisikesti.

Tärklis

1.2.3

Maisi peenkliid

Maisijahu või -manna tootmise saadus. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui maisikliidel. Võib sisaldada teataval määral maisiiduosakesi.

Toorkiud

Tärklis

1.2.4

Maisikliid

Maisijahu või -manna tootmise saadus. Koosneb peamiselt kestadest ja teataval määral maisiidu- ning endospermiosakestest.

Toorkiud

1.2.5

Maisitõlvikud

Maisitõlviku keskosa. Koosneb eraldamata õisikuteljest, teradest ja lehtedest.

Toorkiud

Tärklis

1.2.6

Maisi sõelumisjäägid

Maisiterade fraktsioonid, mis on eraldatud toote saabumisel tehtud sõelumise käigus.

 

1.2.7

Maisikiud

Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb peamiselt kiust.

Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 70 %

Kui niiskusesisaldus on < 50 %:

Toorkiud

1.2.8

Maisigluteen

Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb peamiselt tärklise eraldamisel saadavast gluteenist.

Niiskusesisaldus, kui < 70 % või > 90 %

Kui niiskusesisaldus on < 70 %:

Toorproteiin

1.2.9

Maisi gluteensööt

Toode, mis saadakse maisitärklise valmistamisel. Koosneb kliidest ja maisilahusest. Toode võib sisaldada ka purustatud maisiteri ja maisiidudest õli ekstraheerimise jääke. Lisatud võib olla muid tärklisest saadud tooteid ja tärklisetoodete rafineerimisel ja kääritamisel saadud tooteid.

Niiskusesisaldus, kui < 40 % või > 65 %

Kui niiskusesisaldus on < 40 %:

Toorproteiin

Toorkiud

Tärklis

1.2.10

Maisiidud

Toode, mis saadakse maisimanna, -jahu või -tärklise tootmisel. Koosneb peamiselt maisiidudest, kestadest ja endospermi osadest.

Niiskusesisaldus, kui < 40 % või > 60 %

Kui niiskusesisaldus on < 40 %:

Toorproteiin

Toorrasv

1.2.11

Maisiidukook

Õlitööstuse toode, mis saadakse töödeldud maisiidude pressimisel, mille küljes võib olla endospermi- ja seemnekestaosakesi.

Toorproteiin

Toorrasv

1.2.12

Maisiidusrott

Õlitööstuse toode, mis saadakse töödeldud maisiidude ekstraheerimisel.

Toorproteiin

1.2.13

Maisiidu toorõli

Maisiidudest saadud toode.

Toorrasv

1.2.14

Mais, paisutatud

Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud maisist, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes.

Tärklis

1.2.15

Maisileotis

Maisi leotamisel saadav kontsentreeritud vedelfraktsioon.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 65 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin

1.2.16

Suhkrumaisisilo

Suhkrumaisi töötlemise kõrvaltoode, mis koosneb tükeldatud ja kuivatatud või pressitud tõlviku keskosast, kestadest ja teradest. Valmistamiseks tükeldatakse suhkrumaisi tõlvikud, kestad ja lehed koos suhkrumaisi teradega.

Toorkiud

1.2.17

Purustatud mais, millelt on idud eemaldatud

Purustatud maisist idude eemaldamisel saadav toode. Koosneb peamiselt endospermiosakestest ning võib sisaldada teataval määral maisiidu- ning -kestaosiseid.

Toorkiud

Tärklis

1.3.1

Hirss

Panicum miliaceum L. terad

 

1.4.1

Kaer

Avena sativa L. ja teiste kaeraliikide terad.

 

1.4.2

Kooritud kaer

Kooritud kaeraterad. Võivad olla auruga töödeldud.

 

1.4.3

Kaerahelbed

Toode, mis saadakse kroovitud kaeraterade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses kaerakesti.

Tärklis

1.4.4

Kaera peenkliid

Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud kaeraterade ümbertöötamisel tangudeks ja jahuks. Koosneb peamiselt kaerakliidest ja teatavast osast endospermist

Toorkiud

Tärklis

1.4.5

Kaerakliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse kroovitud kaeraterade sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud.

Toorkiud

1.4.6

Kaera jämekliid

Toode, mis saadakse kaeraterade kroovimisel

Toorkiud

1.4.7

Kaer, paisutatud

Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud kaerast, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes.

Tärklis

1.4.8

Kaeratangud

Puhastatud kaer, millelt on kestad eemaldatud.

Toorkiud

Tärklis

1.4.9

Kaerajahu

Toode, mis saadakse kaeraterade jahvatamisel.

Toorkiud

Tärklis

1.4.10

Kaera söödajahu

Suure tärklisesisaldusega kaeratoode, mis on saadud pärast koorimist.

Toorkiud

1.4.11

Kaerasööt

Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud kaeraterade ümbertöötamisel tangudeks ja jahuks. Koosneb peamiselt kaerakliidest ja teatavast osast endospermist

Toorkiud

1.5.1

Kinoa (tšiili hanemaltsa) seemned, ekstraheerimisjääk

Tšiili hanemaltsa (Chenopodium quinoa Willd.) puhastatud kogu seeme, millelt on eemaldatud seemne väliskestas sisalduv saponiin.

 

1.6.1

Purustatud riis

Riisi (Oryza Sativa L) tera osa, mille pikkus moodustab vähem kui kolmveerandi kogu riisitera pikkusest. Riis võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

1.6.2

Lihvitud riis

Kroovitud riis, millelt on lihvimise käigus kliid ja idud peaaegu täielikult eemaldatud Riis võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

1.6.3

Eelpaisutatud riis

Lihvitud või purustatud riisi eelpaisutamisel saadav toode.

Tärklis

1.6.4

Ekstruseeritud riis

Toode, mis saadakse riisijahu ekstruseerimisel.

Tärklis

1.6.5

Riisihelbed

Toode, mis saadakse eelpaisutatud riisiterade või purustatud riisi helvestamisel.

Tärklis

1.6.6

Kroovitud riis

Koorimata riis (Oryza Sativa L.), millelt on eemaldatud ainult väliskest Võib olla eelkuumutatud. Kroovimise ja töötlemise käigus võib osa kliidest kaotsi minna.

Tärklis

Toorkiud

1.6.7

Jahvatatud söödariis

Riisi lihvimisel väljasõelutud idanevate, jahuste või valmimata söödariisi terade jahvatamisel saadud toode või samalaadne toode normaalsetest, kuid kollastest või plekilistest teradest

Tärklis

1.6.8

Riisijahu

Lihvitud või poleeritud riisi jahvatamisel saadav toode. Riis võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

1.6.9

Jahu kroovitud riisist

Kroovitud riisi jahvatamisel saadav toode. Riis võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

Toorkiud

1.6.10

Riisikliid

Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt riisitera väliskihtidest (koor, seemnekest, tuum, aleuroonkiht) ja idu osast. Riis võib olla eelkuumutatud või ekstruseeritud.

Toorkiud

1.6.11

Riisikliid, kaltsiumkarbonaadi lisandiga

Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt riisitera väliskihtidest (koor, seemnekest, tuum, aleuroonkiht) ja idu osast. Abiainena kasutatud kaltsiumkarbonaadi sisaldus võib olla kuni 23 %. Riis võib olla eelkuumutatud.

Toorkiud

Kaltsiumkarbonaat

1.6.12

Riisikliid, millest on eemaldatud rasv

Riisikliid, mis on saadud õli ekstraheerimisel Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorkiud

1.6.13

Riisikliiõli

Õli, mis on ekstraheeritud töödeldud riisikliidest

Toorrasv

1.6.14

Riisi peenkliid

Riisijahu ja -tärklise valmistamisel saadav toode, mis saadakse kuiv- või märgjahvatamisel ja sõelumisel. Koosneb peamiselt tärklisest, proteiinist, rasvast ja kiust. Riis võib olla eelkuumutatud. Võib sisaldada kuni 0,25 % naatriumi ja kuni 0,25 % sulfaati.

Tärklis, kui > 20 %

Toorproteiin, kui > 10 %

Toorrasv, kui > 5 %

Toorkiud

1.6.15

Riisi peenkliid, kaltsiumkarbonaadi lisandiga

Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt aleuroonkihi osistest ja endospermist. Abiainena kasutatud kaltsiumkarbonaadi sisaldus võib olla kuni 23 %. Riis võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

Kaltsiumkarbonaat

1.6.17

Riisiidud

Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt idudest.

Toorrasv

Toorproteiin

1.6.18

Riisiidukook

Toode, mis jääb alles pärast seda, kui riisiidu on õli saamise eesmärgil purustatud

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

1.6.20

Riisiproteiin

Riisitärklise valmistamise saadus, mis saadakse märgjahvatamisel, sõelumisel, eraldamisel, kontsentreerimisel ja kuivatamisel.

Toorproteiin

1.6.21

Vedelsööt riisist

Kontsentreeritud vedel toode, mis saadakse riisi märgjahvatamisel ja sõelumisel.

Tärklis

1.6.22

Riis, paisutatud

Toode, mis saadakse riisiterade või purustatud riisi paisutamisel.

Tärklis

1.6.23

Riis, kääritatud

Riisi kääritamisel saadav toode.

Tärklis

1.6.24

Väärarenguga riisiterad, lihvitud/kriitjas riis, jahvatatud

Riis lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt tervetest või purustatud väärarenguga teradest ja/või kriitjatest teradest ja/või kahjustatud teradest. Võib olla eelkuumutatud.

Tärklis

1.6.25

Valmimata riis, lihvitud

Riisi lihvimisel saadav toode, mis koosneb peamiselt valmimata ja/või kriitjatest riisiteradest..

Tärklis

1.7.1

Rukis

Secale cereale L. terad

 

1.7.2

Rukki peenkliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade eri osi.

Tärklis

Toorkiud

1.7.3

Rukkisöödajahu

Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui rukkikliidel

Tärklis

Toorkiud

1.7.4

Rukkikliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse rukki sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud

Tärklis

Toorkiud

1.8.1

Sorgo; [Milo]

Sorghum bicolor (L.) Moench terad/seemned

 

1.8.2

Valge sorgo

Valge sorgo terad

 

1.8.3

Sorgo gluteensööt

Kuivatatud toode, mis on saadud sorgotärklise eraldamisel. Koosneb peamiselt kliidest ja väikesest kogusest gluteenist. Toode võib sisaldada leotusvee kuivjääke ja sellele võib olla lisatud idusid.

Toorproteiin

1.9.1

Speltanisu

Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schranki ja Triticum monococcum’i terad.

 

1.9.2

Speltanisukliid

Speltanisujahu valmistamise saadus. Koosneb peamiselt kestadest ja teataval määral speltanisuidu ning endospermi osakestest.

Toorkiud

1.9.3

Speltakestad

Toode, mis saadakse speltanisuterade kroovimisel

Toorkiud

1.9.4

Speltanisu peenkliid

Toode, mis saadakse kroovitud ja sõelutud speltanisu ümbertöötlemisel speltanisujahuks. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke.

Toorkiud

Tärklis

1.10.1

Tritik

Hübriidi Triticum × Secale cereale L. terad.

 

1.11.1

Nisu

Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. ja muude nisusortide terad. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

1.11.2

Nisu juurealgmed

Nisuidude linnastamisel ja linnaste puhastamisel saadav toode, mis koosneb juurealgmetest, teraviljaosakestest, kestadest ja väikestest purustatud linnastatud nisuteradest.

 

1.11.3

Nisu, eelpaisutatud

Toode, mis saadakse jahvatatud või purustatud nisust, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes.

Tärklis

1.11.4

Nisu peenkliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade sõelumisjääke.

Toorkiud

Tärklis

1.11.5

Nisuhelbed

Toode, mis saadakse kroovitud nisuterade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. Võib sisaldada väheses koguses nisukesti. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorkiud

Tärklis

1.11.6

Nisusöödajahu

Jahutööstuse või linnastamise saadus, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljes on rohkem endospermi kui nisukliidel.

Toorkiud

1.11.7

Nisukliid  (15)

Jahutööstuse või linnastamise saadus, mis saadakse nisuterade või kroovitud speltanisu sõelumisel. Koosneb peamiselt kestaosakestest ja teraosistest, mille küljest on suurem osa endospermist eemaldatud.

Toorkiud

1.11.8

Linnastatud, kääritatud nisuosised

Toode, mis saadakse nisu ja nisukliide linnastamise ja kääritamise ühendamisel. Seejärel toode kuivatakse ja jahvatatakse.

Tärklis

Toorkiud

1.11.10

Nisukiud

Nisu töötlemisel ekstraheeritud kiud. Koosneb peamiselt kiust.

Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 %

Kui niiskusesisaldus on < 60 %:

Toorkiud

1.11.11

Nisuidud

Jahutööstuse toode, koosneb peamiselt valtsimisel või muul menetlusel eraldatud nisuidudest, mille küljes võib veel olla endospermi- ja kestaosakesi.

Toorproteiin

Toorrasv

1.11.12

Nisuidud, kääritatud

Toode, mis saadakse nisuidude kääritamisel inaktiveeritud mikroorganismidega.

Toorproteiin

Toorrasv

1.11.13

Nisuidukook

Õlitööstuse toode, mis saadakse nisuidude (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf ning muude nisusortide ja kroovitud speltanisu (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) pressimisel, mille küljes võib olla endospermi- ja seemnekestaosakesi.

Toorproteiin

1.11.15

Nisuproteiin

Nisuproteein, mis ekstraheeritakse tärklise- või etanoolitootmise käigus, võib olla osaliselt hüdrolüüsitud.

Toorproteiin

1.11.16

Nisu gluteensööt

Nisutärklise ja nisugluteeni tootmise saadus. Koosneb kliidest, millelt võivad idud olla osaliselt eemaldatud. Tootele võib olla lisatud nisu lahustuvaid koostisosi, purustatud nisu ja muid tärklisest ja tärklisetoodete rafineerimisel või kääritamisel saadud tooteid.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 60 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin

Tärklis

1.11.18

Puhas nisugluteen

Nisuproteiin, mida iseloomustab suur viskoelastsus hüdraadina ja mille kuivaines on vähemalt 80 % proteiini (N × 6.25) ja kõige rohkem 2 % tuhka.

Toorproteiin

1.11.19

Vedel nisutärklis

Toode, mis saadakse tärklise/glükoosi ja gluteeni tootmisel nisust.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 85 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Tärklis

1.11.20

Proteiini sisaldav nisutärklis, vähendatud suhkrusisaldusega

Toode, mis saadakse nisutärklise tootmisel, koosneb osaliselt suhkrut sisaldavast tärklisest, lahustuvatest proteiinidest ja muudest endospermi lahustuvatest osadest.

Toorproteiin

Tärklis

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

1.11.21

Nisu lahustuvad koostisosad

Nisutoode, mis saadakse pärast proteiini ja tärklise ekstraheerimist märgtöötlemise käigus. Võib olla hüdrolüüsitud.

Niiskusesisaldus, kui < 55 % või > 85 %

Kui niiskusesisaldus on < 55 %:

Toorproteiin

1.11.22

Nisupärmi kontsentraat

Alkoholitootmises nisutärklise kääritamise järel moodustuv märg kõrvalprodukt

Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 %

Kui niiskusesisaldus on < 60 %:

Toorproteiin

1.11.23

Linnastatud nisu sõelumisjäägid

Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb alamõõdulistest nisuteradest ja nisuterade fraktsioonidest, mis on enne linnastamisprotsessi eraldatud.

Toorkiud

1.11.24

Linnastatud nisu ja linnaste peenosised

Linnastamisprotsessi käigus eraldatud nisuterade fraktsioonidest ja linnastest koosnev toode.

Toorkiud

1.11.25

Linnastatud nisu kestad

Linnastatud nisu puhastamisel saadav toode, mis koosneb kestade ja peenosiste fraktsioonidest.

Toorkiud

1.12.2

Terajahu  (16)

Terade jahvatamisel saadav jahu.

Tärklis

Toorkiud

1.12.3

Teraviljaproteiini kontsentraat  (16)

Kuivatatud kontsentraat, mis saadakse viljast pärast tärklise eraldamist pärmi kääritamise teel.

Toorproteiin

1.12.4

Viljaterade sõelumisjäägid  (16)

Mehhaanilisel sõelumisel (suuruse alusel eraldamisel) saadav toode, mis koosneb väikestest teradest ja terade fraktsioonidest (võivad olla idandatud), mis on enne terade edasist töötlemist eraldatud. Toode sisaldab rohkem toorkiudu (nt kesti) kui fraktsioneerimata teraviljad.

Toorkiud

1.12.5

Teraviljaidud  (16)

Jahu- ja tärklisetööstuse toode, koosneb peamiselt valtsimisel või muul menetlusel eraldatud teraviljaidudest, mille küljes võib veel olla endospermi- ja kestaosakesi.

Toorproteiin

Toorrasv

1.12.6

Pärmivaba virre teraviljast  (16)

Teraviljatoode, mis saadakse teraviljapiirituse tootmisel kasutatud terade kääritamisel ja destilleerimisel saadud pärmivaba virde kontsentraadi kokkuaurutamisel.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin

1.12.7

Piiritusetööstuse tahked jäägid  (16)

Vähese vedelikusisaldusega toode, mis saadakse teraviljapiirituse tootmisel kasutatud terade kääritamisel ja destilleerimisel saadud pärmivaba virde tsentrifuugimisel ja/või filtreerimisel tahkeks fraktsiooniks.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin

1.12.8

Piiritusetööstuse jääkide kontsentraat  (16)

Alkoholitootmises saadav vähese vedelikusisaldusega toode, mis saadakse nisumeski ja suhkrusiirupi kääritamisel ja destilleerimisel pärast kliide ja gluteeni eelnevat eraldamist. Võib sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või osi.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin, kui > 10 %

1.12.9

Piiritusetööstuse jäägid ja jääklahused  (16)

Alkoholitootmises saadav toode, mis saadakse teraviljameski ja/või muude tärkliserikaste ja suhkrut sisaldavate toodete kääritamisel ja destilleerimisel. Võib sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või osi. Võib sisaldada 2 % sulfaati. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 80 %

Kui niiskusesisaldus on < 60 %:

Toorproteiin

1.12.10

Piiritusetööstuse kuivjäägid

Piiritusetööstuse toode, mis saadakse läbikäärinud terade kuivatamisel pärast alkoholi väljadestilleerimist Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

1.12.11

Tumedad piiritusetööstuse kuivjäägid  (16); [Piiritusetööstuse kuivjäägid ja lahustuvad koostisosad]  (16)

Piiritusetööstuse toode, mis saadakse kääritamispära siirupi või kokkuaurutatud pärmivaba virde lisamisel läbikääritatud teradele pärast alkoholi väljadestilleerimist ja saadud segu kuivatamisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

1.12.12

Õlleraba  (16)

Õlletootmise saadus, mis koosneb linnastatud ja linnastamata teraviljast ja muudest tärkliserikaste toodete jääkidest, mis võivad sisaldada humalat. Turustatakse tavaliselt niiskena, võimalik on ka müük kuivtootena. Võib sisaldada kuni 0,3 % dimetüülpolüsiloksaani, kuni 1,5 % ensüüme, kuni 1,8 % bentoniiti.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin

1.12.13

Raba  (16)

Teraviljast viski tootmisel saadav tahke toode. Koosneb linnastatud teravilja kuuma veega ekstraheerimisel tekkinud jääkidest. Turustatakse tavaliselt niiskena pärast seda, kui ekstrakt on raskusjõu abil eraldatud.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin

1.12.14

Viljameski

Õlle, linnaseekstrakti ja viski tootmisel saadav tahke toode. Koosneb jahvatatud linnaste ja muu suhkru- ja tärkliserikka linnastamata materjali kuuma veega ekstraheerimisel tekkinud jääkidest. Turustatakse tavaliselt niiskena pärast seda, kui ekstrakt on pressimise abil eraldatud.

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 88 %

Kui niiskusesisaldus on < 65 %:

Toorproteiin

1.12.15

Kääritamispära

Linnaste esimesel destilleerimisel destilleerimisnõusse jääv toode.

Toorproteiin, kui > 10 %

1.12.16

Kääritamispära siirup

Linnaste esimesel destilleerimisel saadav toode, mis saadakse destilleerimisnõusse jäänud kääritamispära kokkuaurutamisel.

Niiskusesisaldus, kui < 45 % või > 70 %

Kui niiskusesisaldus on < 45 %:

Toorproteiin


2.   Õliseemned ja õliviljad, nendest valmistatud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

2.1.1

Babassupalmi kook

Õlitööstuse toode, mis saadakse babassupalmi Orbignya sortide pähklite pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.2.1

Põldtudra seeme

Camelina sativa L. Crantz seemned

 

2.2.2

Põldtudrakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse põldtudra seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.2.3

Põldtudrajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse põldtudrakoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel.

Toorproteiin

2.3.1

Kakao väliskestad

Hariliku kakaopuu (Theobroma cacao L.) kuivatatud ja röstitud seemnete integumendid.

Toorkiud

2.3.2

Kakaokestad

Kakaoubade töötlemisel saadav toode.

Toorkiud

Toorproteiin

2.3.3

Kakaosrott, osaliselt kooritud kakaoubadest

Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku kakaopuu (Theobroma cacao L.) kuivatatud ja röstitud seemnetest ekstraheerimisjäägina, kusjuures eelnevalt on osaliselt eemaldatud kestad.

Toorproteiin

Toorkiud

2.4.1

Koprakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi Cocos nucifera L. seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) pressimisel

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.4.2

Koprakook, hüdrolüüsitud

Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi Cocos nucifera L. seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) pressimise ja ensümaatilise hüdrolüüsi abil.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.4.3

Koprajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse kookospalmi seemnete kuivatatud tuumade (endospermi) ja väliskestade (integumendi) ekstraheerimisel.

Toorproteiin

2.5.1

Puuvillaseemned

Gossypium ssp. seemned, mille küljest on kiud eemaldatud. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

2.5.2

Puuvillaseemnejahu, osaliselt kooritud puuvillaseemnetest

Õlitööstuse toode, mis saadakse selliste puuvillaseemnete ekstraheerimisel, millest on eemaldatud kiud ja osa kestadest. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 22,5 %) Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorkiud

2.5.3

Puuvillaseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse selliste puuvillaseemnete pressimisel, millest kiud on eemaldatud.

Toorproteiin

Toorkiud

Toorrasv

2.6.1

Maapähklikook, osaliselt kooritud maapähklitest

Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud maapähklite Arachis hypogaea L. ja teiste perekonna Arachis pähklite pressimisel.

(Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 16 %)

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.6.2

Maapähklijahu, osaliselt kooritud maapähklitest

Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud maapähklitest koogi ekstraheerimisel. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 16 %)

Toorproteiin

Toorkiud

2.6.3

Maapähklikook kooritud maapähklitest

Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud maapähklite pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.6.4

Maapähklijahu kooritud maapähklitest

Õlitööstuse toode, mis saadakse kooritud maapähklitest koogi ekstraheerimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

2.7.1

Kapokikook

Õlitööstuse toode, mis saadakse kapokipuu Ceiba pentadra L. Gaertn. seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

2.8.1

Linaseemned

Hariliku lina Linum usitatissimum L. seemned (botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %) tervelt, pressituna või jahvatatuna. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

2.8.2

Linaseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %)

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.8.3

Linaseemnejahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.8.4

Linaseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnete pressimisel. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 93 %) Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.8.5

Linaseemne söödajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse linaseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.9.1

Sinepikliid

Sinepi (Brassica juncea L.) töötlemisel saadav toode.. Koosneb kestaosakestest ja seemneosistest.

Toorkiud

2.9.2

Sinepiseemnejahu

Toode, mis saadakse lenduva sinepiõli ekstraheerimisel sinepiseemnetest.

Toorproteiin

2.10.1

Õliramtilla seemned

Õliramtilla Guizotia abyssinica (L.F.) Cass seemned.

 

2.10.2

Õliramtillakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse õliramtilla seemnete pressimisel. (Soolhappes lahustumatu tuha maksimumsisaldus 3,4 %).

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.11.1

Oliivipulp

Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku õlipuu (Olea europea L.) pressitud viljade ekstraheerimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi.

Toorproteiin

Toorkiud

Toorrasv

2.11.2

Rasvatustatud söödajahu oliividest

Oliiviõlitööstuse toode, mis saadakse oliivipulbi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine.

Toorproteiin

Toorkiud

2.11.3

Rasvatustatud oliivijahu

Oliiviõlitööstuse toode, mis saadakse oliivipulbi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju tuumaosakesi.

Toorproteiin

Toorkiud

2.12.1

Palmituumakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse palmi Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.) tuumade pressimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju kõvakesta.

Toorproteiin

Toorkiud

Toorrasv

2.12.2

Palmituumajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse palmituumade ekstraheerimisel, kusjuures eelnevalt on eemaldatud võimalikult palju kõvakesta.

Toorproteiin

Toorkiud

2.13.1

Kõrvitsaseemned

Cucurbita pepo L. ja perekonna Cucurbita taimede seemned.

 

2.13.2

Kõrvitsaseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse Cucurbita pepo L. ja perekonna Cucurbita taimede seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

2.14.1

Raps  (17)

Järgmiste liikide seemned: Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz ja Brassica napus ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (Botaaniline puhtusaste vähemalt 94 %). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

2.14.2

Rapsiseemnekook, puhas

Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnete pressimisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.14.3

Rapsiseemnesrott

Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.14.4

Rapsiseemned, ekstruseeritud

Toode, mis saadakse tervest rapsiseemnest, töödeldes seda rõhu all niisketes ja soojades tingimustes, suurendades seega tärklise geelistumist. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorrasv

2.14.5

Rapsiseemneproteiini kontsentraat

Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi või rapsiseemne proteiinifraktsiooni eraldamisel.

Toorproteiin

2.14.6

Rapsiseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnete pressimisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ning toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.14.7

Rapsiseemne söödajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse rapsiseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.15.1

Saflooriseemned

Safloori Carthamus tinctorius L. seemned.

 

2.15.2

Saflooriseemnejahu, osaliselt kooritud saflooriseemnetest

Õlitööstuse toode, mis saadakse osaliselt kooritud saflooriseemnete ekstraheerimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

2.15.3

Saflooriseemnete kestad

Toode, mis saadakse saflooriseemnete kroovimisel.

Toorkiud

2.16.1

Seesamiseemned

Sesamum indicum L. seemned

 

2.17.1

Seesamiseemned, osaliselt kroovitud

Õlitööstuse toode, mis saadakse osade kestade eemaldamisel.

Toorproteiin

Toorkiud

2.17.2

Seesamiseemnete kestad

Toode, mis saadakse seesamiseemnete kroovimisel.

Toorkiud

2.17.3

Seesamiseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse india seesami (Sesamum indicum L.) seemnete pressimisel. (Soolhappes lahustumatu tuha maksimumsisaldus 5 %).

Toorproteiin

Toorkiud

Toorrasv

2.18.1

Sojaoad, röstitud

Sobival viisil kuumtöödeldud sojaoad (Glycine max. L. Merr.) (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

2.18.2

Sojaoakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.18.3

Sojaoajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min).

Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorkiud

kui > 8 % kuivainest

2.18.4

Sojaoajahu, kroovitud sojaubadest

Õlitööstuse toode, mis saadakse kroovitud sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g × min). Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.18.5

Sojaoakestad

Toode, mis saadakse sojaubade kroovimisel.

Toorkiud

2.18.6

Sojaoad, ekstruseeritud

Toode, mis saadakse sojaubadest, töödeldes neid rõhu all niisketes ja soojades tingimustes, suurendades seega tärklise geelistumist. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorrasv

2.18.7

Sojaproteiini kontsentraat

Toode, mis saadakse kroovitud sojaubadest, millest on rasv ekstraheeritud ja mida on kääritatud või teist korda ekstraheeritud, et alandada lämmastikuvabade ekstraktiivainete taset.

Toorproteiin

2.18.8

Sojaoapulp; [Sojaoapasta]

Toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel toiduainete valmistamiseks.

Toorproteiin

2.18.9

Sojaoamelass

Sojaubade töötlemisel saadav toode.

Toorproteiin

Toorrasv

2.18.10

Sojaubade töötlemise kõrvalsaadus

Tooted, mis saadakse sojaubade töötlemisel sojaube sisaldavate toiduainete valmistamiseks.

Toorproteiin

2.18.11

Sojaoad

Sojaoad (Glycine max. L. Merr.)

(Ureaasi aktiivsus > 0,4 mg N/g × min).

2.18.12

Sojahelbed

Toode, mis saadakse kroovitud sojaubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min).

Toorproteiin

2.18.13

Sojaoa söödajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,4 mg N/g × min). Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

Toorkiud

kui > 8 % kuivainest

2.18.14

Sojaoa söödajahu, kroovitud sojaubadest

Õlitööstuse toode, mis saadakse kroovitud sojaubade ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel. (Ureaasi aktiivsuse piirmäär 0,5 mg N/g × min). Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.19.1

Päevalilleseemned

Päevalille Helianthus annuus L. seemned. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

2.19.2

Päevalilleseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.19.3

Päevalilleseemnejahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.19.4

Päevalilleseemnejahu, kroovitud päevalilleseemnetest

Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik kestad või osa nendest eemaldatud. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %)

Toorproteiin

Toorkiud

2.19.5

Päevalilleseemne kestad

Toode, mis saadakse päevalilleseemnete kroovimisel.

Toorkiud

2.19.6

Päevalilleseemne söödajahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja asjakohasel kuumtöötlemisel. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

Toorproteiin

2.19.7

Päevalilleseemne söödajahu, kroovitud päevalilleseemnetest

Õlitööstuse toode, mis saadakse sellise päevalilleseemnekoogi ekstraheerimisel ja sobival viisil kuumtöötlemisel, millest on kõik kestad või osa nendest eemaldatud. Võib sisaldada kuni 1 % ühendatud töötlemis- ja rafineerimistehastes kasutatud aktiivmulda ja filteraineid (nt kobediatomiiti, amorfseid silikaate ja ränidioksiidi, kihtsilikaate ning tselluloosi- või puidukiude) ja toorletsitiine. (Toorkiu maksimumsisaldus kuivaines 27,5 %)

Toorproteiin

Toorkiud

2.20.1

Taimeõli ja -rasv  (18)

Taimedest saadud õli ja rasv (v.a riitsinusest saadav kastoorõli), millest võivad fosfatiidid olla eraldatud; rafineeritud ja/või hüdrogeenitud

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

2.21.1

Toorletsitiinid

Õliseemnetest ja viljadest saadud toorõlist fosfatiidide veega eraldamisel saadav toode. Fosfatiidide toorõlist eraldamise käigus võib olla lisatud sidrunhapet, fosforhapet või naatriumhüdroksiidi.

 

2.22.1

Kanepiseemned

Kontrollitud kanapiseemned (Cannabis sativa L.), mille suurim THC-sisaldus on kooskõlas ELi õigusaktidega

 

2.22.2

Kanepiseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse kanepiseemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

2.22.3

Kanepiõli

Õlitööstuse toode, mis saadakse kanepitaime ja -seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toorkiud

2.23.1

Unimagunaseemned

Unimaguna Papaver somniferum L. seemned.

 

2.23.2

Unimagunaseemnejahu

Õlitööstuse toode, mis saadakse unimagunaseemnekoogi ekstraheerimisel.

Toorproteiin


3.   Kaunviljade seemned ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

3.1.1

Aedoad, röstitud

Phaseolus spp. või Vigna spp seemned, sobival viisil kuumtöödeldud. Võib olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

3.1.2

Aedoaproteiini kontsentraat

Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud aedoa mahlast.

Toorproteiin

3.2.1

Jaanikaunapuu viljad, kuivatatud

Jaanikaunapuu Ceratonia siliqua L. kuivatatud viljad

Toorkiud

3.2.3

Jaanikaunad, kuivatatud

Toode, mis saadakse jaanikaunapuu kuivatatud viljade (kaunade) purustamisel, kusjuures enne on eraldatud seemned.

Toorkiud

3.2.4

Jaanikaunajahu, kuivatatud, mikroniseeritud

Toode, mis saadakse jaanikaunapuu kuivatatud viljade mikroniseerimisel, kusjuures enne on eraldatud seemned.

Toorkiud

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

3.2.5

Jaanikaunaidud

Jaanikaunapuu seemneidud

Toorproteiin

3.2.6

Jaanikaunaidukook

Õlitööstuse toode, mis saadakse jaanikaunaidude pressimisel.

Toorproteiin

3.2.7

Jaanikaunaseemned

Jaanikaunapuu seemned.

Toorkiud

3.3.1

Kikerherned

Hariliku kikerherne (Cicer arietinum L.) seemned

 

3.4.1

Lääts-hiirehernes

Lääts-hiireherne (Ervum ervilia L.) seemned

 

3.5.1

Põld-lambaläätse seemned

Põld-lambaläätse (Trigonella foenum-graecum) seemned.

 

3.6.1

Guaarajahu

Toode, mis saadakse taimeliimi ekstraheerimisel guaaraoa Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub. seemnetest.

Toorproteiin

3.6.2

Guaaraidujahu

Toode, mis saadakse taimeliimi ekstraheerimisel guaaraoa seemneidudest.

Toorproteiin

3.7.1

Põlduba

Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. ja var. minuta (Alef.) Mansf. seemned

 

3.7.2

Põldoahelbed

Toode, mis saadakse kooritud põldubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel.

Tärklis

Toorproteiin

3.7.3

Põldoa kestad; [põldoa koored]

Toode, mis saadakse põldoaseemnete koorimisel, koosneb peamiselt väliskestadest.

Toorkiud

Toorproteiin

3.7.4

Põldoad, kooritud

Toode, mis saadakse põldoaseemnete koorimisel, koosneb peamiselt põldoa seemnetest.

Toorproteiin

Toorkiud

3.7.5

Põldoaproteiin

Toode, mis saadakse põldubade jahvatamisel ja õhkfraktsioneerimisel.

Toorproteiin

3.8.1

Läätsed

Hariliku läätse (Lens culinaris a.o. Medik) seemned

 

3.8.2

Läätsekestad

Toode, mis saadakse läätseseemnete kroovimisel.

Toorkiud

3.9.1

Maguslupiin

Maguslupiini (Lupinus ssp.) seemned, vähese alkaloidisisaldusega

 

3.9.2

Maguslupiin, kooritud

Maguslupiini kooritud seemned

Toorproteiin

3.9.3

Lupiinikestad; [lupiinikoored]

Toode, mis saadakse lupiiniseemnete koorimisel, koosneb peamiselt väliskestadest.

Toorproteiin

Toorkiud

3.9.4

Lupiinipulp

Toode, mis saadakse lupiini koostisainete ekstraheerimisel.

Toorkiud

3.9.5

Lupiini peenkliid

Toode, mis saadakse lupiinijahu valmistamisel lupiinist. Koosneb peamiselt iduleheosakestest ja väiksemal määral kestadest.

Toorproteiin

Toorkiud

3.9.6

Lupiiniproteiin

Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud lupiinimahlast, või jahvatamise ja õhkfraktsioneerimise tulemusena.

Toorproteiin

3.9.7

Lupiiniproteiinijahu

Toode, mis saadakse lupiini töötlemisel kõrge proteiinisisaldusega jahu tootmiseks.

Toorproteiin

3.10.1

Mungoad

Mungvigna Vigna radiata L. oad.

 

3.11.1

Herned

Herne Pisum spp. seemned. Võivad olla kaitstud lagunemise eest vatsas.

 

3.11.2

Hernekliid

Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt herneste koorimisel ja puhastamisel eraldatud kestadest.

Toorkiud

3.11.3

Hernehelbed

Toode, mis saadakse kroovitud sojaubade aurutamisel või infrapunamikroniseerimisel ja valtsimisel.

Tärklis

3.11.4

Hernejahu

Toode, mis saadakse herneste jahvatamisel.

Toorproteiin

3.11.5

Hernekestad

Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt koorimisel ja puhastamisel eraldatud kestadest ja väiksemal määral endospermist.

Toorkiud

3.11.6

Herned, kooritud

Kooritud herneseemned.

Toorproteiin

Toorkiud

3.11.7

Herne peenkliid

Toode, mis saadakse hernejahu valmistamisel. Koosneb peamiselt iduleheosakestest ja väiksemal määral kestadest.

Toorproteiin

Toorkiud

3.11.8

Herne sõelumisjäägid

Mehaanilisel sõelumisel saadav toode, mis koosneb herneterade fraktsioonidest, mis on enne edasist töötlemist eraldatud.

Toorkiud

3.11.9

Herneproteiin

Toode, mis saadakse tärklisevalmistamise käigus eraldatud hernemahlast, või jahvatamise ja õhkfraktsioneerimise tulemusena, võib olla osaliselt hüdrolüüsitud.

Toorproteiin

3.11.10

Hernepulp

Toode, mis saadakse tärklise ja proteiini märgekstraheerimisel hernestest. Koosneb peamiselt sisekiududest ja tärklisest.

Niiskusesisaldus, kui < 70 % või > 85 %

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

3.11.11

Herne lahustuvad koostisained

Toode, mis saadakse tärklise ja proteiini märgekstraheerimisel hernestest. Koosneb peamiselt lahustuvatest proteiinidest ja oligosahhariididest.

Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 85 %

Üldsuhkur

Toorproteiin

3.11.12

Hernekiud

Toode, mis saadakse kooritud herneste jahvatamise ja sõelumise järgsel ekstraheerimisel.

Toorkiud

3.12.1

Vikk

Suviviki (Vicia sativa L. var. sativa) ja teiste liikide seemned.

 

3.13.1

Põld-seahernes

Põld-seaherne (Lathyrus sativus L.) seemned, sobival viisil kuumtöödeldud.

Kuumtöötlemismeetod

3.14.1

Üheõielise hiireherne seemned

Vicia monanthos Desf. seemned

 


4.   Mugul- ja juurviljad ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

4.1.1

Suhkrupeet

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell juured

 

4.1.2

Suhkrupeedi pealsed ja juured

Suhkrutootmisest saadav värske toode, mis koosneb peamiselt puhastatud suhkrupeeditükkidest, mille küljes võib olla leheosi.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 50 %

4.1.3

Peedisuhkur; [sahharoos]

Suhkrupeedist vee abil ekstraheeritud suhkur

Sahharoos

4.1.4

Peedimelass

Siirupitoode, mis saadakse peedisuhkru tootmisel või rafineerimisel. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid. Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 28 %

4.1.5

Peedimelass, mille suhkru- ja/või betaiinisisaldust on vähendatud

Toode, mis saadakse sahharoosi ja/või betaiini täiendaval veega ekstraheerimisel peedimelassist. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 28 %

4.1.6

Isomaltuloosi melass

Kristalliseerimata fraktsioon, mis saadakse suhkrupeedist isomaltuloosi tootmisel sahharoosi ensüümidega töötlemise abil.

Niiskusesisaldus, kui > 40 %

4.1.7

Märjad (suhkru)peedilõigud

Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud. Suurim niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus on väike ja läheneb (piimhappe) kääritamise tõttu nullile.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 92 %

4.1.8

Pressitud (suhkru)peedilõigud

Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ning mis on mehhaaniliselt pressitud. Maksimaalne niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus on väike ja läheneb (piimhappe) kääritamise tõttu nullile. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %

4.1.9

Pressitud (suhkru)peedilõigud, melassilisandiga

Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ning mis on mehhaaniliselt pressitud ja millele on lisatud melassi. Maksimaalne niiskusesisaldus: 82 %. Suhkrusisaldus väheneb (piimhappe) kääritamise tõttu. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %

4.1.10

Kuivatatud (suhkru)peedilõigud

Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud ja mis on mehhaaniliselt pressitud ning kuivatatud. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10,5 %

4.1.11

Kuivatatud (suhkru)peedilõigud, melassilisandiga

Suhkrutööstuse toode, mis koosneb suhkrupeedilõikudest, millest on suhkur veega ekstraheeritud, mis on mehhaaniliselt pressitud ja kuivatatud ning millele on lisatud melassi. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

4.1.12

Suhkrusiirup

Suhkru ja/või melassi töötlemisel saadav toode. Võib sisaldada kuni 0,5 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 35 %

4.1.13

(Suhkru)peeditükid, keedetud

Toode, mis saadakse toidusiirupi tootmisel suhkrupeedist, võib olla pressitud või kuivatatud.

Kuivatatuna:

soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Pressituna:

soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 50 %

4.1.14

Frukto-oligosahhariidid

Toode, mis saadakse suhkrupeedist toodetud suhkru ensüümidega töötlemise teel.

Niiskusesisaldus, kui > 28 %

4.2.1

Peedimahl

Punapeedist (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) pressitud mahl, mis kontsentreeritakse ja pastöriseeritakse, säilitades tüüpilise juurviljale omase maitse ja lõhna.

Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 60 %

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.3.1

Porgandid

Kollase või punase porgandi Daucus carota L. juurikad

 

4.3.2

Porgandikoored, aurutatud

Porgandi töötlemisel saadav niiske toode, mis koosneb auruga töötlemisel eemaldatud porgandikoortest, millele võib olla lisatud täiendavalt geeljat porganditärklist. Maksimaalne niiskusesisaldus: 97 %.

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 87 % või > 97 %

4.3.3

Porgandikaaped

Niiske toode, mis eraldub mehaanilise eemaldamise teel porganditöötlemise käigus, koosneb peamiselt kuivatatud porganditest ja porgandijääkidest. Toode võib olla kuumtöödeldud. Maksimaalne niiskusesisaldus: 97 %.

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 87 % või > 97 %

4.3.4

Porgandihelbed

Toode, mis saadakse kollase või punase porgandi juurikate helvestamise teel, seejärel toode kuivatakse.

 

4.3.5

Porgand, kuivatatud

Kollase või punase porgandi juurikad igal kujul, kuivatatuna.

Toorkiud

4.3.6

Porgandisööt, kuivatatud

Toode, mis koosneb kuivatatud porgandisisust ja -koortest.

Toorkiud

4.4.1

Sigurijuured

Cichorium intybus L. juured

 

4.4.2

Siguri pealsed ja juured

Siguri töötlemisel saadav värske toode. Koosneb peamiselt puhastatud sigurijuuretükkidest ja leheosadest.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 50 %

4.4.3

Siguriseemned

Cichorium intybus L. seemned

 

4.4.4

Pressitud siguripulp

Cichorium intybus L. juurtest inuliini tootmisel saadav toode, koosneb ekstraheeritud ja mehaaniliselt pressitud sigurilõikudest. Siguri (lahustuvad) süsivesikud ja vesi on osaliselt eemaldatud. Võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,2 % sulfitit.

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Niiskusesisaldus, kui < 65 % või > 82 %

4.4.5

Kuivatatud siguripulp

Cichorium intybus L. juurtest inuliini tootmisel saadav toode, koosneb ekstraheeritud ja mehaaniliselt pressitud sigurilõikudest, mis seejärel kuivatatakse. Siguri (lahustuvad) süsivesikud on osaliselt ekstraheeritud. Võib sisaldada kuni 2 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit.

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.4.6

Sigurijuurepulber

Toode, mis saadakse sigurijuure tükeldamisel, kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada kuni 1 % paakumisvastaseid aineid.

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.4.7

Sigurimelass

Siguritöötlemise toode, mis saadakse inuliini ja oligufruktoosi tootmise käigus. Sigurimelass koosneb orgaanilisest taimsest materjalist ja mineraalidest. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahutamisvastaseid aineid.

Toorproteiin

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui < 20 % või > 30 %

4.4.8

Sigurimelassi raba

Siguritöötlemise kõrvalsaadus, mis saadakse pärast inuliini ja oligofruktoosi eraldamist ja ioonvahetiga elueerimist. Sigurimelassi raba koosneb orgaanilisest taimsest materjalist ja mineraalidest. Võib sisaldada kuni 1 % vahutamisvastaseid aineid.

Toorproteiin

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui < 30 % või > 40 %

4.4.9

Siguriinuliin

Inuliin on Cichorium intybus L. juurtest ekstraheeritud fruktaan. Siguri toorinuliin võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit.

 

4.4.10

Oligofruktoosisiirup

Toode, mis saadakse Cichorium intybus L.-st saadud inuliini osalisel hüdrolüüsimisel. Oligofruktoosi toorsiirup võib sisaldada kuni 1 % sulfaati ja kuni 0,5 % sulfitit.

Niiskusesisaldus, kui < 20 % või > 30 %

4.4.11

Oligofruktoos, kuivatatud

Toode, mis saadakse Cichorium intybus L.-st saadud inuliini osalisel hüdrolüüsimisel ja kuivatamisel.

 

4.5.1

Küüslauk, kuivatatud

Puhta jahvatatud küüslaugu Allium sativum L. pulber, värvus valgest kollaseni.

 

4.6.1

Maniokk; [tapiokk]; [kassaava]

Jahumanioki (Manihot esculenta Crantz) juuremugulad, igal kujul.

Niiskusesisaldus, kui < 60 % või > 70 %

4.6.2

Maniokk, kuivatatud

Manioki juuremugulad, igal kujul, kuivatatud.

Tärklis

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.7.1

Sibulapulp

Niiske toode, mis saadakse sibulate (perekond Allium) töötlemisel, sisaldab nii koori kui ka terveid sibulaid. Kui toode saadakse sibulaõli tootmisel, koosneb ta peamiselt kuumutatud sibulajääkidest.

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.7.2

Sibulad, praetud

Kooritud ja peenestatud sibulatükid, mis seejärel praetakse.

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

Toorrasv

4.7.3

Sibula lahustuvad koostisosad

Kuiv toode, mis eraldub värskete sibulate töötlemisel Toode saadakse alkoholi ja/või veega ekstraheerimisel, vee- või alkoholifraktsioon eraldatakse ja pihustuskuivatatakse. Koosneb peamiselt süsivesikutest..

Toorkiud

4.8.1

Kartulid

Liigi Solanum tuberosum L. mugulad.

Niiskusesisaldus, kui < 72 % või > 88 %

4.8.2

Kartulid, kooritud

Kartulid, millelt on auruga töötlemisel eemaldatud koor.

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.3

Kartulikoored, aurutatud

Kartuli töötlemisel saadav niiske toode, mis koosneb auruga töötlemisel eemaldatud kartulikoortest, millele võib olla lisatud täiendavalt geeljat kartulitärklist. Võib olla püreestatud.

Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 93 %

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.4

Kartulilõigud, toored

Toode, mis saadakse inimtoiduks ettenähtud kartulitoodete valmistamisel, võib olla kooritud.

Niiskusesisaldus, kui < 72 % või > 88 %

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.5

Kartulikaaped

Toode, mis eraldub mehaanilise eemaldamise teel kartulitöötlemise käigus, koosneb peamiselt kuivatatud kartulitest ja kartulijääkidest. Toode võib olla kuumtöödeldud.

Niiskusesisaldus, kui < 82 % või > 93 %

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.6

Kartul, püreena

Blanšeeritud või keedetud ja seejärel püreestatud kartulitoode.

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.7

Kartulihelbed

Toode, mis saadakse pestud, kooritud või koorimata ning aurutatud kartulite rotatsioonkuivatamisel

Tärklis

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

4.8.8

Kartulipulp

Toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ekstraheeritud jahvatatud kartulist.

Niiskusesisaldus, kui < 77 % või > 88 %

4.8.9

Kartulipulp, kuivatatud

Kuivatatud toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ekstraheeritud jahvatatud kartulist.

 

4.8.10

Kartuliproteiin

Toode, mis saadakse tärklisetootmisel, koosneb peamiselt proteiinist, mis on järele jäänud pärast tärklise eraldamist.

Toorproteiin

4.8.11

Kartuliproteiin, hüdrolüüsitud

Proteiin, mis saadakse kartuliproteiini kontrollitud ensümaatiline hüdrolüüsi abil.

Toorproteiin

4.8.12

Kartuliproteiin, kääritatud

Toode, mis saadakse kartuliproteiini kääritamise ja pihustuskuivatamise tulemusena.

Toorproteiin

4.8.13

Kartuliproteiin, kääritatud, vedel

Vedel toode, mis saadakse kartuliproteiini kääritamisel.

Toorproteiin

4.8.14

Kartulimahl, kontsentreeritud

Kontsentreeritud toode, mis saadakse kartulitärklise tootmisel, koosneb ainetest, mis jäävad järele pärast seda, kui kartulipulbist on eemaldatud osa kiudu, proteiini ja tärklist ning osa veest on aurustunud.

Niiskusesisaldus, kui < 50 % või > 60 %

Kui niiskusesisaldus on < 50 %:

Toorproteiin

Toortuhk

4.8.15

Kartuligraanulid

Kuivatatud kartulid (pärast pesemist, koorimist, suuruse vähendamist – lõikamist, helvestamist jne ja vesi eraldamist).

 

4.9.1

Maguskartul ehk bataat

Maguskartuli ehk bataadi (Ipomoea batatas L.) mugulad, igal kujul

Niiskusesisaldus, kui < 57 % või > 78 %

4.10.1

Maapirn; [Topinambur]

Maapirni Helianthus tuberosus L. mugulad, igal kujul.

Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 80 %


5.   Muud seemned ja viljad ning nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

5.1.1

Tammetõrud

Hariliku tamme Quercus robur L., kivitamme Quercus petraea (Matt.) Liebl., korgitamme Quercus suber L. või muude tammeliikide terved viljad.

 

5.1.2

Tammetõrud, kooritud

Toode, mis saadakse tammetõrude koorimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.2.1

Mandlid

Mandli Prunus dulcis terved või purustatud viljad, kooritud või koorimata..

 

5.2.2

Mandlikestad

Mandlikestad, mis saadakse kooritud mandliseemnetest füüsilise eraldamise teel; jahvatatud.

Toorkiud

5.2.3

Mandlituumakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse mandlituumade pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.3.1

Aniisiseemned

Pimpinella anisum seemned.

 

5.4.1

Õunapulp, kuivatatud; [õunte pressimisjäägid, kuivatatud]

Toode, mis saadakse õuntest Malus domestica mahla või siidri tootmisel. Koosneb peamiselt õuna kuivatatud viljalihast ja koortest. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.4.2

Õunapulp, pressitud; [õunte pressimisjäägid, pressitud]

Niiske toode, mis saadakse õunamahla või -siidri tootmisel. Koosneb peamiselt õuna pressitud viljalihast ja koortest. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.4.3

Õunamelass

Toode, mis saadakse pärast õunapulbist pektiini valmistamist. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorproteiin

Toorkiud

Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %

5.5.1

Suhkrupeediseemned

Suhkrupeediseemned

 

5.6.1

Tatar

Fagopyrum esculentum seemned

 

5.6.2

Tatra jämekliid ja kliid

Toode, mis saadakse tatraterade jahvatamisel.

Toorkiud

5.6.3

Tatra peenkliid

Jahutööstuse toode, mis saadakse tatra sõelumisel. Koosneb peamiselt endospermiosakestest, mille hulgas on väikseid kestaosiseid ja terade eri osi. Ei või sisaldada rohkem kui 10 % toorkiudu.

Toorkiud

Tärklis

5.7.1

Punase peakapsa seemned

Brassica oleracea var. capitata f. Rubra seemned.

 

5.8.1

Kanaari paelrohu seemned

Phalaris canariensis seemned.

 

5.9.1

Hariliku köömne seemned

Carum carvi L. seemned

 

5.12.1

Purustatud kastanid

Toode, mis saadakse kastanijahu valmistamisel, koosneb peamiselt endospermiosakestest, väikestest kestaosistest ja väikesest hulgast kastani (Castanea spp.) jääkidest.

Toorproteiin

Toorkiud

5.13.1

Tsitruspulp

Toode, mis saadakse mahla pressimisel tsitrusviljadest (Citrus (L.) ssp.) Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.13.2

Tsitruspulp, kuivatatud

Toode, mis saadakse mahla pressimisel tsitrusviljadest, kuivatatud. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.14.1

Punase ristiku seemned

Trifolium pratense L. seemned

 

5.14.2

Valge ristiku seemned

Trifolium repens L. seemned

 

5.15.1

Kohviubade kestad

Toode, mis saadakse kohvipuu Coffea kooritud seemnetest.

Toorkiud

5.16.1

Rukkililleseemned

Centaurea cyanus L. seemned.

 

5.17.1

Kurgiseemned

Cucumis sativus L. seemned.

 

5.18.1

Küpressiseemned

Cupressus L. seemned

 

5.19.1

Datlid

Phoenix dactylifera L. viljad. Võivad olla kuivatatud.

 

5.19.2

Datliseemned

Datlipuu terved seemned.

Toorkiud

5.20.1

Apteegitilli seemned

Foeniculum vulgare Mill. seemned

 

5.21.1

Viigimarjad

Ficus carica L. viljad. Võivad olla kuivatatud.

 

5.22.1

Puuviljatuumad  (19)

Toode koosneb pähkli või luuviljakivi sees olevatest söödavatest seemnetest.

 

5.22.2

Puuviljapulp  (19)

Toode, mis saadakse puuviljamahla ja -püree valmistamisel. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.22.3

Puuviljapulp, kuivatatud  (19)

Toode, mis saadakse puuviljamahla ja -püree valmistamisel ja mis seejärel kuivatatakse. Pektiin võib olla eemaldatud.

Toorkiud

5.23.1

Salatkress

Lepidium sativum L. seemned

Toorkiud

5.24.1

Kõrreliste heintaimede seemned

Perekondadesse Poaceae, Cyperaceae ja Juncaceae kuuluvate kõrreliste seemned.

 

5.25.1

Viinamarjaseemned

Viinamarjapulbist eraldatud viinamarja vitis L. seemned, millest õli ei ole ekstraheeritud.

Toorrasv

Toorkiud

5.25.2

Viinamarjaseemnejahu

Toode, mis saadakse õli ekstraheerimisel viinamarjaseemnetest.

Toorkiud

5.25.3

Viinamarjapulp [viinamarjade pressimisjääk]

Viinamarjapulp, mida on pärast alkoholi eraldamist kuivatatud ja millest on eemaldatud nii palju rootsusid ja seemneid kui võimalik.

Toorkiud

5.25.4

Viinamarjaseemnete lahustuvad koostisosad

Toode, mis on saadud viinamarjaseemnetest pärast viinamarjamahla tootmist. Sisaldab peamiselt süsivesikuid. Võib olla kontsentreeritud.

Toorkiud

5.26.1

Sarapuupähkel

Sarapuu Corylus (L.) spp terved või purustatud viljad, kooritud või koorimata..

 

5.26.2

Sarapuupähklikook

Õlitööstuse toode, mis saadakse sarapuupähklituumade pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.27.1

Pektiin

Pektiin saadakse sobiva taimse materjali, tavaliselt tsitrusviljade ja õunte (looduslike liinide) vesiekstraktsioonil. Orgaanilise sadestina võib kasutada ainult metanooli, etanooli või propaan-2-ooli. Võib sisaldada kuni 1 % metanooli, etanooli ja propaan-2-ooli eraldi või koos, veevabal kujul. Pektiin koosneb peamiselt polügalakturoonhappe metüülosaestritest ja nende ammooniumi-, naatriumi-, kaaliumi- ning kaltsiumisooladest.

 

5.28.1

Pronks-lutiklille seemned

Perilla frutescens L. seemned ja nende jahvatamisel saadud tooted.

 

5.29.1

Piiniapähklid

Pinus (L.) spp. seemned

 

5.30.1

Pistaatsiad

Pistacia vera L. viljad

 

5.31.1

Teeleheseemned

Plantago (L.) spp. seemned

 

5.32.1

Rediseseemned

Raphanus sativus L. seemned

 

5.33.1

Spinatiseemned

Spinacia oleracea L. seemned

 

5.34.1

Ohakaseemned

Carduus marianus L. seemned

 

5.35.1

Tomatipulp [tomati pressimisjäägid]

Toode, mis saadakse mahla pressimisel tomatitest (Solanum lycopersicum L.) Koosneb peamiselt tomatikoortest ja seemnetest.

Toorkiud

5.36.1

Hariliku raudrohu seemned

Achillea millefolium L. seemned

 

5.37.1

Aprikoosituumakook

Õlitööstuse toode, mis saadakse aprikoosituumade (Prunus armeniaca L.) pressimisel. Võib sisaldada vesiniktsüaniidhapet.

Toorproteiin

Toorkiud

5.38.1

Mugul-haukaputke kook

Õlitööstuse toode, mis saadakse mugul-haukaputke (Bunium persicum L.) seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.39.1

Hariliku kurgirohu seemne kook

Õlitööstuse toode, mis saadakse hariliku kurgirohu (Borago officinalis L.) seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.40.1

Kuningakepiseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse kuningakepi (Oenothera L.) seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.41.1

Granaatõunaseemnekook

Õlitööstuse toode, mis saadakse granaatõuna (Punica granatum L.) seemnete pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

5.42.1

Kreeka pähkli kook

Õlitööstuse toode, mis saadakse kreeka pähkli tuumade (Juglans regia L.) pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud


6.   Tugi- ja koresöödad ning nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

6.1.1

Lehtpeet (mangold)

Beta spp. lehed

 

6.2.1

Teraviljad  (20)

Teraviljaliigi taim tervikuna või selle osad. Võib olla kuivatatud, värske või sileeritud.

 

6.3.1

Põhk  (20)

Teraviljadest saadud õled.

 

6.3.2

Põhk, töödeldud  (20)  (21)

Toode, mis saadakse teraviljaõlgede töötlemisel sobiva menetluse abil

Naatrium, kui toodet on töödeldud NaOH-ga

6.4.1

Ristikujahu

Toode, mis saadakse ristiku (Trifolium ssp.) kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada ka kuni 20 % lutserni (Medicago sativa L. ja Medicago var. Martyn) või muid põllukultuure, mida on kuivatatud ja jahvatatud koos ristikuga.

Toorproteiin

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.5.1

Söödataimede jahu; [Rohujahu]  (22) ; [Rohujahu]  (22)

Toode, mis saadakse heintaimede kuivatamisel ja jahvatamisel ning mõnel juhul kokkupressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.6.1

Rohi, põllul kuivatatud, [Hein]

Mis tahes rohttaimeliik, põllul kuivatatud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.6.2

Rohi, kõrgel temperatuuril kuivatatud

Mis tahes rohttaimeliigist saadud toode, mis on kunstlikult kuivatatud (mis tahes kujul)

Toorproteiin

Kiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.6.3

Rohi, ürdid, liblikõielised taimed, [haljassööt]

Värsked, sileeritud või kuivatatud põllukultuurid, mis koosnevad rohust, liblikõielistest taimedest või ürtidest ja mida tavapäraselt nimetatakse siloks, kuivsiloks, heinaks või haljassöödaks.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.7.1

Kanepijahu

Cannabis sativa L. kuivatatud lehtedest jahvatatud jahu.

Toorproteiin

6.7.2

Kanepikiud

Roheline kuivatatud kiuline toode, mis saadakse kanepi töötlemisel.

 

6.8.1

Põldoavarred

Põldoavarred

 

6.9.1

Linavarred

Hariliku lina (Linum usitatissimum L.) varred.

 

6.10.1

Lutsern; [Alfalfa]

Medicago sativa L. ja Medicago var. Martyn taimed ja nende osad.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.10.2

Lutsern, põllul kuivatatud; [Alfalfa, põllul kuivatatud]

Lutsern, põllul kuivatatud.

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.10.3

Lutsern, kõrgel temperatuuril kuivatatud; [Alfalfa, kõrgel temperatuuril kuivatatud]

Kunstlikult kuivatatud lutsern, mis tahes kujul.

Toorproteiin

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.10.4

Lutsern, ekstruseeritud; [Alfalfa, ekstruseeritud]

Ekstruseeritud lutsernigraanulid.

 

6.10.5

Lutsernijahu  (23) ; [Alfalfajahu]

Toode, mis saadakse lutserni kuivatamisel ja jahvatamisel. Võib sisaldada ka kuni 20 % ristikut või teisi heintaimi, mida on kuivatatud ja jahvatatud koos lutserniga

Toorproteiin

Toorkiud

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 % kuivainest

6.10.6

Lutserni pressimisjäägid; [Alfalfa pressimisjäägid]

Kuivatatud toode, mis saadakse lutsernist mahla pressimisel.

Toorproteiin

Toorkiud

6.10.7

Lutserniproteiini kontsentraat; [Alfalfaproteiini kontsentraat]

Toode, mis tehnilise kuivatamise abil saadakse pressitud lutsernimahla fraktsioonidest, mis on proteiini sadestamiseks eelnevalt tsentrifuugimise teel eraldatud ja kuumtöödeldud.

Toorproteiin

Karoteen

6.10.8

Lutserni lahustuvad koostisained

Toode, mis saadakse proteiini ekstraheerimisel lutsernimahlast. Võib olla kuivatatud.

Toorproteiin

6.11.1

Maisisilo

Zea mays L. ssp. mays sileeritud taimed või nende osad.

 

6.12.1

Hernevarred

Pisum spp. varred

 


7.   Muud taimed, vetikad ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

7.1.1

Vetikad  (24)

Vetikad, elusad või töödeldud, sh värsked, jahutatud või külmutatud vetikad. Võivad sisaldada kuni 0,1 % vahutamisvastaseid aineid.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

7.1.2

Kuivatatud vetikad  (24)

Toode, mis saadakse vetikate kuivatamisel. Toode võib olla pestud joodisisalduse vähendamiseks. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahutamisvastaseid aineid.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

7.1.3

Vetikajahu  (24)

Toode, mis saadakse vetikaõli valmistamisel vetikate ekstraheerimisel. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

7.1.4

Vetikaõli  (24)

Toode, mis saadakse õli valmistamisel vetikatest ekstraheerimise teel. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

7.1.5

Vetikaekstrakt  (24); [Vetikafraktsioon]  (24)

Vetikaekstrakt vee või alkoholiga, koosneb peamiselt süsivesikutest. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid

 

7.2.6

Merevetikajahu

Toode, mis saadakse makrovetikate, eelkõige pruunvetikate kuivatamisel ja jahvatamisel. Toode võib olla pestud joodisisalduse vähendamiseks. Võib sisaldada kuni 0,1 % vahu inhibiitoreid.

Toortuhk

7.3.1

Puukoored  (25)

Puude või põõsaste puhastatud ja kuivatatud koored.

Toorkiud

7.4.1

Õied  (25) , kuivatatud

Söödavate taimede kuivatatud õite kõik osad ja nende fraktsioonid.

Toorkiud

7.5.1

Spargelkapsas, kuivatatud

Toode, mis saadakse Brassica oleracea L. taime kuivatamisel pärast pesemist, suuruse vähendamist (lõikamist, helvestamist jne) ja vee eraldamist.

 

7.6.1

Suhkruroomelass

Siirupine toode, mis saadakse suhkruroost Saccharum L. suhkru tootmisel või rafineerimisel. Võib sisaldada kuni 0,5 % vahu inhibiitoreid Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 3,5 % sulfaati. Võib sisaldada kuni 0,25 % sulfitit.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 30 %

7.6.2

Suhkruroog Melass, vähendatud suhkrusisaldusega

Toode, mis saadakse sahharoosi täiendaval vee abil ekstraheerimisel suhkruroomelassist.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 28 %

7.6.3

Roosuhkur [sahharoos]

Suhkruroost vee abil ekstraheeritud suhkur.

Sahharoos

7.6.4

Suhkruroo pressimisjäägid

Toode, mis saadakse suhkru vee abil ekstraheerimisel suhkruroost. Koosneb peamiselt kiududest.

Toorkiud

7.7.1

Lehed, kuivatatud  (25)

Söödavate taimede kuivatatud lehed ja nende fraktsioonid.

Toorkiud

7.8.1

Lignotselluloos  (25)

Toode, mis saadakse looduslikult kuivanud toorpuidu mehaanilisel töötlemisel, koosneb peamiselt lignotselluloosist.

Toorkiud

7.9.1

Lagritsajuured

Glycyrrhiza L. juured

 

7.10.1

Münt

Mentha apicata, Mentha piperita või Mentha viridis (L.) taimede maapealsete osade kuivatamisel saadav toode mis tahes kujul.

 

7.11.1

Spinat, kuivatatud

Spinacia oleracea L. taime kuivatamisel saadav toode mis tahes kujul.

 

7.12.1

Mohaave tääkliilia

Yucca schidigera Roezl. pulber

Toorkiud

7.13.1

Taimne süsi; [puusüsi]

Toode, mis saadakse orgaanilise taimematerjali söestamisel.

Toorkiud

7.14.1

Puit  (25)

Keemiliselt töötlemata raieküps puit või puidukiud.

Toorkiud


8.   Piimatooted ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

8.1.1

Või ja võitooted

Või ja või tootmisel või töötlemisel saadavad tooted (nt vadak), kui neid ei ole eraldi loetletud.

Toorproteiin

Toorrasv

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 6 %

8.2.1

Petipiim/petipiimapulber  (26)

Toode, mis saadakse või valmistamisel koorest või samalaadsel töötlusel.

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Toorrasv

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 6 %

8.3.1

Kaseiin

Toode, mis saadakse lõssist või petipiimast happe või laabiga sadestatud kaseiini kuivatamisel.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 10 %

8.4.1

Kaseinaat

Toode, mis eraldatakse kohupiimast või kaseiinist kasutades neutraliseerivaid aineid ja kuivatamist.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 10 %

8.5.1

Juust ja juustutooted

Juust ning juustust ja piimapõhistest toodetest saadud tooted.

Toorproteiin

Toorrasv

8.6.1

Ternespiim/ternespiimapulber

Kuni viis päeva pärast poegimist piimalooma piimanäärmetest erituv vedelik. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Toorproteiin

8.7.1

Piimatootmise kõrvalsaadused

Tooted, mis saadakse piimatoodete tootmisel (sh endised piimast toiduained, tsentrifuugimis- või separeerimissete, piimavesi, piimas leiduvad mineraalained).

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Niiskus

Toorproteiin

Toorrasv

Üldsuhkur

8.8.1

Kääritatud piimatooted

Piima kääritamisel saadavad tooted (nt jogurt jne).

Toorproteiin

Toorrasv

8.9.1

Laktoos

Piimast või vadakust eraldatud suhkur, mida on puhastatud ja kuivatatud

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

8.10.1

Piim/piimapulber  (26)

Ühe või mitme lüpsmise tulemusena udarast eritunud sekreet. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

8.11.1

Lõss/lõssipulber  (26)

Piim, mille rasvasisaldust on separeerimise abil vähendatud.

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

8.12.1

Piimarasv

Toode, mis saadakse piima koorimisel.

Toorrasv

8.13.1

Piimaproteiinipulber

Toode, mis saadakse piimast keemilise või füüsikalise menetluse abil eraldatud proteiini kuivatamisel.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.14.1

Kondenspiim ja sellest saadud tooted

Kondenspiim ja selle tootmisel või töötlemisel saadud tooted.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

8.15.1

Piimapermeaat/piimapermeaadi pulber  (26)

Toode, mis saadakse piima (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (läbistades membraani) ja millest laktoos võib olla osaliselt eraldatud.

Toote puhul võib olla kasutatud pöördosmoosi ja kontsentreerimist ja/või kuivatamist.

Toortuhk

Toorproteiin

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.16.1

Piimaretentaat/piimaretentaadi pulber  (26)

Toode, mis saadakse piima (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (membraani läbistamata).

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Toorproteiin

Toortuhk

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.17.1

Vadak/vadakupulber  (26)

Toode, mis saadakse juustu, kohupiima või kaseiini valmistamisel või samalaadsel töötlusel.

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

Toortuhk

8.18.1

Laktoosivaba vadak/laktoosivaba vadakupulber  (26)

Vadak, millest laktoos on osaliselt eraldatud.

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

Toortuhk

8.19.1

Vadakuproteiin/vadakuproteiinipulber  (26)

Toode, mis saadakse vadakust keemilise või füüsikalise menetluse abil eraldatud vadakuproteiini kuivatamisel. Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.20.1

Demineraliseeritud laktoosivaba vadak/demineraliseeritud laktoosivaba vadakupulber  (26)

Vadak, millest laktoos ja mineraalained on osaliselt eraldatud.

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Laktoos

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.21.1

Vadakupermeaat/vadakurpermeaadipulber  (26)

Toode, mis saadakse vadaku (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (läbistades membraani) ja millest laktoos võib olla osaliselt eraldatud. Toote puhul võib olla kasutatud pöördosmoosi ja kontsentreerimist ja/või kuivatamist.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toortuhk

Toorproteiin

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

8.22.1

Vadakuretentaat/vadakuretentaadipulber  (26)

Toode, mis saadakse vadaku (ultra-, nano- või mikro-) filtrimisel (membraani läbistamata).

Toode võib olla kontsentreeritud ja/või kuivatatud.

Spetsiaalselt söödamaterjalina valmistamise puhul võib sisaldada:

kuni 0,5 % fosfaate, nt polüfosfaate (nt naatriumheksametafosfaati), difosfaate (nt naatriumdifosfaati), mida kasutatakse viskoossuse vähendamiseks ja proteiini stabiliseerimiseks töötlemise käigus;

kuni 0,3 % happeid, sh orgaanilisi happeid (sidrunhape, sipelghape, propioonhape); ja anorgaanilisi happeid (väävelhape, soolhape, fosforhape), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 0,5 % leeliseid (naatrium, kaalium, kaltsium, magneesiumhüdroksiid), mida kasutatakse pH taseme kohandamiseks tootmisprotsessi mitmes osas;

kuni 2 % kergesti lenduvaid aineid (nt ränidioksiid, pentanaatriumtrifosfaat, trikaltsiumfosfaat), mida kasutatakse pulbri lenduvuse parandamiseks;

kuni 0,4 % emulgaatorina kasutatud letsitiini.

Toorproteiin

Toortuhk

Laktoos

Niiskusesisaldus, kui > 8 %


9.   Maismaaloomadest saadud tooted ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

9.1.1

Loomsed kõrvalsaadused  (27)

Püsisoojaste maismaaloomade kogu keha või teatavad kehaosad, värsked, külmutatud, kuumutatud, happega töödeldud või kuivatatud.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.2.1

Loomarasv  (28)

Püsisoojaste maismaaloomade rasv.

Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani.

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

9.3.1

Mesinduse kõrvalsaadused

Töödeldud või töötlemata mesi, mesilasvaha, mesilaspiim, taruvaik ja õietolm

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

9.4.1

Töödeldud loomne proteiin  (28)

Toode, mis saadakse püsisoojaste maismaaloomade kogu keha või teatavate kehaosade kuumtöötlemisel, kuivatamisel ja jahvatamisel, kusjuures rasv võib olla enne osaliselt ekstraheeritud või mehaaniliselt eemaldatud.

Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.5.1

Želatiini valmistamisel saadud proteiinid  (28)

Želatiini valmistamisel saadud kuivatatud loomsed proteiinid, mis vastavad toidu kvaliteedinõuetele

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.6.1

Hüdrolüüsitud loomsed proteiinid  (28)

Hüdrolüüsitud proteiinid, mis saadakse loomse proteiini kuumtöötlemisel ja/või pressimisel, keemilise, mikrobioloogilise või ensümaatilise hüdrolüüsi abil.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.7.1

Verejahu  (28)

Toode, mis saadakse püsisoojaste tapaloomade vere kuumtöötlemisel.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.8.1

Veretooted  (27)

Tooted, mis saadakse püsisoojaste tapaloomade verest või verefraktsioonidest.; mõiste hõlmab kuivatatud/külmutatud/vedelas olekus vereplasmat, kuivatatud täisverd, kuivatatud/külmutatud/vedelas olekus punaliblesid või nende fraktsioone ja segusid.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.9.1

Toidujäätmed [Toidujäätmete uuskasutus]

Igasugused loomset päritolu materjali sisaldavad toidujäätmed, sealhulgas kasutatud toiduõli, mis on pärit restoranidest, toitlustusettevõtetest ja köökidest, sealhulgas keskköökidest ja kodumajapidamiste köökidest.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.10.1

Kollageen  (28)

Proteiinipõhine toode, mis saadakse loomade kontidest, toornahast ja kõõlustest.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.11.1

Sulejahu

Toode, mis saadakse tapaloomade sulgede kuivatamisel ja jahvatamisel; võib olla hüdrolüüsitud.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.12.1

Želatiin  (28)

Loodusliku päritoluga lahustuv proteiin, geelistuv või geelistumatu, mis on saadud loomade kontidest, toornahkadest, kõõlustest ja soontest pärit kollageeni osalise hüdrolüüsi teel.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.13.1

Kõrned  (28)

Toode, mis saadakse loomarasva, seapeki ja muu ekstraheeritud või mehaaniliselt eraldatud loomse rasva töötlemisel; värske, külmutatud või kuivatatud

Lahustiga ekstraheerimise korral võib sisaldada kuni 0,1 % heksaani.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.14.1

Loomse päritoluga tooted  (27)

Loomseid tooteid sisaldav endine toit; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud).

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

9.15.1

Munad

Gallus gallus L. terved munad, koorega või kooreta.

 

9.15.2

Albumiin

Toode, mis saadakse munadest pärast munakoorte ja munakollase eraldamist; pastöriseeritud, võib olla denatureeritud.

Toorproteiin

Denaturatsiooni meetod, vajaduse korral

9.15.3

Munatooted, kuivatatud

Tooted, mis koosnevad pastöriseeritud kuivatatud munadest (ilma kooreta) või kuivatatud albumiini ja kuivatatud munakollast (erinevas vahekorras) sisaldavast segust.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

9.15.4

Suhkruga munapulber

Kuivatatud suhkrustatud munad tervelt või osadena.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

9.15.5

Munakoored, kuivatatud

Tooted, mis saadakse kodulindude munadest pärast munakollase ja albumiini eraldamist. Koored kuivatakse.

Toortuhk

9.16.1

Selgrootud maismaaloomad  (27)

Selgrootud maismaaloomad tervikuna või nende kehaosad, kõigil eluetappidel, v.a liigid, mis on patogeensed nimeste või loomade suhtes; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud).

 

9.17.1

Kondroitiinsulfaat

Toode, mis saadakse kõhre ja pehmeid sidekudesid sisaldavatest kõõlustest, kontidest ja muudest loomsetest kudedest ekstraheerimisel.

Naatrium


10.   Kala ja muud veeloomad ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

10.1.1

Veeselgrootud  (29)

Mere- või mageveeselgrootud tervikuna või nende kehaosad, kõigil eluetappidel, v.a liigid, mis on patogeensed nimeste või loomade suhtes; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud).

 

10.2.1

Veeloomadest saadud kõrvalsaadused  (29)

Tooted on pärit ettevõtetest, kus valmistatakse inimtoiduks ette nähtud tooteid; töödeldud või töötlemata (nt värsked, külmutatud, kuivatatud).

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk

10.3.1

Koorikloomade jahu

Toode, mis saadakse tervete koorikloomade (sh looduslike ja tehistingimustes kasvatatud krevettide) või nende osade kuumutamisel, pressimisel ja kuivatamisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.4.1

Kala  (30)

Terved kalad või nende osad; värsked, külmutatud, kuumutatud, happega töödeldud või kuivatatud.

Toorproteiin

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.4.2

Kalajahu  (30)

Toode, mis saadakse tervete kalade või nende osade kuumutamisel, pressimisel ja kuivatamisel; kalamahl võib olla tootele enne kuivatamist tagasi lisatud.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.4.3

Kalamahl

Kontsentreeritud toode, mis eraldatakse kalajahu tootmisel; stabiliseeritud hapestamise või kokkuaurutamisega.

Toorproteiin

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 5 %

10.4.4

Kalaproteiin, hüdrolüüsitud

Toode, mis saadakse tervete kalade või nende osade happelise hüdrolüüsi teel; sageli kuivatamise abil kontsentreeritud.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.4.5

Kalaluujahu

Toode, mis saadakse kala kehaosade kuumutamisel, pressimise ja kuivatamisel. Koosneb peamiselt kalaluudest.

Toortuhk

10.4.6

Kalaõli

Kaladest või nende osadest saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud (võib sisaldada liigile iseloomulikke osiseid, nt tursamaksaõli).

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

10.4.7

Kalaõli, hüdrogeenitud

Kalaõli hüdrogeenimise tulemusena saadud õli.

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

10.5.1

Tavalise hiilgevähi õli

Planktilisest hiilgevähist kuumutamisel ja pressimisel saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud.

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

10.5.2

Hiilgevähi proteiini kontsentraat, hüdrolüüsitud

Toode, mis saadakse tervete hiilgevähkide või nende osade ensümaatilise hüdrolüüsi teel; sageli kuivatamise abil kontsentreeritud.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.6.1

Meres elavate rõngusside jahu

Toode, mis saadakse tervete meres elavate rõngusside (sh Nereis virens (M. Sars)) või nende osade kuumtöötlemisel ja kuivatamisel.

Rasvkude

Tuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.7.1

Meres elava zooplanktoni jahu

Toode, mis saadakse meres elava zooplanktoni (sh tavalise hiilgevähi) kuumtöötlemisel, pressimisel ja kuivatamisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.7.2

Meres elava zooplanktoni õli

Meres elavast zooplanktonist kuumutamisel ja pressimisel saadud õli, mida on vee eraldamiseks tsentrifuugitud.

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

10.8.1

Molluskijahu

Toode, mis saadakse tervete molluskite (sh kalmaaride ja kahepoolmeliste karploomade) või nende osade kuumtöötlemisel ja kuivatamisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %

10.9.1

Kalmaarijahu

Toode, mis saadakse tervete kalmaaride või nende osade kuumtöötlemisel, pressimisel ja kuivatamisel.

Toorproteiin

Toorrasv

Toortuhk, kui > 20 %

Niiskusesisaldus, kui > 8 %


11.   Mineraalained ja nendest saadud tooted

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

11.1.1

Kaltsiumkarbonaat; (31) [Lubjakivi]

Toode, mis saadakse, jahvatades selliseid kaltsiumkarbonaati (CaCO3) sisaldavaid materjale nagu lubjakivi või sadestades seda välja happelistest lahustest.

Võib sisaldada kuni 0,25 % propüleenglükooli. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.2

Mereloomade lubjarikkad kojad

Looduslikku päritolu toode, mis on saadud mereloomade kodadest (nt austri- või merikarbid), jahvatatud või granuleeritud.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.3

Kaltsiummagneesiumkarbonaat

Kaltsiumkarbonaadi (CaCO3) ja magneesiumkarbonaadi (MgCO3) looduslik segu. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

Kaltsium, magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.4

Lupja sisaldavad merevetikad (maerl)

Looduslikku päritolu toode, mis on saadud lupja sisaldavatest merevetikatest, jahvatatud või granuleeritud.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.5

Lithothamn

Looduslikku päritolu toode, mis on saadud lupja sisaldavatest merevetikatest (Phymatolithon calcareum (Pall.)), jahvatatud või granuleeritud.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.6

Kaltsiumkloriid

Kaltsiumkloriid (CaCl2). Võib sisaldada kuni 0,2 % baariumsulfaati.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.7

Kaltsiumhüdroksiid

Kaltsiumhüdroksiid (Ca(OH)2).

Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.8

Kaltsiumsulfaat, veevaba

Veevaba kaltsiumsulfaat (CaSO4), mis saadakse veevaba kaltsiumsulfaadi jahvatamisel või kaltsiumsulfaatdihüdraadi veetustamisel.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.9

Kaltsiumsulfaathemihüdraat

Kaltsiumsulfaathemihüdraat (CaSO4 × ½ H2O), mis saadakse kaltsiumsulfaatdihüdraadi osalisel veetustamisel.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.10

Kaltsiumsulfaatdihüdraat

Kaltsiumsulfaatdihüdraat (CaSO4 × 2H2O), mis saadakse kaltsiumsulfaatdihüdraadi jahvatamisel või kaltsiumsulfaahemihüdraadi hüdraatimisel.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.11

Orgaaniliste hapete kaltsiumisoolad  (32)

Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete kaltsiumisoolad.

Kaltsium, orgaaniline hape

11.1.12

Kaltsiumoksiid

Kaltsiumoksiid (CaO), mis saadakse loodusliku lubjakivi kaltsineerimisel.

Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.13

Kaltsiumglükonaat

Glükoonhappe kaltsiumisool, mida tavaliselt väljendatakse valemiga Ca(C6H11O7)2, ja selle hüdraatvormid.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.15

Kaltsiumsulfaat/-karbonaat

Toode, mis saadakse naatriumkarbonaadi valmistamisel.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.16

Kaltsiumpidolaat

Kaltsium-L-pidolaat (C5H6CaNO3). Võib sisaldada kuni 1,5 % glutaamhapet ja sarnaseid aineid.

Kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.1.17

Kaltsiumkarbonaat-magneesiumoksiid

Loodusliku kaltsiumi ja magneesiumi kuumutamisel saadav toode, mis sisaldab dolomiidilaadseid aineid. Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

Kaltsium, magneesium

11.2.1

Magneesiumoksiid

Kaltsineeritud magneesiumoksiid (MgO), sisaldab vähemalt 70 % MgO-d.

Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %

11.2.2

Magneesiumsulfaatheptahüdraat

Magneesiumsulfaat (MgSO4 × 7 H2O).

Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %

11.2.3

Magneesiumsulfaatmonohüdraat

Magneesiumsulfaat (MgSO4 × H2O).

Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 15 %

11.2.4

Magneesiumsulfaat, veevaba.

Veevaba magneesiumsulfaat (MgSO4).

Magneesium, väävel, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.2.5

Magneesiumpropionaat

Magneesiumpropionaat (C6H10MgO4).

Magneesium

11.2.6

Magneesiumkloriid

Magneesiumkloriid (MgCl2) või lahus, mis saadakse mereveest loodusliku kontsentreerimise teel pärast naatriumkloriidi ladestamist.

Magneesium, kloor, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.2.7

Magneesiumkarbonaat

Looduslik magneesiumkarbonaat (MgCO3).

Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.2.8

Magneesiumhüdroksiid

Magneesiumhüdroksiid (Mg(OH)2).

Magneesium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.2.9

Magneesiumkaaliumsulfaat

Magneesiumkaaliumsulfaat

Magneesium, kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.2.10

Orgaaniliste hapete magneesiumisoolad  (32)

Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete magneesiumisoolad.

Magneesium, orgaaniline hape

11.3.1

Dikaltsiumfosfaat; (33) [Kaltsiumvesinikortofosfaat]

Luudest või anorgaanilisest toorainest saadud kaltsium-monovesinikfosfaat (CaHPO4 × H2O).

Ca/P > 1,2

Võib sisaldada kuni 3 % NaCl-na väljendatud kloriidi.

Kaltsium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.3.2

Monokaltsiumfosfaadi ja dikaltsiumfosfaadi segu

Keemilise menetluse abil saadud segu, mis sisaldab kaltsiumvesinikfosfaati ja kaltsiumdivesinikfosfaati (CaHPO4 Ca(H2PO4)2 × H2O)

0,8 < Ca/P < 1,3

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.3

Monokaltsiumfosfaat; [Kaltsiumtetravesinikdiortofosfaat]

Kaltsiumdivesinikfosfaat (Ca(H2PO4)2 × H2O)

Ca/P < 0,9

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.4

Trikaltsiumfosfaat; [Trikaltsiumortofosfaat]

Luudest või anorgaanilisest toorainest saadud trikaltsiumfosfaat (Ca3(PO4)2 × H2O)

Ca/P > 1,3

Kaltsium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.5

Kaltsiummagneesiumfosfaat

Kaltsiummagneesiumfosfaat

Kaltsium, magneesium, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.6

Defluoreeritud fosfaat

Kaltsineeritud looduslik fosfaat, mida on kuumtöödeldud rohkem kui lisandite eemaldamiseks vajalik.

Üldfosfor, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 5 %

11.3.7

Dikaltsiumpürofosfaat [Dikaltsiumdifosfaat]

Dikaltsiumpürofosfaat

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.8

Magneesiumfosfaat

Toode, mis sisaldab ühe-, kahe- või kolmealuselist magneesiumvesinikfosfaati.

Üldfosfor, magneesium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %; soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.3.9

Naatriumkaltsiummagneesiumfosfaat

Toode, mis koosneb naatriumkaltsiummagneesiumfosfaadist

Üldfosfor, magneesium, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.10

Mononaatriumfosfaat; [Naatriumdivesinikortofosfaat]

Mononaatriumfosfaat

(NaH2PO4 × H2O)

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.11

Dinaatriumfosfaat; [Dinaatriumvesinikortofosfaat]

Dinaatriumfosfaat(Na2HPO4 × H2O)

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.12

Trinaatriumfosfaat; [Trinaatriumortofosfaat]

Trinaatriumfosfaat (Na3PO4)

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.13

Naatriumpürofosfaat [Naatriumdifosfaat]

Naatriumpürofosfaat (Na4P2O7).

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.14

Monokaaliumfosfaat; [Kaaliumdivesinikortofosfaat]

Monokaaliumfosfaat (KH2PO4 × H2O)

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.15

Dikaaliumfosfaat; [Dikaaliumdivesinikortofosfaat]

Dikaaliumfosfaat (K2HPO4 × H2O)

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.16

Kaltsiumnaatriumfosfaat

Kaltsiumnaatriumfosfaat (CaNaPO4)

Üldfosfor, kaltsium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.17

Monoammoonium fosfaat; [Ammooniumdivesinikortofosfaat]

Monoammooniumfosfaat (NH4H2PO4)

Üldlämmastik, üldfosfor, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.18

Diammooniumfosfaat; [Diammooniumvesinikortofosfaat]

Diammooniumvesinikfosfaat ((NH4)2HPO4)

Üldlämmastik Üldfosfor 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.19

Naatriumtripolüfosfaat; [Pentanaatriumtrifosfaat]

Naatriumtripolüfosfaat (Na5P3O9).

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.20

Naatriummagneesiumfosfaat

Naatriummagneesiumfosfaat (MgNaPO4)

Üldfosfor, magneesium, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.21

Magneesiumhüpofosfit

Magneesiumhüpofosfit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)

Magneesium

Üldfosfor

2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.22

Želatiinita kondijahu

Steriliseeritud ja jahvatatud kondid, millest on eemaldatud želatiin ja rasv.

Üldfosfor, kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.3.23

Kondituhk

Loomsete kõrvalsaaduste tuhastamisel, põletamisel või gaasistamisel tekkivad mineraalsed jäägid.

Üldfosfor, kaltsium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.3.24

Kaltsiumpolüfosfaat

Kondenseerunud polüfosforhapete kaltsiumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2)

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.25

Kaltsiumdivesinikdifosfaat

Kaltsiumdivesinikpürofosfaat (CaH2P2O7)

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.26

Happeline magneesiumpürofosfaat

Happeline magneesiumpürofosfaat (MgH2P2O7). Valmistatud puhastatud fosforhappest ja puhastatud magneesiumhüdroksiidist või magneesiumoksiidist vee aurutamise ning ortofosfaadi difosfaadiks kondenseerimise teel.

Üldfosfor, magneesium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.27

Dinaatriumdivesinikdifosfaat

Dinaatriumdivesinikdifosfaat (Na2H2P7O7)

Üldfosfor, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.28

Trinaatriumdifosfaat

Trinaatriumvesinikdifosfaat (veevaba: Na3HP2O7; monohüdraat: Na3HP2O7 × H2O)

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.29

Naatriumpolüfosfaat; [Naatriumheksametafosfaat]

Lineaarsete kondenseerunud polüfosforhapete naatriumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2)

Üldfosfor, naatrium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.30

Trikaaliumfosfaat

Trikaaliummonofosfaat, veevaba: K3PO4; hüdraatunud: K3PO4 × n H2O (n = 1 or 3)).

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.31

Tetrakaaliumdifosfaat

Tetrakaaliumpürofosfaat (K4P2O7)

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.32

Pentakaaliumtrifosfaat

Pentakaaliumtripolüfosfaat(K5P3O10)

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.33

Kaaliumpolüfosfaat

Lineaarsete kondenseerunud polüfosforhapete kaaliumsooladest koosnevad heterogeensed segud (polüfosforhapete üldvalem on H(n + 2)PnO(3n + 1), kus n on vähemalt 2)

Üldfosfor, kaalium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.3.34

Kaltsiumnaatriumpolüfosfaat

Kaltsiumnaatriumpolüfosfaat

Üldfosfor, naatrium, kaltsium, 2 %-lises sidrunhappes lahustumatu fosfori sisaldus, kui > 10 %

11.4.1

Naatriumkloriid  (31)

Naatriumkloriid (NaCl) või toode, mis saadakse soolalahuse aurutamisel ja kristalliseerimisel (vaakumsool) või merevee aurutamisel (meresool) või kivisoola jahvatamisel.

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.2

Naatriumbikarbonaat [Naatriumvesinikkarbonaat]

Naatriumvesinikkarbonaat (NaHCO3)

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.3

Naatrium-/ammooniumbikarbonaat [naatrium-/ammooniumvesinikkarbonaat]

Toode, mis saadakse naatriumkarbonaadi ja naatriumbikarbonaadi valmistamisel, sisaldab vähesel määral ammooniumbikarbonaati (ammooniumbikarbonaadi maksimumsisaldus 5 %).

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.4

Naatriumkarbonaat

Naatriumkarbonaat (Na2CO3)

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.5

Naatriumseskvikarbonaat [Trinaatriumvesinikdikarbonaat]

Naatriumseskvikarbonaat (Na3H(CO3)2)

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.6

Naatriumsulfaat

Naatriumsulfaat (Na2SO4).

Võib sisaldada kuni 0,3 % metioniini.

Naatrium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.4.7

Orgaaniliste hapete naatriumisoolad  (32)

Vähemalt nelja süsinikuaatomiga toidus kasutada lubatud orgaaniliste hapete naatriumisoolad.

Naatrium, orgaaniline hape

11.5.1

Kaaliumkloriid

Kaaliumkloriid (KCl) või loodusliku kaaliumkloriidi jahvatamisel saadav toode.

Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.5.2

Kaaliumsulfaat

Kaaliumsulfaat (K2SO4).

Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.5.3

Kaaliumkarbonaat

Kaaliumkarbonaat (K2CO3).

Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.5.4

Kaaliumbikarbonaat; [Kaaliumvesinikkarbonaat]

Kaaliumbikarbonaat (KHCO3).

Kaalium, soolhappes lahustumatu tuha sisaldus, kui > 10 %

11.5.5

Orgaaniliste hapete kaaliumisoolad  (32)

Vähemalt nelja süsinikuaatomiga söödavate orgaaniliste hapete kaaliumisoolad.

Kaalium, orgaaniline hape

11.6.1

Väävlipulber

Pulber, mis saadakse mineraali looduslikest ühenditest. Toodet saadakse ka väävli eraldamisel naftatöötlemise käigus.

Väävel

11.7.1

Atapulgiit

Magneesiumist, alumiiniumist ja ränist koosnev looduslik mineraal.

Magneesium

11.7.2

Kvarts

Looduslik mineraal, mis saadakse kvartsiallika jahvatamisel.

Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

 

11.7.3

Kristobaliit

Ränidioksiid (SiO2), mis saadakse kvartsi rekristalliseerimisel.

Võib sisaldada kuni 0,1 % jahvatamisel kasutatavaid abiaineid.

 

11.8.1

Ammooniumsulfaat

Ammooniumsulfaat ((NH4)2SO4), mis saadakse keemilise sünteesi tulemusena.

Toorproteiinina väljendatud lämmastik, väävel

11.8.2

Ammooniumsulfaadi lahus

Ammooniumsulfaadi vesilahus, mis sisaldab vähemalt 35 % ammooniumsulfaati.

Toorproteiinina väljendatud lämmastik

11.8.3

Orgaaniliste hapete ammooniumisoolad  (32)

Vähemalt nelja süsinikuaatomiga söödavate orgaaniliste hapete ammooniumisoolad.

Toorproteiinina väljendatud lämmastik, orgaaniline hape

11.8.4

Ammooniumlaktaat

Ammooniumlaktaat (CH3CHOHCOONH4). Hõlmab ammooniumlaktaati, mis on saadud fermentatsioonil Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus’e, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp, või Bifidobacterium spp.-ga, sisaldab vähemalt 44 % toorproteiinina väljendatud lämmastikku.

Võib sisaldada kuni 0,8 % fosforit, 0,9 % kaaliumi, 0,7 % magneesiumi, 0,3 % naatriumi, 0,3 % sulfaate, 0,1 % kloriide, 5 % suhkruid ja 0,1 % silikooniga vahutamisvastast ainet

Toorproteiinina väljendatud lämmastik, toortuhk

11.8.5

Ammooniumatsetaat

Ammooniumatsetaadi (CH3COONH4) vesilahus, mis sisaldab vähemalt 55 % ammooniumatsetaati.

Toorproteiinina väljendatud lämmastik


12.   Fermenteerimise (kõrval)saadused mikroorganismidest

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

12.1

Teatavatel substraatidel kasvatatud teatavate mikroorganismide biomassist saadud tooted

Võivad sisaldada kuni 0,3 % vahu inhibiitoreid

Võivad sisaldada kuni 1,5 % filteraineid/selitavaid reagente.

Võivad sisaldada kuni 2,9 % propioonhapet.

Propioonhape, kui > 0,5 %

12.1.1

Kultuurist Methylophilus methylotrophus saadud proteiin

Proteiinitoode, mis on saadud kultuuri Methylophilus methylotrophus (tüvi NCIMB 10.515) (34) fermentatsioonil metanoolil, toorproteiini on vähemalt 68 % ja peegeldusnäitaja on vähemalt 50.

Toorproteiin

Toortuhk

Toorrasv

12.1.2

Kultuuridest Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis ja Bacillus firmus saadud proteiin

Proteiinitoode, mis on saadud kultuuride Methylococcus capsulatus (Bath) (tüvi NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (tüvi NCIMB 12387), Bacillus brevis (tüvi NCIMB 13288) ja Bacillus firmus (tüvi NCIMB 13280) (34) fermentatsioonil maagaasil (ligikaudu. 91 % metaani, 5 % etaani, 2 % propaani, 0,5 % isobutaani, 0,5 % n-butaani), ammoniaagil ja mineraalsooladel, toorproteiini on vähemalt 65 %.

Toorproteiin

Toortuhk

Toorrasv

12.1.3

Bakterist Escherichia coli saadud bakteriaalne proteiin

Proteiinitoode, mis saadakse kõrvalsaadusena aminohapete tootmisel kultuuri Escherichia coli K12 (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel; võib olla hüdrolüüsitud.

Toorproteiin

12.1.4

Bakterist Corynebacterium glutamicum saadud bakteriaalne proteiin

Proteiinitoode, mis saadakse kõrvalsaadusena aminohapete tootmisel kultuuri Corynebacterium glutamicum  (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel; võib olla hüdrolüüsitud.

Toorproteiin

12.1.5

Pärmid ja nende osad [Õllepärm] [Pärmitoode]

Kõik pärmid ja nende osad, mis on saadud kultuuride Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii või Brettanomyces ssp. (34)  (35) abil peamiselt taimse päritoluga substraadil, nt melass, suhkrusiirup, alkohol, destilleerimisjäägid, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape, hüdrolüüsitud taimsed kiud, kasutades kääritamisaineid, nagu ammoniaak ja mineraalsoolad.

Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 97 %

Kui niiskusesisaldus on < 75 %:

Toorproteiin

12.1.6

Penitsilliini tootmisel saadav mütseelsilo

Mütseel (lämmastikuühendid), märg kõrvalprodukt, mis saadakse penitsilliini tootmisel Penicillium chrysogenum’i (ATCC48271) (34) abil erinevatel süsivesikutel ja nende hüdrolüsaatidel, toodet on kuumutatud ja penitsilliini inaktiveerimiseks sileeritud Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides ja Streptococcus lactis’ega. Toorproteiinina väljendatud lämmastik vähemalt 7 %.

Toorproteiinina väljendatud lämmastik

Toortuhk

12.1.7

Pärmid biodiisli valmistamisprotsessist

Kõik pärmid ja nende osad, mis on saadud kultuuri Yarrowia lipolytica  (34)  (35) abil, kasvatatud taimeõlis ja millelt on eraldatud fosfatiidid ning millel on biokütuse tootmise käigus moodustunud glütseroolifraktsioonid

Niiskusesisaldus, kui < 75 % või > 97 %

Kui niiskusesisaldus on < 75 %:

Toorproteiin

12,2

Muud fermenteerimise kõrvalsaadused

Võib sisaldada kuni 0,6 % vahu inhibiitoreid Võib sisaldada kuni 0,5 % veepehmendajaid. Võib sisaldada kuni 0,2 % sulfiteid.

 

12.2.1

Raba [melassi kondenseeritud jääklahus]

Virrete tööstusliku tootmise kõrvalsaadused, mis saadakse nt alkoholi-, orgaaniliste hapete ja pärmitootmise kääritamisprotsessis. Need koosnevad vedelast/pastataolisest fraktsioonist, mis saadakse pärast virde eraldamist. Võivad sisaldada kääritamisel kasutatud mikroorganismide elutuid rakke või nende osi. Substraadid on peamiselt taimset päritolu, nt melass, suhkrusiirup, alkohol, destilleerimisjäägid, teravili ja tärklist sisaldavad tooted, puuviljamahl, vadak, piimhape, hüdrolüüsitud taimsed kiud ja kääritamisainetena kasutatakse nt ammoniaaki ja mineraalsooli.

Toorproteiin

Substraat ja kasutatud tootmisprotsess, vajaduse korral.

12.2.2

L-glutamiinhappe tootmise kõrvalsaadused

Kõrvalsaadused, mis saadakse L-glutamiinhappe tootmise käigus fermentatsiooniprotsessil bakteriga Corynebacterium melassecola  (34) substraadil, mis koosneb sahharoosist, melassist, tärklisetoodetest ja nende hüdrolüsaatidest, ammooniumisooladest ja muudest lämmastikuühenditest.

Toorproteiin

12.2.3

Brevibacterium lactofermentum’iga L-lüsiinmonohüdrokloriidi tootmise kõrvalsaadused

Kõrvalsaadused, mis saadakse L-lüsiinmonohüdrokloriidi tootmise käigus fermentatsiooniprotsessil bakteriga Brevibacterium lactofermentum  (34) substraadil, mis koosneb sahharoosist, melassist, tärklisetoodetest ja nende hüdrolüsaatidest, ammooniumisooladest ja muudest lämmastikuühenditest.

Toorproteiin

12.2.4

Corynebacterium glutamicum’iga aminohapete tootmise kõrvalsaadused

Kõrvalsaadused, mis saadakse aminohapete tootmisel kultuuri Corynebacterium glutamicum  (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel

Toorproteiin

Toortuhk

12.2.5

Escherichia coli K12’ga aminohapete tootmise kõrvalsaadused

Kõrvalsaadused, mis saadakse aminohapete tootmisel kultuuri Escherichia coli K12 (34) abil taimsel või keemilisel substraadil, ammoniaagil või mineraalsooladel

Toorproteiin

Toortuhk

12.2.6

Aspergillus niger’iga ensüümi tootmise kõrvalsaadus

Kõrvalsaadus, mis saadakse ensüümitootmise käigus Aspergillus niger’i (34) fermentatsioonil nisul ja linnastel.

Toorproteiin


13.   Muud

Number

Nimetus

Kirjeldus

Kohustuslik teave

13.1.1

Pagari- ja pastatoodete valmistamisel sadavad tooted

Tooted, mis saadakse leiva, küpsiste, vahvlite või pastatoodete valmistamisel. Võivad olla kuivatatud.

Tärklis

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Toorrasv, kui > 5 %

13.1.2

Valikpagaritoodete valmistamisel saadavad tooted

Tooted, mis saadakse saiade ja kookide valmistamisel. Võivad olla kuivatatud.

Tärklis

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Toorrasv, kui > 5 %

13.1.3

Hommikuhelveste valmistamisel saadavad tooted

Ained või tooted, mis on ette nähtud inimtoiduks või mille puhul on mõistlik eeldada, et nad sobivad inimtoiduks töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata kujul. Võivad olla kuivatatud.

Toorproteiin, kui > 10 %

Toorkiud

Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %

Tärklis, kui > 30 %

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10 %

13.1.4

Kondiitritoodete valmistamisel saadavad tooted

Tooted, mis saadakse maiustuste, sh šokolaadi tootmisel. Võivad olla kuivatatud.

Tärklis

Toorrasv, kui > 5 %

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

13.1.5

Jäätise valmistamisel saadavad tooted

Tooted, mis saadakse jäätise valmistamisel Võivad olla kuivatatud.

Tärklis

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Toorrasv

13.1.6

Värskete puu- ja köögiviljade töötlemisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused  (36)

Tooted, mis saadakse värskete puu- ja köögiviljade töötlemisel (sh koored, terved puu- ja köögiviljad ja nende segud). Võivad olla kuivatatud või külmutatud.

Tärklis

Toorkiud

Toorrasv, kui > 5 %

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 %

13.1.7

Taimede töötlemisel saadavad tooted  (36)

Tooted, mis saadakse tervete taimede või nende osade külmutamisel või kuivatamisel.

Toorkiud

13.1.8

Vürtside ja maitseainete töötlemisel saadavad tooted  (36)

Tooted, mis saadakse vürtside ja maitseainete või nende osade külmutamisel või kuivatamisel.

Toorproteiin, kui > 10 %

Toorkiud

Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %

Tärklis, kui > 30 %

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur, kui > 10 %

13.1.9

Maitsetaimede töötlemisel saadavad tooted  (36)

Tooted, mis saadakse maitsetaimede või nende osade purustamisel, jahvatamisel, külmutamisel või kuivatamisel.

Toorkiud

13.1.10

Kartuli töötlemisel saadavad tooted

Tooted, mis saadakse kartuli töötlemisel. Võivad olla kuivatatud või külmutatud.

Tärklis

Toorkiud

Toorrasv, kui > 5 %

Soolhappes lahustumatu tuhk, kui > 3,5 %

13.1.11

Kastmete valmistamisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused

Kastmete tootmisel saadavad ained, mis on ette nähtud inimtoiduks või mille puhul on mõistlik eeldada, et nad sobivad inimtoiduks töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata kujul. Võivad olla kuivatatud.

Toorrasv

13.1.12

Soolaste suupistete valmistamisel saadavad tooted ja kõrvalsaadused

Tooted, mis saadakse soolaste suupistete – kartulikrõpsude, kartulil ja teraviljal põhinevate suupistete (otse ekstruseeritud, taignapõhised ja granuleeritud suupisted) ja pähklite valmistamisel.

Toorrasv

13.1.13

Valmistoidu valmistamisel saadavad tooted

Tooted, mis saadakse valmistoidu valmistamisel. Võivad olla kuivatatud.

Toorrasv, kui > 5 %

13.1.14

Piiritusetootmise taimsed kõrvalsaadused

Tahked taimsed tooted (sh marjad ja seemned, nt aniis), mis saadakse pärast nende taimede alkoholilahuses leotamist või pärast alkoholi aurustamist/destilleerimist või mõlemat, valmistades ette lõhna- ja maitseaineid piiritusetööstuse jaoks. Tooted peavad olema destilleeritud alkoholijääkide eemaldamiseks.

Toorproteiin, kui > 10 %

Toorkiud

Toorõlid ja -rasvad, kui > 10 %

13.1.15

Õlletootmise jäägid loomasöödana

Õllevalmistamisel saadav toode, mis ei ole inimtarbimiseks kõlblik.

Alkoholisisaldus

13.2.1

Karamellsuhkur

Toode, mis saadakse mis tahes suhkru kontrollitud kuumtöötlemisel.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

13.2.2

Dekstroos

Dekstroos saadakse tärklise hüdrolüüsil ja see koosneb puhtast kristalliseerunud glükoosist, kristallisatsiooniveega või ilma.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

13.2.3

Fruktoos

Fruktoos puhta kristallilise pulbrina. Saadakse glükoosisiirupi glükoosist kasutades glükoosi isomeraasi ja sahharoosi inversioonist.

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

13.2.4

Glükoosisiirup

Glükoosisiirup on tärklisest hüdrolüüsil saadud toidusahhariidide puhastatud ja kontsentreeritud vesilahus.

Üldsuhkur

Niiskusesisaldus, kui > 30 %

13.2.5

Glükoosimelass

Toode, mis saadakse glükoosisiirupi rafineerimisel.

Üldsuhkur

13.2.6

Ksüloos

Puidust ekstraheeritud suhkur.

 

13.2.7

Laktuloos

Poolsünteetiline disahhariid (4-O-D-galaktopüranosüül-D-fruktoos), mis saadakse glükoosi fruktoosiks isomeerimisel tekkinud laktoosist. Esineb kuumtöödeldud piimas ja piimatoodetes.

Laktuloos

13.2.8

Glükosamiin (Kitosamiin)

Aminosuhkur (monosahhariid), mis on polüsahhariidide kitosaani ja kitiini struktuuri osa. Saadakse koorikloomade või muude lülijalgsete eksoskeleti hüdrolüüsil või terade (nt maisi või nisu) kääritamisel.

Naatrium või kaalium, vajaduse korral

„veeloomadest” või „kääritamise tulemusena”, vajaduse korral

13.3.1

Tärklis  (37)

Tärklis

Tärklis

13.3.2

Tärklis  (37) , eelpaisutatud

Toode, mis koosneb kuumtöötlemise abil paisutatud tärklisest.

Tärklis

13.3.3

Tärklisesegu  (37)

Toode, mis koosneb eri taimedest saadud looduslikust või modifitseeritud tärklisest.

Tärklis

13.3.4

Tärklise  (37) hüdrolüsaatide kook

Tärklise hüdrolüüsil saadud vedeliku filtreerimisel saadud toode, mis koosneb proteiinist, tärklisest, polüsahhariididest, rasvast, õlist ja filterainetest (nt kobediatomiit, puidukiud)

Niiskusesisaldus, kui < 25 % või > 45 %

Kui niiskusesisaldus on < 25 %:

Toorrasv

Toorproteiin

13.3.5

Dekstriin

Dekstriin on osaliselt happega hüdrolüüsitud tärklis.

 

13.3.6

Maltodekstriin

Maltodekstriin on osaliselt hüdrolüüsitud tärklis.

 

13.4.1

Polüdekstroos

Korrapäratult seotud glükoosipolümeer, mida saadakse D-glükoosist termilise polümerisatsiooniga.

 

13.5.1

Polüoolid

Toode, mis saadakse hüdrogeenimise või kääritamisega, koosneb redutseeritud mono-, di- või oligosahhariididest või polüsahhariididest.

 

13.5.2

Isomalt

Suhkrualkohol, mis saadakse sahharoosist pärast ensüümidega töötlemist ja hüdrogeenimist.

 

13.5.3

Mannitool

Toode, mis saadakse hüdrogeenimise või kääritamisega, koosneb redutseeritud glükoosist ja/või fruktoosist.

 

13.5.4

Ksülitool

Toode, mis saadakse ksüloosi hüdrogeenimisel ja kääritamisel.

 

13.5.5

Sorbitool

Toode, mis saadakse glükoosi hüdrogeenimisel.

 

13.6.1

Keemilisel rafineerimisel saadavad happelised õlid  (38)

Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel leelisega, mille järgneb hapestamine ja vesifaasi eraldamine. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude.

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

13.6.2

Glütserooliga esterdatud rasvhapped  (39)

Glütseriidid, mis saadakse rasvhapete esterdamisel glütserooliga. Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit.

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

Toorrasv

Nikkel, kui > 20 ppm

13.6.3

Rasvhapete mono-, di- ja triglütseriidid  (39)

Toode koosneb rasvhapete ja glütserooli mono-, di- ja triestrite segudest.

Võib sisaldada vähesel määral vabu rasvhappeid ja glütserooli.

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit

Toorrasv

Nikkel, kui > 20 ppm

13.6.4

Rasvhapete soolad  (39)

Toode, mis saadakse vähemalt nelja süsinikuaatomit sisaldavate rasvhapete reageerimisel kaltsiumi-, magneesiumi-, naatriumi- ja kaaliumihüdroksiidide, -oksiidide või -sooladega.

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit

Toorrasv (pärast hüdrolüüsi)

Niiskus

Ca, Na, K või Mg (vajaduse korral)

Nikkel, kui > 20 ppm

13.6.5

Füüsikalise rafineerimise tulemusena saadavad rasvhapete destillaadid  (38)

Toode, mis saadakse taimsete või loomsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel destilleerimise teel. Toode sisaldab vabu rasvhappeid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, steroole ja tokoferoole.

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

13.6.6

Lõhustamise tulemusena saadud toorrasvhapped  (38)

Toode, mis saadakse õlide/rasvade lõhustamisel. Määratluse kohaselt koosneb toorrasvhapetest C6–C24, mis on alifaatsed, lineaarsed, küllastunud või küllastamata monokarboksüülhapped. Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

Nikkel, kui > 20 ppm

13.6.7

Lõhustamise tulemusena saadud puhtad destilleeritud rasvhapped  (38)

Toode saadakse õlide/rasvade lõhustamisel saadud toorrasvhapete destilleerimisel, võib olla ka hüdrogeenitud. Määratluse kohaselt koosneb puhastest destilleeritud rasvhapetest C6–C24, mis on alifaatsed, lineaarsed, küllastunud või küllastamata monokarboksüülhapped.

Võivad hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit

Toorrasv

Niiskusesisaldus, kui > 1 %

Nikkel, kui > 20 ppm

13.6.8

Seebirasvad  (38)

Toode, mis saadakse taimsete õlide ja rasvade happesuse vähendamisel kaltsium-, magneesium-, naatrium- või kaaliumhüdroksiidi vesilahuse abil. Toode sisaldab rasvhapete soolasid, õlisid või rasvu ning seemnete, puuviljade või loomsete kudede looduslikke koostisosi, nt mono- ja diglütseriide, letsitiini ja kiude.

Niiskusesisaldus, kui < 40 ja > 50 %

Ca, Na, K või Mg (vajaduse korral)

13.6.9

Orgaaniliste hapetega esterdatud rasvhapete mono- ja diglütseriidid  (39)  (40)

Orgaaniliste hapetega esterdatud rasvhapete mono- ja triglütseriidid, mis sisaldavad vähemalt nelja süsinikuaatomit.

Toorrasv

13.6.10

Rasvhapete sahharoosestrid  (39)

Sahharoosi ja rasvhapete estrid

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Toorrasv

13.6.11

Rasvhapete sahharoglütseriidid  (39)

Sahharoosestrite ja rasvhapete mono- ja diglütseriidide segu

Sahharoosina väljendatud üldsuhkur

Toorrasv

13.8.1

Toorglütserool

Kõrvalsaadus, mis saadakse järgmisest:

õli/rasva lõhustamise õlikeemiline protsess rasvhapete ja glütseroolivee saamiseks, selle järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks või looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine (võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli) rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks;

biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül-või etüülestrid) määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade ümberesterdamise teel. Glütserool võib sisaldada mineraal- ja orgaanilisi soolasid (kuni 7,5 %).

Võib sisaldada kuni 0,5 % metanooli ja kuni 4 % muud orgaanilist ainet kui glütserooli (MONG), mis koosneb rasvhapete metüülestritest, rasvhapete etüülestritest, vabadest rasvhapetest ja glütseriididest;

taimsete või loomsete õlide/rasvade seebistamine tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks.

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit.

Glütserool

Kaalium, kui > 1,5 %

Naatrium, kui > 1,5 %

Nikkel, kui > 20 ppm

13.8.2

Glütserool

Toode, mis saadakse järgmisest:

a) õlikeemiline protsess, milles õli/rasva lõhustamisele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine ja rafineerimine destilleerimise (vt B osa, töötlemisviiside sõnastik, kanne 20) või ioonvahetusprotsessi teel; b) looduslike õlide/rasvade ümberesterdamine rasvhapete metüülestrite ja glütseroolivee saamiseks, millele järgneb glütseroolivee kontsentreerimine toorglütserooli saamiseks ning rafineerimine destilleerimise või ioonvahetusprotsessi teel;

biodiislikütuse tootmine (rasvhapete metüül- või etüülestrid) määratlemata taimsete ja loomsete õlide ja rasvade ümberesterdamisel, seejärel glütserool rafineeritakse. Minimaalne glütseroolisisaldus: 99 % kuivainest.

taimsete või loomsete õlide/rasvade leeline hüdrolüüs tavaliselt leeliste/leelismuldadega, seebi saamiseks, sellele järgneb toorglütserooli rafineerimine ja destilleerimine.

Võib hüdrogeenimise tulemusena sisaldada kuni 50 ppm niklit

Glütserool, kui < 99 % kuivainest

Naatrium, kui > 0,1 %

Kaalium, kui > 0,1 %

Nikkel, kui > 20 ppm

13.9.1

Metüülsulfonüülmetaan

Sünteetiliselt saadav orgaaniline väävliühend ((CH3)2SO2), identne taimedes looduslikult esineva ühendiga.

Väävel

13.10.1

Turvas

Toode, mis tekib taimede (peamiselt turbasambla) looduslikul lagunemisel anaeroobses ja vähetoitelises keskkonnas.

Toorkiud

13.10.2

Leonardiit

Toode on fenoolsete süsivesinike looduslik mineraalainekompleks (kasutatakse ka nimetust „humaat”), mis tekib orgaanilise aine lagunemisel miljonite aastate jooksul

Toorkiud

13.11.1

Propüleenglükool; [1,2-propaandiool; [propaan-1,2-diool]

Orgaaniline ühend (diool või topeltalkohol) valemiga C3H8O2. Kergelt magusa maitsega viskoosne vedelik, hügroskoopne, seguneb vee, atsetooni ja kloroformiga. Võib sisaldada kuni 0,3 % propüleenglükooli.

Propüleenglükool

13.11.2

Propüleenglükooli ja rasvhapete monoestrid  (39)

Propüleenglükooli ja rasvhapete monoestrid, eraldi või segudes diestritega.

Propüleenglükool

Toorrasv


(1)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.

(2)  ALARA: As Low As Reasonable Achievable (nii väike kui mõistlike vahenditega saavutatav).

(3)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.

(4)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(5)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(6)  Erandina sellest kohustusest ei ole töötlemisviisi „kuivatamine” lisamine kohustuslik.

(7)  Vajaduse korral võib saksa keeles sõna „Konzentrieren” asendada sõnaga „Eindicken”; sellisel juhul on üldomaduseks „eingedickt”.

(8)  Vajaduse korral võib inglise keeles sõna „decortication” asendada sõnaga „dehulling” või „dehusking”; sellisel juhul on üldomaduseks „dehulled” või „dehusked”.

(9)  Riisi puhul nimetatakse seda töötlemisviisi „kroovimiseks” ning üldnimetus on „kroovitud”.

(10)  Prantsuse keeles võib kasutada nimetust „issues”.

(11)  Saksa keeles võib kasutada üldomadust „aufgeschlossen” ja üldnimetust „Quellwasser” (tärklise puhul). Taani keeles võib kasutada üldomadust „Kvęldning” ja üldnimetust „Kvęldet” (tärklise puhul).

(12)  Vajaduse korral võib prantsuse keeles mõiste „Pressage” asendada mõistega „Extraction mécanique”.

(13)  Nimetusele võib lisada teraviljaliigi.

(14)  Inglise keeles võib nimetuse „maize” asemel kasutada nimetust „corn”. Sama kehtib kõikide maisitoodete kohta.

(15)  Kui see toode on jahvatatud väga peeneks, võib nimetusele lisada sõna „peeneteraline” või kasutada selle asemel vastavat teist nimetust.

(16)  Sellele nimetusele lisaks võib märkida ka terade liigi.

(17)  Vajaduse korral võib lisada märkuse „vähese glükosinolaadisisaldusega”, nagu see on määratletud ühenduse õigusaktides. Sama kehtib kõikide rapsiseemnetoodete kohta.

(18)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.

(19)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.

(20)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.

(21)  Nimetusele lisaks tuleb märkida ka töötlemisviis.

(22)  Nimetusele lisaks võib märkida ka heintaime liigi.

(23)  Termini „jahu” asemel võib kasutada terminit „graanulid”. Nimetusele lisaks võib märkida ka kuivatamisviisi.

(24)  Nimetusele tuleb lisada liigi nimi.

(25)  Nimetusele tuleb lisada taimeliigi nimi.

(26)  Mõisted ei ole sünonüümid, tooted erinevad eeskätt niiskusesisalduse poolest. Kasutada tuleb asjakohast mõistet.

(27)  Ilma et see piiraks komisjoni määruses (EL) nr 142/2011 (VIII lisa, ptk III)(ELT L 54, 26.2.2011, lk 1) sätestatud kohustuslikke nõudeid loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete veterinaarsertifikaatide ja äridokumentide suhtes, märgitakse juhul, kui kataloogi kasutatakse märgistamise eesmärgil,

nimetuse asemel vajaduse korral:

loomaliik ja

loomse saaduse osa, nt maks, liha (ainult skeletilihase puhul), ja/või

loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud (nt linnulihavaba) või

vajaduse korral lisatakse nimetusele:

loomaliik ja/või

loomse saaduse osa, nt maks, liha (ainult skeletilihase puhul), ja/või

loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud.

(28)  Ilma et see piiraks määruses (EL) nr 142/2011 (VIII lisa, ptk III) sätestatud kohustuslikke nõudeid loomsete kõrvalsaaduste ja neist saadud toodete veterinaarsertifikaatide ja äridokumentide suhtes, lisatakse juhul, kui kataloogi kasutatakse märgistamise eesmärgil, nimetusele

töödeldud loomaliik (nt siga, mäletsejaline, lind) ja/või

töödeldud materjal (nt kondid) ja/või

kasutatud töötlemisiis (nt rasvatustamine, rafineerimine) ja/või

loomaliigi nimi, keda ei ole liigisisese ringluse keelu tõttu kasutatud (nt linnulihavaba).

(29)  Nimetusele lisada liigi nimi.

(30)  Tehistingimustes kasvatatud kala puhul tuleb nimetusele lisada liigi nimi.

(31)  Lisaks sellele nimetusele või selle asemel võib märkida loodusliku materjali nimetuse.

(32)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada orgaanilist hapet.

(33)  Nimetuses võib märkida ka tootmisprotsessi.

(34)  Mikroorganismide rakud on inaktiveeritud või elutud.

(35)  Pärmitüve kohta kasutatav nimetus võib erineda teaduslikust taksonoomiast, seetõttu võib kasutada ka pärmitüvede loetletud sünonüüme.

(36)  Nimetusele tuleb vajaduse korral lisada puuvilja-, köögivilja-, taime-, vürtsi- ja maitsetaimeliik.

(37)  Nimetusele tuleb lisada märge botaanilise päritolu kohta.

(38)  Nimetusele tuleb lisada märge botaanilise või loomse päritolu kohta.

(39)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada kasutatud rasvhapet.

(40)  Nimetust tuleb muuta või täiendada, et täpsustada orgaanilist hapet.


Top